Národné

Aktuálne

SUPERSPIN - Emergentné javy a spintronika supravodičov v systémoch s redukovanou dimenziou
Superconducting spintronics and emergent phenomena in low/dimensional superconductors
Doba trvania: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2027
Evidenčné číslo: IM-2021-26
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Kochan Denis, PhD.
Anotácia: Supravodivá spintronika (superconducting spintronics) je potenciálne sa rozvíjajuci odbor, ktorýkombinuje spintroniku s fenoménom supravodivosti. Tok náboja (elektónov) v supravodiči je bezdisipácie, t.j. bez „potreby platiť za energetické straty pri jeho distribúci.“ Okrem toho, niektorésupravodiče umožňujú existenciu veľmi špeciálnych stavov (majoranovské módy), ktorých„priestorová topológia a spinová štruktúra“ zabraňujú dekoherenci, t.j. strate informácie, ktorá jev takýchto stavoch prirodzene uložená. Na druhej strane, spintronika ašpiruje utilizovať spinyelektrónov (nie ich náboje) ako nosiče informácie. Pri takomto nastavení sa logické operácierealizujú pomocou spinových interakcií, ale aj tu ide o elektrický náboj, za ktorého pohyb trebaplatiť energiou. Z týchto dôvodov, je celkom prirodzené uvažovať o supravodivej spintronike, najednej strane by sa tak minimalizovali náklady na energiu spojenú s tokmi elektrónov, a na druhejstrane by sa okrem štandardných spinových stupňov voľnosti zúžitkovali aj bonusové kvantovéstupne voľnosti v podobe majoranovských módov v supravodičoch. Z tohto pohľadu by šlo o novúplatformu pre „quantum computing.“ Tak ako to už ale býva zvykom, aj tu sa diabol skríva vdetailoch. Možnosť realizovať vyššie opísaný scénar predpokladá existenciu supravodičov s tzv.nekonvenčným (tripletovým) párovaním elektrónov do Cooperových párov, a v ktorých, naviac,spinové excitácie nerelaxujú až príliž rýchlo. Príroda nám, žial, neponúka enblok takétonekonvenčné supravodiče, naštastie, však z Lega už existujúcich 2D materiálov a dostupnýchnanotechnológii vieme syntetizovat nové hybridné štruktúty, na rozhraniach ktorých sa realizujú(cez proximity efekty) robustné elektrónové stavy s tripletnými cooperovskými koreláciami.Štúdium takýchto proximity efektov (a im zodpovedajúcim fyzikálnym stavom) predstavujezákladné vedecké ciele môjho projektu SUPERSPIN vrámci programu IMPULZ 2021. Konkrétnechcem študovať:A. Spinovú relaxáciu v nízkorozmerných (ne)konvenčných supravodičoch,B. Topologické stavy realizované cez proximity efekty na rozhraniach materiálov s rôznymiparametrami usporiadania.Oba projekty pracujú so supravodivosťou v redukovanej priestorovej dimenzii a s proximityefektami, ale každý osve sa zaoberá inými fyzikálnymi aspektami. Vedecký project A pokračuje naceste ktorá sa začala v Regensburgu a pridáva do celkového portfólia interakcií ovplyvňujúcichspinovú relaxáciu supravodivosť. Vedecký projekt B je krokom na pomerne exotickú, no stále nieúplne prebádanú cestu, kde možno očakávať nové vedecké prekvapenia v podobe novýchteoretických modelov a prekvapivých experimentálnych výsledkov, kde sa stretávajú koncepty ztopológie, efektívnej teórie poľa, formovania exotických kvantových stavov a podobne.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2022impulz_kochan
Tvarová koexistencia v izotopoch zlata
Shape coexistence in odd-Au isotopes
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bírová Monika, Mgr. Herzáň Andrej, PhD., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Mgr. Kantay Gulnur, Ing. Konopka Pavol, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., RNDr. Repko Anton, PhD., Mgr. Špaček Andrej, Dr. Vielhauer Sebastian, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je ďalší rozvoj spektrometra TATRA, ktorý bol v uplynulých rokoch vyvinutý na FÚ SAV, v.v.i. a realizácia meraní tvarovej koexistencie v atómových jadrách metodikou simultánnej spektroskopie gama žiarenia a konverzných elektrónov. Menovite bude študovaný izotop 185Au. Experiment je schválený Radou CERNu.
SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou
Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0297
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Anotácia: Solárne články (SC) sú jednou zo sľubných možností ekologicky čistej výroby elektrickej energie. Kľúčovým faktorom ich využitia je miera schopnosti zvýšiť ich účinnosti a zároveň znížiť systémové náklady výroby. Práve tu sa hybridné organicko-anorganické perovskity zdajú byť vhodnými kandidátmi pre fotovoltaiku novej generácie, či v tandeme s kryštalickými kremíkovými solárnymi článkami, alebo ako lacná/flexibilná tenkovrstvová alternatíva. Za posledných niekoľko rokov účinnosť konverzie energie perovskitových SC prekročila 25 %. Jej ďalšie zvýšenie je však podmienené účinnou pasiváciou neželaných defektov na perovskitovom rozhraní a na hraniciach zŕn. Tento projekt sa venuje skúmaniu defektov v perovskitových vrstvách a vývoju účinných pasivačných metód s cieľom ďalšieho zvýšenia photovoltaického výkonu. Jeho inovačný potenciál spočíva vo zvýšení účinnosti budúcich SC prostredníctvom zamerania sa na neradiačné pasce súvisiace s defektmi na povrchoch a rozhraniach a ich účinnú pasiváciu. Projekt spája rôzne odborné znalosti a experimentálne techniky troch partnerov, ktorí chcú získané vedecké poznatky o pasivácii defektov v hybridných perovskitoch pretaviť do technologického pokroku.
MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov
Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0335
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gurská Mária , RNDr. Kalinay Pavol, CSc., Mgr. Klbik Ivan, Ing. Kleinová Angela, RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing. Moravčíková Daniela, PhD., MTech. Pathiwada Darshak, Ing. Račko Dušan, PhD., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Ing. Švajdlenková Helena, PhD., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., MSc. Zain Gamal, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať voľnoobjemovými vlastnosťami sietí polymérov vytvrdených novými postupmi a ich dôsledkami na niektoré fyzikálne vlastnosti, predovšetkým termálne vlastnosti v okolí sklovitého prechodu a materiálové vlastnosti. Budú sa skúmať polyméry, ktoré sú používané v mnohých aplikáciach na báze dimetakrylátov a epoxidov, ktoré možno vytvrdzovať tradičnou a kontrolovanou polymerizáciou ako aj frontálnou polymerizáciou. Z dôb života externej pozitróniovej sondy sa stanovia veľkosti medzimolekulových voľných objemov a bude sa sledovať zmena voľných objemov počas procesov vytvrdzovania ako aj v závislosti na vonkajších parametroch (teplota). Stanovia sa rozdiely v mikroštruktúre polymérov pripravovaných rôznym spôsobom, a to v bulku ako aj v uväznených podmienkach makro- a mezopórov. Budú sa skúmať procesy vedúce k rôznej mikroštrukturálnej nehomogenite polymérov ako dôsledok rôznych mechanizmov sieťovania skúmaných materiálov a externých podmienok. Získané voľnoobjemové charakteristiky budú porovnávané s výsledkami ďalších charakterizačných techník (FTIR, NIR, DSC, SEM, foto-reometria, dielektrická spektroskopia). Budú sa študovať fyzikálne väzby ovplyvňujúce vlastnosti polymérnej siete a to v bulkovom aj uväznenom stave.
Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok
Analysis of microstructure formation and its influence on selected properties of lead-free solders
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 1/0389/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov
Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0166/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Maťko Igor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Klbik Ivan, Pippig Falko, PhD., RNDr. Šauša Ondrej, CSc., Ing. Švajdlenková Helena, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt zahrňuje základný výskum v oblasti časticových mikro- a mezopórovitých materiálov na báze uhlíka (PCM) s výraznými aplikačnými dopadmi. Predstavuje originálny prístup k vývoju spôsobu prípravy viacerých typov PCM s výraznými sorpčnými vlastnosťami a širokým aplikačným potenciálom. Na optimalizáciu využitia PCM je potrebné detailne poznať ich fyzikálne vlastnosti (mikroštruktúru a pórovitosť) a tiež nájsť súvislosť podmienok počas vzniku častíc PCM (karbonizácie prekurzoru) a ich výslednou mikroštruktúrou, čo je prvý zámer projektu. Originálnosť riešenia spočíva v aplikácií kombinácie rôznych fyzikálnych metód štúdia PCM, použijú sa štandardné sofistikované techniky (elektrónová mikroskopia) ako aj neštandardné metódy ako je pozitrónová anihilačná spektroskopia, termoporozimetria a gama spektrometria pri štúdiu sorpčných vlastností. Ďalším, úzko súvisiacim zámerom projektu je hľadanie postupov na vhodnú úpravu PCM a elaborácia kompozitov využitím PCM pre viaceré praktické aplikácie.
Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev
Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0165/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Adeel Muhammad Ashraf, RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Jergel Matej, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium elektrónovej štruktúry nových organických polovodičov s využitím v organickejelektronike. Elektrónovú štruktúru charakterizuje hustota stavov (DOS), ktorá je určujúcim faktoromopto-elektronických vlastností organických materiálov, a preto sú poznatky o DOS dôležité pre aplikácie vorganickej elektronike. Na vyšetrovanie elektrónovej štruktúry bude využitá nová elektrochemická metódavyvinutá v našom riešiteľskom kolektíve. Riadené zmeny v mikroštruktúre vrstiev budú dosahované voľbourozpúšťadla a podmienkami žíhania. Taktiež bude u skúmaných materiálov vyšetrovaná ich náchylnosť nadegradáciu na vzduchu. Spôsob získania nových poznatkov je založený na kombinácii použitiaexperimentálnych metód a teoretického prístupu. Numerické výpočty budú založené na teórii funkcionálu hustoty(DFT), súvisiacej metóde DFTB a časovo závislej DFT. Na simuláciu molekulárnej štruktúry a mikoštruktúryskúmaných vrstiev budú použité techniky relaxácie geometrie a molekulovej dynamiky.
QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí
Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0156/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Doc. Mgr. Kochan Denis, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Móller Natalia Salomé, PhD., Mgr. Neilinger Pavol, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD.
Anotácia: The project aims to simulate quantum systems to understand the mechanisms of quantum entanglement concerning the interactions among particles (electrons/spins and photons) that are exposed to various external fields, typically magnetic ones. In specific cases, quantum correlations may suddenly amplify, which is reflected in macroscopic quantities. In theory, they behave non-analytically, while in the experiment, maxima (minima) or sudden jump changes are observed. Our task is to numerically simulate these processes and classify them by entanglement entropy. Simulations combine theory with experimental measurements. While in theory, we can solve only a small number of problems exactly, numerical simulations can cover a relatively large area of non-trivial problems. In this project, we will explore new quantum systems using state-of-the-art numerical methods, which we will formulate and implement. We will design conditions for devices under which it will be possible to perform experimental measurements.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2022vega_quasimodo
Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier
Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0532
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Anotácia: Jadrová deformácia sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek atómovom jadre a zdá sa, že je to najdôležitejšia vlastnosť jadrovej štruktúry. Najpozoruhodnejším príkladom tohto javu v jadrách je vysoko deformovaný Hoyleov stav v izotope 12C, prostredníctvom ktorého sa vo vesmíre produkuje uhlík. Cieľom navrhovaného projektu je študovať základnú jadrovú štruktúru, ktorá je zodpovedná za vznik takto deformovaných konfigurácií. Cieľom tohto projektu je poskytnúť kľúčové nové experimentálne dáta pre rôzne izotopy. Experimenty sa uskutočnia na univerzite v Jyvaskyle (Fínsko) a v novozaloženom laboratóriu Tandetron v Piešťanoch. V Jyvaskyle budú izotopy 179,191,192Bi študované pomocou izomérnej a in-beam gama spektroskopie. Pre izomérnu spektroskopiu sa použije výrazne upravený detekčný systém v ohniskovej rovine separátora produktov reakcií. V porovnaní s konvenčnými metódami umožní zvýšiť tok zväzku minimálne desať násobne. Preto má potenciál iniciovať nové oblasti výskumu, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre ďalšie skupiny. Na tento účel bude vyvinutá mnohovláknová proporcionálna komora. Pre laboratórium v Piešťanoch bude skonštruovaný nový spektrometer založený na detektore typu Si(Li), chladeným kvapalným dusíkom. Bude sa používať na spektroskopiu konverzných elektrónov. Táto technika je veľmi náročná, a preto sa jej venuje iba veľmi málo skupín na svete. Bude sa používať na meranie elektromagnetických vlastností izotopov 59,61Cu v základnom a prvom vzbudenom stave.
MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0124
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: S cieľom rozšíriť priestor pre vývoj nových zliatin sa výskum v posledných rokoch presúva k vývoju materiálov s niekoľkými základnými prvkami. Tieto materiály sa súborne označujú ako zliatiny s viacerými základnými prvkami (MPEAs), komplexné koncentrované zliatiny (CCAs) alebo zliatiny s vysokou entropiou (podskupina MPEAs). Cieľom tohto projektu je navrhnúť a charakterizovať sériu nových MPEAs. Pripravíme a preštudujeme niekoľko ternárnych, kvartérnych a viacprvkových zliatin s rôznym chemickým zložením. Budeme študovať vzťah medzi chemickým zložením, fázovou konštitúciou a mikroštruktúrou zliatin. Budeme skúmať účinky podmienok spracovania (čas žíhania, rýchlosť ochladzovania) na vývoj fáz. Materiály budú charakterizované z hľadiska ich termodynamickej stability. Súčasťou projektu bude aj štúdium elektrochemickej korózie rôznych zliatin vo vodných elektrolytoch. Naším cieľom je preskúmať elektrochemickú stabilitu fáz a preskúmať vzťah medzi ich koróznou aktivitou a chemickým zložením. Naším cieľom je tiež preskúmať účinky rôznych elektrolytov. Preštudujeme korózne mechanizmy a identifikujeme rôzne produkty korózie. Súčasťou projektu bude aj štúdium mechanických vlastností a spoľahlivosti MPEAs. Ďalej budeme skúmať mechanické vlastnosti zliatin pri zvýšených teplotách (korózne praskanie pri namáhaní) a za simulovaných atmosférických podmienok (test v soľnej hmle). Cieľom projektu je identifikácia materiálov odolných proti korózii a mechanicky stabilných materiálov pre praktické použitie.
SuPerPass - Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasiváciou a štruktúrou
Perovskite-based Films with Superior Passivation and Structure
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: SK-CZ-RD-21-0043
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Martin Ledinsky, PhD.
Anotácia: Rastúci celosvetový dopyt po elektrickej energii si vyžaduje vývoj alternatív k fosílnym palivám. Nielen preto, aby sa odvrátil blížiaci sa nedostatok dodávok energie, ale aj preto, aby sa znížili účinky zmeny klímy. Z tohto hľadiska sú obnoviteľné energie z nevyčerpateľných prírodných zdrojov kľúčom k budúcnosti tohto odvetvia, a najmä solárna energia je jednou z najsľubnejších. Solárne články (SC) sú jednou z nastupujúcich možností ekologicky čistej výroby elektrickej energie. Spomedzi niekoľkých najmodernejších generácií sú perovskitové SC, s perovskitovou absorbčnou vrtvou na zber svetla, v súčasnosti najpodnetnejším a najsľubnejším odvetvím výskumu. Aby boli SC na báze perovskitov v budúcnosti kometčne dostupné, je nutné doriešiť niekoľko problémov, ako napr. ich nižšiu účinnosť v porovnaní s najčastejšie používaným kremíkom. Zistilo sa, rekombinácia nosičov elektrického náboja zohráva významnú úlohu pri zvyšovaní efektivity potenciálnych zariadení na báze perovskitov. K takejto rekombinácii zvyčajne dochádza v prítomnosti defektných stavov. Všeobecne sa príjima fakt, že perovskitové defekty sú zodpovedné za väčšinu problémov, ktoré bránia ďalšiemu komerčnému využitiu zariadení na báze perovskitu. To naznačuje, že smer ďalšieho zvyšovania účinnosti spočíva v riešenej pasivácii defektov. Preto sa v tomto projekt zameriavame na podrobný výskum neradiačných rekombinačných procesov v perovskitových filmoch a následnú pasiváciu defektných stavov.
PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie
Perspective electronic spin systems for future quantum technologies
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0150
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou
Towards lithium based batteries with improved lifetime
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0111
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: S neustále sa zvyšujúcimi energetickými požiadavkami na prenosnú elektroniku a elektromobilitu konvenčné lítiumiónové batérie čelia novým výzvam. V navrhovanom projekte sa zameriavame na stabilizáciu kapacity a životnostilítium-iónových batérií pomocou ultratenkých pasivačných vrstiev pripravených technológiou rastu po atomárnychvrstvách (atomic layer deposition, ALD). Primárne funkcie týchto pasivačných vrstiev sú: i) zabránenie rozpúšťaniukatódových materiálov do elektrolytu a ii) stabilizácia morfológie katódy počas litiácie a de-litiácie. Aj keď pozitívnyvplyv pasivačných vrstiev vyrobených pomocou ALD bol už preukázaný, systematické štúdie sú stále žiadané akľúčové pre vývoj ďalšej generácie lítium-iónových batérií. Hlavnou prekážkou týchto štúdií je identifikáciavhodných analytických techník pre efektívnu spätnú väzbu, ktorá umožní v reálnom čase nahliadnutie domechanizmov nabíjania/vybíjania v nanorozmeroch. Konvenčné metódy elektrochemickej charakterizácieposkytujú iba náznaky prebiehajúcich mechanizmov počas degradačných procesov. Pre projekt navrhujeme využiťmalo- a veľko-uhlový RTG rozptyl (small- and wide-angle X-ray scattering, SAXS/WAXS) za účelom sledovaniamorfológie a fázových zmien, ktoré nastávajú počas nabíjania/vybíjania lítium-iónových batérií v reálnom čase.Hlavným zameraním predkladaného projektu je aplikácia štúdií SAXS/WAXS v reálnom čase v laboratórnychpodmienkach. Za týchto okolností je možné vykonať rozsiahle, systematické štúdie rôznych pasivačných vrstievALD.
NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.
Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0485
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kálosi Anna, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Salehtash Farnoush, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Rakovina pankreasu je letálne ochorenie s narastajúcou incidenciou a mortalitou a je štvrtou najčastejšou príčinouúmrtí v súvislosti s nádorovým ochorením v Európe. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je4-6 mesiacov po diagnostikovaní ochorenia a má najnižšiu mieru prežitia zo všetkých druhov rakoviny. Len 20%diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia (PTT) má potenciál stať sa novýmpriekopníkom v boji proti rakovine pankreasu. Táto špičková biomedicínska aplikácia je založená na rýchlomzahriatí plazmonických nanočastíc vyvolanom absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teplotyv okolí nanočastíc. Jav lokalizovanej povrchovej plazmónovej rezonancie (LSPR) je možné pozorovať len všpeciálnej triede nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričomnedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc je však častonedostatočná. Môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou plazmónových nanočastíc s ligandmi(protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Jedným z hlavných cieľov navrhovaného projektuje zvýšiť účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc pre PTT ich funkcionalizáciou s protilátkami, ktoréselektívne rozpoznávajú nádory. Sľubným terčom pre funkcionalizované nanočastice je karbonická anhydráza IX(CA IX), biomarker hypoxie a agresívneho správania nádorových buniek. CA IX je prítomná v mnohých typochnádorov, pričom absentuje v korešpondujúcom zdravom tkanive, čo z nej robí ideálneho kandidáta pre vysokošpecifickú protinádorovú terapiu. CA IX je vysoko exprimovaná na povrchu pankreatických nádorových buniek akoreluje so zlou prognózou pacientov s týmto ochorením. Zacielenie pankreatických nádorov pomocou prístupuzaloženého na nanomateriáloch kombinovaných s anti-CA IX protilátkami môže zabezpečiť vysoko selektívnuaplikáciu PTT s potenciálnym benefitom v klinickej praxi.
Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
Design of complex quantum measurements (DESCOM)
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0183/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD., Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Davalos Gonzalez David, PhD., Mgr. Dolatkhah Hazhir, PhD., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Ghoreishi Seyed Arash, PhD., Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Lampášová Denisa, Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD., Mgr. Mohammady Mohammed Hamed, PhD., Mgr. Móller Natalia Salomé, PhD., Mgr. Mukhopadhyay Chiranjib, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Neilinger Pavol, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., MSc. Siddhartha Yenamandala Nana, MSc. Sudarsanan Ragini Nidhin
Anotácia: Okolo kvantových meraní je ešte stále mnoho koncepčných otázok.Súčasný vývoj kvantových technológií však motivuje aj otázky ich praktickej realizácie, ktoré sú prekvapivo tiež výzvou pre teoretickú fyziku. Kánonické implementácie sú často zložité a možné iba teoreticky. Pre efektívne návrhy implementácii je potrebné vyvinúť nové matematické modely a nástroje. Cieľom tohto projektu je skúmať a navrhovať merania v troch konceptuálne odlišných oblastiach - v systéme cloudových univerzálnych kvantových počítačov, pretermodynamické stroje a v systéme supravodivých qubitov. Konkrétne vyvinieme nové algoritmy na simuláciu existujúcich fyzikálnych systémov, aby sme sa dozvedeli o ich schopnosti realizovať požadovanémerania.Očakávanými výsledkami budú realisticky namodelované návrhy nových kvantových meracíchprístrojov, nástroje na efektívnu implementáciu komplexných pozorovateľných na existujúcich kvantovýchinfraštruktúrach a špecifikácia certifikovateľných požiadaviek, ktoré by takéto infraštruktúry mali spĺňať.
Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív
Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0134/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Klbik Ivan, MUDr. Lakota Ján, CSc., RNDr. Maťko Igor, CSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať štúdiom fyzikálnych vlastností vody v prostredí lipidových dvojvrstiev. Bude savyšetrovať fázové správanie vody a lipidovej dvojvrstvy v lipidových disperziách tvorenýchdimyristoylfosfatidylcholínom, ktoré slúžia ako model bunky a bunkovej membrány. Tuhnutie a topenie vodybude skúmané v rôznych priestorových obmedzeniach a s pridaním kryoprotektívnej látky, dimetylsulfoxidu(DMSO), s koncentráciou do 10% obj. Bude sa sledovať, pri akej koncentrácií príde k narušeniu integritylipidovej dvojvrstvy a od ktorej koncentrácie bude kryoprotektívny účinok DMSO výrazný, t.j. aby sa potlačila vmaximálnej miere tvorba veľkých kryštálov ľadu, ktoré majú fatálne dôsledky na rozrušenie bunkových membránpri kryoprezervácii buniek. Originálnosť riešenia spočíva v použití voľnoobjemového pohľadu na procesyprebiehajúce na molekulárnej úrovni, ktoré v konečnom dôsledku určujú makroskopické vlastnosti látok a vpoužití pozitrónia ako subnanometrovej sondy na štúdium lokálneho voľného objemu.
Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov
Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0144/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Fos Alen, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.
Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0082/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bučková Mária, PhD., Mgr. Farkas Zuzana, PhD., Mgr. Klištincová Nikola, Dr. Maisto Francesca, RNDr. Mrkývková Naďa, PhD., Mgr. Puškárová Andrea, PhD., Mgr. Rusková Magdaléna, Mgr. Salehtash Farnoush, Mgr. Sousani Shima
Anotácia: Cieľom výskumu je získať nové poznatky z hľadiska využitia pokročilých 2D nanomateriálov ako antifungálny nástroj pre ochranu pred biodeterioráciou rôznych povrchov a materiálov. Zameriame sa na monitorovanie antifungálnej aktivity moderných 2D nanomateriálov akými sú MXény a plazmónové nanočastice MoOx (zmes stechiometrický/nestechiometrický molybdén oxid) v kombinácii s monoterpenoidovými fenolovými zlúčeninami (tymol, karvakrol) a terpénovým alkoholom (linalool), všetky z čelade Lamiaceae, prirodzene v prírode sa vyskytujúce zlúčeniny. Kombináciou týchto biokompatibilných nanomateriálov a terpenoidových zlúčenín by sme chceli dosiahnuť čiastočné alebo úplne potlačenie mikrobiologického poškodenia prírodných a moderných stavebných materiálov akými sú drevo, kameň, keramika s ohľadom na ekológiu.
Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov
An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0105/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartoš Erik, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Anotácia: Využitím nového prístupu vyhodnotenia hadrónového príspevku v prvom ráde k miónovej g-2 anomálii cez hadrónový vklad \\Delta\\alpha_{had}^{(5)}(t) k bežiacej väzbovej konštante QED \\alpha(t) v priestorupodobnej oblasti dosiahnuť lepšie vyhodnotenie celkovej miónovej anomálie v rámci Štandardného modelu v porovnaní s nedávnymi výsledkami iných autorov získaných klasickým prístupom.V súvislosti s plánovaným experimentálnym meraním prechodového elektromagnetického formfaktora hyperónov Sigma-Lambda v nefyzikálnej oblasti v Darmstadte predpovedať jeho správanie využitím analytičnosti a SU(3) symetrie. Rozšíriť rozpracovanú metodiku na predpovedanie elektromagnetických formfaktorov Lambda hyperónu.Preskúmať dôsledky analytičnosti bežiacej konštanty QED \\alpha(s) na jej správanie v časupodobnej oblasti. Overiť možnosti kovariantného kvarkového modelu na popis vybraných hadrónových rozpadov s cieľom určiť či je možné v Štandardnom modeli tento popis dosiahnuť bez potreby použitia tzv. novej fyziky.
ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0461
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0369
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Fos Alen, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, Mgr. Klbik Ivan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Sabo Ivan, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch
Effects in spatially confined diffusion systems
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0044/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalinay Pavol, CSc.
Anotácia: Zaoberáme sa časticami difundujúcimi v nehomogénnom kvázi-jednorozmernom (1D) systéme (nanokanáliku, póre), ovplyvnenými vonkajšími silami alebo chemickými reakciami. Študujeme efekty, ktoré sa v takom systéme môžu objaviť, ako anomálne správanie sa pohyblivosti, difuzivity, či usmernenie difúzneho pohybu častíc, ratchet efekt. Tieto javy sú jadrom popisu separátorov častíc, Brownovských púmp, či molekulárnych motorov v nano- a biofyzike. Využijeme našu novú metódu dimenzionálnej redukcie 2D/3D advekčno-difúznej (všeobecne Fokker-Planckovej) rovnice na pozdĺžnu koordinátu kanálika, matematicky korektne zahŕňajúcej sily, ako aj netriviálne okrajové podmienky na stenách kanálika. Výsledkom je zovšeobecnená Fick-Jacobsova rovnica, z ktorej je možné priamočiaro počítať kľúčové fyzikálne veličiny, ako pohyblivosť, difuzivita, typické časy prechodu, atď. Projekt zahŕňa jednak rozvoj metódy dimenzionálnej redukcie, najmä jej rozšírenie pre nové komplikovanejšie systémy, ako aj jej aplikácie.
FlayMat - Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami
Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: APVV-19-0465
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Herzáň Andrej, PhD.
Metóda prípravy vzoriek pre IBA a XRF aplikácie
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0181/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján, DrSc.
Štatistická mechanika klasických coulombovských systémov
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Travěnec Igor, CSc.
Štúdium nízkomolekulových \\pi-konjugovaných derivátov tiofénu vhodných ako organické polovodiče
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0055/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tokár Kamil, PhD.
nano-LFS - Vplyv kovových nanočastíc a taviva dopovaného nanočasticami na spájkované spoje medzi bezolovnatými spájkami a kovovými substrátmi
Impact of metal deposited nanoparticles and the nanoparticle doped flux on solder joints between lead-free solders and metal substrates
Doba trvania: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: SK-UA-21-0076
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells
Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0046/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Din Muhammad Faraz Ud, RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Mgr. Held Vladimír, Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Perovskitové solárne články (PSCs) zaznamenali za posledných 10 rokov excelentný nárast účinnosti konverziePCE od 9% až do 25%. PSCs sú multivrstvová štruktúra, v ktorej je aktívna vrstva perovskitu obklopená vrstvamipre selektívny transport náboja k elektródam. Štruktúra, morfológia a transportné vlastnosti vrstiev a rozhraníurčujú funkcionalitu PSCs. Jednou z možností ako tieto vlastnosti modifikovať je aplikácia nízkorozmerných (LD)nanomateriálov v štruktúre PSCs. Lepšie prispôsobenie energetických hladín vrstiev, zlepšenie kryštalickejštruktúry perovskitu a zvýšená stabilita sú možným benefitom. Predložený projekt je zameraný na komplexnéštúdium vplyvu zabudovania 2D nanovločiek MXénov do elektrónovej transportnej vrstvy a do perovskitovejvrstvy na PCE a stabilitu. Budeme skúmať PSCs na báze rôznych perovskitov. Toto štúdium bude doplnenédetailnou analýzou interakcie MXénov s perovskitom. Pre tento cieľ vyvinieme a preskúmame dvojvrstvuMXény/perovskit.
Výskum optických a morfologických vlastností nerovných a poréznych povrchov p-typu kryštalického kremíka s cieľom jednoznačne dokázať za akých podmienok pozorujeme jav kvantového uväznenia v kremíkových nanokryštáloch
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0071/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brunner Róbert, CSc.
Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách
Research of selected properties of sustainable insulating materials with the potential for use in wooden buildings
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 1/0714/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Boháč Vlastimil, CSc., Ing. Hudec Ján , PhD., Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Mgr. Tiwari Rupali, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Něme
Anotácia: V súčasnosti sa intenzívnejšie dostáva do popredia otázka znižovania spotreby energie vo všetkých fázach životného cyklu budov. Udržateľnosť a energetická úspornosť budov sa posudzuje nielen na základe tepelnoizolačných vlastností, ale aj na základe dopytu po primárnej energii, zníženia emisií CO2 a environmentálnych vlastností použitých materiálov. V tejto súvislosti sa stáva významným využitie recyklovateľných a prírode blízkych materiálov akými sú napr. drevné biokompozity, technické textílie, ovčia vlna a pod. Ich použitím sa znižuje environmentálna záťaž. Pri projektovaní budov sú dôležité nielen termofyzikálne vlastnosti materiálov, ale aj protipožiarne a akustické. Výsledky riešenia projektu môžu byť návodom pre výrobnú prax pri hľadaní vhodnej kombinácie izolačných materiálov. Ďalším výsledkom bude databáza tepelnoizolačných, akustických a protipožiarnych vlastností materiálov vytvorená tak, aby boli údaje medzi sebou porovnateľné (meranie rovnakých vlastností tými istými metódami).
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0041/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dobročka Edmund, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Korytár Dušan, CSc., Mgr. Nádaždy Peter, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Ing. Zápražný Zdenko, PhD., Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov röntgenovej (rtg) optiky s vysoko presnými zakrivenýmiaktívnymi povrchmi. Povrchy budú pripravované inovatívnou technológiou nanoobrábania. Preskúmameaplikáciu technológie nanoobrábania na špeciálny prípad rtg optiky so zakrivenými povrchmi, ktorým jeparabolická refrakčná šošovka pracujúca v geometrii na prechod rtg žiarenia. Druhý špeciálny prípad, na ktorýsa zameriame, budú tenké kryštálové monochromátory s rôznymi hrúbkami v intervale 20-2000 mikrometrov.Takéto prvky je možné použiť napríklad ako deliče lúčov pre moderné rtg zdroje typu "X-ray free-electron laser",ohnuté kryštály v Johanssonovych monochromátoroch pre spektroskopické aplikácie alebo v časticovýchurýchľovačoch pre riadenie lúčov. Vyvinuté prvky zakrivenej rtg optiky budú testované v reálnych experimentoch rtg metrológie a rtg zobrazovania s využitím laboratórnych alebo synchrotrónových rtg zdrojov a vysoko citlivých priamo konvertujúcich rtg detektorov Pilatus a Medipix.
MNon2Dsub - Molekulárne nanoštruktúry na dvojdimenzionálnych substrátoch
Molecular nanostructures on two-dimensional substrates
Doba trvania: 1. 4. 2021 – 30. 12. 2023
Evidenčné číslo: SK-AT-20-0006
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Anotácia: Organické molekuly, ako funkčná nadstavba pre heteroštruktúry tvorené dvojdimenzionálnymi (2D) materiálmi,otvárajú nové aplikačné možnosti pre oba systémy – ako pre organické polovodiče, tak pre 2D materiály. Malémolekuly sa vedia na povrchu 2D substrátu usporiadať do kryštalických nanoštruktúr, pričom vytvárajú dobredefinované rozhranie ktoré zachováva vlastnosti oboch materiálov. Výsledné štruktúry, ktoré kombinujú organickémolekuly s 2D anorganickými vrstvami, tvoria tzv. hybridné van der Waalsove heteroštruktúry (vdWH),nachádzajúce uplatnenie napr. v novej flexibilnej alebo bio-kompatibilnej elekronike. Tento projekt sa zameriava naskúmanie hybridných vdW heteroštruktúr s vysokým aplikačným potenciálom pre organickú optoelektroniku.Konkrétne budeme počas riešenia projektu rásť tenké polovodivé organické vrstvy na 2D anorganickýchsubstrátoch pomocou metódy depozície z molekulárneho zväzku. Zameriame sa hlavne na štúdium kinetiky rastu,budeme určovať orientáciu molekúl, ako aj kryštalografickú štruktúru a vlastnosti organických vrstiev na 2Dmateriáloch. Organické vrstvy budú ďalej využívané ako podkladový substrát pre vývoj a štúdium perovskitovýchheteroštruktúr (používaných v solárnych článkoch).

Ukončené

MICROPAN - Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky
Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment
Doba trvania: 7. 1. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-18-0480
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Annušová Adriana, PhD., Mgr. Bodík Michal, PhD.
Anotácia: Tento projekt je venovaný nášmu kontinuálnemu úsiliu, ktoré je zamerané na liečbu cukrovky tansplantovanýmiinzulín-produkujúcimi bunkami, ktoré sú chránené pred imunitným systémom hostiteľa polopriepustnoupolymérnou membránou. Táto membrána má formu hydrogélovej mikrokapsuly, ktorá vzniká polyelektrolytovoukomplexáciou polyaniónov alginánu sodného (SA) a sodnej soli sulfátu celulózy (SCS) s polykatiónompoly(metylén-ko-kyanoguanidín), (PMCG). Počas posledných dvoch desaťročí sme zhromaždili dôležitépoznatky, ktoré ukazujú na to, že tento typ „PMCG“ mikrokapsuly patrí do skupiny mikrokapsúl s potenciálomdosiahnuť fázu klinických štúdií. PMCG mikrokapsula má dve významné výhody: (1) vykazuje biokompatibilitu poimplantácii do intraperitoneálnej dutiny v rôznych zvieracích modeloch vrátane predklinického modelu primátov(NHP), (2) poskytuje jedinečnú možnosť nastaviť fyzikálno-chemické vlastnosti kapsúl v závislosti od výsledkov vin vivo podmienkach, čo je limitujúce pre ostatné typy enkapsulačných systémov. Cieľom MICROPAN projektu jepo prvý krát systematicky študovať koreláciu medzi selekciou polymérov, enkapsulačnými podmienkami,vlastnosťami mikrokapsúl a in vivo správaním. Takéto štúdium je umožnené vďaka tomu, že na prípravumikrokapsúl použijeme nami syntetizované polyméry SCS a PMCG s kontrolovanými charakteristikami, ktorýmisme sa rozhodli nahradiť doteraz používané komerčné polyméry s nekonzistentnými vlastnosťami. VýsledkomMICROPAN projektu bude knižnica mikrokapsúl s predpovedateľným správaním v in vivo podmienkach vimunokompetentných myšiach. Na základe týchto výsledkov predložíme návrh pre testovanie mikrokapsúl vNHP (mimo tohto projektu). Projekt MICROPAN umožní lepšie pochopenie mechanizmu tvorby mikrokapsúlpolyelektrolytovou komplexáciou a prispeje k budúcemu cielenému dizajnu mikrokapsúl pre imunitnú ochranutransplantovaných buniek.
TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy
Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-19-0365
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie
Optimisation methods for quantum technologies
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: APVV-18-0518
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Davalos Gonzalez David, PhD., Mgr. Dolatkhah Hazhir, PhD., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD., Mgr. Mukhopadhyay Chiranjib, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Pavličko Jaroslav, Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Mgr. Srivastava Shivang
Anotácia: Future quantum technologies are aiming to enhance our computational power, secure our communication, but also increase precision of our detection devices (from detectors of gravitational waves to medicine diagnostics methods). The effort of researchers included in this project is focused on optimisation of theoretical proposals, also by taking into account more realistic models reflecting the situations outside the laboratories. Our project joins the second quantum revolution on the side of theory, while aiming at mid-term quantum technology applications. We will develop novel tools and methods for improving the performance of quantum measurement, simulation and optimization devices. In particular, we aim to investigate the mathematical structure of quantum information resources in order to utilize them in novel and efficient quantum metrology applications and quantum simulations. The planned analysis of higher-order quantum structures and related optimal information processing is uncovering new quantum resouces (e.g. quantum causality, memory) that has potential to boost qualitatively the performance of quantum computation and communication technologies. Our plans to optimize tensor network algorithms by using the structure of interactions (space-time) are definitely enlarging our chances for efficient quantum simulations of physically relevant quantum many-body systems. Project tasks are divided into three workpackages aiming to optimize quantum structures, develop optimal higher-order quantum information processing and optimisation of tensor network algorithms.
Webová stránka projektu: http://quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2019apvv_optiqute
BeKvaK - Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud
Benchmarking Quantum computers on Cloud
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0136/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemirezistívne senzory stopových koncentrácií acetónu vo vzduchu
Tungsten-trioxide layers for chemiresistive sensing of trace concentration of acetone vapours in air
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0156/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivančo Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bodík Michal, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Mgr. Subair Riyas, PhD.
Anotácia: Klinické štúdie určili stovky rôznych prchavých organických zlúčenín (POZ) prítomných vo vydychovanom vzduchu človeka v koncentráciách ppm (10-6) alebo iba ppb (10-9) a nižších. Niektoré POZ sú bio-markermi metabolických a fyziologických procesov a potenciálne umožňujú neinvazívne vyšetrenie zdravotného stavu.Napr. koncentrácia acetónových pár, ktorá býva asi 0.7 ppm u zdravého človeka, sa zvýši viac ako dvakrát u pacientov s diabetes [1]. Senzor acetónových pár pracujúci v ráde sub-ppm by umožnil konštrukciu osobného testeru.Ťažisko projektu bude výskum vrstiev trioxidu volfrámu pre chemirezistívny senzor acetónových pár pracujúci v ráde aspoň stovky ppb. Zameriame sa na triklinickú kryštalografickú fázu WO3, u ktorej bola pozorovaná vysoká odozva na adsorpciu acetónu. Vypracujeme procesy prípravy nanokryštalických vrstiev WO3 s maximálnym obsahom triklinickej fázy, jej vplyv na senzorickú odozvu a preskúmame spôsoby modifikácie WO3 s cieľom zvýšiť odozvu a senzorickú selektivitu vrstiev.
AFM-IMASS - AFM: Zobrazovanie, manipulácia, simulácia na atomárnej škále
AFM: Imaging, manipulation, atomic-scale simulation
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: APVV-18-0211
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., RNDr. Tokár Kamil, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Konôpka Martin
Anotácia: Projekt AFM-IMASS sa zaoberá zobrazovaním a manipuláciou povrchov a nanoštruktúr na nich na atomárnejškále lokálnymi metódami SPM. Na zobrazovanie sa budú používať najmä metódy AFM, v menšej miere STM.Na atomárnu manipuláciu sa použijú najmä metódy AFM, na manipuláciu elekrického náboja metódy KPFM.Všetky experimenty budú podporené počítačovými simuláciami metódami teórie funkcionálu hustoty (DFT), ukorelovaných systémov korelovanými metódami elektrónovej štruktúry, najmä metódami QMC. Na dosiahnutietýchto cieľov sa použije osvedčené medzinárodné konzorcium, ktoré za posledných 5 rokov vygenerovaloviaceré špičkové výsledky publikované v časopisoch s najvyššími impakt faktormi (Nat. Phys., Nat. Commun.,Nano Lett., ACS Nano, J. Am. Chem. Soc.). Jedná sa, okrem Fyzikálneho ústavu SAV (skupina prof. Šticha,počitačové modelovanie), o Katedru aplikovanej fyziky, Univerzita v Osake, Japonsko, (prof. Sugawara a prof.Li, príprava vzoriek a experimenty bezkontaktnej AFM/KPFM mikroskópie), Katedru aplikovanej fyziky Univerzityv Giessen, Nemecko (prof. Schirmeisen, nanotribologické experimenty) a King\'s college London, (prof.Kantorovich, teória, simulácie). Pre účely AFM-IMASS bude toto konzorcium doplnené o labóratóriumNanosurf, Fyzikálneho ústavu ČAV (prof. Jelínek, AFM/KPFM mikroskópie korelovaných systémov). Tomu budúzodpovedať aj 3 hlavné línie výskumu: 1) Povrchy oxidov prechodových kovov s dôrazom na ich katalytickévlastnosti, 2) Elektrónové vlastnosti organometalických materiálov a polymérov: 1D a 2D ferocén, 3)Nanotribológia s dôrazom na superlubricitu. Vedecké ciele bude sprevádzať cieľ 4) edukačné a popularizačnéaktivity zamerané najmä na mládež. Hlavným výsledkom tohto projektu bude generovanie špičkovýchmedzinárodne kompetitívnych výsledkov základného výskumu s ambíciou ich publikovania v časopisoch snajvýšším imapkt faktorom-čast výsledkov sa pokúsime umiestniť v časopisoch s impakt faktorom >10.
HvdWH - Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Doba trvania: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: APVV-17-0352
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Balogh Róbert, PhD., Ing. Eckstein Anita, PhD., Mgr. Hagara Jakub, PhD., Dr. rer. nat. Hulman Martin, Mgr. Hutár Peter, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., Mgr. Mosnáček Jaroslav, DrSc., Mgr. Nádaždy Peter, PhD., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Pippig Falko, PhD., MSc. Shaji Ashin, PhD., Mgr. Sojková Michaela, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., RNDr. Španková Marianna, PhD
Anotácia: Van der Waalsove heteroštruktúry (vdWH) sú novoobjavené fyzikálne štruktúry ktoré sa skladajú z niekoľkýchdvoj-dimenzionálnych (2D) atomárnych vrstiev, vzájomne prepojených slabými van der Waalsovými silami.VdWH vykazujú unikátne vlastnosti ktoré nie je možné dosiahnuť v ich troj-dimenzionálnych náprotivkoch. Tentoprojekt je zameraný na výskum hybridných vdWH (hybridný v tom zmysle, že aspoň jedna z vrstiev jeorganická), ktoré majú veľký aplikačný potenciál v organickej elektronike a optoelektronike. Predovšetkýmbudeme skúmať kinetiku rastu, orientáciu molekúl, štruktúru a mriežkové parametre organických vrstievdeponovaných na 2D substrát. Navrhovaný výskum sa bude zaoberať fundamentálnou problematikou rastovýchprocesov s dôrazom na časovo-rozlíšené in-situ experimenty. Originálnosť tohto projektu spočíva v použitínových a zaujímavých 2D materiálov ako substrátov pre rast organických molekulových vrstiev a detailnomštúdiu týchto rastových procesov za účelom zefektívnenia rastu nových hybridných vdWH so špecifickýmivlastnosťami. Budeme využívať 2D substráty s rôznymi elektrickými vlastnosťami, konkrétne polokovový graféna polovodičové tenké vrstvy MoS2, nakoľko oba tieto materiály majú silný aplikačný potenciál v súčasnejelektronike. Čo sa malých organických molekúl týka, budeme sa sústrediť na také, ktorých vlastnosti sú vhodnépre optoelektroniku, tj. absorbujú vo viditeľnej oblasti spektra, majú schopnosť samousporiadania a dobrúelektrickú vodivosť. Zameriame sa preto na pentacén a molekuly na báze TzTz. Veríme, že tento základnývýskum je vysoko relevantný pre ďalší vývoj pokročilých aplikácií v organickej elektronike, ako napríklad OLED,OFET alebo organické solárne články.
Tribo2D - Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Doba trvania: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: APVV-17-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
OPEQ - Operačná kvantová termodynamika
Operational quantum thermodynamics
Doba trvania: 1. 4. 2020 – 28. 2. 2022
Evidenčné číslo: 19MRP0027
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mohammady Mohammed Hamed, PhD.
Kombinácia nanočastíc a esenciálnych olejov na zmiernenie biologického poškodenia rôznych typov stavebných materiálov
Combination of nanoparticles and essential oils for mitigating the biodeterioration on various types of building materials
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0059/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Annušová Adriana, PhD., RNDr. Bučková Mária, PhD., Ing. Kálosi Anna, PhD., RNDr. Mrkývková Naďa, PhD., Mgr. Puškárová Andrea, PhD.
Anotácia: Cieľom výskumu je získať nové poznatky ohľadom využitia rôznych kombinácií nanočastíc a superhydrofóbnych častíc s esenciálnymi olejmi aby sa zabránilo biologickému poškodeniu tradičných a moderných stavebných materiálov. Budú sa sledovať antimikrobiálne účinky vybraných esenciálnych olejov s nanočasticami a superhydrofóbnymi časticami na prírodné materály a moderné stavebné materiály akými sú drevo (smrekovec, borovica, atď.), travertín, žula, plasty a keramika za účelom zníženia alebo úplného potlačenia mikrobiologického poškodenia. Nanočastice a superhydrofóbne častice by mali zvýšiť antimikrobiálny efekt esenciálnych olejov vytvorením hydrofóbnej bariéry a tým potlačiť rast mikroorganizmov.
CRITNET - Kritické vlastnosti neštandardných tenzorových sietí
Critical properties of non-standard tensor networks
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0123/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krčmár Roman, PhD.
HOQIP - Kvantové spracovanie informácie štruktúrami vyššieho rádu
Higher order quantum information processing
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0161/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Mgr. Mohammady Mohammed Hamed, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Pavličko Jaroslav, RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Srivastava Shivang, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je posunúť paradigmu kvantových technológií o krok ďalej, a to konsolidáciou matematického rámca na spracovanie informácií kvantovými štruktúrami vyššieho rádu. Cieľom je rozšíriť matematický opis kvantových procesov s indefinítnim kauzálnym poradím tak, aby zahŕňal všetky možné experimentálne usporiadania, ako aj všetky podobné matematické rámce (zobrazenia vyššieho rádu, procesné matice, ...). Projekt začína skúmaním obmedzení a zložitosti takéhoto kvantového výpočtu vyššieho rádu. Druhým cieľom je skúmať, ako môžu byť tieto štruktúry kvantovo naprogramované (kontrolované) a vyvinúť metódy na detegciu koherencie a kauzálnej superpozície vo viacnásobných kvantových procesoch.
Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkov
Interface modifications for parameters improvement of perovskite solar cells
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0081/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bodík Michal, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Kálosi Anna, PhD., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Subair Riyas, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum pokročilých organometalických perovskitových solárnych článkov (perovskitesolar cells - PSCs) s rozhraniami modifikovanými 2-rozmernými (2D) nanomateriálmi pre zlepšenie ichfunkcionality. Vypracujeme postupy zabudovania 2D nanovločiek grafénu, oxidu grafénu a MoS2 do PSCs abudeme ich optimalizovať z hľadiska základných elektrických vlastností PSCs ako napätie naprázdno, prúdnakrátko, plniaci faktor a fotokonverzná účinnosť. Budeme systematicky analyzovať vplyv 2D nanomateriálov nakryštálovú a elektrónovú štruktúru perovskitu, kde očakávame originálne poznatky o korelácii medzi kvalitourozhraní, elektrónovou štruktúrou a vlastnosťami elektrónového transportu. Osobitne sa budeme venovaťzvyšovaniu stability PSCs. Výsledky projektu umožnia cielenú prípravu PSCs so zvýšenou stabilitou a s priamymdopadom na praktické aplikácie.
HEES4T - Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0
-
Doba trvania: 1. 12. 2018 – 31. 10. 2021
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný predovšetkým na: vývoj nových materiálov pripravených rýchlym ochladením taveniny a technológií spracovania na zvýšenie efektívnosti prípravy magnetických obvodov pre výkonovú elektroniku, energetiku a dopravné systémy;prípravu magnetických materiálov pre prototypy efektívnych magnetických obvodov pre výkonovú elektroniku, výskum zameraný na aplikáciu vyvinutého materiálu a na trhu dostupných nových materiálov, polovodičových prvkov a magneticky mäkkých materiálov pre použitie v špičkových zariadeniach výkonovej elektroniky, návrh a vývoj koncepcie spínaných výkonových zdrojov s novým materiálmi a prvkami; vývoj izolačného systému a riešenie radu technologických problémov s aplikáciou nových materiálov do zavedených výrobkov, vývoj spôsobov chladenia – návrh metodiky výpočtu chladiaceho okruhu, simulácia. Preskúmanie vplyvu prevádzkových podmienok (teplota, rázy a vibrácie) na mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti a stálosť parametrov (životnosť a spoľahlivosť) realizovaných prototypov. vypracovanie návrhu a postupov pre opakovaný návrh a konštrukciu napájacích zdrojov, návrh a vývoj riadiaceho algoritmu a regulačnej štruktúry zdroja pre dosiahnutie požadovaných parametrov pre danú aplikačnú oblasť, riešenie otázok návrhu metodík elektromagnetických a tepelných výpočtov a konštrukčného riešenia pomocou nových materiálov; implementáciu navrhnutých riešení do výrobkov žiadateľskej organizácie a zavedenie do opakovanej výroby.Výstupom riešenia projektu budú moderné technické riešenia v zmysle navrhovaných cieľov z hľadiska zlepšenia prevádzkových parametrov a charakteristík dopravných prostriedkov, a to najmä zvyšovanie účinnosti a bezpečnosti nových technológií a komponentov, u ktorých je predpoklad komerčného uplatňovania v rámci dopravných prostriedkov a znižovanie negatívneho environmentálneho dopadu z hľadiska potenciálneho znižovania uhlíkovej stopy dopravných prostriedkov.
Monocell - In situ monitorovanie rastu a riadená príprava monovrstiev perovskitov
In situ growth process and controllable preparation of perovskite monolayer films
Doba trvania: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021
Evidenčné číslo: SK-CN-RD-18-0006
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Perovskity halidov kovov predstavujú novú atraktívnu triedu materiálov vhodných pre solárne články s účinnosťou fotovoltickej konverzie dosahujúcou 23%. Napriek výrazným úspechom kvantová účinnosť fotoluminiscenciu špičkových perovskitových solárnych článkov dosahuje hodnôt iba na úrovni 1%, čo odpovedá existencii defektných stavov v elektrónovej štruktúre, ktoré sa podieľajú na rekombinácii nosičov náboja. Pre dosiahnutie teoretického limitu fotovoltickej konverznej účinnosti perovskitových solárnych článkov je nutné eliminovať neradiatívne rekombinačné centrá v elektrónovej štruktúre. Štandardná príprava perovskitových tenkých filmov je založená na kryštalizácii z roztoku, pričom výsledný film je zložený z veľkého počtu malých zŕn so strednou hodnotou veľkosti v oblasti stoviek nanometrov. Žiadúcim je však rast veľkých kryštalických zŕn s laterálnym rozmerom aspoň niekoľko mikrometrov, ktoré budú mať monokryštalický charakter v priečnom reze. Primárnym cieľom navrhovaného projektu je identifikácie kľúčových mechanizmov riadiacich rast tenkých perovskitových filmov. V rámci projektu sa budeme venovať systematickému štúdiu nukleácie, rastu a kryštalizácie perovskitových filmov pomocou pokročilých RTG difrakčných a rozptylových metód (GI-WAXS/SAXS) a fotoluminiscencie v reálnom čase. Ex situ merania defektných stavov v elektrónovej štruktúre perovskitov budú realizované pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie s energetických rozlíšením. Porozumenie mechanizmu rastu perovskitových filmov umožní cielenú prípravu solárnych článkov novej generácie s vyššou fotovoltickou konverznou účinnosťou.
EXSES - Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo: APVV-16-0186
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Krčmár Roman, PhD., RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
FYVLASOVMAC - Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo: APVV-16-0369
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bartoš Josef, DrSc., Mgr. Čechová Katarína, PhD., Ing. Lukešová Miroslava, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., Mgr. Miklošovičová Martina, PhD., Ing. Račko Dušan, PhD., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Ing. Švajdlenková Helena, PhD., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Experimentálne skúmanie javov spojených s látkou uväznenou v nanoštruktúrach matríc. Prejavy limitovaného počtu molekúl uväznené v mezopóroch. Sledovanie dynamiky takýchto systémov s dôrazom na ich usporiadanie a transportné vlastnosti.
Difúzny transport v priestorovo ohraničených štruktúrach
Diffusional transport in spatially confined structures
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0008/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalinay Pavol, CSc.
Fyzikálne vlastnosti vody uväznenej v mezopóroch a kryoprotektíva
Physical properties of water confined in mesopores and cryoprotectans
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0157/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čechová Katarína, PhD., MUDr. Lakota Ján, CSc., RNDr. Maťko Igor, CSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať štúdiom fyzikálnych vlastností vody uväznenej v mezopóroch vybraných matríc.Pôjde hlavne o sledovanie procesu kryštalizácie v závislosti na veľkosti pórov, type matrice a prítomnosti látok,ktoré kryštalizáciu potláčajú (dimetylsulfoxid). Poznanie týchto procesov je nesmierne dôležité nielen z hľadiskazákladného výskumu, ale aj z praktického hľadiska – voda je základom živých organizmov a na uschovanieživých buniek pri nízkych teplotách je potrebné zabrániť kryštalizácií vody v nich.Vhodnou metódou na štúdium fyzikálnochemických vlastností takýchto uväznených systémov je pozitrónováanihilačná spektroskopia (PAS) v kombinácií s ďalšími fyzikálnymi metódami (DSC). Originálnosť riešeniaspočíva v aplikácií voľnoobjemového pohľadu na procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni, ktoré v konečnom dôsledku určujú makroskopické vlastnosti látok a v použití pozitrónia ako subnanometrovej sondy na štúdium lokálneho voľného objemu.
Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
Microstructure and sorption properties of carbon fibers prepared by carbonization of cellulose precursors
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0127/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Maťko Igor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. Ing. Berek Dušan, DrSc., Mgr. Čechová Katarína, PhD., Ing. Novák Ivan, CSc., RNDr. Šauša Ondrej, CSc., Ing. Švajdlenková Helena, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt zahrňuje základný výskum v oblasti mikropórových uhlíkových vlákien (MPCF) s výraznými aplikačnými dopadmi. Vychádza z originálneho spôsobu prípravy základného typu MPCF s výraznými sorpčnými vlastnosťami. Na optimalizáciu využitia MPCF je potrebné detailne poznať ich fyzikálne vlastnosti, (mikroštruktúru, pórovitosť), nájsť podmienky na kontrolu mikroštruktúry počas vzniku vlákien (karbonizácie) a tak riadiť veľkosť pórov. To je predmetom predloženého projektu. Originálnosť riešenia spočíva v aplikácií kombinácie rôznych fyzikálnych metód štúdia MPCF, ktorá vyústi do určenia vhodných podmienok karbonizačných procesov a poznania vlastností MPCF. Použijú sa štandardné sofistikované techniky (elektrónová mikro mikroskopia) ako aj neštandardné metódy charakterizácie MPCF ako je pozitrónová anihilačná spektroskopia, termoporozimetria a gama spektrometria pri štúdiu sorpčných vlastností.
Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov
Atomically resolved structure and properties of complex metallic materials
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 2/0082/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Krajňák Tomáš, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0092/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dobročka Edmund, CSc., Mgr. Hagara Jakub, PhD., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Korytár Dušan, CSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Nádaždy Peter, PhD., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, MSc. Shaji Ashin, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Zápražný Zdenko, PhD., Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj novej generácie kanálikových röntgenových (rtg) monochromátorov s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre rtg metrológiu a rtg zobrazovanie (geometria, stupeňmonochromatizácie, kolimácie a koherencie) a v súvislosti s tým na ďalšiu implementáciu technológienanoobrábania SPDT (single point diamond technology) pre prípravu aktívnych povrchov kryštálovej rtg optiky. Budú optimalizované parametre SPDT a finalizácie povrchov Ge po nanoobrábaní a po testovaní na otvorených povrchoch budú optimalizované postupy aplikované pri príprave inovatívnych monolitických rtg monochromátorov s kanálikom tvaru V pre kompresiu (rtg metrológia) a expanziu (rtg zobrazovanie) zväzku. Pre cielený návrh týchto monochromátorov s vopred definovanými vlastnosťami budú vyvinuté simulačné algoritmy na báze dynamickej teórie rtg difrakcie. Pripravené monochromátory budú testované v reálnych experimentoch rtg metrológie a rtg zobrazovania.
2D-SURF - Povrchy a 2D materiály
Surfaces and 2D materials
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0123/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
STRUJA - Štruktúra jadrovej hmoty
Structure of the nuclear matter
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0225
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Abaffyová Lenka, PhD., Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., Ing. Gmuca Štefan, CSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Mgr. Klimo Jozef, PhD., Dr. Prajapati Pareshkumar Manharbhai, RNDr. Repko Anton, PhD., Ing. Sedlák Matúš, PhD., Mgr. Urban Róbert, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na základný výskum v oblasti jadrovej fyziky a na vývoj zariadení pre experimentálnujadrovú fyziku. V oblasti základného výskumu bude realizované experimentálne štúdium neutrónovo-deficnýchizotopov zlata metodikou in-beam spektroskopie a budú študované možnosti produkcie neutrónovo-bohatýchjadier. Výskum a vývoj zariadení bude prebiehať najmä v súvislosti s rozvojom laboratória založenom natandemovom urýchľovači typu Tandetron v detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Vyvinutý budeplynový terč určený na produkciu monoenergetických rýchlych neutrónov. Ďalej budú vyvíjané unikátne páskovétransportné systémy určené pre použite na zariadeniach produkujúcich rádioaktívne zväzky vo svetovýchlaboratóriách.
Teoretický výskum hyperónov a ťažkých exotických mezónov
Theoretical investigation of hyperons and heavy exotic mesons
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0153/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartoš Erik, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
Anotácia: Najnovšie výsledky namerané na urýchľovači BEPC-II s veľmi intenzívnymi proti sebe bežiacimi zväzkami elektrónov a pozitrónov umožňujú extrahovať informácie o elektromagnetickej štruktúre nukleónov, ktoré sú v dobrej zhode s ostatnými experimentami. BEPC-II navyše umožňuje po prvýkrát rozpracovať oddelené merania elektrickej a magnetickej štruktúry baryónov v časupodobnej oblasti. K tomu je nevyhnutné disponovať modelovými predpoveďami správania sa veličín charakterizujúcich tieto štruktúry baryónov. Cieľom projektu je zrealizovať teoretické predpovede v rámci nami rozpracovaného modelu. Nadväzujúcou otázkou je i vyhodnotenie pozorovateľných veličín pre rozpad ťažkých mezónov v rámci kovariantného modelu uväznených kvarkov, ktoré sú predmetom výskumu na súčasných urýchľovačoch.
DiaGraph - Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovni
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: APVV-16-0319
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Vlastnosti elektronických súčiastok na základe grafénu podstatne závisia na interakcii grafénu so substrátom,ktorý je vo väčšine prípadov tvorený kremíkom s oxidovou vrstvou. Príčiny sú rôzne: rozptyl elektrónov nafonónoch, prítomnosť pascí, adsorbovanie dopantov na povrch grafénu, a pod. Nedávno bolo dokázané, ževýmena kremíkového substrátu za diamantový výrazne zlepší vlastnosti grafénových súčiastok. Avšak teoretickévýpočty interakcií na rozhraní grafén – diamant (GOD) sa značne líšia a niekedy sú protichodné. Systematickýexperimentálny výskum povahy GOD interakcie absentuje. V našom projekte navrhujeme experimentálnuprípravu grafénu na diamante rôznymi metódami, ktoré vyústia do rozličných interakcií na GOD rozhraní.Vyšetríme atómovú a elektrónovú štruktúru využitím HRTEM/STEM s atomárnym rozlíšením, ktorú doplnímeďalšími charakterizačnými metódami. Vyrobíme poľom riadené súčiastky na základe GOD a vyšetríme vzťahmedzi transportnými vlastnosťami a pozorovanou štruktúrou GOD rozhrania. Konečným cieľom je porozumeniepovahy interakcie medzi grafénom a diamantom vo vzťahu k transportným vlastnostiam.
Výskum pasivovaných štruktúr štandardného porézneho kremíka a čierneho kremíka
-
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0149/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Vzťahy medzi elektrónovou štruktúrou a mikroštruktúrou tenkých kopolymérnych vrstiev
Relations between electronic structure and microstructure of copolymer thin films
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0163/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmucová Katarína, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Anotácia: Účinnosť konverzie slnečného žiarenia na elektrickú energiu závisí okrem iného od separácie náboja po iniciovaní fotovoltického procesu absorpciou fotónu, pri ktorej sa vygeneroval excitón. Prítomnosť rozhrania medzi donorom a akceptorom v tenkej vrstve udržiava elektróny a diery v oddelných oblastiach a zlepšuje tak separáciu náboja. V posledných rokoch získala mimoriadny význam syntéza nových plne konjugovaných kopolymérov spájajúcich v jednej molekule polyméry s dierovou a elektrónovou vodivosťou. Vzťahy medzi mikroštruktúrou a elektrickými vlastnosťami takých kopolymérov nie sú ešte plne pochopené. Je to zapríčinené aj prítomnosťou usporiadaných (polykryšytalických) a neusporiadaných (amorfných) fáz v tenkých vrstvách pripravených mokrou cestou. Tento návrh projektu je zameraný na vysvetlenie vzťahov medzi mikroštruktúrou tenkej vrstvy koplyméru a hustotou stavov štruktúrnych defektov, ktoré výrazne ovplyvňujú funkčnosť solárnych článkov.
Základný stav a nízkoteplotné vlastnosti klasických coulombovských systémov
Ground state and low-temperature properties of classical Coulomb systems
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0003/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Travěnec Igor, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá teoretickým skúmaním základného stavu a nízkoteplotnej termodynamiky systémov klasických častíc s coulombovskou interakciou. Budeme skúmať fázové prechody, kritické indexy a trikritické správanie pre jedno- a dvoj-vrstvové Wignerove štruktúry, ktoré minimalizujú interakčnú energiu pre prípad dimérov rovnakých nábojov a dipólov opačných nábojov. Odvodíme efektívnu interakciu ekvivalentných makromolekúl ponorených do vody. Budeme skúmať vplyv ich nabitých povrchov na priestorovú distribúciu uvoľnených mikro-iónov pri nízkych teplotách so zámerom popísania paradoxného efektívneho priťahovania rovnakých nábojov na základe harmonických excitácií nábojov okolo ich wignerovských polôh. Pokúsime sa o konštrukciu teórie nízkoteplotnej termodynamiky mikro-iónov s konečnou veľkosťou tuhého jadra.Pokúsime sa skonštruovať univerzálnu metódu, ktorá správne interpoluje medzi vysokoteplotným Poisson-Boltzmannovym prístupom a nízkoteplotným Wignerovym popisom a súčasne spĺňa kontaktný teorém.
MoSense - Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment
Doba trvania: 7. 1. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0641
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Omastová Mária, DrSc., Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenská technická univerzita v Brati
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vývoj inovatívnych 2-rozmerných multifunkčných nanoplatforiem na bázeMoS2 pre detekciu nádorových buniek a liečbu. MoS2 nanovrstvy (nanofliačky) pripravené exfoliáciou v tekutejfáze alebo Li interkaláciou a modifikované tak, aby mali nízku toxicitu a vysokú biokompatibilitu, budú chemickyfunkcionalizované protilátkou pre špecifické nádorové bunky a relevantným cytotoxínom. V porovnaní snanovrstvami na báze grafénu, MoS2 dáva podstatne silnejší signál potrebný pre pokročilú diagnostiku ako jeRamanova spektroskopia, rtg. metódy, SEM a TEM. Silný ramanov signál a fotoluminscencia umožniasledovanie lokalizácie nanoplatformy in situ na úrovni bunky. To bude jeden z originálnych príspevkov projektu voblasti poznatkov o interakcii bunky s nanoplatformou vo všeobecnosti. Nová kvalita laboratórnych testovinterakcie nanoplatformy s nádorovou bunkou môže priniesť nové poznatky a podstatný pokrok v oblastivýskumu 2D nanovrstiev vo všeobecnosti. Nové poznatky očakávame aj v oblasti zvládania biokompatibility atoxicity 2D nanovrstiev čo je dôležité pre ich internalizáciu do bunky. Novo vypracované technologicképrocedúry budú mať priamy dopad pre technológiu na mieru pripravovaných 2D nanovrstiev.
ANEMAT - Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov
Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up - to - date theoretical, experimental, and technological procedures
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0049
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na zrýchlenie rozvoja poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov za účasti reprezentatívnej časti aktuálnej vedeckej základne Slovenska, menovite Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Fyzikálneho ústavu (FÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV. Pri riešení projektu bude využitá špičková nedávno obstaraná prístrojová technika dostupná riešiteľským pracoviskám v univerzitných vedeckých parkoch STU v Bratislave a Trnave, ako aj vo vedeckých centrách SAV v Bratislave (FÚ) a Košiciach (ÚMV). Experimentálne orientovaný výskum bude kombinovaný s výpočtami z prvých princípov (FÚ SAV) a termodynamickými predikciami (ÚMV SAV), teda postupmi, v ktorých dosiahli riešiteľské pracoviská z SAV svetové uznanie. Tematicky pôjde o teoretické a experimentálne štúdium pokročilých kovových materiálov hlavne z hľadiska fázových rovnováh a tvorby nových resp. spresňovania už existujúcich fázových diagramov, charakterizovania kryštálových štruktúr neznámych a málo preštudovaných komplexných fáz, elektrochemických a katalytických vlastností povrchov, ako aj inovácií v oblasti prípravy tenkých vrstiev, povlakov a pások. Očakávané výsledky budú postupne publikované v relevantných vedeckých časopisoch, použité riešiteľmi projektu v pedagogickom procese, prípadne konzultované so zástupcami výrobného sektora s cieľom transferu technologických poznatkov do praxe. Všetky riešiteľské pracoviská majú obrovské skúsenosti s propagáciou vedy, ktoré chcú využiť a naďalej rozvíjať aj vrámci projektu.
BENECON - Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
The behaviour of new progressive construction materials in aggresive enviroment of molten salts
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0738
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Predložený projekt je zameraný na komplexný výskum koróznych procesov pokročilých konštrukčných materiálov, prebiehajúcich v agresívnych roztavených fluoridových soliach. Objektmi výskumu sú špeciálne zliatiny a keramické materiály pre vysokoteplotné aplikácie. Nosnou témou bude štúdium koróziou podmienenej degradácie mikroštruktúry v závislosti od spôsobu prípravy a následného spracovania materiálov. Pôjde o pochopenie mechanizmu korózneho poškodenia mikroštruktúry skúmaných materiálov v roztavených médiách využitím multidisciplinárnej kombinácie techník, ktorými je možné detailne analyzovať a charakterizovať aj citlivé zmeny v lokálnej štruktúre koróznych medzivrstiev na atomárnej úrovni medzi taveninou a materiálom pri zvýšenej teplote. Cieľom je tiež získať komplexný obraz o fyzikálnom charaktere jednotlivých použitých roztavených systémoch, kde sa následne využitím kombinácie difrakčných, zobrazovacích a spektrálnych metód v kombinácii s výpočtovými metódami umožní určiť štruktúrna charakteristika zlúčenín, vznikajúcich v priebehu korózneho procesu. Uvedená koncepcia predloženého výskumu k danej problematike umožní trvalý prínos v oblasti materiálového výskumu a môže byť zovšeobecnená a aplikovateľná v ostatných oblastiach materiálových procesov a výskumu.
2DMOSES - 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: APVV-15-0693
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Kvôli svojím neobvyklým fyzikálnym vlastnostiam sú dvojrozmerné (2D) materiály jednou z najviac skúmanýchtried materiálov. Najlepším príkladom je grafén – jednoatomárna vrstva atómov uhlíka usporiadaných dodvojrozmernej (2D) hexagonálnej mriežky. Intenzívny výskum v posledných rokoch dokázal, že grafén mámimoriadne mechanické, tepelné a elektronické vlastnosti.Jeho objav stimuloval rozsiahly výskum aj iných 2D materiálov. Ukazuje sa, že je nielen možné získať stabilnédvojrozmerné materiály, ale že tieto majú tiež mimoriadne a jedinečné fyzikálne vlastnosti. Dvojrozmernosťsystému má podstatný vplyv na elektronickú štruktúru materiálov, v ktorých sa potom dajú pozorovať aj niektorévýznačné korelované stavy ako napr. supravodivosť a vlny nábojovej hustoty.Cieľom projektu je príprava ultratenkých (<10 nm) filmov a jednoatomárnych vrstiev materiálov zo skupinydichalkogenidov prechodových kovov (TMD). Na prípravu týchto vrstiev budeme používať pulznú laserovúdepozíciu a magnetrónové naprašovanie. Vrstvy budú dôkladne skúmané z hľadiska ich hrúbky, kryštalinity,homogenity, elektrických a optických vlastností. Po zvládnutí týchto krokov budeme pokračovať prípravouheteroštruktúr a hybridov – systémov, v ktorých sú vertikálne usporiadané tenké vrstvy rôznych TMD materiálovalebo sú TMD materiály kombinované s inými 2D štruktúrami. V našom prípade pôjde o hybridné štruktúry sgrafénom a oxidom grafénu.
ANGSTROM - Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: APVV-15-0621
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vysvetlenie štruktúry a vlastností novovyvíjaných komplexných kovových, metastabilných amorfných, nanokryštalických zliatin a intermetalických systémov, v ktorých sa nové vlastnosti sa budú dosahovať prostredníctvom cielenej technologickej, kompozičnej štruktúrnej a tvarovej modifikácie a výberom vhodného spôsobu fyzikálneho spracovania.Študované vlastnosti, pozorované javy a štruktúry v objemoch a na povrchoch a mikromechanizmy riadiace ich vznik a stabilitu budú spoločne analyzované a interpretované najmodernejšími výpočtovými metódami a experimentálnymi technikami a postupmi až na atomárnej úrovni.Hlbšie sa zameriame o.i. na magneticky mäkké systémy s vysokou hodnotou indukcie v nasýtení, systémy s možnou náhradou 4d prechodových prvkov a strategických prvkov vzácnych zemín dostupnejšími, najmä v systémoch multikomponentných zliatin s vysokou entropiou a komplexných kovových materiáloch. K cieľom projektu patrí štúdium chemickej reaktivity a katalytických vlastností povrchov intermetalík na báze prechodových kovov (Ni, Pd, Cu, ...) a nanoporézneho Au. Významným aspektom bude tiež vývoj a využitie špeciálnych tehník tepelného spracovania vo vysokých magnetických poliach na cielenú modifikáciu vlastností nových materiálov.
Experimentálne štúdium jadrových reakcií a jadrovej štruktúry s využitím zväzkov z tandemového urýchľovača
Experimental investigation of nuclear reactions and nuclear structure using the Tandetron beams
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Balogh Matúš, Mgr.Ing. Drga Jozef, PhD., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Mgr. Klimo Jozef, PhD., Mgr. Krajňák Jakub, Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Dr. Prajapati Pareshkumar Manharbhai, RNDr. Repko Anton, PhD., Ing. Sedlák Matúš, PhD., Mgr. Urban Róbert, PhD., Mgr. Venhart Martin, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Tandemový urýchľovač typu Tandetron s maximálnym terminálovým napätím 2 MV bol nainštalovaný v detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Umožňuje produkciu zväzkov protónov, deuterónov a alfa častíc s presnou energiou v rozsahu 100 keV – 4 MeV a intenzitou 1 µA. Okrem aplikačného programu, programu fyziky tuhých látok, ktoré nie sú súčasťou tohto projektu máme v úmysle využiť tento urýchľovač na štúdium jadrovej štruktúry metódou nepružného rozptylu neutrónov a na štúdium jadrových reakcií, ktoré sú dôležité z hľadiska jadrovej astrofyziky.Alfa proces predstavujú jadrové reakcie typu (alfa, gamma), ktoré vedú vo hviezdach k vyháraniu hélia a produkcii izotopov 16O, 20Ne, 24Mg, 28Si, 32S, 36Ar, 40Ca, 44Ti, 48Cr, 52Fe a 56Ni. Sú to exotermické reakcie, ktorých energia je uvoľnená predovšetkým v podobe gama žiarenia. Meranie účinného prierezu týchto reakcií je veľmi dôležité z hľadiska parametrizácie modelov popisujúcich produkciu jednotlivých izotopov a ich zastúpenie v univerze. V rámci projektu sa budeme sústrediť na reakcie 20Ne(alfa,gamma)24Mg, 22Ne(alfa,gamma)26Mg a 24Mg(alfa, gamma)28Si u ktorých neexistujú dáta pre excitačnú funkciu pri energiách alfa častíc nižších ako je 6 MeV. Tieto energie veľmi dobre zodpovedajú možnostiam, ktoré poskytuje Tandetron v Piešťanoch.Mimoriadne účinnou, avšak pomerne málo rozšírenou metódou na štúdium jadrovej štruktúry, špecificky stavov s nízkym spinom, je nepružný rozptyl rýchlych neutrónov spojený s detekciou gama žiarenia. V prípade použitia laditeľného zdroja monoenergetických neutrónov, je možné študovať vzbudené stavy v blízkosti prahu pre ich produkciu. Toto vylučuje problémy spojené s populovaním rozpadom z vyššie položených stavov. Tento prah môže navyše byť veľmi presne stanovený experimentálne. To umožňuje unikátne umiestnenie hladín, z ktorých gama žiarenie pochádza, do schémy vzbudených stavov. Navyše je možné presne merať excitačné funkcie, t.j., závislosti účinného prierezu na energii neutrónu, pre emisiu charakteristického žiarenia gamma. Tieto umožňujú stanovenie spinov hladín z ktorých gama žiarenie pochádza.Pri energiách neutrónov v oblasti niekoľkých MeV je nepružný rozptyl neselektívny štatistický proces, t.j., populuje všetky stavy v rámci daného rozsahu energie a uhlového momentu vneseného do systému. V dôsledku toho uhlové rozdelenia emitovaného žiarenia umožňujú stanovenie spinov vzbudených stavov a multipolarity pozorovaných prechodov.Merania dôb života vzbudených hladín sú pre jadrovú fyziku mimoriadne dôležité, nakoľko umožňujú priame stanovenie redukovaných pravdepodobností prechodov. Tieto sú mierou kolektivity vzbudených stavov atómových jadier. Najdôležitejšia časť informácie, ktorú možno získať metodikou nepružného rozptylu sú práve doby života v rozsahu 10 fs – 1 ps, ktoré možno získať z meraní Dopplerovského posunu gamma čiar. Gama spektrá sú merané koaxiálnym HPGe detektorom vo vzdialenosti 1 m od rozptylovej vzorky a doby života sú určené z posunu čiar v závislosti na uhle.Oba programy vyžadujú vyriešenie celého radu technologických problémov. Tieto riešenia budú neoddeliteľnou súčasťou projektu.
Jadrová astrofyzika pri nízkych energiách
Low energy nuclear astrophysics
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: VEGA 2/0176/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kamas Dušan, PhD., Ing. Kliman Ján, DrSc., RNDr. Leja Jozef, Mgr. Petrík Kristian, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium radiačného záchytu protónov a alfa častíc pri nízkych energiách relevantných pre rp- a gamma- procesy počas života hviezd. Komplementárne bude študovaný aj pružný rozptyl týchto projektilov. Relativistický Dirac-Hartree-Fock prístup pre jadrovú hmotu bude namapovaný na štandardný relativistický model stredného poľa s hustotne závislými väzbovými konštantami. Následne bude model použitý na výpočty štruktúry kompaktných neutrónových hviezd, pozostatkov po kolapse masívnych hviezd.
MAXAP - Pamäťové a kauzálne štruktúry a procesy pri kvantovom spracovaní informácie
Memory and causal structures and applications in quantum information processing
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0173/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Pavličko Jaroslav, Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Anotácia: Control of quantum dynamics is crucial for successful implementation of the ideas of quantum information processing. This project focuses on the role of memory effects and causality in the framework of quantum dynamics and their exploitation in qualitatively novel applications of quantum information processing. In particular, we will investigate mathematical structures of open system dynamical maps (induced by master equations generalizing the Schrodinger equations), develop resource theory for programmable quantum processors, identification of the microscopic essence of non-Markovianity, analyze benefits of non-causal probabilistic framework of quantum dynamics for information processing, and design verification protocols for detection of interesting memory features.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj_vega17maxap
Výskum elektrických a optických vlastností nanoštrukturovaných polovodičových rozhraní
-
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 1/0676/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Výskum skreslenia DLTS signálov.
Study of deformed DLTS signal.
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0024/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusnák Jaroslav, PhD.
Anotácia: Výskum bude zameraný na príčiny skreslenia prechodových javov DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) a vývoj metodiky analýzy DLTS, pri takomto prechodovom jave. Hlavne sa jedná skúmanie vlastností polovodičových štruktúr, ktoré sa používajú aj pre solárne články, ako alternatívne zdroje energie. Ďalším krokom pri tomto výskume bude aj vývoj, respektíve modifikácia jestvujúceho meracieho systému na meranie elektrických vlastností spomenutých štruktúr na báze nových perspektívnych elektronických obvodov, ktorý bude mať široké uplatnenie pri základnom výskume polovodičových štruktúr. Bude prenositeľný s pripojením na počítač cez USB a využiteľný aj v pedagogickom procese.
DevTransSens - Vývoj senzorov a metód pre prechodové metódy merania termofyzikálnych vlastností látok a ich aplikácia pre možnosti sezónneho uskladnenia tepelnej energie.
Development of sensors and measurement methods for transient techniques for the measurement of thermophysical properties of materials and their application for seasonal storage of heat energy
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0192/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boháč Vlastimil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hudec Ján , PhD., Markovič Marian, Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. Ing. Peter Dieška, CSc., Ústav jadrovéhoa fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU
Anotácia: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností prírodných materiálov pomocou nových senzorov a metód. Tepelné vlastnosti hornín sú kritickým parametrom pre riešenie problémov sezónneho uskladnenia tepelnej energie v geologickom podloží okolo domov. Pre optimalizáciu procesu ukladania energie potrebujeme poznať termofyzikálne vlastnosti prostredia do ktorého sa energia ukladá. Pre numerické simulovanie javov transportu tepla pri prestupe z výmenníka tepla do materiálov geologického podložia (napr. vápenec a ílovité hliny) musíme poznať hodnoty koeficientov tepelnej teplotnej vodivosti a mernej tepelnej kapacity. V rámci projektu budú navrhnuté a vyrobené jedno-sondové termofyzikálne senzory a ich modifikácie pre in-situ merania.Nové senzory sa umiestnia do rúrkových vývrtov v rôznych podmienkach, teda hline a skalných masívoch. Pre nové jedno-sondové termofyzikálne senzory budú na báze doterajších skúseností vypracované nové modely tak, aby čo najpresnejšie popisovali experiment.
MAT&FUN - 2D-materiály a ich funkcionalizácia
2D materials and their functionality
Doba trvania: 7. 1. 2016 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-15-0759
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Brndiar Ján, PhD.
Anotácia: 2D-MAT&FUN je medzinárodný projekt zameriavajúci sa na štúdium grafénu a grafénu podobným 2D-materiálom a ich funkcionalizáciou s cieľom prípravy materiálov s požadovanými elektrickými,magnetickými a sensorickými vlastnosťami. Cieľom je plne využiť synergiu medzi teoretickými a experimentálnymi skupinami a theoretickými skupinami navzájom, reprezentovanými tromi špičkovými teoretickými skupinami (CCMS na Fyzikálnom ústave SAV (CCMS), Univerzitou v Regensburgu (UREG) a Univerzitou v Severnej Karolíne (NCSU)) a dvomi experimentálnymi skupinami (Univerzita v Osake (OUNI) a Justus Liebig Univerzitou v Gieesen (JLUG)). Primárnou úlohou žiadateľa, CCMS, budú ultra-presné výpočty založené na explicitne korelovaných mnoho-časticových metódach, hlavne na metóde kvantového Monte Carla (QMC). Naše predbežné výsledky ukazujú, že požitie takýchto presných metód je nevyhnutné pre spoľahlivé modelovanie funkcionalizácie týchto materiálov d-elektrónmi, pre presný popis ich elektrónových vlastností a popis energetiky dôležitej pre catalytické a senzorické procesy v týchto nových materiáloch. Modelovanie metódami QMC budeme robiť v spolupráci s odborníkmi z NCSU. Výsledky našich korelovaných výpočtov budú slúžiť ako vstupné parametre do fenomenologickejšieho spintronického modelovania, ktoré bude prevádzať náš partner na UREG. Naše počítačové modelovanie bude tiež slúžiť na podporu experimentov, hlavne SPM, na tejto skupine materiálov u našich partnerov na OUNI a JLUG . Vzhľadom na skutočnosť, že projekt má charakter základného výskumu, očakávame hlavne výsledky vo forme publikácií v časopisoch s najvyššími impakt faktormi, ich vysokú citovanosť a pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách. Výskumné aktivity budú sprevádzať popularizačné aktivity v dennej tlači a akcie zacielené najmä na študentov stredných škôl cez Súťaž mladých fyzikov, Olympiádu mladých vedcov, Noc výskumníka atp.
GONanoplatform - Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0120
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Tento projekt odráža aktuálny technologický pokrok ako aj nové možnosti aplikácií senzorov na báze grafénu vbiomedicine. Medzi naše hlavné ciele patrí návrh a vývoj grafén-oxidovej multifunkčnej nanoplatformy (GO-MFN)pre detekciu nádorových buniek. V prvom kroku plánujeme prípravu grafén-oxidových nanovrstiev vhodnejveľkosti funkcionalizovaných protilátkou. Pre detekciu rakovinových buniek pripravíne GO-MFN veľkosti 100 nm,ktorá je schopná interakcie s jedinotlivými bunkami. Magnetické nanočastice, ktoré budú naviazané na GO-MFNumožnia detekciu v hĺbke tkanív pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie. Stupeň oxidácie GO, typfunkčných skupín, optimálna funkcionalizacia kovalentným naviazaním monoklonálnych protilátok amagnetických nanočastíc, sú najdôležitejšie technologické kroky. Analýza základných interakcií vzťahujúcich sak detekcii rakoviny bude uskutočnená in vitro na 2D a 3D modeloch buniek až do štádia funkčného prototypu,ktorý bude priamo použiteľný pre laboratórne a predklinické testovanie. Interakcie GO-MFN s membránou bunkya s vnútrom bunky sa budú analyzovať na úrovni subcelulárneho rozlíšenia. Takýto prístup prinesie originálnepoznatky a detailné porozumenie procesu detekcie rakoviny, čo je dôležité pre optimalizáciu citlivosti detektora.Detekcia biomolekúl kovalentne naviazaných na GO-MFN sa bude snímať v reálnom čase pomocou niekoľkýchtechník.Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky a chémie až po biomedicínu, akombinuje špičkovú vedu a najsofistikovanejšie nano a bio-inžinierstvo. Zúčastnení partneri disponujú kľúčovýmipoznatkami, zručnosťami a infraštruktúrou, protilátkami a nádorovými modelmi, a sú vysoko motivovanídosiahnuť ciele projektu.
LiKoZiP - Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu
Lignin as Composite Component for Phenol - Formaldehyde Resins and Wood - Plactic Composite
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-15-0201
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt aplikovaného výskumu je zameraný na využitie lignínu pri príprave fenolformaldehydových živíc a drevoplastových kompozitných materiálov. Tieto materiály sú plánované ako súčasť portfólia priemyselného partnera tohto projektu, firmy Chemko, a. s. Slovakia, so sídlom vStrážskom. Lignín slúži ako alternatívny komponent pre dané aplikácie. Vduchu konkurencieschopnosti na trhu sa využijú obnoviteľné zdroje vpodobe lignínu v súčinnosti s inovatívnymi postupmi charakterizácie, prípravy atestovania pripravovaných materiálov. Úlohou tohto projektu je spektrálna a mikroskopická charakterizácia vstupných komponentov ako aj finálnych materiálov, vnadveznosti na mechanickú charakterizáciu aprepojenie smateriálovými makroparametrami. Tieto parametre slúžia ako nástroj inovatívnych postupov z hľadiska nákladov, ekológie a výroby založenej na obnoviteľných zdrojoch. Táto téma je výsostne aktuálna a tento projekt poskytuje synergiu špičkového výskumu založeného na sofistikovaných technikách ateórii na prospech inovatívnej aplikácie.
Kremik - Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-15-0152
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Bačová Silvia, RNDr. Brunner Róbert, CSc., Zitto Peter
Spoluriešitelia mimo SAV: 1. FMFI UK Bratislava, 3 spoluriešitelia
XRAYSURF - Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie RTG optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0745
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dobročka Edmund, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Hodas Martin, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., RNDr. Korytár Dušan, CSc., Dr.Ing. Pelletta Marco Enrico Bagio, Mgr. Sekáčová Mária, Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vývoj a pilotná aplikácia nanoobrábacích metód SPDT a FC pri prípravevysoko kvalitných aktívnych povrchov splňujúcich prísne požiadavky najnovšej generácie rtg kryštálovej optiky.Vyvinuté postupy budú použité pri príprave prvkov rtg optiky pre pokročilú rtg metrológiu a rtg zobrazovanie,ktoré budú zaradené do experimentálnych zostáv a budú testované v reálnych experimentoch. Zameriame sa naSi a Ge typické pre rtg optiku. Cieľom je dosiahnuť lokálnu drsnosť povrchu hlboko pod 1 nm rms a odchýlky odplanarity rádu nanometrov na dĺžkach rádu milimetrov pri maximálnej eliminácii oblasti SSD.
QETWORK - Kvantová teória grafov a sietí
Quantum theory on graphs and networks
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 28. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0878
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Caha Libor, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Genzor Jozef, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal
Anotácia: Úlohy a ciele tohoto projektu sú motivované vývojom efektívnych kvantových algoritmov, vývojom kvantovo-chemických simulácií a distribuovanými kvantovo-informačnými inováciami.Spoločným menovateľom všetkých úloh, na ktoré sme zamerali tento projekt, je pojem siete graficky reprezentujúcej zložené kvantovomechanické systémy a (topologické) vzťahy medzinimi. Táto sieť znázorňuje interakcie (v širšom zmysle) medzi kvantovými systémami, resp. ich vzájomné korelácie. V rámci tohoto projektu sme naše konkrétne ciele výskumu kvantových sietí rozdelili do troch logických celkov zodpovedajúcim trom vyššie spomenutým oblastiam.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj_apvv14_qetwork
NANOSEN - Nanočasticové senzory pre plynné biomarkery chorôb
Nanoparticles-based sensors of gaseous biomarkers of diseases
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 28. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0891
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivančo Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Eckstein Anita, PhD., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Ing. Ilčíková Markéta, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Kaiser Michal, PhD., Mgr. Kollár Jozef, PhD., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Ing. Macová Eva, Ing. Moravčíková Daniela, PhD., Mgr. Mosnáček Jaroslav, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Projekt má experimentálny charakter a je zameraný na výskum senzorov stopových koncentrácii niektorýchprchavých organických zlúčenín, a to acetónu a formaldehydu, ktoré sa vyskytujú vo vydychovanom vzduchučloveka. Ich zvýšená koncentrácia vo vydychovanom vzduchu signalizuje chorobné zmeny v organizme (tzv. biomarkery).Senzory sú vytvorené na báze usporiadaných nanočasticových vrstiev, ktorých vodivosť sa mení v závislosti oddruhu adsorbovaného plynu a jeho koncentrácie vo vzduchu. Tento druh senzorov sa označuje termínomchemirezistor. Projekt pokrýva návrh syntézy a prípravu špecifických nanočastíc a nanočasticových vrstiev,charakterizáciu ich transportných, štruktúrnych, optických, morfologických vlastností s dorazom na zhodnoteniesenzorických vlastností finálnych senzorov. Cieľom projektu je získanie nových experimentálnych poznatkov omechanizmu odozvy senzora na adsorpciu špecifického plynu.Vhodné senzorické vrstvy môžu v budúcnosti viest k jednoduchým a dostupným osobným testerom premonitorovanie špecifických chorôb, napr. diabetes.
Monitorovanie tepelno - vlhkostného režimu UNESCO pamiatky kostola sv. Jakuba v Levoči a národnej pamiatky katedrály sv. Martina v Bratislave
Monitoring of the hygrothermal regime of the UNESCO object of St Jame\'s Church in Levoči and national herritage object St Martin\'s Cathedrale in Bratislava
Doba trvania: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0105/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hudec Ján , PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hudec Ján , PhD.
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály
Novel stabilized and structurally ordered optically and photoelectrically active organic materials
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1/0501/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kaiser Michal, PhD., RNDr. Vojtko Andrej
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie nových poznatkov a ich využitie vo výskume a vývoji organických molekulovýchsystémov ako funkčných častí tenkovrstvových optických a fotoelektrických prvkov na základe ich unikátnychvlastností. Ide o rozvoj chemických postupov syntézy materiálov na báze tiofénov a pyrolov, technológieprípravy, štúdium štruktúry usporiadaných polymérnych systémov a analýzu ich optických a elektrickýchvlastností. Výskum smeruje k príprave organických materiálov so zvýšenou stabilitou (chemickou, teplotnou,optickou) voči vonkajším vplyvom pre molekulárnu elektroniku.
WearQuPros - Slabá náhodnosť v kvantových protokoloch
Weak Randomness in Quantum Protocols
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0043/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Pivoluska Matej, PhD.
Anotácia: Bezpečnosť patrí v súčasnosti k jedným z najskloňovanejších pojmov vo vede, politike, ekonomike, ako aj v každodennom živote. Význam tohto slova sa však za posledné desaťročia výrazne zmenil. Význam slovného spojenia „byť v bezpečí“ dnes neznamená nutne mať silnejšiu armádu ako protivník, ale mať viac informácií. Je preto veľmi dôležité zabezpečiť bezpečnosť komunikácie, a to nie len pre vlády a spoločnosti, ale pre každého. Cieľom tohto projektu je skúmať, prípadne aj nanovo definovať, bezpečnosť špecifickej skupiny komunikačných protokolov: protokolov využívajúcich vlastnosti kvantovej fyziky. Mnoho týchto protokolov sa vo všeobecnosti pokladá za bezpečné bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. My sa zameriame na špecifický útok, pri ktorom útočník môže ovplyvňovať zdroje náhodnosti použité v protokoloch. Predbežné výsledky ukazujú, že táto útočníkova schopnosť môže výrazne znížiť bezpečnosť existujúcich protokolov, alebo ich špecifických implementácií a preto je veľmi dôležité túto problematiku preskúmať.
Vývoj prostriedkov na simuláciu transportu spinu v rastrovacej tunelovej mikroskópii
Development of Scanning Tunneling Microscopy Simulation Tools for Spin Transport
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1239/02/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Palotás Krisztián
Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku
-
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1/0018/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajňák Tomáš, PhD., Ing. Švec Peter, DrSc., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný jednak na experimentálne a teoretické štúdium fázových diagramov zliatin nabáze hliníka alebo zinku obsahujúcich jeden alebo dva prvky zo skupiny prechodných kovov a jednak na štúdiumtenkých vrstiev a povrchov vyrobených z týchto zliatin. Na prípravu tenkých vrstiev bude použitá metódarádiofrekvenčného naprašovania kombinovaná v prípade potreby s iónovou implantáciou v plazme. Spravidlakvázirovnovážne fázy budú charakterizované exaktnými experimentálnymi metódami s využitím HRTEM,HRSEM, DTA, DSC, EDX, ako aj rtg. a elektrónovej difrakcie. Na predikciu fázových rovnováh bude použitýtermodynamický databázový program ThermoCalc. Projekt má charakter základného výskumu so zreteľom napraktickú aplikovateľnosť dosiahnutých výsledkov. Poznatky získané v projekte budú publikované vkarentovaných časopisoch a prezentované na svetových vedeckých konferenciách. Časť z nich bude použitá napopularizáciu vedy, predovšetkým medzi stredoškolskými študentmi.
LHQC - Lokálne hamiltoniány v kvantovej zložitosti
Local hamiltonians in quantum complexity
Doba trvania: 1. 9. 2015 – 1. 9. 2018
Evidenčné číslo: 1250/02/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nagaj Daniel, PhD.
MAGRID - Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka
Efficent preparation of powdered magnesium hydrid directly from the magnesium melt
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2018
Evidenčné číslo: APVV-14-0934
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Horčíkový hydrid patrí k najperspektívnejším materiálom na bezpečné uskladňovanie a prepravu vodíka. V súčasnosti sa vyrába energeticky nákladným a finančne náročným spôsobom mechanického mletia, čo výrazne obmedzuje jeho praktické uplatnenie. Predkladaný projekt aplikovaného výskumu je preto zameraný na overenie ekonomicky atraktívnej výroby horčíkového hydridu priamym rozstrekovaním taveniny horčíka alebo jeho komplexnej zliatiny stlačeným vodíkom s cieľom priamo vyrobiť horčíkový hydrid vhodný na opakované uskladňovanie vodíka. Predmetom výskumu bude štúdium vplyvu zloženia taveniny, rýchlosti ochladzovania, tlaku plynu a veľkosti práškových častíc na množstvo vodíka obsiahnutého v tuhom prášku. Okrem toho sa bude skúmať schopnosť takéhoto prášku opakovane vylučovať a nechať sa nasýtiť dostatočným množstvom vodíka bez výraznej pasivácie povrchu prášku. Navrhnú sa aj spôsoby ďalšieho využitia prášku po vyčerpaní jeho schopnosti efektívne na seba viazať vodík. Úspešné výsledky projektu by mohli radikálne pomôcť pri uskladňovaní energie z čistých a obnoviteľných zdrojov energie a prispieť tak k budovaniu tzv. zelenej energetiky.
QWIN - Quantum Walks and Incompatibility
Quantum Walks and Incompatibility
Doba trvania: 7. 4. 2015 – 6. 4. 2018
Evidenčné číslo: 0055/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Reitzner Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt pozostáva z dvoch hlavných častí, jednoj pojednávajúcej o kvantovýchkráčaniach (táto je rozdelená na časť o rozptylových kráčaniach a o efektochdekoherencie) a druhej pojednávajúcej o kvantovej nekompatibilite.V provm roku bežania projektu sme sa venovali otázke dekoherencie v kvantovýchkráčaniach a to konkrétne vplyvu dekoherencie v aplikáciách kvantových kráčaní.Jedným z čiastočných výsledkov je, že takéto vplyvy, až na pár výnimiek, rýchlo znižujúefektivitu v špecifickej aplikácii, konkrétne v kvantovo-kráčacom analógu Groverovhokvantového vyhľadávania. Druhý čiastočný výsledok sa týka identifikovanianadbytočných hrán v kvantových sieťach, ktoré sa dajú považovať za netesnosti v sieti.Tento výsledok je však zatiaľ predbežný.Téma kvantovej nekompatibility si tento rok dala za cieľ stanoviť a popísaťzovšeobecnenú mieru nekompatibility, ktorá by mala byť dôležitá pri využitínekompatibility ako zdroja kvantovosti v kvantových aplikáciach. Tento bod sa námpodarilo nielen úplne splniť, ale dosiahli sme aj dodatočné výsledky. Jednak je to popiszovšeobecnenej Tsirelsonovej hranice. Ďalšie výsledky, aj keď neplánované v rámciprojektu, avšak týkajúce sa tejto témy, sú zovšeobecnenie miery nekompatibility namerania na vývojoch a popis dynamických vplyvov na nekompatibilitu.
Neutron - Monoenergetické rýchle neutróny – výkonný nástroj pre jadrové a materiálové štúdie
Monoenergetic fast neutrons: Powerful tool for nuclear and material studies
Doba trvania: 16. 3. 2015 – 16. 3. 2018
Evidenčné číslo: 0098/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Prajapati Pareshkumar Manharbhai
Anotácia: Tento projekt je zameraný na inicializáciu a ďalší rozvoj nového laboratória vybaveného laditeľným zdrojom monoenergetických neutrónov. Urýchľovač typu Tandetron bude využívaný na indukciu jadrovej reakcie 2D(d,n)3He a to za použitia plynného deutériového terča. Urýchľovačové laboratórium bude lokalizované v Piešťanoch. Urýchľovač samotný bude dodaný v priebehu roku 2015. Špecifickou oblasťou pôsobenie laboratória budú jadrové reakcie indukované rýchlymi neutrónmi s produkciou gama žiarenia, preto bude skonštruovaný špeciálny gama spektrometer založený na kombinácii polovodičových a scintilačných detektorov. Výskumnému programu laboratória dominuje štúdium reakcií súvisiacich s jadrovou energetikou (súčasnou i budúcou) a aplikácií v oblasti bezpečnosti, špecificky pri detekcii prítomnosti výbušnín alebo štiepneho materiálu v prepravovanom náklade. Fundamentálna jadrová fyzika bude zastúpená štúdiom jadrovej štruktúry stabilných izotopov, špecificky merania veľmi krátkych dôb života vzbudených hladín.
astroNUCL - Jadrové reakcie v aplikáciách a astrofyzike
Nuclear reactions in applications and astrophysics
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0110/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
QWIN - Kvantové kráčania a nekompatibilnosť
Quantum walks and incompatibility
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0151/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Reitzner Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zdanlivo odlišné oblasti.Prvou je štúdium rozptylov kvantových kráčaní na rozličných grafových štruktúrach a za pomoci takýchto rozptylov nielen efektívne detekovanie špecifických vlastností grafov ale aj schopnosť navrhovať také grafy, u ktorých takáto detekcia je možná a vedie k výhode oproti klasickému prístupu.Druhou oblasťou je štúdium nekompatibility ako charakteristického javu nielen kvantovej teórie ale celej hierarchie štatistických teórií a následne využitím týchto poznatkov merateľne odlíšiť kvantovú teóriu od ostatných teórií (nielen od klasickej).Zastrešením týchto dvoch oblastí je popis kvantovej nekompatibility meraní pri štúdiu rozptylov kvantových kráčaní na grafových štruktúrach.
OTPS - Optimalizácia silnokorelovaných kvantových systémov pomocou tenzorových súčinových stavov
Optimization of strongly-correlated quantum-mechanical systems by tensor product states
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0130/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Genzor Jozef, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD.
ProQuNet - Prieskum kvantovyých sietí pomocou kvantových kráčaní
Probing quantum networks with quantum walks
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: SK-PT-2015-0029
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Reitzner Daniel, PhD.
Anotácia: V teórii kvantovej informácie a kvantových výpočtov hrajú kvantové kráčania úlohu špecifickéhomodelu, ktorý je na jednej strane relatívne jednoduchý ako z teoretického, tak aj zexperimentálneho hľadiska, a na strane druhej stále dostatočne komplexný aby poskytovalvýpočtové výhody oproti klasickým aplikáciám, pričom je univerzálnym výpočtovým modelom.Kvantové kráčania tak majú potenciál určovať vývoj v moderných kvantových technológiáchpričom v blízkej budúcnosti sa môžu stať vhodným modelom pre kvantové simulátory strednejveľkosti. Špecifickou úlohou v rámci týchto aplikácií je prieskum kvantových sietí. V tomtoprojekte sa plánujeme venovať tejto úlohe špecifickým pohľadom cez rozptylové kvantovékráčania na grafoch, pri ktorých sú na špecifických miestach grafu pripojené nekonečné ramenácez ktoré vpúšťame chodcov a sledujeme na ktorom z týchto výstupov sa objavia. Takto chcemenajprv identifikovať vlastnosti grafov, ktoré majú pri tomto prístupe vplyv na chovanie chodca,pričom požadujeme ich efektivitu (čo sa týka dĺžky vlnového balíka). Tieto zistenia budúnásledne použité pre špecifické úlohy ako napríklad vyhľadávanie defektov na grafoch, alebo ich“obchádzanie”, presmerovávanie chodcov, rozptylové simulátory, programovateľný transport,alebo transport v zašumenom prostredí. K dosiahnutiu týchto cieľov využijeme znalosti z obochskupín - slovenský partner je expertom na kvantové vyhľadávania a výpočtovú zložitosť zatiaľ čoportugalský partner je expertom na transport v grafoch, priestorové vyhľadávanie za pomocikvantových kráčaní a ako sú tieto ovplyvňované chybami mriežky.
Prvoprincípové počítačové modelovanie v nanotechnológiách
First-principles computer modeling in nanotechmology
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0162/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Anotácia: Projekt je založený najmä na silnej spolupráci s experimentálnymi skupinami v zahraničí (Osaka University,Giessen University, Regensburg University, North Carolina State University) s cieľom teoretického modelovaniatýchto experimentov. Plánujeme tieto projektové okruhy: 1) zobrazovanie a manipulácia pomocou(bezkontaktného) silového mikroskopu (NC-AFM), 2) nanotribológia, 3) spintronika a magnetické nanoštruktúryna graféne, 4) štúdium molekulových spínačov. Na štúdium použijeme najmä metódy teórie hustotovéhofunkcionálu (DFT) a korelované metódy kvantového Monte Carla (QMC). Konkrétne v 1) plánujeme štúdiumpovrchu Al2O3 (alumina), ktorého atomárna štruktúra nie je plne objasnená a pre ktorý máme veľmi kvalitneNC-AFM obrazy. Ďalej sa budeme venovať manipulácií organických molekúl adsorbovaných na povrchoch. 2) Vnanotribológii sa budme venovať superlubricite nanočastíc. V 3) chceme študovať molekulové magnety nagraféne a v 4) najmä chemicky a tepelne spínateľné molekuly.
Štatistická fyzika priestorovo ohraničených systémov
-
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0015/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kalinay Pavol, CSc., Ing. Travěnec Igor, CSc.
Vnútorné makroskopické sily - z čoho pochádzajú a ako ovplyvňujú magnetické vlastnosti vysokoindukčných kovových pások
Intrinsic macroscopic forces - what are its sources and how it impacts magnetic properties of high-induction metallic ribbons
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0037/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Anotácia: Projekt je úzko zameraný na špecifické vlastnosti nových magneticky mäkkých nanokryštalických materiálov s veľkým pomerom povrchu k objemu. Tieto materiály s vysokou indukciou v nasýtení sa v súčasnosti vyvíjajú najmä pre výkonovú elektroniku pre efektívnu výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Z ekonomických dôvodov sa vyžadujú lacné, dostupné suroviny a kvôli vysokej indukcii sa obmedzujú nemagnetické prvky. Tým sa vlastnosti, ktoré pri starších podobných materiáloch boli považované za marginálne stávajú závažné: Vzniká makroskopická heterogenita vedúca k vnútorným silám medzi povrchom a vnútrom magnetickej zložky (tenká páska, prášok) s následkom výrazného ovplyvnenia magnetických vlastností dôležitých pre zamýšľané využitie. Tieto špecifické vlastnosti už dlhšiu dobu študujeme na veľmi podobných páskach a veríme, že poznatky a skúsenosti využijeme na efektívne riešenie projektu s cieľom vlastnosti vysvetliť a umožniť tak optimálny výber moderných materiálov a metód ich spracovania.
Výskum štruktúr čierneho kremíka
-
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0076/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof.RNDr.Jarmila Mullerová,PhD, + 7 kolegov z Inštitútu Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Zilinskej Univerzity v Liptovskom Mikulaši
Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky
High-quality active surfaces for the next generation of the crystal X-ray optics
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0004/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Boháček Pavol, CSc., Mgr. Demydenko Maksym, PhD., doc. RNDr. Dobročka Edmund, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Hodas Martin, PhD., RNDr. Korytár Dušan, CSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Dr.Ing. Pelletta Marco Enrico Bagio, Mgr. Sekáčová Mária, Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom technológie obrábania povrchov založenej na pokročilých metódach využívajúcich diamantový hrot (single point diamond turning, fly cutting) a ich implementáciou pri príprave prvkov novejgenerácie multifunkčnej kryštálovej röntgenovej optiky, najmä na báze monokryštálov germánia, kremíka a medi. Hlavnými sledovanými parametrami budú morfológia opracovaných povrchov na rôznych rozmerových škálach a rozsah poškodenia kryštálovej mriežky pri povrchu s cieľom minimalizovať drsnosť povrchu aj oblasť poškodenejmriežky. To zaručí potlačenie difúzneho rtg rozptylu a geometricky a spektrálne čistú pracovnú rtg difrakciu, čo je osobitne dôležité pre silne asymetrickú difrakciu s pridanou funkcionalitu tvarovania rtg zväzku. Okremoptimalizácie parametrov obrábania sa projekt preto zameria aj na následnú konečnú úpravu aktívnych povrchov kryštálovej rtg optiky, a to kombináciou mechanických a chemických metód ako aj využitím iónových zväzkov a pulzného nanosekundového laserového zdroja.
Vzťah elektrónového transportu a štruktúry, rozmerov a usporiadania v nanočasticových súboroch pre pokročilé senzory plynov
Electronic transport vs. structure, size and ordering in nanoparticle arrays for advanced gas sensors
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0010/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Cieľom výskumu sú nové poznatky o elektrónovom transporte v nanočasticových (NČ) súboroch polovodičových oxidov železa aj v kombinácii s oxidom grafénu v závislosti na laterálnom a vertikálnom usporiadaní. Súbory sa pripravia modifikovanou Langmuir-Schaefferovou metódou a ich štruktúra sa bude skúmať najmä metódou GISAXS. Elektrónový transport v súboroch, ktoré sa používajú napr. v NČ senzoroch plynov nie je dostatočne preskúmaný. Jeho zložitosť vyplýva z kombinovania inter- a intračasticových zložiek prúdu ovplyvnených rozmerovými efektami. Pochopenie transportu je spolu s povrchovými molekulovými interakciami východiskom k pokročilým senzorom plynov pre ochranu zdravia, životného prostredia a civilnú bezpečnosť. Ich výskum zatiaľ diverguje bez potrebnejnej systemizácie, kľúčom ku ktorej je aj objasnenie transportu. Senzory musia byť teplotne stabilné a štrukturne homogénne, aby sa dali miniaturizovať a integrovanť do elektronických obvodov.
QIMABOS - Kvantová informácia mnohočasticových systémov
Quantum Information of Many Body Systems
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0808-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Caha Libor, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Genzor Jozef, PhD., Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Spoločným menovateľom všetkých úloh tohto projektu je zameranie na fyziku kvantových mnohočasticových systémov s potenciálom prekvapivých fyzikálnych vlastností, ktoré majú pôvod v kvantových efektoch. Nosnou teoretickou myšlienkou je prístup ku kvantovým mnohočasticovým systémom z pohľadu kvantovej teórie informácie s cieľom lepšie porozumieť komplexným kvantovým javom. Projekt je tematicky rozdelený do piatich častí:1) dynamika mnohočasticových korelácií v kvantovej informácii, komplexné kvantové komunikačné siete, vývoj postupov na meranie relevantných parametrov mnohočasticovej kvantovej fyziky.2) fázové prechody v mnohočasticových kvantových systémoch, ich analýza pomocou DMRG a iných metód, skúmanie úlohy geometrie interakcií.3) rozvinutie klasických numerických metód na simuláciu silne korelovaných systémov so zameraním na kvantovú chémiu, nové prirodzene kvantové simulačné algoritmy vychádzajúce z kvantovej teórie zložitosti.4) kvantové aplikácie spinových qubitov v polovodičových kvantových bodkách, rozvinutie inovatívnych efektívnych spôsobov prepojenia medzi qubitmi.5) experimentálne implementácie teoretických postupov vyvinutých v predchádzajúcich štyroch častiach projektu.
VYSHAP - Výskum štruktúry hadrónov a previerka Štandardného modelu presnejším vyhodnotením bežiacej väzbovej konštanty QED v M_Z a miónovej g-2 anomálie
Study of hadron structure and the test of Standard Model with the more precise evaluation of QED running coupling constant at M_Z and the muon g-2 anomaly
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0463-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., Mgr. Bartoš Erik, PhD., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Anna Zuzana Dubničková prof. RNDr. DrSc. [FMPI Univerzita Komenského]
Anotácia: Zámerom projektu je štúdium elektromagnetickej a slabej štruktúry hadrónov a ľahkých jadier s cieľom previerky Štandardného modelu, formou vyhodnotenia veličín ako bežiacej elektromagnetickej väzbovej konštanty alfa pri energiách odpovedajúcich kvadrátu hmotnosti vektorového Z bozónu a anomálneho magnetického momentu miónu. Budeme sa zaoberať analýzou existujúcich experimentálnych údajov, pomocou Unitárneho a Analytického modelu a predpovedať správanie hadrónov v podmienkach, ktoré zatiaľ neboli experimentálne dosiahnuté. Ďalej sa budeme zaoberať reevaluáciou príspevkov light-by-light vkladu a hadrónovej polarizácie vákua najnižšieho rádu pre magnetickú anomáliu miónu, ktorú je potrebné vyhodnotiť s väčšou presnosťou, aby sa zistilo či jeho experimentálna hodnota môže byť vysvetlená v rámci Štandardného modelu. Tiež sa pokúsime navrhnúť nové polarizačné metódy merania elektromagnetickej a slabej štruktúry hadrónov, ktoré by umožnili nový pohľad na skúmanú problematiku. V rámci kovariantného kvarkového modelu sa pokúsime objasniť podstatu ťažkých charmovaných mezónov, t.j. štvorkvarkových stavov, a predpovedať ich rozpadové charakteristiky.
Webová stránka projektu: http://www.dthph.sav.sk/index.php?id=apvv-0463-12
CapTransAn - Analýza povrchových a objemových stavov s použitím metód na báze kapacitnej mikroskopie
Surface and Bulk Defect States Analysis Using Capacitance Microscopy-Based Methods
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: SK-HU-2013-0031
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Anotácia: Hlboké defekty môžu významne ovplyvniť činnosť polovodičových štruktúr. Cieľom projektu jelokálna kapacitná spektroskopická analýza hlbokých defektov, ktoré sa nachádzajú na povrchu av blízkosti povrchu. Experimenty budú uskutočnené vo vákuu alebo ochrannej atmosfére privybraných teplotách medzi teplotou kvapalného dusíka a laboratórnou, prípadne vyššouteplotou.
QMX - Kvantové zmiešavanie stavov častíc v externých magnetických poliach
Quantum Superposition of Particle States in External Magnetic Fields
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0197/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filip Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Boháčik Juraj, CSc., RNDr. Krupa Dalibor, CSc., DPhil, Fellow: IOP, EPS, RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je skúmanie odozvy kvantového systému častíc na externé magnetické pole, pri ktorom dochádza k superpozícii pôvodne ortogonálnych stavov.
Nanokompozitné tenké vrstvy – vlastnosti a použitie v senzorike
Nanocomposite thin films – properties and applications in sensorics
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: VEGA 2/0165/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmucová Katarína, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kaiser Michal, PhD., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Rudolf Durný,Prof. Ing. DrSc.
Anotácia: V súčasnosti sú rôzne nanomateriály testované z hľadiska ich schopnosti vyhovieť kritériám kladeným naperspektívne elektrochemické senzory. Tento projekt je zameraný na komplexné pochopenie prenosu náboja narozhraní nanokompozitom modifikovaná elektróda / detekovaná látka. Kompozity na báze organickýchpolovodičov obsahujúce nanočastice budú testované pre použitie v senzorike založenej na elektrochemickom akombinovanom elektrochemickom a optickom vedení a výstupe signálu. To, ako sa elektróny pohybujú vsystémoch, ktoré premosťujú medzeru medzi objemovými materiálmi a diskrétnymi molekulami, je rozhodujúcepre vývoj navrhovanej triedy senzorov. Originálnosť našej koncepcie spočíva vo využití javu anomálnejnecottrellovskej difúzie, pričom mikroštruktúra elektródy a plazmonické javy sú kľúčovými faktormi, ktoré budúštudované s cieľom zlepšiť detekciu látok znečisťujúcich životné prostredie, biomolekúl, atď.
Nové kovové materiály s komplexnou štruktúrou a mimoriadnymi objemovými a povrchovými vlastnosťami
-
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0189/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., RNDr. Mrafko Peter, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na pokrok v poznaní štruktúry a vlastností nových komplexných kovových materiálov aintermetalických zliatin dosahovanými cielenou technologickou, kompozičnou, štruktúrnou a tvarovoumodifikáciou a výberom vhodného fyzikálneho spracovania za súčasného využitia metód počítačovéhoexperimentu a experimentálnych metód. Projekt bude riešiť špecifické otázky v oblasti prípravy a poznaniaštruktúry a vlastností rýchlochladených páskových, pseudoobjemových a objemových kovových skielnajmodernejšími metódami vrátane in-situ rtg. difrakcie a transmisnej elektrónovej mikroskopie, v neskoršíchštádiách projektu aj mikroskopie a analýzy s atomárnym rozlíšením. Pomocou počítačových experimentovpreskúma povrchy komplexných intermetalických zlúčenín s ohľadom na ich katalytické vlastnosti, preskúmaatomárnu štruktúru a predpovie vlastnosti systému AlPdMn, systémov na báze Al a/alebo Mg, klatrátov ametal-boridov.
MIKROtranz - Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a analýzu mäkkých vzoriek
Scanning Charge-Transient Microscope for Imaging Soft Samples
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0099/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Anotácia: Cieľom je vytvorenie zariadenia vhodného na analýzu elektricky aktívnych defektov v tenkých vrstvách pomerne mäkkých materiálov ako sú organické polovodiče, napr. vo vrstvách obsahujúcich nanočastice a organických fotovoltických štruktúrach. Dominantnou metódou výskumu bude rastrovacia nábojová tranzientová mikroskopia. Vzhľadom na mechanické vlastnosti skúmaných vrstiev treba redukovať silu, ktorou pôsobí hrot sondy na zobrazovaný/analyzovaný povrch, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, napr. k premiestňovaniu slabo ukotvených nanočastíc. Úspešné zvládnutie cieľov rozšíri zobrazovacie a analytické možnosti prístroja a jeho využiteľnosť napr. aj na zobrazovanie biologických štruktúr.
Teoretický výskum ťažkých kvarkónií
The theoretical investigation of heavy quarkonia
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 1/0158/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., Mgr. Bartoš Erik, PhD., RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Anotácia: S výstavbou nových výkonnejších urýchľovačov nabitých častíc v zrážkach či už s fixným terčíkom, alebo proti sebe bežiacich zväzkov, sa objavujú nové ťažšie silno interagujúce častice. Z teoretického hľadiska sa fyzika dopracovala k predstave, že všetky takéto častice, hadróny, sa skladajú z kvarkov, ktorých v rámci Štandardného modelu existuje šesť druhov-up, down, strange, charm, bottom a top. Takáto predstava nám umožňuje usporiadať hadróny v rámci modelov tzv. konštituentných kavrkov. Nedávno sa v elektrón-pozitrónových zrážkach na detektoroch Belle v Japonsku a BaBar v Stanforde objavili tzv. X,Y a Z hadróny, ktoré sa neprejavujú ako konvenčné hadróny v rámci konštituentných kvarkov.
NUshape - Tvarová koexistencia v ťažkých atómových jadrách
-
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0121/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Strišovská Jana, PhD., Mgr. Venhart Martin, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Fenomén tvarovej koexistencie izotopov zlata bude študovaný metodikou in-beam spektroskopie žiarenia gama a konverzných elektrónov. Experimentálna časť projektu prebehne na Univerzite v Jyväskylä v strednom Fínsku. Bude vytvorená predstava o evolúcií vzbudených stavov s rôznou deformáciou v okolí neutrónového čísla 104. Bude skúmaná možnosť rozšírenia štúdií na neutrónovo-bohaté izotopy.
nanoPORdyn - Uväznené molekulárne systémy a ich dynamika v čiastočne zaplnených nanometrových póroch
-
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0164/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Uväznenie a vlastnosti základného stavu v kvantovej chromodynamike a v riešiteľných modeloch
Confinement and Properties of the Ground State in Quantum Chromodynamics and Solvable Models
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0072/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Olejník Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Martinovič Lubomir, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je prispieť relevantným spôsobom k chápaniu silných interakcií s dôrazom na javy, ktoré súvisia so štruktúrou základného stavu kvantovej chromodynamiky a mechanizmami uväznenia a narušenia symetrií. Budeme skúmať vlnový funkcionál základného stavu QCD, jeho perkolačné vlastnosti a správanie niektorých fyzikálnych veličín v rôznych fázach silno interagujúcej hmoty. Ďalšími témami výskumu bude Schwingerov model v kovariantnej kalibrácii a v konečnom objeme, jeho operátorové riešenie a dôsledky čiastkovej kalibračnej symetrie na axiálnu anomáliu a štruktúru vákua; vákuum a narušenie axiálno-vektorovej symetrie v chirálnom Grossovom-Neveuovom modeli; narušenie symetrie v trojrozmernej light front (LF) kvantovej elektrodynamike a SU(2) gluodynamika v hamiltonovskej LF formulácii a v konečnom objeme, s dôrazom na dynamiku nulových módov neabelovských polí.Výsledky budú publikované v uznávaných vedeckých časopisoch.
Webová stránka projektu: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/projects/v_0072_13/
DLTS - Výskum vplyvu vodivostných prúdov polovodičových štruktúr na DLTS
Study the effect of leakage currents on the DLTS spectra
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0155/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusnák Jaroslav, PhD.
Nové MO z NKM - Progresívne nanokryštalické a amorfné materiály pre aplikáciu vo vybraných špičkových zariadeniach výkonovej elektroniky
Progressive nanocrystalline and amorphous materials for application in selected high-power electronic devices.
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 31. 7. 2016
Evidenčné číslo: APVV-0460-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, Sabo Ivan, Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je návrh chemického zloženia a príprava nového nanokryštalického materiálu na báze (FeSi)x (BNbCu)y, zhotovenie pások nanokryštalického materiálu a zhotovenie toroidných a delených jadier tvaru U (O), návrh nosnej technológie navíjania delených jadier a návrh metodík výpočtu konštrukčného riešenia transformátorov (TR) a tlmiviek (L) medzného výkonu (40-100kVA) na delených jadrách a konštrukčného riešenia MO s kvapalinovým chladením pre spínané výkonové zdroje medzného výkonu.
CAVNMaTT - Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
Centre for Applied Research of New Materials and Technology Transfer
Doba trvania: 1. 9. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26240220088
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Vybudovanie Centra. Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry. Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. Participanti: FU, UACh, ElU, UMMS a UPo.
FUN-MAT - Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály
-
Doba trvania: 1. 8. 2011 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krajčí Marián, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Krištiak Jozef, CSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Mgr. Majerník Viktor, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Miklošovičová Martina, PhD., Mgr. Slavikova Barbora, RNDr. Šauša Ondrej, CSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Weis Martin, PhD.
SYMENERG - Energia symetrie v štruktúre jadrovej hmoty
Energy of Symetry in Structure of Nuclear Matter
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0177-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., Dostál Ľubomír, Mgr. Filip Peter, PhD., Ing. Gmuca Štefan, CSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Mgr. Kamas Dušan, PhD., Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Klimo Jozef, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Petrík Kristian, PhD., Mgr. Siváček Ivan, PhD., Mgr. Urban Róbert, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať viacerými blízkymi témami spätými s energious symetrie a izospinom. Bude vyvinutá spinovo a izospinovo-závislá varianta excitónového modelu. Prebehne vývoj elmag. calorimetra pre HADES (GSI Darmstadt). Budú syntetizované jadrá na hranici stability a budú študované ich fyzikálne a chemické vlastnosti. Popri úplnej fúzii bude dôraz kladený na zrážky multinukleónového transferu. Štruktúra superťažkých bude študovaná pomocou RMF prístupu s hustotne závislými väzbovými konštantami. Bude ozrejmený vplyv energie symetrie na stabilitu a vrstvovú štruktúru. Bude experimentálne študovaná štruktúra excitovaných stavov neutrónovo deficitných jadier a ozrejmený vplyv zmeny energie symetrie na deformáciu jadra. Śtruktúra a vnútorné zloženie neutrónových hviezd budú opísané pomocou efektívnej teórie založenej na vhodnom funkcionáli hustoty energie. Globálne vlastnosti neutrónových hviezd poskytnú vymedzenia pre hustotnú závislosť jadrovej energie symetrie a stavovú rovnicu jadrovej hmoty. Do bozónových polí budú zahrnuté hyperóny a bude analyzovaný ich vplyv na zloženie neutrónových hviezd.
COMPEX - Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku
Crystal elements of X-ray optics for beam compression and expansion
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-308-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Dobročka Edmund, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Korytár Dušan, CSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt reaguje na rastúce využitie nízkopríkonových mikrofokusných zdrojov v rtg laboratóriách a prináša viacero nových riešení, ktoré podstatne rozširujú potenciál využitia týchto zdrojov, ale aj rtg laboratórnych zdrojov všeobecne. Kombinácia prvkov kryštálovej optiky a mikrofokusných rtg zdrojov, ktorá nebola ešte podľa našich vedomostí študovaná a testovaná, je jedným z originálnych prínosov projektu. Možnosť kompresie zväzku na krátkych dĺžkach má zásadný inovačný potenciál pre novú konštrukciu rtg zostáv pracujúcich s extrémne úzkymi zväzkami, čo je osobitne dôležité pre metódy GISAXS a XRR s vysokým rozlíšením. Malé rozmery kompresora umožňujú kompaktné riešenie optiky primárneho zväzku, kedy môže byť Montelova optika spolu s kryštálovou optikou uzavretá do jedného vákuovaného a zvonku justovateľného modulu. V oblasti rtg zobrazovania je hlavný očakávaný prínos vo zvýšení rozlišovacej schopnosti priamokonvertujúcich kamier (Medipix, Pilatus). Ako sprievodný efekt treba vyzdvihnúť zvýšenie koherenčného objemu lúča, čo umožňuje využiť rtg zobrazovací systém nielen v oblasti absorbčného, ale aj fázového kontrastu.
QUICOST - Kvantovo-informatické konvexné štruktúry
Quantum-informational convex structures
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0125/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Caha Libor, Mgr. Jenčová Anna, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Primárnym cieľom je analýza vlastností konvexných kvantových štruktúr ako napr. kvantové hrebene, ale ajkonvexných štruktúr širšej triedy pravdepodobnostných teórii, napr. pre tzv. proces matice. Konkrétnejšie saprojekt zameriava na identifikáciu extremálnych prvkov a koncept súmerateľnosti prvkov týchto množín.Motiváciou pre toto abstraktné štúdium sú aplikácie v kvantovom spracovaní informácie, ktoré tvoria druhý okruhúloh tohto projektu. V rámci neho navrhneme napríklad tzv. heraldované protokoly pre kvantové klonovanie akvantový learning všeobecných kvantových štruktúr (nielen stavov). Ďalej preskúmame asymptotické vlastnostidiskriminačných úloh, ktorých cieľom je pochopiť (operačne) rozdielnosti medzi kvantovými protokolmi, akonapríklad Chernoffovo ohraničenie pre procesy.
NANOMORF - Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morphology
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0492-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Mgr. Capik Marek, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Kováč Jozef, CSc., RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Marcin Jozef, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., RNDr. Škorvánek Ivan, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
NANOTIP - NANOTIP: SPM procesy indukované hrotom: zobrazovanie a nanomanipulácia
NANOTIP: Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0207-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., RNDr. Derian René, PhD., Ing. Dubecký Matúš, Ing. Horváthová Lucia, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: FEI STU
SIMEX - Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach
Strongly Interacting Matter under Extreme Conditions
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0050-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Olejník Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Nemčík Ján, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Tomášik Boris doc. dr. [UMB], Evgeni Kolomeitsev dr. [UMB], Ivan Melo RNDr. PhD [UMB], Fecková Zuzana Mg
Anotácia: Cieľom projektu je priniesť relevantné príspevky k chápaniu silných interakcií elementárnych častíc s dôrazom na javy, ktoré súvisia so súčasnými a budúcimi experimentami pri vysokých excitačných energiách a vysokých hustotách jadrovej hmoty, a na vlastnosti hustej jadrovej hmoty relevantné pre zloženie a vnútornú štruktúru neutrónových hviezd. Sústredí vedcov z niekoľkých slovenských centier teoretického výskumu fyziky elementárnych častíc (Bratislava, Košice a Banská Bystrica), ktorých odbornosť pokrýva široké spektrum problémov silných interakcií, od prvoprincípových neporuchových výskumov QCD na mriežke, cez modely založené na ideách QCD, fenomenologické prístupy k opisu experimentálnych údajov až po astrojadrovú fyziku. Výskum sa zameria na štyri hlavné smery: (i) uväznenie farby a štruktúra vákua QCD, (ii) tvrdé sondy v procesoch na jadrových terčoch, (iii) produkciu hadrónov v zrážkach ťažkých iónov a (iv) chladnú a hustú jadrovú hmotu.Projekt sa rieši v rámci širokej medzinárodnej spolupráce. Výsledky budú uverejnené v odborných časopisoch s vysokým impaktom a prednesené na medzinárodných konferenciách.
Webová stránka projektu: http://dcps.sav.sk/olejnik/projects/apvv_0050_11/
Stabilita ťažkých jadier a neutrónové hviezdy
On stability of heaviest nuclei and neutron star
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0176/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Petrík Kristian, PhD., Mgr. Siváček Ivan, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie najťažších jadrových systémov. V rámci medzinárodnej spolupráce budú syntetizované superťažké jadrá z oblasti Cn a Fl v blízkosti ostrova stability, a po prvýkrát bude priamo určená ich hmotnosť. Štruktúra superťažkých jadier bude študovaná pomocou relativistického prístupu stredného poľa s mikroskopicky určenými hustotne závislými väzbovými konštantami. Bude ozrejmený vplyv energie symetrie na stabilitu a vrstvovú štruktúru týchto jadier. Štruktúra a vnútorné zloženie neutrónových hviezd budú opísané pomocou nového funkcionálu hustoty energie. Globálne vlastnosti neutrónových hviezd poskytnú ohraničenia pre hustotnú závislosť jadrovej energie symetrie a stavovú rovnicu jadrovej hmoty.
COMETALL - Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku
Study of crystal structure and thermodynamic properties of aluminum-base and zinc-base complex metallic alloys
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0076-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
UDOP - Úloha defektov v organických polovodičoch pre slnečné články
Role of defects in organic semiconductors for solar cells
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0096-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Kaiser Michal, PhD., Ing. Lányi Štefan, DrSc., RNDr. Vojtko Andrej
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium elektricky aktívnych defektov v organických polovodičoch. Defekty, ktoré pôsobia ako pasce nosičov náboja, podstatným spôsobom ovplyvňujú jeho transport. Znalosť pôvodu a možnosti ovplyvňovania defektov je preto dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja organickej elektroniky. Cieľom projektu je získanie nových poznatkov o pôvode defektov v tenkých vrstvách vybraných organických polovodičov a ich korelácia so štruktúrou a morfológiou vrstiev. Tieto poznatky budú využité pri skúmaní vplyvu defektov a degradačných procesov na funkciu organických slnečných článkov, ktoré budú pripravené v rámci projektu. Spôsob získania nových poznatkov je založený na kombinácii využitia štandardných experimentálnych metód vhodných na elektrickú, optickú a štruktúrnu charakterizáciu tenkých vrstiev s tranzientovými technikami na báze merania náboja, ktoré boli vyvinuté v našom riešiteľskom kolektíve.
Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov
-
Doba trvania: 2. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 1/0853/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Jurečková Mária, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: zo Žilinskej Univerzity
ALLEGRO - Výskumné centrum Allegro
Research center Allegro
Doba trvania: 1. 12. 2014 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26220220198
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vybudovanie špecializovaných pracovísk a laboratórií s náväznosťou na pripravované medzinárodné projekty v jadrovej energetike a príprava strategického plánu rozvoja a spolupráce s akademickými partnermi.
KCMTE - Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Competence Centre for New Materials, Advanced Technologies and Energetics
Doba trvania: 1. 8. 2011 – 30. 11. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26240220073
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Anotácia: Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR. Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra založeného na báze spolupráce akademickej a podnikateľskej sfére. Výskum a vývoj v oblasti nových materiálov, pokročilých technológií a energetiky.
Webová stránka projektu: http://www.elu.sav.sk/old/cekom/index.html
Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov s využitím metód jadrovej fyziky
Completion of Infrastructure of IOP SAS in Research and Diagnostics of nanoparticles, nanomaterials and materials using Methods of Nuclear Physics
Doba trvania: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26210120023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Anotácia: Zvýšenie kvality výskumných aktivít žiadateľa modernizáciou infraštruktúry v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov. Vybavenie pracoviska FÚ SAV špičkovou prístrojovou technikou.
Výskumné Centrum svetla a svetelnej techniky
Research center of light
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 10. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26220220150
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Weis Martin, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: FEI STU, Bratislava
Anotácia: Jedná sa vybudovanie výskumno-vývojového centra (forma štátnej pomoci) v obalsti svetelnej techniky. Žiadateľom projektu je firma OMS s.r.o. Projekt je zameraný na výskum v oblasti svetelných javov a elektro-energetiky.
Webová stránka projektu: http://www.omslighting.sk/euprojects/550/vyskumne-centrum-svetla-a-svetelnej-techniky-/zakladne-udaje
GONanoplatform - Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Graphene-based nanoplatform for detection of cancer
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo: APVV-14-0120
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hodas Martin, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., Dr.Ing. Pelletta Marco Enrico Bagio, Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Tento projekt odráža aktuálny technologický pokrok ako aj nové možnosti aplikácií senzorov na báze grafénu vbiomedicine. Medzi naše hlavné ciele patrí návrh a vývoj grafén-oxidovej multifunkčnej nanoplatformy (GO-MFN)pre detekciu nádorových buniek. V prvom kroku plánujeme prípravu grafén-oxidových nanovrstiev vhodnejveľkosti funkcionalizovaných protilátkou. Pre detekciu rakovinových buniek pripravíne GO-MFN veľkosti 100 nm,ktorá je schopná interakcie s jedinotlivými bunkami. Magnetické nanočastice, ktoré budú naviazané na GO-MFNumožnia detekciu v hĺbke tkanív pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie. Stupeň oxidácie GO, typfunkčných skupín, optimálna funkcionalizacia kovalentným naviazaním monoklonálnych protilátok amagnetických nanočastíc, sú najdôležitejšie technologické kroky. Analýza základných interakcií vzťahujúcich sak detekcii rakoviny bude uskutočnená in vitro na 2D a 3D modeloch buniek až do štádia funkčného prototypu,ktorý bude priamo použiteľný pre laboratórne a predklinické testovanie. Interakcie GO-MFN s membránou bunkya s vnútrom bunky sa budú analyzovať na úrovni subcelulárneho rozlíšenia. Takýto prístup prinesie originálnepoznatky a detailné porozumenie procesu detekcie rakoviny, čo je dôležité pre optimalizáciu citlivosti detektora.Detekcia biomolekúl kovalentne naviazaných na GO-MFN sa bude snímať v reálnom čase pomocou niekoľkýchtechník.Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky a chémie až po biomedicínu, akombinuje špičkovú vedu a najsofistikovanejšie nano a bio-inžinierstvo. Zúčastnení partneri disponujú kľúčovýmipoznatkami, zručnosťami a infraštruktúrou, protilátkami a nádorovými modelmi, a sú vysoko motivovanídosiahnuť ciele projektu.
PROPASI - Výskum nových pasivačných procesov štruktúr na báze kremíka
Research of New Passivation Processes of Si-based Structures
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0888-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., Zitto Peter
Spoluriešitelia mimo SAV: Žilinská Univerzita
Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
R&D centre for advanced X-ray technologies
Doba trvania: 1. 6. 2012 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26220220170
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Podpora špičkového aplikovaného výskumu v oblasti rtg technológií a posilnenie spoločnejvýskumnej základne podnikateľskej a akademickej sféry.
Webová stránka projektu: http://www.integratds.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55&lang=sk
PVC HAJE - Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach
-
Doba trvania: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26220220147
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Ing. Kliman Ján, DrSc., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Petrík Kristian, PhD., Mgr. Venhart Martin, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD., Ing. Wojnarová Jaroslava
Webová stránka projektu: http://banic.savba.sk/bitweaver
Lokálne vlastnosti komplexných spinových systémov
Local properties of complex spin systems
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0072/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Anotácia: Práca s komplexnými kvantovými systémami, ktoré pozostávajú z častíc so spinom jedna polovica (kvantových bitov, qubitov) je náročná vzhľadom na exponenciálny počet parametrov, ktorými sú charakterizované. V rámci projektu vyvinieme metódy, pomocou ktorých bude možné zistiť vlastnosti týchto systémov na základe vlastností a parametrov podsystémov, obsahujúcich len niekoľko qubitov. V ďalšej časti projektu úlohu otočíme a budeme hľadať vhodné stavy systému, ktoré sú konzistentné s danými vlastnosťami podsystémov a naviac majú ďalšie požadované globálne vlastnosti, ako vhodnú symetriu, nízku komplexitu prípravy a podobne.
NANOCOMPSYM - NANOCOMPSYM: Počítačové simulácie na nanoškále
NANOCOMPSYM: Computer modeling on the nanoscale
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0007/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., RNDr. Derian René, PhD., RNDr. Tokár Kamil, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Pokročilé fotovoltické štruktúry s efektom plazmónovej excitácie na kovových nanočasticiach
Advanced photovoltaic structures with the effect of plasmonic excitation on metallic nanoparticles
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0041/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Projekt patrí do oblasti fotovoltiky. Je zameraný na využitie efektov plazmónovej excitácie v chemicky syntetizovaných koloidných kovových nanočasticiach pre zvýšenie účinnosti tenkovrstvových solárnych článkov. Budú preskúmané možnosti využitia nanočastíc pre efektívne naviazanie svetla do aktívnej vrstvy a pre zvýšenie absorbcie svetla v aktívnej vrstve. V súvislosti s tým budú vyvinuté dva nezávislé technologické postupy - príprava inovovaných podložiek pre solárne články, funkcionalizovaných kovovými nanočasticami, a príprava optimalizovanej objemovej heteroštruktúry aktívnej vrstvy organických článkov so zabudovanými kovovými nanočasticami. Obidva postupy budú odskúšané na úplnej štruktúre solárneho článku. Projekt zhodnotí vplyv parametrov nanočastíc, efektu samousporiadania nanočastíc, ich distribúcie v aktívnej vrstve a charakteru defektov v nej na funkciu solárneho článku a prinesie nové fyzikálne poznatky relevantné pre efektívne využitie plazmónových excitácií v reálnych fotovoltických štruktúrach.
TEFIMO - Rozvoj a testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu
Development and testing of physical models for the pulse transient method
Doba trvania: 1. 4. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0182/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boháč Vlastimil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. Ing. Peter Dieška CSc., Katedra Fyziky FEI STU
Anotácia: Cieľom projektu je testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu pomocou metód vyšetrovaniakoeficeintov citlivosti. Projekt tiež zahŕňa výpočty vplyvu neurčitosti voľných ako aj konštantných parametrov vmodeli na výslednú neurčitosť rsp. presnoť merania danou metódou. Výsledkom testov je optimalizáciaexperimentu jednak z hľadiska geometrie vzoriek a jednak z hľadiska podmienok merania teplotnej odozvy.Testy budú overené experimentálne meraniami ktoré zodpovedajú počiatočným a okrajovým podminekamriešenia rovnice vedenia tepla pre danú experiemntálnu konfiguráciu. Od nej závisí vplyv vedľajších efektov ktorésú v týchto modeloch zahrnuté. V minulosti sme tieto vedľajšie efekty eliminovali hľadaním optimálnej geometrievzorky. Tento projekt sa zameriava práve na prípady, keď sú tieto efekty prítomné. Materiály s termofyzikálnymivlastnosťami v určitom rozsahu budú vybrané podľa výsledkov analýzy modelov tak, aby vhodne ilustrovali vplvrušivých efektov.
2/0162/12 - Senzorické vlastnosti usporiadaných nanočasticových vrstiev
Senzing properties of layers based on ordered nanoparticle arrays
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivančo Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a zhotovenie experimentálnych vzoriek pokročilých senzorov na bázeusporiadaných nanočasticových (NČ) mono a multivrstiev. Zameriame sa na senzory stopových koncentráciíplynných polutantov a senzory deformácie. Princíp oboch typov senzorov je založený na zmene elektr. vodivostiusporiadanej NČ vrstvy v závislosti od okolitej atmosféry, resp. mechanickej deformácie vrstvy. Použijeme namivyvinuté NČ na báze Fe-O, Co-Fe-O, Ag-Fe-O a Ag s priemerom 5-10 nm s malou disperziou veľkosti.Usporiadané nanočasticové vrstvy pripravíme modifikovanou Langmuir-Blodgettovej metódou. Na mikro- anano-škále preskúmame a zhodnotíme vplyv chemického zloženia nanočastíc, ich povrchových vlastností,usporiadania, surfaktantu a morfológie vrstvy na transportné a senzorické vlastnosti vrstiev, ktoré budú meranéna finálnych senzoroch. Preskúmame proces samousporiadania nanočastíc pri raste multi- a dvojzložkovýchvrstiev v reálnom čase. Navrhneme optimalizované parametre vrstiev pre senzory.
VGX - Spracovanie mnohorozmerných experimentálnych dát v jadrovej fyzike
Multidimensional experimental data processing in nuclear physics
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0071/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matoušek Vladislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Turzo Ivan, CSc.
Anotácia: Merania v experimentálnej jadrovej fyzike sú orientované na zber enormných objemov dát. Jadrová fyzika je jedným z vedeckých odvetví, kde požiadavky na vyššie rozmery a lepšie rozlíšenie neustále narastajú. V našom prípade môžeme základné úlohy spojené so spracovaním mnohorozmerných dát v jadrovej fyzike rozdeliť do nasledujúcich bodov: • sortovanie udalostí a efektívne uchovávanie jadrových spektier, • eliminácia pozadia a šumu v spektrách,• zlepšenie rozlíšenia v spektrách použitím metód dekonvolúcie,• identifikácia objektov nesúcich relevantnú informáciu a analýza mnohorozmerných spektier,• vizualizácia rozdelenia udalostí v mnohorozmerných spektrách.Zámerom projektu je ďalší výskum a implementácia sofistikovaných metód a algoritmov na riešenie vyššie uvedených úloh.
Webová stránka projektu: http://www.fu.sav.sk/nph/projects/DaqProVis/
Štatistická fyzika priestorovo ohraničených systémov
Statistical physics of confined systems
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0049/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kalinay Pavol, CSc., RNDr. Šurda Anton, CSc., Ing. Travěnec Igor, CSc.
Štúdium elektricky aktívnych defektov v systémoch s organickými polovodičmi pre fotovoltiku
Study of electrically active defects in systems with organic semiconductors for photovoltaics
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0157/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Ing. Kaiser Michal, PhD., RNDr. Vojtko Andrej
Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka
Influence of exposure conditions on evolution of binary and ternary phases in aluminium-based complex metallic alloys
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0143/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium tepelne aktivovaného vývoja binárnych a ternárnych fáz vkomplexných kovových zliatinách na báze hliníka so zámerom spresniť príslušné fázové diagramy. Zliatiny typuAl-TM-TM (TM = prechodný kov) budú dlhodobo žíhané pri rôznych teplotách a následne prudko ochladené, abysa zachoval stav zodpovedajúci expozičnej teplote. Za TM budú substituovať Pd, Fe, Co, Cr, Cu, Mn, prípadneďalšie prechodné prvky. K analyze fáz bude použitá rtg. difrakcia, TEM, SEM, DTA, EDX, WDX a EBSD, ako ajtermodynamické modelovanie. Pozornosť bude venovaná doposiaľ nedostatočne preštudovaným systémom. Nazáklade experimentálnych výsledkov a dostupných teoretických poznatkov budú určené termodynamicképarametre identifikovaných fáz a rozšírené príslušné termodynamické databázy. Použitie progresívnychexperimentálnych metód vytvára predpoklady pre inovácie v metodickej oblasti. Riešenie projektu prispeje kobohateniu vedeckých poznatkov s možnosťou objavu nových fáz s originálnymi vlastnosťami.
VEGA-56 - Vplyv zmien povrchových charakteristík na magnetické vlastnosti tenkých kovových pások
Influence of changes of surface features on magnetic properties of thin metallic ribbons
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 02/0056/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Kadlečíko
Anotácia: Projekt sa zaoberá magneticky mäkkými páskami pripravenými rýchlym ochladením taveniny s dôrazom na materiály už využívané alebo potenciálne využiteľné v elektrotechnickej výrobe induktívnych prvkov. Projekt je zameraný na systematické vyšetrenie, ktoré vlastnosti povrchov akým spôsobom ovplyvňujú výslednémagnetické vlastnosti. Ciele smerujú k významnému doplneniu doteraz skromných poznatkov v tejto téme. Osobitná pozornosť bude venovaná zisteniu procesov prípadne látok, ktorých prítomnosť môže viesť k schopnosti povrchov pôsobiť na vnútro pásky silou v jej rovine. Uplatnenie získaných poznatkov môže zlepšiť praktickú využiteľnosť týchto materiálov a napomôcť vývoju nových.
Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr
-
Doba trvania: 2. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: VEGA 2/0076/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc.
DARG - Vývoj algoritmov pre klasifikáciu fázových prechodov
Development of algorithms for classification of phase transitions
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0074/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Daniška Michal, Mgr. Genzor Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa venuje riešeniu úloh z oblasti teoretickej analýzy kvantových a klasických fázových prechodov v mriežkových modeloch vo vyšších dimenziách, ktoré nie sú exaktne riešiteľné. Časť projektu je zameraná na štúdium kritických vlastností spinových modelov na neeuklidovských trojrozmerných priestoroch so záporným polomerom krivosti (hyperbolická geometria). Projekt tematicky súvisí so štúdiom rozvetvených neurónových sietí v organizmoch a tiež má nepriamy súvis so spinovými sieťami (tzv. "spin networks") v teórii kvantovej gravitácie. Druhá časť projektu je zameraná na analýzu dynamiky nanočastice, ktorá sa pohybuje v kvapaline vo štvorcovej geometrii pod vplyvom rôznych vonkajších polí.Hlavnými cieľmi projektu je klasifikovať vypočítané fázové prechody tak, že je potrebné navrhnúť nové algoritmy, ktoré vychádzajú z poznatkov numerickej metódy "Density Matrix Renormalization Group" a z poznatkov teórie tenzorových súčinových stavov.
TSDEVMON - Vývoj termofyzikálnych senzorov na monitorovanie tuhnutia betónových zmesí
Thermophysical sensors development for monitoring of concrete setting
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0190/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Boháč Vlastimil, CSc., Ing. Hudec Ján , PhD., Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc., Ing. Opatt Fidríková Danica, PhD., Ing. Štofanik Vladimír, PhD.
Anotácia: Projekt je venovaný vývoju senzorov na monitorovanie tuhnutia a tvrdnutia betónu. Senzory budú založené na metódach merania základných termofyzikálnych vlastností materiálu, tj. súčiniteľa tepelnej vodivosti, súčiniteľa teplotnej vodivosti a špecifického tepla. Vhodne umiestnené senzory v spojení s elektronickými jednotkami môžu kontinuálne monitorovať proces tuhnutia, tvrdnutia a prípadnej degradácie betónových konštrukcií. Bude vypracovaná metodológia merania v laboratórnych a priemyselných podmienkach. Odpovedajúce postupy budú špecifikované v protokoloch pre laboratórne testy a priemyselné použitie. Protokoly budú vypracované na základe porovnávacích testov s normovanými laboratórnymi skúškami.
STONEPROPS - Štúdium vlastností hornín a vyšetrovanie štruktúrno-textúrnych charakteristík hornín s koreláciou na termofyzikálne a fyzikálno-mechanické vlastnosti
Study of rocks properties and investigation of structural and textural characteristic in correlation with thermophysical and physico-mechanical properties
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-641-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boháč Vlastimil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Markovič Marian, Ing. Opatt Fidríková Danica, PhD., Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK, PriF UK, Mlynská
Anotácia: Projekt reaguje na potrebu multidisciplinárneho prístupu hodnotenia vlastností a kvality stavebného kameňa. Zaoberá sa vyšetrovaním vzťahov medzi termofyzikálnymi vlastnosťami odzrkadľujúcimi termodynamický stav štruktúry materiálu, menovite tepelnej vodivosti, teplotnej vodivosti a merného špecifického tepla v závislosti od minerálneho zloženia, štruktúry, jej typu a množstva defektov. V závislosti na obsahu vody v póroch horniny bude vyšetrený jej vplyv na transport tepla a zvuku, ktoré môžu byť ovplyvnené cross efektami spôsobenými fázovými transformáciami vody. Vtedy pri zmene teploty kinematický efekt transportu hmoty (voda, para, vzduch) v póroch spôsobuje zdanlivo zvýšené hodnoty nameraných termofyzikálnych parametrov. Cieľom projektu je nájsť súvislosti medzi mikro a makro-štruktúrnymi charakteristikami, fyzikálno-mechanickými vlastnosťami stanovovanými pomocou štandardných i neštandardných metodík a termofyzikálnymi vlastnosťami s cieľom možnej inovácie metodológie určovania kvality a trvanlivosti hornín zohľadňujúcej jej genézu, štruktúru a pórovitosť. Zistené poznatky nájdu uplatnenie pri výpočtoch ustálených tepelných strát v stavebníctve, pri výpočtoch kondenzácie pri projektovaní budov z prírodných materiálov, ako aj pri modelovaní vplyvov ľudských aktivít na horninové prostredie. Výsledky citlivých termofyzikálnych meraní pomôžu objasniť degradačné procesy v stavebných kameňoch vplyvom vonkajších faktorov zmien teploty a obsahu vody.
ULTRALIGHT - Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciu nových kovových materiálov
Application of advanced metallic materials for stiffness enhancement of lightweight structural components
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0647-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II
-
Doba trvania: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014
Evidenčné číslo: ITMS 26240120020
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Podpora CE s cieľom dosiahnuť ďalší udržateľný rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja konštrukčných kompozitných materiálov. Zlepšenie spolupráce medzi partnermi CE budovaním medzinárodne konkurencieschopných laboratórií a metodík v rámci existujúcich spoločných projektov. Zlepšenie infraštruktúry CE obstaraním unikátnych prístrojov a technológií skvalitňujúcich možnosti výskumu a vývoja v oblasti konštrukčných kompozitov. Rozšírenie a skvalitnenie aktivít partnerov CE v rámci existujúcich medzinárodných projektov s cieľom zlepšiť ich šance pri ďalších projektoch.
Webová stránka projektu: http://www.cekomat.sav.sk
COQI - Komplexnosť kvantovej informácie
Complexity of quantum information
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
Evidenčné číslo: APVV-0646-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Daniška Michal, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj_coqi
ENERGOZ - Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov
-
Doba trvania: 1. 5. 2010 – 1. 3. 2014
Evidenčné číslo: ITMS 26240220028
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Výskum a vývoj v oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie, vývoj smartgridu s využitím alternatívnych zdrojov energie a nových prvkov.
Webová stránka projektu: http://www.energoz.sav.sk
RHIC - Analýza mnohočasticových korelácií v ultrarelativistických zrážkach ťažkých iónov
Analysis of multi-particle correlations in ultra-relativistic heavy ion collisions
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 1/0171/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filip Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Boháčik Juraj, CSc.
Anotácia: Pri zrážkach jadier zlata Au+Au na urýchľovači (RHIC), pri energiách do 200 GeV/n vzniká veľmi hustá silno-interagujúca (jadrová a partónová) hmota, ktorá rýchlo expanduje do finálnej podoby cca. 2000 častíc a anti-častíc pozorovaných detektormi. Cieľom projektu je skúmanie vlastností tejto hustej partónovej hmoty pomocou analýzy korelácií medzi hybnosťami častíc pozorovaných v experimentálnych údajoch v porovnaní so simuláciami. Skúma sa závislosť korelácií od parametrov zrážky, napr. centralita, energia, a hľadajú sa príznaky kritického bodu a fázového prechodu hustej hmoty do stavu tzv. kvark-gluónovej plazmy (QGP).
Dynamika uväznených molekulárnych systémov v nanometrových póroch
Dynamics of confined molecular systems within nanoscale pores
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0099/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Krištiak Jozef, CSc., Mgr. Majerník Viktor, PhD., Mgr. Miklošovičová Martina, PhD., Mgr. Slavikova Barbora
Anotácia: Štúdium chovania sa molekulových systémov uväznených v nanometrových póroch ako dôsledok efektov konečných rozmerov, povrchových síl a redukovanej dimenzionality. Zmenšením veľkosti pórov obsahujúcich konečné molekulové systémy až na veľkosť intermolekulárnych síl sa dajú očakávať veľké posuny v teplotách sklovitých prechodov a prechodov do kvapalného stavu. Môžu sa tiež očakávať nové povrchové fázy alebo fázy spojené s uväznením látok. Nejasnou je i otázka dynamiky takýchto uväznených systémov molekúl i polymérov. Použitím vhodnej voľnoobjemovej sondy subnanometrových rozmerov je možné spoznať mnohé fyzikálno-chemické vlastnosti molekulárnych a teda aj makromolekulárnych, resp. biologických systémov. Pozitrónová sonda a jej anihilácia je veľmi vhodným nástrojom na výskum uväznených systémov v nanometrovej a subnanometrovej škále.
Energia symetrie pri super-saturačnej hustote
Symmetry energy at spuer-saturation density
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA-2/0105/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Venhart Martin, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na lepšie stanovenie experimentálnych obmedzení pre energiu symetrie pri vysokej hustote. Energia symetrie, tj fakticky rozdiel medzi energiou neutrónovej hmoty a symetrickej hmoty, je základný pojem jadrovej fyziky a astrofyziky, ale aj dnes je nedostatočne vymedzená experimentom, najmä jej správanie pri super-saturačnej hustote, kde je prakticky neznáma. Bude vykonaný experiment v GSI Darmstadt s použitím detektorov CHIMERA, ALADIN a LAND a z analýzy experimentálnych údajov experimentu, z re-analýzy experimentálnych údajov FOPI-LAND a pomocou výpočtov s modelmi URQMD a IQMD budú získané hrubé vymedzenia energie symetrie v super-saturačnej oblasti hustoty.
LITAMAR - Faktory obmedzujúce cielené ovplyvnenie magneticky mäkkých vlastností kovových pások
Factors that limit the possibilities to tailor the soft-magnetic properties of metallic ribbons.
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0056/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvin Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium určitých efektov, ktoré sa prejavujú po dodatočnom tepelnom spracovaní kovových pások pripravených rýchlym ochladením taveniny. Ide o efekty – obmedzujúce faktory, ktorých následky môžu za istých kolností brániť dosiahnutiu magneticky mäkkých vlastností optimálnych pre praktické využitie pások vo výkonovej elektronike. Budeme skúmať makro-skopické sily pochádzajúce z rôznosti povrchova vnútra pásky, rast zrna a vznik magneticky tvrdšej fázy, a to najmä ich vzájomú súvislosť. Projekt sa sústredí na vzťah medzi teplotnou rozťažnosťou a makroskopickými silami. Budeme tiež testovať procesy, ktoré by podľa doterajších základných fyzikálnych poznatkov mohli potlačiť následky obmedzujúcich faktorov.
Jadrové reakcie od MeV k hviezdam
Nuclear reactions from MeV to stars
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0029/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Dostál Ľubomír, RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: -
Anotácia: Znalosť priebehu jadrových reakcií a vlastností atómových jadier je dôležitá nielen pre jadrovú fyziku samotnú, ale v širších súvislostiach pomáha objasniť stavbu vesmírnych objektov a vesmíru vôbec, a má aj rad praktických aplikácií, počínajúc jadrovými (a predpokladanými termojadrovými) reaktormi cez lekárske aplikácie(diagnostické a terapeutické rádioizotopy, priame ožiarovanie a i.) až prípadne po aplikácie v priemysle a iných odboroch. Projekt nadvazuje na našu dlhoročnú úspešnú participáciu v projektoch TAPS a HADES (GSI Darmstadt), účasť v dvoch veľkých projektoch 6. rámcového programu (EURONS, 2005-2008 a EURISOL DS, 2005-2009) a viaceré menšie oficiálne aj neformálne pokračujúce spolupráce (IJS Ljubljana, INP Świerk) a je predznamenaný našou účasťou v projekte FAIR, kde zapojenie sa Slovenska už bolo oficiálne akceptované.
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop
Combined Scanning Transient Microscope
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0063/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ preštudovať možnosti konštrukcie nového typu rastrovacieho sondového mikroskopu, kombinujúceho nábojový tranzientový mikroskop (SQTM) so silovým (AFM) a tunelovacím (STM), resp. s ich kombináciou, „vodivým“ silovým mikroskopom (C-AFM). Uvedené mikroskopy sú schopné zobrazovať špecifické vlastnosti povrchov a oblasti pod povrchom. Možnosť vyšetrovať určité miesto rôznymi metódami, bez potreby vymieňať sondu alebo vstupný modul, rozšíri analytické schopnosti sondového mikroskopu o citlivú metódu vhodnú na analýzu defektov v polovodičoch a dielektrikách.
Kovové materiály s komplexnou štruktúrou
Metallic materials with complex structure
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA 2/0111/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Mgr. Capik Marek, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Kováč Jozef, CSc., RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Marcin Jozef, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., RNDr. Mrafko Peter, CSc., RNDr. Škorvánek Ivan, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Spoločným využitím vyvíjaných prvoprincípových výpočtov a experimentálnych metód prípravy a analýzy materiálov a ich priebežnou integráciou do procesu „material design“ vytvoríme výskumnú bázu na hľadanie kovových systémov s novými chemickými zloženiami, na výber vhodných štruktúr, ich usporiadania na krátku vzdialenosť a na ich riadenie a následne na riadené ovplyvnenie fyzikálnych vlastností. Budeme hľadať nové javy, štruktúry a vlastnosti vyplývajúce z rozdielov medzi povrchmi a objemom kovových zliatin a z využitia špeciálnych metód ich fyzikálneho spracovanie aplikáciou vonkajších polí, síl a ich gradientov. Novosť predkladaného projektu spočíva v skúmaní kombinácii javov a vlastností zaujímavých z energetických (šetrenie), environmentálnych, alebo všeobecno-náučných dôvodov (povrchy, katalýza, tepelná vodivosť, ale aj mechanizmy energetickej stability, zvláštnosti medziatómových väzieb) na triede materiálov ktorá je prakticky nepreskúmaná, a vyznačuje sa mimoriadnou zložitosťou atómovej štruktúry.
Mezónová spektroskopia a overenie Štandardného Modelu presnejším vyhodnotením Alfa(M_Z) a miónovej g-2 anomálie
Meson spectroscopy and Standard Model verification by a more precise evaulation of Alfa(M_Z) and the muon g-2 anomaly
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0009/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., Mgr. Bartoš Erik, PhD., Mgr. Filip Peter, PhD., RNDr. Krupa Dalibor, CSc., DPhil, Fellow: IOP, EPS, Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: A. Z. Dubničková
Anotácia: Využitím nami rozpracovaného Unitárneho a Analytického modelu elektromagnetickej štruktúry hadrónov a existujúcich exp. údajov o formfaktore piónu aj v priestorupodobnej oblasti sa ukazuje možnosť zníženia chyby príspevku od elektron-pozitrónovej anihilácie na dva pióny do miónovej g-2anomálie o rád, v porovnaní s chybou získanou inými autormi štandardnou integráciou cez exp. údajeodpovedajúceho účinného prierezu. Rozšírením metódy aj na iné dvojčasticové procesy ako aj mnohohadrónové procesy, ale redukované na dvojčasticové pomocou rezonancií, je možné získať pozoruhodné zníženie celkovej chyby hadrónového príspevku do miónovej g-2 anomálie a Alfa(M_Z), čo je rozhodujúce pri skúmaní prejavu novej fyziky za Štandardným Modelom.
Fe-Al - Mikroštruktúra zliatin na báze Fe-Al
Microstructure of Fe-Al based alloys
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: SK-CZ-0096-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Maťko Igor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: V předkládaném projektu je navrhováno systematické studium slitin na bázi Fe-Al v širokém rozmezí koncentrací Al, a to jak tradičních hrubozrnných materiálů s velikostí zrn řádově několik mikronů, tak také nanokrystalických, případně amorfních materiálů. Materiály pro toto studium budou připravovány metodou obloukového taveni nebo metodou rychlého ochlazení taveniny. Zkoumána bude především mikrostruktura, zejména chování vakancí a jejich vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti slitin na bázi Fe-Al v závislosti na složení a podmínkách přípravy materiálů a na jeho dalším tepelném zpracování. K získání potřebných dat budou sloužit především pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) a Mössbaeurova spektrometrie (MöS). Cílem je získat komplexní a původní informace o mikrostruktuře slitin na bázi Fe-Al a dalších charakteristikách těchto materiálů, a to kombinací PAS a MöS s celou řadou dalších komplementárních technik dostupných na všech třech pracovištích integrovaných do společného projektu.
TEQUDE - Testovanie kvantových prístrojov
Testing quantum devices
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0127/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Projekt sa venuje úlohám v oblasti tzv. kvantového "reverse engineeringu", t.j. testovania vlastností neznámych kvantových zariadení a prístrojov s cieľom ich identifikácie. Hlavnými cieľmi projektu je nájsť efektívne algoritmy (ak existujú) na testovanie kvantových procesov bez úplnej znalosti vstupných stavov, na testovanie prítomnosti pamäťových efektov v prístrojoch a na tzv. bezpodmienečné testovanie množiny neznámych prístrojov.
Centrum aplikovaného výskumu nanočastíc
-
Doba trvania: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2013
Evidenčné číslo: 26240220011
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof., RNDr. Capek Ignác, DrSc., RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Kimličková Marcela, Ing. Kocsisová Teodora, PhD., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti kovových nanočastíc a na aplikácia nanovrstvy nanočastíc ako štandardu pre zariadenia využívajúce rtg. malouhlový rozptyl a pre aplikáciu nanočastíc pre superhydrfóbne povrchy.
Aplikovaný výskum pokročilých fotovoltaických článkov
Applied research of advanced photovoltaic cells
Doba trvania: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013
Evidenčné číslo: ITMS 26240220047
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je podpora aplikovaného výskumu v oblasti pokročilých fotovoltických článkov s reálnym výstupom do praxe a vzdelávacieho procesu.
nanoQMC - nanoQMC: Kvantové Monte-Carlo pre nanočastice a transport
nanoQMC: Quantum Monte-carlo for nanoparticles and transport
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 21. 8. 2013
Evidenčné číslo: LPP-0392-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Horváthová Lucia, PhD.
Anotácia: Projekt vytvorí optimálne podmienky pre doktoranda na FÚ v oblasti veĺkých (1000 elektrónov) ultrapresných vňypočtov (1kcal/mol) stochastickými metódami kvantového Monte-carla (QMC) pre fermióny. nanoQMC bude mať tri roviny: 1) vývoj metód a kódov, 2) aplikácie QMC na nanočastice a molekuly, 3) aplikácie QMC na kvantový transport. V rámci vývoja metód budeme pracovať na vývoji optimalizácie atomárnej štruktúry zahrnutím atomárnych súradníc do MC procedúry ako alternatíve k metódam využívajúcim sily. Tieto neśtandardné metódy, ktoré vyvíjame v spoluprávi s dvomi špičkovými zahraničnými partnermi (Nortn Carolina State University/prof. Mitas a SISSA Trieste/prof. Sorella) budú súčasťou vyvíjaného kódu. QMC metódy, vrátane optimalizácie štruktúr, budeme používať na aplikáne dôležité nanosystémy a molekuly, kde metódy stredovaného poľa zlyhávajú, t.j. TM-arene komplexy a malé klastre zlata. QMC metódy aplikujeme aj na kvantový transport" výpočet konduktancie benzéndiamínového nanokontaktu.
ENERGOZ - Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov
-
Doba trvania: 1. 6. 2010 – 31. 5. 2013
Evidenčné číslo: 26240220028
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie, vývoj smartgridu s využitím alternatívnych zdrojov energie a nových prvkov.
CRD - Centrum rozvoja doktorandov - vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch
Center for PhD students development - education based on science methods
Doba trvania: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013
Evidenčné číslo: 26110230006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Juhásová Ursula, Mgr. Pleschová Gabriela, PhD., PhD. Simon Eszter , PhD.
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je umožniť študentom na slovenských VŠ vzdelávanie špičkovej kvality, a to prostredníctvom vytvorenia Centra rozvoja doktorandov, ktoré bude školiť doktorandov a postodoktorandov - začínajúcich VŠ učiteľov. Vzdelávanie pedagógov (a ich prostredníctvom aj ich študentov) bude založené na poznatkoch súčasného výskumu o VŠ vzdelávaní, ako aj na skúsenostiach popredných svetových školiacich programov pre VŠ učiteľov, prispôsobených podmienkam na Slovensku. Absolventi nášho programu budú schopní zapojiť sa do tvorby a inovácie študijných programov svojich škôl, s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti; získajú poznatky, kontakty i vyššiu motiváciu pre svoj profesionálny rast ako VŠ pedagógovia.
Webová stránka projektu: crd.sav.sk
CENTE II - Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike – II. etapa
-
Doba trvania: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013
Evidenčné číslo: 26240120011
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je zvýšenie potenciálu pre špičkový základný výskum Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike a jeho prínosu pre spoločnosť a prax. Vybudovanie excelentných laboratórií v oblasti meteriálového výskumu potrebných pre riešenie domácich i medzinárodných projektov
QUTE - Centrum excelentnosti – Kvantové technológie
Center of Excellence – Quantum Technologies
Doba trvania: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Integrácia tém v matematike a fyzike na vytvorenie podmienok pre kvalitatívne nové výskumné možnosti pre základný výskum v oblasti fyziky informácie
QGHaDiFF - Výskum kvark-gluónových stavov hadrónov v dynamike ich rozptylu
Research of quark-gluon states of hadrons within dynamics of diffraction
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 1. 1. 2013
Evidenčné číslo: 2 / 0137 / 11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krupa Dalibor, CSc., DPhil, Fellow: IOP, EPS
Binárne a ternárne tuhé oxidové elektrolyty na báze CeO2 a ZrO2, ich príprava, štruktúra a vybrané vlastnosti
Binary and ternary solid oxide electrolytes based on CeO2 and ZrO2. their preparation, structure and chosen properties
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0053/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hartmanová Mária, DrSc.
Anotácia: Tuhé oxidové elektrolyty na báze CeO2 a ZrO2 v kryštalickej objemovej forme a ako tenké filmy (na Si substrátoch) sú dôležitým komponentným materiálom v tuhých oxidových palivových článkoch operujúcich pri stredných teplotách (IT-SOFCs), potom ako hradlový dielektrický materiál s vysokým k vhodný pre komponenty v zariadeniach kov-oxid-polovodič a ako tvrdé ochranné poťahy na kovové materiály. Vlastnosti vyšetrovanýchelektrolytov, ako sú kryštalická štruktúra a mikroštruktúra, elektrická vodivosť a dielektrická permitivita, kvalita rozhrania tenký film / Si substrát, tvrdosť a efektívny elastický modul sú úzko spojené s podmienkami ich prípravy. Fyzikálne vlastnosti systémov s fluoritovým typom štruktúry sa tiež menia s pomerom efektívnychiónových polomerov dopantu a matečného katiónu, rd/rh, ako i s nábojom migrujúcich iónov a complexami dopujúci katión – kyslíková vakancia. Všetky vyšetrované vlastnosti a ich vzájomné súvislosti budú analyzované a diskutované z hľadiska vhodných aplikácií.
CEKOMAT II - CEKOMAT II - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II
-
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 26240120020
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podpora CE s cieľom dosiahnuť ďalší udržateľný rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja konštrukčných kompozitných materiálov. Projekt nadväzuje na schválený projekt „Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie“ a predstavuje jeho 2. etapu. Špecifické ciele projektu sú:1. Zlepšenie spolupráce medzi partnermi CE budovaním medzinárodne konkurencieschopných laboratórií a metodík v rámci existujúcich spoločných projektov.2. Zlepšenie infraštruktúry CE obstaraním unikátnych prístrojov a technológií skvalitňujúcich možnosti výskumu a vývoja v oblasti konštrukčných kompozitov.3. Rozšírenie a skvalitnenie aktivít partnerov CE v rámci existujúcich medzinárodných projektov s cieľom zlepšiť ich šance pri ďalších projektoch.
PQW - Fyzika kvantových kráčaní
Physics of quantum walks
Doba trvania: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: SK-PT-0008-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Reitzner Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD.
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku
Organic materials for photovoltaics and sensorics
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0093/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmucová Katarína, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Ing. Weis Martin, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Durný Rudolf, Prof. Ing. DrSc.
Anotácia: Potreba vývoja nových typov organických solárnych článkov s takými výraznými výhodami oproti klasickým kremíkovým článkom ako sú ľahká váha, pružnosť materiálu, možnosť cielenej syntézy materiálov a nízka cena pri veľkoplošnej priemyselnej produkcii sústavne narastá. Rovnako veľký význam má aj monitorovanie znečistenia životného prostredia, kvality potravín a koncentrácie liečív v organizme. Tento projekt je zacielený na pochopenie elektronických, optoelektronických a elektrochemických dejov v organických materiáloch (napr. v pentacéne, polytioféne, MEH-PPV) a v nanokompozitoch s potenciálnym využitím v oboch týchto oblastiach.Injekcia náboja a pascami ovplyvnené transportné vlastnosti týchto materiálov budú študované metódami založenými na meraní prechodového náboja. Určenie základných elektrochemických vlastností elektród modifikovaných organickými polovodičmi a nanokompozitnými materiálmi bude rovnako v centre záujmu.
TESTPHMOD - Rozvoj a testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu
Development and testing of physical models for the pulse transient method
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0182/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boháč Vlastimil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Opatt Fidríková Danica, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Dieška Peter, Doc. Ing., CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu pomocou metód vyšetrovania koeficeintov citlivosti. Projekt tiež zahŕňa výpočty vplyvu neurčitosti voľných ako aj konštantných parametrov v modeli na výslednú neurčitosť rsp. presnoť merania danou metódou. Výsledkom testov je optimalizácia experimentu jednak z hľadiska geometrie vzoriek a jednak z hľadiska podmienok merania teplotnej odozvy. Testy budú overené experimentálne meraniami ktoré zodpovedajú počiatočným a okrajovým podminekam riešenia rovnice vedenia tepla pre danú experiemntálnu konfiguráciu. Od nej závisí vplyv vedľajších efektov ktoré sú v týchto modeloch zahrnuté. V minulosti sme tieto vedľajšie efekty eliminovali hľadaním optimálnej geometrie vzorky. Tento projekt sa zameriava práve na prípady, keď sú tieto efekty prítomné. Materiály s termofyzikálnymi vlastnosťami v určitom rozsahu budú vybrané podľa výsledkov analýzy modelov tak, aby vhodne ilustrovali vplv rušivých efektov.
Štiepenie superťažkých zložených jadier
Fission of superheavy compound nuclei
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0177/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Krupa Lubos, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Petrík Kristian, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium dynamických procesov pre produkciu a rozpad superťažkých zložených jadier v reakciách s ťažkými iónmi. Cieľom je určiť základné charakteristiky konkurencie štiepenia a kvázištiepenia a ich závislosť na asymetrii incidentného iónu a terčového jadra.
Štruktúra vákua a neporuchové javy v kalibračných teóriách
Vacuum Structure and Non-perturbative Effects in Gauge Theories
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: VEGA 2/0070/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Olejník Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Martinovič Lubomir, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Lipták Ľudovít Mgr. PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá nevyriešeným problémom štandardného modelu interakcií elementárnych častíc, štruktúrou vákua neabelovských kalibračných teórii všeobecne, a konkrétne kvantovej chromodynamiky (QCD). Táto úzko súvisí s neporuchovými javmi vo fyzike častíc, napr. s uväznením kvarkov a gluónov, narušením chirálnej symetrie a vlastnosťami spektier hadrónov. Používajú sa dve metódy: numerické simulácie QCD na mriežke a štúdium kalibračných modelov v premenných svetelného frontu. O.i. sa skúmajú: funkcionál základného stavu a najnižších excitácií QCD, súvis mechanizmov uväznenia a narušenia chirálnej symetrie, vzťah geometrických vlastností topologických štruktúr vo vákuu QCD k javom fyziky silných interakcií, casimirovské škálovanie v G(2) kalibračnej teórii a viaceré konceptuálne i praktické otázky kvantovej teórie poľa na svetelnom fronte a jej súvisu s konvenčnou teóriou.Výskumné témy úzko súvisia s medzinárodnými spoluprácami riešiteľov.Výsledky budú publikované v uznávaných vedeckých časopisoch.
Webová stránka projektu: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/projects/v_0070_09/
Nové materiály a technológie pre energetiku
-
Doba trvania: 10. 9. 2012 – 22. 11. 2012
Evidenčné číslo: 26220220061
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Anotácia: Vývoj metódy merania termofyzikálnych vlastnosti chladiaceho média v rozsahu pracovných teplôt transformátora pomocou termofyzikálnych senzorov.Vývoj monitorovacieho systému teplotných poli transformátora v prevádzkových podmienkach. Monitorovanie sa bude realizovať inštalovaním teplotných senzorov na kritických konštrukčných častiach transformátorov tak, aby bolo ich možno snímať dáta v prevádzkových podmienkach.
CEKODUV - Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied
-
Doba trvania: 1. 10. 2009 – 31. 8. 2012
Evidenčné číslo: 26240220006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na manažment duševného vlastníctva a prenosu výsledkov do praxe v rámci SAV
QWAC - Kvantové kráčania a zložitosť
Quantum Walks and Complexity
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
Evidenčné číslo: APVV-LPP-0430-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD.
Anotácia: Lokálne Hamiltoniány v kvantovom počítaní.
Samousporiadanie nanočastíc a molekúl na rozhraní kvapalina/vzduch
-
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
Evidenčné číslo: APVV LPP -0175-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je in situ časovo rozlíšená analýza procesu tvorby usporiadanej nanočasticovej monovrstvy na rozhraní kvapalina/vzduch a analýza dynamických procesov vo vrstve ako odozvy na vonkajšie podnety.
Úloha vody v poréznych štruktúrach
Role of water in porous structures
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
Evidenčné číslo: LPP-0422-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Opatt Fidríková Danica, PhD.
Webová stránka projektu: http:/thermophys.savba.sk
FOF - Fyzika očami fyzikov
Physics by Physicists
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 30. 8. 2012
Evidenčné číslo:
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., prof. Ing. Štich Ivan, DrSc., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc. František Kundracik, CSc. z FMFI UK a kolektív
Anotácia: Projekt populárnych prednášok a diskusií o fyzike a prírodných vedách na stredných školách.
Webová stránka projektu: www.physics.sk/fof
QUTE - QUTE – Centrum excelentnosti kvantových technológií
QUTE - Centre of excellence for quantum technologies
Doba trvania: 1. 5. 2009 – 31. 3. 2012
Evidenčné číslo: 26240120009
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., RNDr. Derian René, PhD., prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Hyčko Marek, PhD., Mgr. Jenčová Anna, DrSc., Ing. Kováčová Jana, Mgr. Lipták Ľudovít, Mgr. Nagaj Daniel, PhD., doc. RNDr. Nemoga Karol, CSc., RNDr. Olejník Štefan, DrSc., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., doc. RNDr. Pulmannová Sylvia, DrSc., Ing. Mgr. Stano Peter, PhD., Mgr. Vinceková Elena, PhD., Ing. Zemanová Martina, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Grajcar Miroslav
Anotácia: V BSK vznikne vedecké pracovisko v oblasti KT schopné konkurencie so zahr. pracoviskami podobného zamerania. Bude vybudované Laboratórium kvantových meraní FÚ SAV a FMFI UK pre výskum v oblastí kvant. fyziky a informatiky, zároveň expertízne pracovisko citlivých meraní s využitím v oblasti biológie a metrológie. Dobudované technické zázemie MLC poskytne expertízu v oblasti ultrarýchlej laserovej fotoniky. Dedikovaná výpočtová infraštruktúra FÚ SAV bude umožňovať kompetitívne HPC modelovanie nanoštruktúr.Vedecké výsledky budú publikované v renomovaných vedeckých časopisoch. Vybavené budú priestory Ústavu pokročilých štúdií QUTE na podporu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom vedeckej výchovy v oblasti KT a bude rozbehnutá jeho činnosť. Vedecká výchova na vysokej úrovni bude realizovaná s partnermi QUTE a bude mať strategický význam pre rozvoj špičkového výskumu v BSK i mimo regiónu.
Webová stránka projektu: http://www.qute.sk
meta-QUTE - meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových technológií
meta-QUTE: Centre of excelence for quantum technologies
Doba trvania: 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012
Evidenčné číslo: 26240120022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., RNDr. Derian René, PhD., Ing. Dubecký Matúš, prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Ing. Horváthová Lucia, PhD., Mgr. Hyčko Marek, PhD., Mgr. Jenčová Anna, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., doc. RNDr. Nemoga Karol, CSc., RNDr. Olejník Štefan, DrSc., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., doc. RNDr. Pulmannová Sylvia, DrSc., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD., Mgr. Vinceková Elena, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Miroslav Grajcar, Frantisek Kundracik, Tomáš Plecenik, Dušan Velič, Ignác Bugár, Milan Držík, Monika Aranyosiová, Juraj Chlpík, Dušan Lorenc
Anotácia: V BSK vznikne vedecké pracovisko v oblasti KT schopné konkurencie so zahr. pracoviskami podobného zamerania. Bude vybudované Laboratórium kvantových meraní FÚ SAV a FMFI UK pre výskum v oblastí kvant. fyziky a informatiky, zároveň expertízne pracovisko citlivých meraní s využitím v oblasti biológie a metrológie. Dobudované technické zázemie MLC poskytne expertízu v oblasti ultrarýchlej laserovej fotoniky. Dedikovaná výpočtová infraštruktúra FÚ SAV bude umožňovať kompetitívne HPC modelovanie nanoštruktúr. Vedecké výsledky budú publikované v renomovaných vedeckých časopisoch. Vybavené budú priestory Ústavu pokročilých štúdií QUTE na podporu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom vedeckej výchovy v oblasti KT a bude rozbehnutá jeho činnosť. Vedecká výchova na vysokej úrovni bude realizovaná s partnermi QUTE a bude mať strategický význam pre rozvoj špičkového výskumu v BSK i mimo regiónu.
Webová stránka projektu: http://www.qute.sk
HiT-Sold - Experimentálne sledovanie termofyzikálnych vlastností vysokoteplotných bezolovnatých spájok
Experimental studies of thermophysical properties of high-temperature solders
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: APVV-SK-UA-0043-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Fyzikálne vlastnosti pasivovaných štruktúr pripravených na báze kremíka
Physical properties of the passivated a-Si:H based structures
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0070/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bombarová Katarína, RNDr. Brunner Róbert, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Zubeková Mária, technik
Spoluriešitelia mimo SAV: Z EF Žilinskej Univerzity - detašované pracovisko Liptovský Mikuláš: Doc.Jarmila Mullerová, RNDr.Stanislav Jurečka PhD,Ing.D. Gemzický; z FPChT STU: Doc.Milan Mikula; z Lekárskej fakulty UK: RNDr.Martin Kopáni PhD
Anotácia: Projekt rieši výskum fyzikálnych vlastností štruktúr amorfný hydrogenizovaný kremík (a-Si:H)/kryštalický kremík (cSi) a a-Si:H/sklo v závislosti na ich stupni kryštalinity a na podmienkach ich pasivovania mokrými chemickýmiopracovaniami v HNO3 a HCN vodných roztokoch rôzneho stupňa aktivity. Sú vyšetrované ich elektrické, optické a štrukturálne vlastnosti, zmeny klastrovej štruktúry v amorfnej vrstve, transformácia skupín defektných stavovvyskytujúcich sa na rozhraniach povrchové dielektrikum/a-Si:H ako aj v objeme a-Si:H. Skúmané bude aj rozhranie a-Si:H/Si, pričom povrch Si bude v záverečnej etape projektu textúrovaný do tvaru recipročných pyramíd. Vyriešenie úloh má prispieť k úspešnému formovaniu heteroprechodu a-Si:H/Si s výrazneredukovanými hustotami defektných stavov na jeho rozhraniach a v jeho objemoch, k poznaniu klastrovej štruktúry v amorfnej vrstve ako aj stanoveniu zmien v kryštalickom substráte v oblasti jeho rozhrania s amorfnou vrstvou.
Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia
Chracterization of structurally complex materials to improve their application possibility
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0011/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illeková Emília, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na výskum komplexných kovových zliatin a nanoštruktúrnych materiálov. Priplánovanom štúdiu zliatin typu Al-Mn-TM and Al-Pd-TM vo vyžíhanom stave (TM = prechodný kov),nanokryštalických materiálov na báze železa a Al-CMA kompozitov (CMA = komplexná kovová zliatina) budúpoužité rtg. difrakcia, TEM (HRTEM), DTA, SEM, EDX, WDX a EBSD, ako aj termodynamické modelovanie.Pozornosť bude venovaná charakterizovaniu T-fázy, epsilon-fázy a stabilných kvázikryštálov. Na základeexperimentálnych výsledkov a dostupných teoretických poznatkov budú pre študované systémy a identifikovanéfázy určené termodynamické parametre. Použitie progresívnych experimentálnych metód vytvára predpokladypre inovácie v metodickej oblasti. Riešenie projektu prispeje k obohateniu základných vedeckých poznatkov smožným transférom do praxe. Z praktického hľadiska je zaujímavý najmä výskum nanomateriálov na bázeželeza a Al-CMA kompozitov.
Komplexnosť v dvojhladinových kvantových elektron-fononových systémoch
Complexity in two-level quantum electron-phonon systems
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0095/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Majerníková Eva, DrSc.
Anotácia: Analýza dvojhladinového elektron-fononového systému Jahn-Tellerovej triedy ukazuje, že regulárne a chaotické oblasti trajektorií v klasickom fázovom priestore koexistujú, t.j. patrí medzi tzv. zmiešané systémy. Nie sú teda ani integrabilné (regulárne) ani ergodické (úplne chaotické), takže nepatria do žiadnej známej triedy univerzality chaosu na kvantovej úrovni. Komplexnosť (chaoticita) je dôsledkom súhry nelinearity (SU(2) symetria) a kvantových fluktuácií. Určíme adekvátne charakteristiky: Podiel obsadenia fázového priestoru chaotickými trajektoriami, alternatívne entropie ako miery chaotičnosti. Vyšetríme kvantové fázové prechody typu lokalizácia-delokalizácia pre mriežkové štruktúry zobecneného mriežkového JT a zobecneného Dickeho modelu (rôzne frekvencie bozonových modov a rôzne interakčné parametre) a určíme efekty konečnosti mriežky-kvantový chaos ako prekurzor fázového prechodu. Nájdeme charakteristiky komplexnosti: pravdepodobnostné rozdelenia vzdialeností hladín ako funkcie parametrov neintegrability. Vyšetríme súhru kvantových fluktuácií a seflokalizácie a jej vplyv na koherenciu radiačnej fázy. Možné aplikácie pre interpretáciu optických spektier, rozšírenie bezfononových čiar alebo fázový prechod Mottov izolátor-supratekutá fáza v systéme ultra-studených atomov.
QWAEN - Kvantové kráčania a previazanie
Quantum walks and entanglement
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: VEGA 2/0092/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nagaj Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., RNDr. Saniga Metod, DrSc., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
INQUEST - Kvantové odhady z neúplných dát
Quantum estimations from incomplete data
Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: SK-IT-0007-08
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Množstvo experimentálnych a výpočtových zdrojov potrebných na úplnú kvantovú tomografiu rastie exponenciálne s komplexnosťou systému a veľmi rýchlo dosahuje súčasné experimentálne limity. Tento projekt sa zameriava na vývoj estimačných nástrojov s nízkymi nárokmi na zdroje, založených na technikách neúplnej tomografie. Konkrétne sa sústredí na odhad kvantovo-informačných charakteristík kvantových stavov a kvantových kanálov s vzužitím metód "maximum likelihood", bazesovskej štatistiky a princípu maximálnej entropie.
Magnetické kvapaliny nové izolačné a chladice médium pre vykonové transformatory
Magnetic fluid=new insulated and cooling medium for power transformers
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: mnt-era.net
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc., Markovič Marian, Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
NANOPARMA - Manipulácia nanočastíc pomocou techník atomárnej silovej mikroskópie
NANOPARticle MAnipulation with atomic force microscopy techniques
Doba trvania: 1. 8. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: ESF-EC-0007-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Anotácia: Atomárna a frikčná silová mikroskópia sa využije na skúmanie frikčných síl v nanodimenziách. Nanočastice sa budú manipulované na širokej triede povrchov, za súčasného merania sily pôsobiacej na manipulovanú časticu v rôznych prostrediach. Využije sa synergia medzi experimentom a teóriou.
Návrh, príprava a diagnostika mkroštrukturálnych optických vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie
-
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0683/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., RNDr. Pinčík Emil, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Zubeková Mária, technik
Spoluriešitelia mimo SAV: Kolegovia z KF EF Žilinskej univerzity, Žilina:doc. Ivan Martinček, doc. Dušan Pudiš, Ing.Daniel Káčik,PhD,Ing.Norbert Tarjányi, PhD, Ing.P.Tvarožek, Ing.Ľubomír Šušlík
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie teoretických poznatkov a ich využitie pri praktických aplikáciách pri návrhu, príprave a charakterizácii mikroštrukturálnych optických vlákien pripravených na báze kremenných skiel. Obsahom projektu je návrh štruktúr mikroštrukturálnych optických vlákien tvorených dvojicou materiálov optické sklo a vzduch s cieľom ich využitia pre senzorové a fotonické aplikácie, ako aj príprava a charakterizácia mikroštrukturálnych optických vlákien s navrhnutými štruktúrami a vyšetrovanie ich optických vlastností vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti elektromagnetického spektra. Projekt sa zameriava na vyšetrovanie prenosových charakteristík na pripravených vláknach pre dĺžky od niekoľkých centimetrov do niekoľko metrov. Vyšetrovanie medzimódovej inteferencie nižších rádov, blízkeho a vzdialeného optického poľa, ohybových vlastností a vlastností pri deformácii v ťahu ako i vyšetrovanie vlastností pripravených mikroštrukturálnych vlákien s infiltrovanými kvapalinami.
Skúmanie opticky aktívnych centier štruktúr na báze kremíka fotoluminiscenciou s využitím tomografického prístupu k spracovaniu dát
Investigation of optically active centers of silicon-based structures via luminescence using tomographic approach to data processing
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0123/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brunner Róbert, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Pinčík Emil, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD.
Anotácia: Návrh projektu je orientovaný na vyšetrovanie vzoriek štruktúr založených na kremíku pomocou fotoluminiscencie (PL) vo Vis a IR oblasti. Predpokladá sa využitie ďalších metód, ako FTIR, XRDG, AFM, SEM, TEM a DLTS. Cieľom je zisťovanie prítomnosti opticky aktívnych centier, vrátane klastrov, vo vzorke, určenie ich parametrov, pôvodu a rozmiestnenia v objeme. Ďalej sa bude skúmať korelácia medzi vplyvom spôsobu prípravy a nasledovným spracovaním vzorky a nameranými parametrami. Predpokladaným výsledkom výskumu je aj objasnenie energetickej štruktúry vyšetrovaných materiálov a ich súvislosť s parametrami procesu prípravy. Súčasťou návrhu je vyvinutie pôvodnej PL metódy vyšetrovania polovodičových štruktúr na meranie hĺbkového profilu opticky aktívnych centier najmä v rozsahu teplôt ~80 - 300 K, využívajúcej pôvodný tomografický prístup k spracovaniu dát. Vybrané série vzoriek budú skúmané pri teplote tekutého hélia.
Skúmanie štruktúry hadrónov času-podobnými virtuálnymi fotónmi
Probing the Structure of Hadrons by the Time-like Virtual Photons
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0034/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
Anotácia: Aplikácia metódy extrakcie piónového a nukleónového elektromagnetického formfaktoru z inverznej piónovej elektroprodukcie (IPE) pri nízkych energiách. Štúdium IPE v prvej rezonančnej oblasti, motivované možnosťou výskumu založeného na popise prúdovou algebrou v sľubnej akvizícii nových a snáď i neočakávaných informácií o formfaktoroch hadrónov a jadier. Využitie mnohokanálovej Breit-Wignerovej formuly alebo K-maticového popisu na vygenerovanie rezonančných pólov a núl v amplitúdach. Vývoj analytických a kvarkových modelov elektromagnetických nukleón-iyobarových prechodov pod účinkom virtuálnych fotónov.
Štatistická mechanika nízkorozmerných systémov
Statistical mechanics of low-dimensional systems
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0113/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kalinay Pavol, CSc., RNDr. Šurda Anton, CSc., Ing. Travěnec Igor, CSc.
Usporiadanie a magneticko-mechanické charakteristiky Langmuir-Blodgettovej nanočasticových vrstiev a membrán
-
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: VEGA 2/0126/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt patrí do oblasti nanovedy a spinového transportu. Skúma nanočastice a nanoštruktúry oxidov železa, najmä Fe3O4 a CoFe2O4. Ich atraktívnosť sa opiera o biokompatibilitu, superparamagnetizmus a polokovový charakter s vysokou spinovou polarizáciou a tunelovou magnetorezistenciou v nanočasticových vrstvách a umelých kryštáloch. Projekt zavedie prípravu nanočasticových vrstiev metódou Langmuira-Blodgetovej, popri sférických časticiach využije častice s väčšou tvarovou anizotropiou. Úroveň analytických zručností kolektívu sa dokumentuje rozpracovaním SAXS/GISAXS analýz. Projekt reaguje na principiálnu inováciu – rozvoj nanočasticových membrán. Projekt zhodnotí štruktúru a vlastnosti rozličných nanočasticových vrstiev a javy v nich a potenciál ich využitia v nanoelektronike a senzoroch fyzikálnych veličín.
Webová stránka projektu: www.savba.sk
Výskum a implementácia metód zberu spracovania a vizualizácie mnohorozmerných dát v experimentálnej jadrovej spektroskopii
Research and implementation of multidimensional data acquisition, processing and visualization methods in experimental nuclear spectroscopy
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0029/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Morháč Miroslav, DrSc
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Ing. Turzo Ivan, CSc.
Anotácia: Experimentálne meracie metódy spracovania dát v jadrovej spektroskopii majú dôležitý podiel na skúmaní jadrovej hmoty. Spektrometre vo veľkých svetových laboratóriách (Gammasphere, Eurogam, Gasp, JINR, CERN atď.) umožňujú získať veľmi zaujímavé fyzikálne informácie obsiahnuté v registrovaných udalostiach viacnásobných koincidencií. Zámerom projektu je výskum a implementácia sofistikovaných metód a algoritmov:-zberu mnohoparametrických udalostí z experimentáneho prostredia-uchovania a kompresie mnohorozmerných dát-eliminácie pozadia a vplyvu šumu v spektrách-zlepšenie rozlíšenia v spektrách použitím metód dekonvolúcie-identifikácie píkov v spektrách-fitovania a analýzy spektier-vizualizácie mnohorozmerných jadrových spektier.
Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike
-
Doba trvania: 1. 11. 2009 – 1. 11. 2011
Evidenčné číslo: 262 401 200 19
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
QWOSSI - Kvantové kráčania, operácie a implementácie qubitov v tuhých látkach
Quantum Walks, Operations and Solid State Implementation of Qubits
Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
Evidenčné číslo: APVV-LPP-0264-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vyškoliť PhD študenta v oblasti kvantového spracovania informácie. Bude sa venovať problematike odhadovania kvantových procesov.
OPTICELL - Výskum a optimalizácia parametrov c-Si a poly-Si MIS slnečných článkov
Research and optimization of parameters of c-Si and poly-Si MIS solar cells
Doba trvania: 2. 9. 2008 – 30. 6. 2011
Evidenčné číslo: APVV-0577-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Zo Žilinskej Univerzity:Doc.J. Mullerová,RNDr.S.JurečkaPhD,Prof.P.Bury,PaedDr.P.HockickoPhD.Z KEF FMFI UK Bratislava: RNDr.P.Vojtek CSc.,RNDr.Z.Zábudla
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom dvoch typov cenovo prijateľných solárnych článkov typu MIS pripravených na dvoch substrátoch rozmeru 2x2cm2 – na kryštalickom a polykryštalickom kremíku. Oba vyvíjané typy, označované ako OECO, majú tzv.šikmo naparované kontakty. Prvý článok označený ako MIS n+p má pn prechod sformovaný difúziou. Druhý typ MIS/IL využíva formovanie inverznej vrstvy na rozhraní dielektrikum/polovodič.Cieľom je zvýšiť stabilitu parametrov a životnosť článkov a dosiahnúť konverznú účinnosť 20% u článkov typu MIS OECO na kryštalickom Si substráte a viac ako 14% na polykryštalickom Si. Splnenie cieľov si vyžaduje základný výskum a optimalizáciu vlastností unikátnych ultratenkých (niekoľko nm) dielektrických vrstiev a štruktúr, rozhraní vrstiev s polovodičom, štrukturovaných povrchov polovodičov a antireflexných vrstiev. Inovované diagnostické metódy umožnia skúmať degradačné procesy, kinetiku a účinnosť pasivácie defektných stavov v polovodičoch, na povrchoch a rozhraniach vyskytujúcich sa v solárnych článkoch. Teoretické modelovanie fyzikálno-chemických procesov bude súčasťou optimalizácie. Záverečná fáza projektu počíta s rokovaniami s firmami orientujúcimi sa na vývoj a výrobu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je uzavrieť dohodu o spôsobe transformácie získaných výsledkov do praxe, aby sa na Slovensku mohla realizovať aspoň malosériová produkcia cenovo prijateľných vysokoúčinných solárnych článkov.
Vysokoteplotné spájkovacie materiály pre spájanie kompozitov
High-temprature lead-free solders for joining of composite materials
Doba trvania: 1. 5. 2007 – 31. 5. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janičkovič Dušan
Spoluriešitelia zo SAV: Halász Michal, RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Viac ako 35 inštitúcií z Európy, Ukrajiny, Ruska a Argentíny
Anotácia: Cieľom úlohy je vývoj spájky neobsahujúcej Pb pre aplikácie pri zvýšených teplotách, ktoré majú doposiaľ výnimku zo smerníc EU (WEEE a RoHS 2002/95/EC):•Vývoj vhodného materiálu so zvýšenou teplotou likvidu a so zvýšenou spoľahlivosťou pri vyšších teplotách•Určenie ich fyzikálnych a termodynamických vlastností•Vyšetrovanie „solid-liquid“ transformácie pri rôznych podmienkach a štruktúry a procesu stanutia spojov
CEKOMAT - Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie
-
Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2011
Evidenčné číslo: 262 401 200 06
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing. Švec Peter, DrSc.
-
Arrays of magnetic nanoparticles and nanoparticles membranes for sensor application
Doba trvania: 1. 10. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: SAV-FM-EHP-2008-01-01
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
NANOSMART - Centrum nanoštruktúrnych materiálov - NANOSMART
Center for nanostructured materials - NANOSMART
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., RNDr. Mrafko Peter, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: Cieľom je dobudovanie centra excelentnosti SAV pre výskum a vývoj nových kovových a keramických materiálov, ktorých výnimočné vlastnosti sa dosahujú vhodným ovplyvňovaním ich štruktúrnej stavby na nanometrickej úrovni. Cieľom je dosiahnuť takú kvalitu výskumu, ktorá umožní získavanie svetovo unikátnych vedeckých poznatkov týkajúcich sa syntézy nanoštruktúry a jej vplyvu na výnimočné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky alebo medicíny.
Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-learningu
Globaly available interactive experiements in natural sciences as a part of integrated e-learning
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0332/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvorenie "E-laboratória reálnych interaktívnych experiemntov" ako pokračovanie nových metód vzdelávania s podporou informačných komunikačných technológií, čím sa vyplní chýbajúci článok v e-learningových kurzoch, z ktorých dosiaľ ani jeden neponúka reálny experiment. Projekt predkladá novátorské technické riešenie experimentov na diaľku a zahrňuje i výskum didaktických problémov e-laboratória a jeho efektivity. Vytvorením databázy experimentov s bilingválnymi návodmi sa zavedie nová forma výučby, ktorá umožní jeho implementáciu do výučby v prednáškách, v laboratóriách, ako i na miesta, kde by v dôsledku absencie experimentálneho vybavenia sa doteraz nemohli uskutočniť merania a výskum. Poskytne ďalej možnosť pre širšiu, vedceky orientovanú komunitu, sa zapojiť do vedeckého experimentu. E-laboratórium vytvorí priestor pre nadobúdanie nových e-zručností, čím prispeje k zvyšovaniu e-gramotnosti a rozvoju materiálových vied na báze najnovších informačných komunikačných technológií.
INTERMETAL - Interakcie na rozhraní kov - kvapalný kov: Interakcia pokročilých vysokoteplotných bezolovnatých spájok s kovovými i nekovovými nosičmi
Interactions in metal-liquid metal interfaces
Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0102-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Ing. Paluga Marek, RNDr. Šebo Pavol, DrSc., Ing. Štefánik Pavol, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Zemánková Milina
Anotácia: Projekt je zameraný na rozšírenie poznania interakcií na rozhraní kov-kvapalný kov za súčasného využitia experimentálnych a prvoprincípových metodík so zameraním na interakcie bezolovnatých spájok s kovovými nosičmi a ichvplyvov na vlastnosti spojov tvorených týmito nosičmi a spájkou. Pre tieto účely budú navrhnuté a preskúmané nové spájky rozširujúce súčasný stav poznania problematiky vysokoteplotných bezolovnatých spájok. Základným vstupom pre dosiahnutie cieľa budú systémy spájok obsahujúce prvky vedúce k zvýšeniu bodu tavenia, napr. bizmút-striebro, cín-antimón, atď. s prídavkom aditív významných napr. pre zmáčanie Cu alebo Ni, pre pevnosť a spoľahlivosť spojov tvorených takýmito podložkami a spájkou (In, Cu, Ni, Ge, Ga, ...)Výsledky získané kombináciou experimentálneho štúdia interakcií a prvoprincípových výpočtov fázových diagramov a fyzikálnych vlastností systémov sú zamerané na pokrok v poznaní procesov vedúcich k vytvoreniu širšej škály materiálov a postupov pre spájanie v najrôznejších aplikáciách vrátane voliteľného intervalu teplôt spájania a zvýšenia nárokov na prevádzkové teploty a spoľahlivosť takýchto spojov. Súčasne očakávame pokrok v poznaní štruktúry, vlastností, javov a interakcií v roztavených kovoch pri teplotách podstatne nižších ako sú bežné „metalurgické“ teploty (nad 1000oC), pričom sledované kovové systémy poskytujú ideálny exp. a teoretický materiál na skúmanie týchto javov a výsledky bude možné zovšeobecniť aj pre vyššie teploty.
QMC-MACSIMA - Kvantové Monte-Carlo: Ultrapresné simulácie kondenzovaných systémov
Quantum Monte-Carlo: Maximum ACcuracy SImulation of MAtter
Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0091-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., RNDr. Derian René, PhD., Ing. Dubecký Matúš, RNDr. Turanský Robert, PhD.
Anotácia: QMC-MACSIMA sa zameria na ultra presné(1kcal/mol) simulácie kondenzovaných systémov realistickej veľkosti (1000 elektrónov) použitím stochastických metód kvantového Monte-Carla pre fermióny. Použijú a vyvinú sa neštandardné nové techniky korelovaného vzorkovania pre výpočet síl pôsobiachich na ióny, ktoré sa použijú pri štrukturálnej optimalizácií a dynamike. V rámci projektu predpokladáme dve aplikácie. Prvá sa zamerá na nanotechnológie, konkrétne na opticky spínateľné molekuly (azobenzén), s cieľom modelovať opto-mechanický molekulový spínač. Druhá predpokladaná aplikácia bude zameraná na biokatalýzu v procese produkcie energie na báze vodíka, čo je technológia, pre ktorú sa už rozhodol automobilový priemysel, ako ekologickú nahradu benzínu. Budeme skúmať možnosť použitia hydrogenázy ako katalyzátora, ako alrernatívu katalyzátora na báze platiny. Obidve aplikácie vyžadujú presnosť/veľkosť systému neumožňjúcu použitie metód DFT/kvatovej chémie.
NANOBIOSENS - Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov
Nanostructures for development of biosensors
Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0362-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Anotácia: Projekt je zameraný na podrobné štúdium fyzikálnych vlastností nanoštruktúr na báze lipidových filmov, vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubiek. Na povrchy týchto štruktúr mudú imobilizované umelé receptory na báze kalixarénov selektívne reagujúce s neurotransmitermi, takými ako dopamín a efedrín. Efektivita interakcií bude porovnaná s protilátkami pre rovnaký druh ligandov. Mechanizmy afinitných reakcií na uvedených povrchoch budú študované pomocou moderných fyzikálnych metód. Dôraz bude kladený na prípravu nanočastíc na zosilnenie detekcie afinitných interakcií. Výsledkom riešenia projektu bude tiež optimalizácia štruktúry kalixarénov na detekciu dopamínu s využitím počítačových simulácií. Výsledky simulácií budú využité na syntézu kalixarénov s vylepšenými selektívnymi vlastnosťami a na konštrukciu biosenzora na zosilnenú detekciu neurotransmiterov pomocou nanočastíc.
Objemové a povrchové vlastnosti nových kovových materiálov
Bulk and surface properties of new metallic systems
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0157/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalkovič Marek, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mrafko Peter, CSc., Mgr. Ing. Paluga Marek, Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: Kombináciou prvoprincípových výpočtov a súbežnou prípravou a vysokorozlišovacou charakterizáciou reálnych (fyzicky pripravených) kovových systémov navrhneme a vyvinieme nové kovové materiály a preskúmame ich vlastnosti. Sústredíme sa na cielené využitie možností oboch prístupov (dosiahnuť maximálne dostupné rozmerové škály prvoprincípových výpočtov, a experimentálnym riadením vznikajúcich štruktúr na čo najmenších rozmerových škálach) pre stanovenie a ovplyvnenie vlastností nových zliatin. Budeme hľadať optimálne povrchové štruktúry a vzťah vlastností povrchov a objemov týchto zliatin.Ťažiskom skúmania budú viaceré kovové systémy, najmä na báze Al a Mg a na báze Fe/Co/Ni, s pridaním vybraných tranzitívnych kovov, na základe ktorých získame nové amorfné a (nano)(kvázi)kryštalické zliatiny s vlastnosťami riadenými súčasne chemickým zložením, vhodne upravenou štruktúrou a novovyvinutými metódami fyzikálneho a technologického spracovania.
Postupná degradácia horninového materiálu a horninových masívov vplyvom vlhkostno-tepelných zmien
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0499/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Boháč Vlastimil, CSc., Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc., Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Produkcia neutrónovo-bohatých jadier zväzkami nestabilných jadier
Production of neutron-rich nuclei with unstable nuclear beams
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: VEGA 2/0073/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom produkcie veľmi neutrónovo-bohatých jadier v reakciách neutrónovo-bohatých sekundárnych zväzkov. Namerané výťažky reakčných produktov budú použité na analýzu izoscalingu. Sklon izoscalingu sa môže použiť na odhad výťažkov reakčných produktov v reakciách zväzkov nestabilných jadier. Takisto bude preverené ako je izoscaling reprodukovaný simuláciami a aké fyzikálne charakteristiky je možné odvodiť. Špecificky dôležité je získať informáciu o uhlovom rozdelení neutrónovo-bohatých sekundárnych produktov, keďže nateraz existujúce dáta pochádzajú väčšinou z meraní v blízkosti smeru nalietavajúceho zväzku a je predpoklad, ?e najviac neutrónovo-bohaté sekundárne produkty vylietajú pod väčšími uhlami. Uhlové rozdelenia neutrónovo-bohatých reakčných produktov sú zaujímavé aj z pohľadu štúdia reakčných mechanizmov ich produkcie a ich znalosť umožní odhadnúť optimálne podmienky pre maximálny výťažok želaného produktu a určiť vhodné technické riešenie pre separáciu a prípadnú prípravu zväzku terciárnych jadier.
Rastrovací kapcatný tranzientový mikroskop na analýzu defektov v polovodičoch na nanometrovej úrovni
Scanning Capacitance Transient Microscope for semiconductor analysis on the nanoscale
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0107/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc
Anotácia: Cieľom projektu je preskúmať možnosti analýzy koncentrácie elektricky aktívnych defektov v polovodičoch a ich identifikácie na nanometrovej úrovni. Bude k tomu použitý vhodne modifikovaný a ďalšími prístrojmi doplnený citlivý rastrovací kapacitný mikroskop, vyvinutý na pracovisku žiadateľa v rámci skorších projektov.Bude študovaná dosiahnuteľná priestorová rozlišovacia schopnosť v závislosti od koncentrácie dopantu, a to za predpokladu odozvy počtu defektov, predstavujúcich minimálny štatistický súbor, ako aj možnosti interpretácie odozvy malého počtu, prípadne jednotlivých defektov.Výsledkom projektu bude unikátny rastrovací sondový mikroskop, použiteľný na lokálnu spektroskopiu hlbokých defektov a na mapovanie výskytu vybraného typu defektu vo vzorke.
Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov
Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0842/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Ožvold Milan, CSc.
Štúdium tepelno-izolačných vlastností tepelne málo vodivých materiálov
Study of the thermal-insulation properties of thermaly low-conducting materials
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0161/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boháč Vlastimil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc., Ing. Štofanik Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Jesen
Anotácia: V rámci vývoja nových tried tepelných izolantov boli v poslednej dobe vyvinuté vysokopórovitéoxidy-anorganické aerogély, ktoré predstavujú kvalitatívne odlišnú skupinu látok. Ich špecifickou vlastnostou jenízka hustota a vysoká pórovitost, cím sa hodnotou tepelnej vodivosti blížia k hodnotám samotného vzduchua preto sú výzvou z hladiska možností experimentálnych techník. Sú zaujímavé aj z hladiska výskumufyzikálnych problémov vlastností izolantov. Pre riešenie problémov je potrebné vybudovat metodiku meraní azaviest nové fyzikálne modely. Na Slovensku i vo svete nebola meraniam termofyzikálnych vlastností týchtolátok doteraz venovaná dostatocná pozornost. Predpokladom úspešného riešenia projektu je skutocnost, žeže autori projektu sa riešením termofyzikálnych problémov tuhých látok zaoberajú dlhšiu dobu a že dalšiezúcastnené pracovisko je jedným z mála pracovísk na ktorých sa podarilo zvládnut syntézu transparentnýchSiO2 aerogélov metódou vysokoteplotného superkritického sušenia.
Termofyzikálne senzory
-
Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0497-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Boháč Vlastimil, CSc., Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Peter Dieška, Ing. doc. CSc
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj nových princípov termofyzikálnych senzorov. Ich vývoj je odvodený od prechodových metód merania termofyzikálnych parametrov. Princíp senzoru je založený na generovaní tepla, ktoré penetruje do okolitého objemu testovaného média a súčasne na mapovaní teplotného poľa teplomerom. Obidva konštrukčné prvky sú súčasťou senzoru. Medzi základne termoyzikálne parametre patrí termodynamický parameter - špecifické teplo a transportné parametre - teplotná a tepelná vodivosť a efuzivita. Obsahom projektu je niekoľko typov senzorov. Je to senzor pracujúci na princípe horúcej guličky, senzor na princípe horúceho dutého valca a senzor pracujúci na princípe horúceho drôtu vo forme kruhu. Termofyzikálne senzory sú základnou časťou celej triedy prístrojov pre meranie - testovanie - a monitorovanie termofyzikálnych vlastností materiálov v tuhej, kvapalnej alebo plynnej fáze.
Webová stránka projektu: http://thermophys.savba.sk
Účinky makroskopických síl v magneticky mäkkých páskach
The effects of macroscopic forces in soft-magnetic ribbons
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0156/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvin Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pôvodu a pôsobenia makroskopických síl v magneticky mäkkých nanokryštalických páskach s vysokým obsahom Fe. Čiastočná kryštalizácia (osobitná technologická operácia) je potrebná pre dosiahnutie výborných využiteľných magnetických vlastností. Už pri výrobe amorfného polotovaru technológiou rýchleho ochladenia taveniny vzniká povrchová (tzv. rodná kysličníková) vrstva, ktorá sa pri nanokryštalizácii transformuje a zrejme súvisí s uprednostnenou povrchovou kryštalizáciou. Spomínané chemické a štruktúrne rozdiely (tzv. makroskopická heterogenita) môžu byť sprevádzané silami, ktorými povrch a vnútro pásky na seba vzájomne pôsobia. Tieto sily majú často významný vplyv na výsledné magnetické aj iné vlastnosti. Nové materiály (s obsahom Co) s vhodne inými vlastnosťami ako aj prírastok všeobecného poznania materiálov tohto druhu sú dôvodom sústredenia sa tohto projektu na makroskopické sily.
Úloha vody v poréznych štruktúrach
Role of water in porous structures
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0146/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bágeľ Ľubomír, Ing. Boháč Vlastimil, CSc., Markovič Marian, Ing. Štofanik Vladimír, PhD., Ing. Vretenár Viliam, PhD.
Webová stránka projektu: http:/thermophys.savba.sk
Vztah štruktúry a vlastností spinových ventilov na báze Co pre spinovú elektroniku
Relationship between structure and properties of Co-based spin valves for spintronics
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0047/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Popelák Miroslav, Piešťany, Ing. Senderák Rudolf, Piešťany
Anotácia: Projekt je príspevkom k riešeniu problému magnetostatickej väzby v spinových ventiloch využívajúcich spinovo závislý transport elektrónov, ktorá redukuje zmenu elektrického odporu v magnetickom poli. Problém je aktuálnyaj pre spinové ventily tvarované do nanostlpikov, kde sa magnetizácia dá preklápať prúdom (current-induced magnetization switching - CIMS). Projekt je zameraný na štúdium korelácie štruktúry vrstiev, stavu rozhraní a magnetických vlastností planárnych spinových ventilov s jadrom Co/Cu/Co a Co/Au/Co pre budúce aplikácieCIMS. Výsledky budú analyzované v rámci Néelovho modelu pomarancovej šupky s cieľom optimalizovatštruktúru a redukovať magnetostatickú väzbu. Získame tiež nové poznatky o vplyve korelacných parametrov reálnych rozhraní na magnetostatickú väzbu idúce za hranice Néelovho modelu. Ďalšie nové poznatky očakávame zo štúdia indukovaného magnetizmu na osobitne pripravených multivrstvách Co/Au, ktorý môže byť významný aj pre Néelovu väzbu.
-
-
Doba trvania: 2. 12. 2008 – 31. 10. 2010
Evidenčné číslo: -01
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Pripravíme a preskúmame inovatívne podporené a samonosné nanočasticové membrány pre aplikácie v senzoroch s rýchlou odozvou. Nanočasticové membrány pripravíme z magnetických nanočastíc metódou samousporiadania pri odparovaní kvapky a Langmuir-Blodgettovej depozíciou. S využitím tvarovej deformácie membrány v externom magnetickom poli určíme magnetomechanické vlastnosti membrán. Získame originálne poznatky o úlohe surfaktantov v súboroch nanočastíc a o cielenej modifikácii surfaktantu chemickými a fyzikálnymi metódami pre aplikácie v nanočasticových membránach. Vyvinieme prototyp elektrochemického senzora pre životné prostredie na báze mechanickej deformácie nanočasticovej membrány
Súbory magnetických nanočastíc a nanočasticové membrány pre aplikácie v senzoroch
Arrays of magnetic nanoparticles and nanoparticles membranes for sensor application
Doba trvania: 2. 12. 2009 – 31. 10. 2010
Evidenčné číslo: SAV-FM-EHP-2008-01-01
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Anotácia: Pripravíme a preskúmame inovatívne podporené a samonosné nanočasticové membrány pre aplikácie v senzoroch s rýchlou odozvou. Nanočasticové membrány pripravíme z magnetických nanočastíc metódou samousporiadania pri odparovaní kvapky a Langmuir-Blodgettovej depozíciou. S využitím tvarovej deformácie membrány v externom magnetickom poli určíme magnetomechanické vlastnosti membrán. Získame originálne poznatky o úlohe surfaktantov v súboroch nanočastíc a o cielenej modifikácii surfaktantu chemickými a fyzikálnymi metódami pre aplikácie v nanočasticových membránach. Vyvinieme prototyp elektrochemického senzora pre životné prostredie na báze mechanickej deformácie nanočasticovej membrány.
ACCUQMC - Štúdium elektrónovej štruktúry kondenzovaných systémov ultrapresnými metódami kvantového Monte-Carla
Ultra high accuracy quantum Monte-Carlo study of electronic and atomic structure of condensed matter systems
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 5. 2010
Evidenčné číslo: LPP-0252-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Derian René, PhD.
Anotácia: Projekt umožní vytvorebnie postdoktorandskej pozície v oblasti ultrapresných (1kcal/mol) počítačových simulácií kondenzovaných systémov realistickej veľkosti (1000 elektrónov) použitím stochastických metód kvantového Monte-Carla (QMC) pre fermiony. Jedným z primárnych cieľov projektu bude použitie a vývoj metód korelovaného vzorkovania pre výpočet síl pôsobiacich na ióny, ktoré sa použijú pri štruktúrnej optimalizácií a molekulárnej dynamike. Tieto nové, neštandardné metódy vyvíjame v spolupráci s dvopmi špičkovými zahraničnými partnermi v oblasti QMC (North Carolina State University/prof. Mitas a SISSA/ prof. Sorella). Predpokladáme aplikáciu techník QMC na dva technologicky významné systémy" (1) optomechanický molekulový spínač na báze azobenzénu, (2) biokatalýzu na báze hydrogenázy v procese vodíkovej energetiky. Obidve aplikácie vyžadujú presnosť/veľkosť systému neumožňujúcu použitie štandardných metód DFT/kvantovej chémie. Úlohou postdoktoranda bude, okrem vývoja metódy výpočtu síl na ióny metódami QMC, zastrešenie obidvoch projektov, na ktorých sa budú podieľat aj dvaja doktorandi. Ziskanie expertízy v technikách QMC, rovnako ako praca na dvoch pojjektoch predstavujúcich špičku znalostnej ekonomiky vytvorí excelentné štartovacie podmienky pre ďalšiu vedeckú prácu postdoktoranda.
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier
Fission dynamics in the proton induced fission of heavy nuclei
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7117/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Krupa Lubos, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Petrík Kristian, PhD., Ing. Turzo Ivan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Leja Jozef Mgr.
Anotácia: Projekt predstavuje systematické skúmanie dynamických procesov štiepenia ťažkých jadier indukovaného protónmi stredných energií. Multikorelačný experiment je zameraný na určenie rozdelení hmotností štiepných fragmentov a úplnej kinetickej energie spolu s dvojnásobne diferenciálnymi spektrami neutrónov. Určenie predštiepných a štiepných multiplicít neutrónov a gama kvánt poskytuje informáciu o dynamike štiepenia.
EPM - Elektromagnetické spracovanie materiálov
Electromagnetic processing of Materials
Doba trvania: 1. 4. 2005 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Ing. Paluga Marek, RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: Zvýšenie poznania v oblasti vplyvu elektromagnetického žiarenia na riadenie, spracovanie a manipuláciu kvapalných, roztavených a tuhých kovov, polovodičov, elektrolytov, ferrokvapalín a plazmy s cieľom dosiahnutia nových alebo zlepšenia kvality existujúcich materiálov
EP2M - Elektromagnetické spracovanie metastabilných materiálov
Electromagnetic processing of metastable materials
Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-COST-0031-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing. Müller Dušan, Mgr. Ing. Paluga Marek
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie poznania v oblasti vplyvu vonkajších elektromagnetických polí a ich gradientov na riadenie, spracovanie a manipuláciu štruktúry a vlastností najmä kovových zliatin pripravených metódou rýchleho ochladenia v metastabilnom amorfnom a následne nanokryštalickom stave za účelom vývoja nových alebo zlepšenia kvality existujúcich materiálov.
Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovo- polarizovaným prúdom
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current
Doba trvania: 1. 3. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-0173-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
- Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM = prechodný prvok)
Characterization of quasicrystals and their approximants in Al-Pd-TM alloys (Tm = transition metal)
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 1/4107/07
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illeková Emília, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Dorčáková Františka, PhD., prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc., Mgr. Tatarková Monika, PhD., Mgr. Vantarová Katarína, PhD.
Anotácia: Kompexné kovové zliatiny na báze Al-Pd-Co, Al-Pd-Rh, Al-Cr-Fe, Al-Mn-Fe a Al-Ni-Sm-Pd boli charakterizované pomocousvetelnej mikroskopie, transmisnej elektrónovej mikroskopie, rastrovacej elektrónovej mikroskopie, rtg. difrakcie, diferenčnejtepelnej analýzy, energiovodisperznej analýzy rtg. žiarenia vybudeného elektrónovým lúčom a merania tvrdosti. Získanépoznatky prispeli k lepšiemu poznaniu fázových premien v študovaných zliatinách a umožnili kriticky zhodnotiť dostupnéfázové diagramy študovaných systémov. Na základe štúdia amorfných pások pripravených rýchlym chladením bol navrhnutýtrojstupňový mechanizmus revitrifikačných procesov v zliatinách na báze Al-Ni-Sm-Pd.
Chovanie sa molekúl uväznených v nanometrových póroch
Behaviour of molecules confined within nanoscale pores
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7121/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Krištiak Jozef, CSc., Mgr. Majerník Viktor, PhD., Mgr. Miklošovičová Martina, PhD., Mgr. Slavikova Barbora
Anotácia: Štúdium chovania sa molekulových systémov uväznených v nanometrových póroch ako dôsledok efektov konečných rozmerov, povrchových síl a redukovanej dimenzionality. Zmenšením veľkosti pórov obsahujúcich konečné molekulové systémy až na veľkosť intermolekulárnych síl sa dajú očakávať veľké posuny v teplotách sklovitých prechodov a prechodov do kvapalného stavu. Môžu sa tiež očakávať nové povrchové fázy alebo fázy spojené s uväznením látok. Nejasnou je i otázka dynamiky takýchto uväznených systémov molekúl polymérov.
Jadrove reakcie pre cloveka a Europu
Nuclear reactions for man and Europe
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7115/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Anotácia: a) Vypocty ucinnych prierezov reakcii indukovanych 25 MeV protonmi a veducimi na medicinsky radioizotop 18F a dekompozicia excitacnej fuinkcie na jednotlive reakcne mechanizmy - komplementarna cast k experimentalnej praci robenej v Polskub) Spolupraca na GSI projekte HADESc) Studia vplyvu predrovnovaznej komponenty gama emisie v reakciach typu (3He,alfa) pri cca 40 MeVd) Stavova rovnica jadrovej hmoty a pozorovatelne veliciny neutronovych hviezd vratane novych testov (spolupraca so Slizskou univ.)
MECHANOCATALYSIS - Katalýza riadená mechanochémiou
Mechanochemistry controlled catalysis
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: SK-CN-0027-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Anotácia: Projekt MECHANOCATALYSIS je založený na využití úplne nového princípu- mechanochémie na nanoškále- na riadenie katalytických procesov. Aplikáciou mechanického stresu je možné posúvať a kontrolovať elektrónovú populáciu hladín reaktantov katalytickej reakcie, a tak kontrolovať ich reaktivitu. Mechanický stres na nanoškále je možné aplikovať v zariadeniach typu statického atomárneho silového mikroskopu. Na štúdium sa použijú metódy superpočítačových simulácií metódami teórie hustotového funkcionálu. Projekt sa zameria na dva aplikačné výstupy s veľkým priemysleným potenciálom: katalýzy CO2 katalyzovanú nanočasticami zlata pod vplyvom stresu a disociáciu vody.
CMALL - Komplexné kovové zliatiny
Complex Metallic Alloys
Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-0413-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krajčí Marián, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Duhaj Pavol, DrSc., RNDr. Illeková Emília, DrSc., Ing. Jahnátek Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Kováč Jozef, CSc., RNDr. Marcin Jozef, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., RNDr. Mrafko Peter, CSc., Ing. Müller Dušan, Mgr. Ing. Paluga Marek, RNDr. Škorvánek Ivan, CSc., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Turčanová Jana, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: Projekt základného výskumu je zameraný na rozvoj poznania objemových a povrchových vlastností nových komplexných kovových zliatin (CMA) z širokého hľadiska zjednotením prvoprincípových a experimentálnych metód vrátane rozvoja týchto metodík skúmania.Preskúmame vznik nových fáz v systémoch komplexných kovových zliatin pripravených pomocou prvoprincípových výpočtov a experimentálne pomocou rýchleho ochladenia taveniny v amorfnom a následne nano(kvázi)kryštalickom stave. Sústredíme sa na štruktúru, stabilitu, medziatómové väzby, usporiadanie na lokálnej úrovni a vznik nových fáz, napríklad kvázikryštalických a na prípravu vybraných, najmä magneticky mäkkých systémov. Preskúmame magnetické javy a magnetizačné procesy v amorfných kovových zliatinách a nanokryštalických systémoch, stanovíme korelácie medzi štruktúrou a vlastnosťami týchto systémov, najmä medzi ich povrchmi a objemom. Preštudujeme vlastnosti povrchov CMA, formovanie a stabilizáciu nanoštruktúr na týchto povrchoch.
Oxide - Korelácia medzi mikroskopickými a makroskopickými vlastnosťami oxidových iónových materiálov s fluoridovou štruktúrou pre moderné technológie
Correlation between microscopic and macroscopic properties of oxide ionic materials with fluoride structure for advanced technologies
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7119/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hartmanová Mária, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Kundracik
Anotácia: Cieľom projektu bolo nájsť vhodné zloženia oxidových systémov s fluoritovou štruktúrou resp. s jej príbuzným C-typom na báze ZrO2, CeO2 a Bi2O3 resp. Y2O3, ktoré majú vysokú pohyblivosť kyslíkových iónov dôležitú pre palivové články operujúce pri teplotách 500-800oC a katalyzátory; vysokú dielektrickú konštantu pre aplikácie v mikroelektronike a vysokú tvrdosť pre ochranné povlaky kovov proti korózii.
KVAP - Kvantové aplikácie
Quantum Applications
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: RP EU-0014-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Odhadovanie kvantových procesov. Kvantové simulácie. Kvantové previazanie.
MAGMA - Magnetomechanické javy v zliatinách na máze Fe a FeGa
Magnetomechanical effects in FeGa and Fe-based alloy systems
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-SK-CN-0021-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: prof. Z.
Anotácia: Cieľom projektu je využitie spoločných znalostí, odbornosti a vedecko-technického zázemia súčasne s existujúcimi a plánovanými smermi výskumu oboch partnerov na vývoj a výskum materiálov s výnimočnými (najmä magnetoobjemovými a magnetostrikčnými) vlastnosťami v oblasti využitia pôsobenia vonkajšieho magnetického poľa na výraznú zmenu rozmerov (dĺžky) materiálov.Stanoví sa vzťah medzi štruktúrou, vlastnosťami a technológiou spracovania u zliatin typy Fe-Ga a iných zliatin na báze Fe a určia sa ideálne fyzikálne parameter pre optimalizáciu hľadaného magnetoobjemového javu v nich.
NANONEWTON - Nanonewtonové sily pre nanomanipuláciu a zobrazovanie pomocou Atómového silového mikroskopu: NanoNewton
Nanonewtown forces for manipulation and imaging with Atomic Force Microscope: Nanonewton
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 1/4008/07
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Anotácia: Bezkontaktný atomárny silový mikroskop (DSFM), zariadenie, ktore v projekte študujeme, je jedno z experimentálnych zariadení, ktoré má atomárnu rozlišovaciu schopnosť a schopnosť manipulácie na nanoškále (atómy a molekuly). Tieto dve možnosti študujeme teoreticky. Používame najmä numerické metódy (teóriu hustotového funkcionálu), ktoré umožňujú spočítať povrchy interakčnej energie (PES) hrot-povrch. Znalosť PES pre zobrazovanie a manipuláciu je často jediná možnosť ako plne pochopiť prečo protokoly rutínne používané v DSFM vedú k atomárnej rozlišovacej schopnosti a/alebo manipulácií na nanoškále.
-
Novel Table-top X-ray Instrumentation for Nanotechnology-oriented Engineering Applications.
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: SAIA 62s1
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Priv.-Doz .Dr. Jozef Keckes
Structure and Physical Properties of Multilayer System with Spin Dependent Scattering
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: SK-UA-0019-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Halahovets Yuriy, PhD., Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc.
AZE-HS-ET - Systém na pyrolýzu triedeného komunáleho odpadu so simultánnym čistením exhalátov a možnosťou produkovať kvapalné palivá a plynný vodík
System for Direct Pyrolysis of Selected Municipal Waste with Simultaneous Exhaust Gas Cleaning, Possibility to produce of Liquid Fuel and Gaseous Hydrogen
Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: APVV-0267-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmucová Katarína, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Obrovac Oľga, technik
Anotácia: Základná vecná štruktúra projektu obsahuje štúdium nasledujúcich problémov. Procesy produkcie vodíka hydropyrolýzou biomasy a odpadu. Separácia kvapalných palív z pyrolýznych plynov. Čistenie exhalátov. On-line a expost diagnostika zúčastnených procesov a produktov. Procesy on-line uskaldňovania vodíka v nanorozmerovom uhlíku vlastnej produkcie, prípadne v ďalších médiách. Štúdium procesov uvoľňovania vodíka z nosiča pôsobením elektrického poľa, jeho čistenie, diagnostika procesu a médií. Energetické využitia vodíka v palivovom článku s proton výmennou membránou. Využitie ostatných produktov, najmä nanorozmerového pyrolýzneho uhlíka.
Štatistická analýza vplyvu nanodrsnosti rozhraní polovodičových systémov na ich optické vlastnosti
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: AGA 01-2008
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: kolegovia z AOS MNO SR, Žilinskej Univerzity a FPChT STU Bratislava
Štúdium nových materiálov pre hybridnú (anorganicko/organickú) elektroniku
Study of novel materials for hybrid (inorganic/organic) electronics
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7118/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmucová Katarína, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Rudolf Durný, Jarmila Müllerová, Martin Weis
Anotácia: Tento projekt sa týka výskumu zameraného na pochopenie elektronických, optoelektronických a elektrochemických javov v nových anorganických a organických materiáloch a v hybridných sytémoch. Pomocou experimentov založených na meraní odozvy prechodového náboja, ako aj pomocou optických experimentov, budeme skúmať zvolené materiály (a-Si:H, Si:H, pentacén, polysilylén, kovové a bimetalické nanočastice) a na ich základe vytvorené kompozitné štruktúry. Našim hlavným cieľom je prispieť k charakterizácii nových materiálov a k vysvetleniu základných javov ovplyvňujúcich ich využitie v hybridnej elektronike.
Vyšetrovanie fyzikálnych vlastností štruktúr oxid/polovodič s extrémne redukovanou hustotou stavov rozhraní
-
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7120/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Zubeková Mária, technik
Spoluriešitelia mimo SAV: zo Žilinskej univerzity, FMFI UK Bratislava a Lekárskej fakulty UK
Rastrovací magneto-optický Kerrov mikroskop pre štúdium magnetizačných kriviek nanoštruktúr
Scanning magneto-optical Kerr microscope for studying magnetization changes on nanostructures
Doba trvania: 1. 11. 2006 – 30. 11. 2009
Evidenčné číslo: APVV LPP-0080-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Jergel Matej, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
O mechanizmoch pasivácie defektov a nizkoteplotnej oxidácie a ich aplikácii v Si slnečných článkoch
Mechanism of defect passivation and low temperature oxidation and their application to solar cells
Doba trvania: 1. 4. 2007 – 31. 3. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Zubeková Mária, technik
Spoluriešitelia mimo SAV: kolegovia zo Žilinskej Univerzity a FMFI UK
CEPI - Centrum excelentnosti – Fyzika informácie
Center of Excellence - Physics of Information
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij, DrSc., Mgr. Jenčová Anna, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., RNDr. Kostič Ivan, prof. Ing. Luby Štefan, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., doc. RNDr. Pulmannová Sylvia, DrSc., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Konštituovanie CE Fyzika informácie sa opiera o koncepciu informácie ako fyzikálnej entity (R. Landauer), existencie tvrdých fyzikálnych (aj ked zatiaľ stále nedosiahnutých) limitov informatiky, ktoré spadajú do oblasti kvantovej fyziky, o koncepciu budovania štruktúr atóm po atóme (R.Feynman), čo otvára dvere nano a pikoelektronike a kvantovým informáciam. Prístroje, ktoré symbolizujú tento vývoj sú rastrovacie sondové mikroskopy ako diagnostické a technologické nástroje (G.Binning, Rohrer Nobelova cena 1986). Interdisciplinárne koncipované CE pokrýva výskum od matematiky kvantových štruktúr až po aplikácie fyziky v informačných konfiguráciách. Funkcia CE sa opiera o riešiteľov, ktorí zatiaľ získali 7 projektov EÚ pričom 1 projekt 6RP sa v súčasnosti koordinuje a troch projektov NATO, čo im otvára dvere do Európskeho výskumného priestoru. Prístrojová technika, aj ked čiastočne zastaralá, ktorá sa musí neustále inovovať, je unikátna najmä v oblasti elektrónovej litografie a metód rtg rozptylu. CE bude školiť 10-15 doktorandov ako aj diplomantov. Študentom umožní prístup na veľké európske experimentálne zariadenia, synchrotróny, výpočtové strediská. Tiež bude stimulovať integráciu študentov do medzinárodných výskumných projektov a kolaborácií. CE-PI integruje široké spektrum projektov a tém v matematike a fyzike, čím vytvorí podmienky pre kvalitatívne nové výskumné možnosti pre základný výskum v oblasti fyziky informácie.
Neporuchové aspekty interakcií elementárnych častíc
Nonperturbative Aspects of Elementary Particle Interactions
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: VEGA 2/6068/2006
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Olejník Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Lipták Ľudovít, RNDr. Martinovič Lubomir, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá aspektami interakcií elementárnych častíc, na ktoré nie je možné (spoľahlivo) aplikovať poruchové metódy kvantovej teórie poľa. Konkrétne zahŕňajú výskumné problémy projektu fyzikálny mechanizmus uväznenia v kvantovej chromodynamike na mriežke, kde sa dôraz bude klásť na spoločné črty rôznych modelov a prístupov; analýzu narušenia symetrií a štruktúry vákua v modeloch teórie poľa na svetelnom fronte (ako je samointeragujúca skalárna teória vo fáze s narušenou symetriou alebo dvojdimenzionálna SU(2) kalibračná teória s hmotnými fermiónmi z pridruženej reprezentácie); formuláciu rovníc renormalizačnej grupy vyššieho rádu a skúmanie ich dôsledkov v rámci štandardného modelu; a konečne určenie pión-nukleónového sigma-člena, ktorý súvisí s obsahom podivnosti v nukleónoch a hrá dôležitú úlohu v porozumení javov fyziky silných interakcií.Témy projektu úzko súvisia s medzinárodnými spoluprácami riešiteľov.Výsledky budú publikované v uznávaných vedeckých časopisoch.
Webová stránka projektu: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/projects/v_6068_06/
Nové techniky rastrovacej sondovej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanoštruktúr
Novel Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy Techniques for Nanostructure Analysis
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: APVT-51-013904
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Fakulta elektr
Anotácia: Cieľom projektu je výskum nových možností mikroskopickej analýzy polovodičových a dielektrických nanomateriálov a štruktúr pomocou lokálnej kapacitnej a nábojovej tranzientovej mikroskopie na submikrónovej úrovni. Analýza bude využívať izotermálnu relaxáciu nosičov náboja z hlbokých energetických hladín, charakteristických pre samotný materiál alebo vytvorených úmyselným dopovaním, či prítomnosťou nečistôt a iných defektov. V rámci projektu bude rastrovací kapacitný mikroskop, pomocou dodatočných komponentov a potrebného softvéru, doplnený o novú funkciu kapacitného a nábojového tranzientového spektrometra/mikroskopu. Prístroj bude využitý na vyšetrovanie defektov a fyzikálnych procesov v tenkých kremíkových vrstvách, a funkcionalizovaných filmoch Langmuira-Blodgetovej. Úspešné zavŕšenie projektu otvorí nové možnosti lokálnej analýzy a dvojdimenzionálneho zobrazovania nanoštruktúr a porúch v nich. Prehĺbi naše chápanie fyzikálnych a chemických pochodov v materiáloch na nanometrovej úrovni.
Rastrovací kapacitný mikroskop s vysokou citlivosťou a.rozlišovacou schopnosťou, a s riadením sondy laterálnymi silami
Scanning Capacitance Microscope with High Sensitivity and resolution, and Lateral Force Probe Control
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 2/5097/25
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum, vývoj a realizácia nového riešenia rastrovacieho kapacitného mikroskopu. Dosiahne sa uplatnením nového princípu riadenia polohy sondy mikroskopu, vzhľadom na zobrazovaný a analyzovaný povrch nového riešenia vstupnej elektroniky, umožňujúcej dosiahnuť optimálny pomer signálu a šumu a zníženie disipácie tepla.Úspešné vyriešenie projektu umožní zvýšenie citlivosti kapacitného mikroskopu skoro o dva rády oproti prakticky dosahovanej prístrojmi, ktoré predstavujú súčasný priemyselný štandard a prevýši skoro o jeden rád citlivosť najlepších známych riešení. To umožní využiť rastrovací kapacitný mikroskop na sofistikovanejšie metódy analýzy ako to bolo možné doteraz.
Tomografia procesov a viacčasticové previazanie
Process tomography and multipartite entanglement
Doba trvania: 1. 6. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: SK-CN-01206
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Vybudovanie vedeckej spolupráce s partnerským pracoviskom, podporené vzájomnými výmennými pobytmi vedeckých pracovníkov z oboch strán.
Prvoprincípové počítačové modelovanie v nanotechnológiách
First-principles computer modeling in nanotechmology
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 0. 0. 0000
Evidenčné číslo: 2/0162/15
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Anotácia: Projekt je založený najmä na silnej spolupráci s experimentálnymi skupinami v zahraničí (Osaka University,Giessen University, Regensburg University, North Carolina State University) s cieľom teoretického modelovaniatýchto experimentov. Plánujeme tieto projektové okruhy: 1) zobrazovanie a manipulácia pomocou(bezkontaktného) silového mikroskopu (NC-AFM), 2) nanotribológia, 3) spintronika a magnetické nanoštruktúryna graféne, 4) štúdium molekulových spínačov. Na štúdium použijeme najmä metódy teórie hustotovéhofunkcionálu (DFT) a korelované metódy kvantového Monte Carla (QMC). Konkrétne v 1) plánujeme štúdiumpovrchu Al2O3 (alumina), ktorého atomárna štruktúra nie je plne objasnená a pre ktorý máme veľmi kvalitneNC-AFM obrazy. Ďalej sa budeme venovať manipulácií organických molekúl adsorbovaných na povrchoch. 2) Vnanotribológii sa budme venovať superlubricite nanočastíc. V 3) chceme študovať molekulové magnety nagraféne a v 4) najmä chemicky a tepelne spínateľné molekuly