Národné

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Konfigurácia viacerých laserov na doplnenie emisnej spektroskopie pre štúdie interakcií plazmy so stenou MW zosilnenie, fluorescencia a Raman
Multi Laser Configuration to Complement Emission Spectroscopy for Plasma Wall Interaction Studies; MW Enhancement, Fluorescence and Raman
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0548
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
DUALCAPS+ - Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky
Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0565
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
SUPERSPIN - Emergentné javy a spintronika supravodičov v systémoch s redukovanou dimenziou
Superconducting spintronics and emergent phenomena in low/dimensional superconductors
Doba trvania: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2027
Evidenčné číslo: IM-2021-26
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Kochan Denis, PhD.
Anotácia: Supravodivá spintronika (superconducting spintronics) je potenciálne sa rozvíjajuci odbor, ktorýkombinuje spintroniku s fenoménom supravodivosti. Tok náboja (elektónov) v supravodiči je bezdisipácie, t.j. bez „potreby platiť za energetické straty pri jeho distribúci.“ Okrem toho, niektorésupravodiče umožňujú existenciu veľmi špeciálnych stavov (majoranovské módy), ktorých„priestorová topológia a spinová štruktúra“ zabraňujú dekoherenci, t.j. strate informácie, ktorá jev takýchto stavoch prirodzene uložená. Na druhej strane, spintronika ašpiruje utilizovať spinyelektrónov (nie ich náboje) ako nosiče informácie. Pri takomto nastavení sa logické operácierealizujú pomocou spinových interakcií, ale aj tu ide o elektrický náboj, za ktorého pohyb trebaplatiť energiou. Z týchto dôvodov, je celkom prirodzené uvažovať o supravodivej spintronike, najednej strane by sa tak minimalizovali náklady na energiu spojenú s tokmi elektrónov, a na druhejstrane by sa okrem štandardných spinových stupňov voľnosti zúžitkovali aj bonusové kvantovéstupne voľnosti v podobe majoranovských módov v supravodičoch. Z tohto pohľadu by šlo o novúplatformu pre „quantum computing.“ Tak ako to už ale býva zvykom, aj tu sa diabol skríva vdetailoch. Možnosť realizovať vyššie opísaný scénar predpokladá existenciu supravodičov s tzv.nekonvenčným (tripletovým) párovaním elektrónov do Cooperových párov, a v ktorých, naviac,spinové excitácie nerelaxujú až príliž rýchlo. Príroda nám, žial, neponúka enblok takétonekonvenčné supravodiče, naštastie, však z Lega už existujúcich 2D materiálov a dostupnýchnanotechnológii vieme syntetizovat nové hybridné štruktúty, na rozhraniach ktorých sa realizujú(cez proximity efekty) robustné elektrónové stavy s tripletnými cooperovskými koreláciami.Štúdium takýchto proximity efektov (a im zodpovedajúcim fyzikálnym stavom) predstavujezákladné vedecké ciele môjho projektu SUPERSPIN vrámci programu IMPULZ 2021. Konkrétnechcem študovať:A. Spinovú relaxáciu v nízkorozmerných (ne)konvenčných supravodičoch,B. Topologické stavy realizované cez proximity efekty na rozhraniach materiálov s rôznymiparametrami usporiadania.Oba projekty pracujú so supravodivosťou v redukovanej priestorovej dimenzii a s proximityefektami, ale každý osve sa zaoberá inými fyzikálnymi aspektami. Vedecký project A pokračuje naceste ktorá sa začala v Regensburgu a pridáva do celkového portfólia interakcií ovplyvňujúcichspinovú relaxáciu supravodivosť. Vedecký projekt B je krokom na pomerne exotickú, no stále nieúplne prebádanú cestu, kde možno očakávať nové vedecké prekvapenia v podobe novýchteoretických modelov a prekvapivých experimentálnych výsledkov, kde sa stretávajú koncepty ztopológie, efektívnej teórie poľa, formovania exotických kvantových stavov a podobne.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2022impulz_kochan
ZERO - Bezanódové tuholátkové lítiové batérie
Zero-excess solid-state lithium batteries
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: APVV-22-0132
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Fröhlich Karol, DrSc., Mgr. Held Vladimír, RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Nádaždy Peter, PhD., Mgr. Precnerová Magdaléna, PhD., Ing. Raza Muhammad Arslan, Mgr. Sahoo Prangya Parimita, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Šimon Erik, PhD.
Anotácia: Koncepcia tuholatkovej batérie (SSB) s nulovým prebytkom lítia, známa aj ako batéria bez anódy, kde sa anóda vytvára in-situ na rozhraní medzi tuholátkovým elektrolytom (SSE) a prúdovým kolektorom (CC), sa uprednostňuje z dôvodu dodatočného zvýšenia energetickej hustoty, zníženia nákladov na výrobu materiálov a článkov a zjednodušenia recyklácie. Okrem toho nižšie množstvo potrebného Li znižuje problémy s prenosom Li a pravdepodobnosť nežiaducich reakcií. Táto koncepcia už bola demonštrovaná v prípade kvapalných článkov a nedávno boli demonštrované prvé SSB s nulovým prebytkom lítia (ZESSB). Napriek tomu je technológia ZESSB ešte stále v plienkach, a to kvôli neodmysliteľným problémom súvisiacim s tvorbou Li anódy in situ, čo obmedzuje výkonnosť batérií. Na odvodenie optimalizačných stratégií založených na znalostiach je potrebné hlbšie pochopiť základné procesy, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe anódy na rozhraní medzi SSE a CC. Ústrednou hypotézou projektu ZERO je, že monitorovaním rýchlosti depozície Li, zmáčania a/alebo legovania a mechanického napätia na rozhraní SSE/CC v reálnom čase môžeme optimalizovať a prispôsobiť SSB poskytujúce vyššiu kapacitu a životnosť počas cyklovania. To sa dá dosiahnuť riadením nabíjacích/vybíjacích prúdov, vhodnými zliatinotvornými medzivrstvami a riadením vnútorného napätia vonkajším zaťažením. Hlavným cieľom projektu ZERO je vyvinúť optimálne zliatinotvorné medzivrstvy a nabíjacie stratégie na dosiahnutie vysokej kapacity a cykl ickej životnosti ZESSB. To bude umožnené a spojené s vývojom a/alebo aktualizáciou metodík, ktoré uľahčia experimentálne monitorovanie a lepšie koncepčné pochopenie rastových javov zapojených do tvorby Li anódy v ZESSB. Na tento účel vyvinieme nové laboratórne a synchrotrónové techniky na skúmanie javov súvisiacich so ZESSB v reálnych podmienkach.
Efektívne algoritmy pre kvantové počítanie v ére NISQ
Resource Efficient Algorithms for Quantum Computers in NISQ Era
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0055/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chernyak Yuri, Mgr. Masničák Nikolas, Mgr. Mohammad Ijaz Ahamed, RNDr. Pivoluska Matej, PhD.
Anotácia: Pri vývoji nových liekov, modelovaní nanočastíc alebo riešení problémov v oblasti materiálovej vedy a jadrovej fyziky sú bežné superpočítače preťažené stále rastúcim dopytom po výpočtovom výkone. Očakáva sa, že kvantové počítače poskytnú exponenciálne rastúci výkon vďaka využitiu kvantových javov a už boli publikované aj náznaky tzv. kvantovej výhody. Bohužiaľ, súčasné možnosti kvantových počítačov sú stále dosť obmedzené mnohými problémami. Práve kvôli nim sa v súčasnosti vykonávané kvantové výpočty opisujú ako éra šumných kvantových výpočtov stredného rozsahu (Noisy Intermediate-Scale Quantum - NISQ). V súčasnosti sa ako najperspektívnejšie algoritmy na praktické účely javia hybridné algoritmy, pri ktorých kvantový počítač vykonáva len časť výpočtu. Príkladom takéhoto algoritmu je Variačný Kvantový Eigensolver VQE, ktorý počíta najmenšiu vlastnú hodnotu vstupnej matice. V rámci tohto projektu sa snažíme vyvinúť metódy VQE efektívne z hľadiska zdrojov, ktoré by umožnili jeho použitie existujúcimi počítačmi.
DefectoLarge - Neutrónová defektoskopia perspektívnych tepelných výmenníkov
Neutron Radiography for Advanced Heat Exchangers
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: APVV-22-0304
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Herzáň Andrej, PhD.
Tvarová koexistencia v izotopoch zlata
Shape coexistence in odd-Au isotopes
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bírová Monika, Mgr. Herzáň Andrej, PhD., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Mgr. Kantay Gulnur, Ing. Konopka Pavol, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., RNDr. Repko Anton, PhD., Mgr. Špaček Andrej, Dr. Vielhauer Sebastian, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je ďalší rozvoj spektrometra TATRA, ktorý bol v uplynulých rokoch vyvinutý na FÚ SAV, v.v.i. a realizácia meraní tvarovej koexistencie v atómových jadrách metodikou simultánnej spektroskopie gama žiarenia a konverzných elektrónov. Menovite bude študovaný izotop 185Au. Experiment je schválený Radou CERNu.
DEQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu
Designing quantum higher order structures
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-22-0570
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: M.Sc. Ahmed Ieline, M.Sc. Ajitha Vijayan Ardra, Mgr. Ghoreishi Seyed Arash, PhD., Mgr. Jenčová Anna, DrSc., Mgr. Lampášová Denisa, Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD., Mgr. Mohammady Mohammad Hamed, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., M.Sc. Puliyil Samgeeth, MSc. Rivera Cardoso Ricardo, Mgr. Sau Soham, Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Základ dnešných kvantových technológií má svoj pôvod vo výskume kvantových základov uskutočnenom v minulom storočí, ktorý nanovo definoval pojem informácie a stanovil nové teoretické obmedzenia na spracovanie informácií. Táto nová informačno-teoretická perspektíva vyústila do rozvoja teórií zdrojov, všeobecných pravdepodobnostných teórií a kvantových štruktúr vyššieho rádu – rámcov nielen rozširujúcich kvantovú teóriu, ale aj umožňujúcich technológie nad rámec kvantových. DeQHOST prispeje k rozvoju konceptov a metód vyššieho rádu, skúmaniu ich matematických rámcov a optimalizácii novo navrhnutých protokolov spracovania informácií. Aktivity projektu sú organizované v troch pracovných balíkoch zameraných na štruktúry vyššieho rádu, zdroje a úlohy, resp. Predovšetkým plánujeme preskúmať rozšírenia a modifikácie existujúcich rámcov máp vyššieho rádu, v kvantovej teórii a vo všeobecnejšom prostredí operačných teórií, s cieľom zjednotiť ich žiaduce vlastnosti a maximalizovať rozsah opísateľných typov javov, ako sú napr. ako kauzálna neoddeliteľnosť. Naším cieľom je pochopiť, ako možno tieto rámce využiť na optimalizáciu úloh v budúcich sieťach kvantových zariadení. Jedným z cieľov bude vývoj kalkulu vyššieho rádu pre unitárne kanály. V našom štúdiu zdrojov sa zameriame na nekompatibilitu kvantových nástrojov, kanálov a možné rozšírenia na mapy vyššieho rádu. Budeme študovať pamäťové efekty ako zdroj pre spracovanie informácií a zovšeobecníme zdrojový teoretický prístup ku kvantovej termodynamike. Naše zistenia budú aplikované na špecifické úlohy, ako je navrhovanie programovateľných kvantových procesorov, diskriminácia pamäťových kanálov, porovnávanie a konvertibilita máp vyššieho rádu a štúdium otázok zložitosti v prostredí vyššieho rádu.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2023apvv_deqhost
SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou
Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0297
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Anotácia: Solárne články (SC) sú jednou zo sľubných možností ekologicky čistej výroby elektrickej energie. Kľúčovým faktorom ich využitia je miera schopnosti zvýšiť ich účinnosti a zároveň znížiť systémové náklady výroby. Práve tu sa hybridné organicko-anorganické perovskity zdajú byť vhodnými kandidátmi pre fotovoltaiku novej generácie, či v tandeme s kryštalickými kremíkovými solárnymi článkami, alebo ako lacná/flexibilná tenkovrstvová alternatíva. Za posledných niekoľko rokov účinnosť konverzie energie perovskitových SC prekročila 25 %. Jej ďalšie zvýšenie je však podmienené účinnou pasiváciou neželaných defektov na perovskitovom rozhraní a na hraniciach zŕn. Tento projekt sa venuje skúmaniu defektov v perovskitových vrstvách a vývoju účinných pasivačných metód s cieľom ďalšieho zvýšenia photovoltaického výkonu. Jeho inovačný potenciál spočíva vo zvýšení účinnosti budúcich SC prostredníctvom zamerania sa na neradiačné pasce súvisiace s defektmi na povrchoch a rozhraniach a ich účinnú pasiváciu. Projekt spája rôzne odborné znalosti a experimentálne techniky troch partnerov, ktorí chcú získané vedecké poznatky o pasivácii defektov v hybridných perovskitoch pretaviť do technologického pokroku.
MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov
Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0335
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gurská Mária , RNDr. Kalinay Pavol, CSc., Mgr. Klbik Ivan, Ing. Kleinová Angela, RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing. Moravčíková Daniela, PhD., MTech. Pathiwada Darshak, Ing. Račko Dušan, PhD., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Ing. Švajdlenková Helena, PhD., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., MSc. Zain Gamal, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať voľnoobjemovými vlastnosťami sietí polymérov vytvrdených novými postupmi a ich dôsledkami na niektoré fyzikálne vlastnosti, predovšetkým termálne vlastnosti v okolí sklovitého prechodu a materiálové vlastnosti. Budú sa skúmať polyméry, ktoré sú používané v mnohých aplikáciach na báze dimetakrylátov a epoxidov, ktoré možno vytvrdzovať tradičnou a kontrolovanou polymerizáciou ako aj frontálnou polymerizáciou. Z dôb života externej pozitróniovej sondy sa stanovia veľkosti medzimolekulových voľných objemov a bude sa sledovať zmena voľných objemov počas procesov vytvrdzovania ako aj v závislosti na vonkajších parametroch (teplota). Stanovia sa rozdiely v mikroštruktúre polymérov pripravovaných rôznym spôsobom, a to v bulku ako aj v uväznených podmienkach makro- a mezopórov. Budú sa skúmať procesy vedúce k rôznej mikroštrukturálnej nehomogenite polymérov ako dôsledok rôznych mechanizmov sieťovania skúmaných materiálov a externých podmienok. Získané voľnoobjemové charakteristiky budú porovnávané s výsledkami ďalších charakterizačných techník (FTIR, NIR, DSC, SEM, foto-reometria, dielektrická spektroskopia). Budú sa študovať fyzikálne väzby ovplyvňujúce vlastnosti polymérnej siete a to v bulkovom aj uväznenom stave.
Analýza mechanizmu detekcie chemoodporových nanoštruktúrovaných senzorov na báze oxidov kovov
On sensing mechanism of chemiresistive nanostrutured sensors based on metal oxides
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0142/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivančo Ján, DrSc.
Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok
Analysis of microstructure formation and its influence on selected properties of lead-free solders
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 1/0389/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. Plevachuk Yuriy, DrSc., Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov
Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0166/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Maťko Igor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Klbik Ivan, Pippig Falko, PhD., RNDr. Šauša Ondrej, CSc., Ing. Švajdlenková Helena, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt zahrňuje základný výskum v oblasti časticových mikro- a mezopórovitých materiálov na báze uhlíka (PCM) s výraznými aplikačnými dopadmi. Predstavuje originálny prístup k vývoju spôsobu prípravy viacerých typov PCM s výraznými sorpčnými vlastnosťami a širokým aplikačným potenciálom. Na optimalizáciu využitia PCM je potrebné detailne poznať ich fyzikálne vlastnosti (mikroštruktúru a pórovitosť) a tiež nájsť súvislosť podmienok počas vzniku častíc PCM (karbonizácie prekurzoru) a ich výslednou mikroštruktúrou, čo je prvý zámer projektu. Originálnosť riešenia spočíva v aplikácií kombinácie rôznych fyzikálnych metód štúdia PCM, použijú sa štandardné sofistikované techniky (elektrónová mikroskopia) ako aj neštandardné metódy ako je pozitrónová anihilačná spektroskopia, termoporozimetria a gama spektrometria pri štúdiu sorpčných vlastností. Ďalším, úzko súvisiacim zámerom projektu je hľadanie postupov na vhodnú úpravu PCM a elaborácia kompozitov využitím PCM pre viaceré praktické aplikácie.
Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev
Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0165/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Adeel Muhammad Ashraf, RNDr. Gmucová Katarína, CSc., Ing. Jergel Matej, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium elektrónovej štruktúry nových organických polovodičov s využitím v organickejelektronike. Elektrónovú štruktúru charakterizuje hustota stavov (DOS), ktorá je určujúcim faktoromopto-elektronických vlastností organických materiálov, a preto sú poznatky o DOS dôležité pre aplikácie vorganickej elektronike. Na vyšetrovanie elektrónovej štruktúry bude využitá nová elektrochemická metódavyvinutá v našom riešiteľskom kolektíve. Riadené zmeny v mikroštruktúre vrstiev budú dosahované voľbourozpúšťadla a podmienkami žíhania. Taktiež bude u skúmaných materiálov vyšetrovaná ich náchylnosť nadegradáciu na vzduchu. Spôsob získania nových poznatkov je založený na kombinácii použitiaexperimentálnych metód a teoretického prístupu. Numerické výpočty budú založené na teórii funkcionálu hustoty(DFT), súvisiacej metóde DFTB a časovo závislej DFT. Na simuláciu molekulárnej štruktúry a mikoštruktúryskúmaných vrstiev budú použité techniky relaxácie geometrie a molekulovej dynamiky.
QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí
Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0156/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Doc. Mgr. Kochan Denis, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Móller Natalia Salomé, PhD., Mgr. Neilinger Pavol, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD.
Anotácia: The project aims to simulate quantum systems to understand the mechanisms of quantum entanglement concerning the interactions among particles (electrons/spins and photons) that are exposed to various external fields, typically magnetic ones. In specific cases, quantum correlations may suddenly amplify, which is reflected in macroscopic quantities. In theory, they behave non-analytically, while in the experiment, maxima (minima) or sudden jump changes are observed. Our task is to numerically simulate these processes and classify them by entanglement entropy. Simulations combine theory with experimental measurements. While in theory, we can solve only a small number of problems exactly, numerical simulations can cover a relatively large area of non-trivial problems. In this project, we will explore new quantum systems using state-of-the-art numerical methods, which we will formulate and implement. We will design conditions for devices under which it will be possible to perform experimental measurements.
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2022vega_quasimodo
Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER
-
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0070/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Manzoor Mumtaz, RNDr. Tokár Kamil, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2
Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0046/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Végsö Karol, PhD.
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 1025/2022
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 09I03-03-V01-00047
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Plevachuk Yuriy, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podporiť výskumníka prof. Yuriya Plevachuka, Dr. Sci., na Fyzikálnom ústave SAV pri relokácií jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.
Výskum a optimalizácia vlastností štruktúr na báze čierneho c-Si a čierneho poly-Si pre výrobu veľkoplošných vysokoúčinných slnečných článkov
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0007/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 1026/2022
-
Doba trvania: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025
Evidenčné číslo: 09I03-03-V01-00069
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Timchenko Prihodko Iryna, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podporiť výskumníka Mgr. Irynu Timchenko, PhD., na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i., pri relokácií jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.
MOXIO - Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii
Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: SK-FR-22-0012
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kálosi Anna, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Truchan Daniel
NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier
Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0532
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin, PhD.
Anotácia: Jadrová deformácia sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek atómovom jadre a zdá sa, že je to najdôležitejšia vlastnosť jadrovej štruktúry. Najpozoruhodnejším príkladom tohto javu v jadrách je vysoko deformovaný Hoyleov stav v izotope 12C, prostredníctvom ktorého sa vo vesmíre produkuje uhlík. Cieľom navrhovaného projektu je študovať základnú jadrovú štruktúru, ktorá je zodpovedná za vznik takto deformovaných konfigurácií. Cieľom tohto projektu je poskytnúť kľúčové nové experimentálne dáta pre rôzne izotopy. Experimenty sa uskutočnia na univerzite v Jyvaskyle (Fínsko) a v novozaloženom laboratóriu Tandetron v Piešťanoch. V Jyvaskyle budú izotopy 179,191,192Bi študované pomocou izomérnej a in-beam gama spektroskopie. Pre izomérnu spektroskopiu sa použije výrazne upravený detekčný systém v ohniskovej rovine separátora produktov reakcií. V porovnaní s konvenčnými metódami umožní zvýšiť tok zväzku minimálne desať násobne. Preto má potenciál iniciovať nové oblasti výskumu, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre ďalšie skupiny. Na tento účel bude vyvinutá mnohovláknová proporcionálna komora. Pre laboratórium v Piešťanoch bude skonštruovaný nový spektrometer založený na detektore typu Si(Li), chladeným kvapalným dusíkom. Bude sa používať na spektroskopiu konverzných elektrónov. Táto technika je veľmi náročná, a preto sa jej venuje iba veľmi málo skupín na svete. Bude sa používať na meranie elektromagnetických vlastností izotopov 59,61Cu v základnom a prvom vzbudenom stave.
MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0124
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: S cieľom rozšíriť priestor pre vývoj nových zliatin sa výskum v posledných rokoch presúva k vývoju materiálov s niekoľkými základnými prvkami. Tieto materiály sa súborne označujú ako zliatiny s viacerými základnými prvkami (MPEAs), komplexné koncentrované zliatiny (CCAs) alebo zliatiny s vysokou entropiou (podskupina MPEAs). Cieľom tohto projektu je navrhnúť a charakterizovať sériu nových MPEAs. Pripravíme a preštudujeme niekoľko ternárnych, kvartérnych a viacprvkových zliatin s rôznym chemickým zložením. Budeme študovať vzťah medzi chemickým zložením, fázovou konštitúciou a mikroštruktúrou zliatin. Budeme skúmať účinky podmienok spracovania (čas žíhania, rýchlosť ochladzovania) na vývoj fáz. Materiály budú charakterizované z hľadiska ich termodynamickej stability. Súčasťou projektu bude aj štúdium elektrochemickej korózie rôznych zliatin vo vodných elektrolytoch. Naším cieľom je preskúmať elektrochemickú stabilitu fáz a preskúmať vzťah medzi ich koróznou aktivitou a chemickým zložením. Naším cieľom je tiež preskúmať účinky rôznych elektrolytov. Preštudujeme korózne mechanizmy a identifikujeme rôzne produkty korózie. Súčasťou projektu bude aj štúdium mechanických vlastností a spoľahlivosti MPEAs. Ďalej budeme skúmať mechanické vlastnosti zliatin pri zvýšených teplotách (korózne praskanie pri namáhaní) a za simulovaných atmosférických podmienok (test v soľnej hmle). Cieľom projektu je identifikácia materiálov odolných proti korózii a mechanicky stabilných materiálov pre praktické použitie.
OTDQM - Optimálna transportná vzdialenosť pre kvantové merania
Optimal transport distance for quantum measurements
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: SK-FR-22-0018
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD., Mgr. Sau Soham, Mgr. Sedlák Michal, PhD., MSc. Sudarsanan Ragini Nidhin, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Clément Pellegrini, associate professor, PI in the partner organization (zodpovedný riešite
PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie
Perspective electronic spin systems for future quantum technologies
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0150
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou
Towards lithium based batteries with improved lifetime
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0111
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: S neustále sa zvyšujúcimi energetickými požiadavkami na prenosnú elektroniku a elektromobilitu konvenčné lítiumiónové batérie čelia novým výzvam. V navrhovanom projekte sa zameriavame na stabilizáciu kapacity a životnostilítium-iónových batérií pomocou ultratenkých pasivačných vrstiev pripravených technológiou rastu po atomárnychvrstvách (atomic layer deposition, ALD). Primárne funkcie týchto pasivačných vrstiev sú: i) zabránenie rozpúšťaniukatódových materiálov do elektrolytu a ii) stabilizácia morfológie katódy počas litiácie a de-litiácie. Aj keď pozitívnyvplyv pasivačných vrstiev vyrobených pomocou ALD bol už preukázaný, systematické štúdie sú stále žiadané akľúčové pre vývoj ďalšej generácie lítium-iónových batérií. Hlavnou prekážkou týchto štúdií je identifikáciavhodných analytických techník pre efektívnu spätnú väzbu, ktorá umožní v reálnom čase nahliadnutie domechanizmov nabíjania/vybíjania v nanorozmeroch. Konvenčné metódy elektrochemickej charakterizácieposkytujú iba náznaky prebiehajúcich mechanizmov počas degradačných procesov. Pre projekt navrhujeme využiťmalo- a veľko-uhlový RTG rozptyl (small- and wide-angle X-ray scattering, SAXS/WAXS) za účelom sledovaniamorfológie a fázových zmien, ktoré nastávajú počas nabíjania/vybíjania lítium-iónových batérií v reálnom čase.Hlavným zameraním predkladaného projektu je aplikácia štúdií SAXS/WAXS v reálnom čase v laboratórnychpodmienkach. Za týchto okolností je možné vykonať rozsiahle, systematické štúdie rôznych pasivačných vrstievALD.
NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.
Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0485
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kálosi Anna, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Mgr. Salehtash Farnoush, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Rakovina pankreasu je letálne ochorenie s narastajúcou incidenciou a mortalitou a je štvrtou najčastejšou príčinouúmrtí v súvislosti s nádorovým ochorením v Európe. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je4-6 mesiacov po diagnostikovaní ochorenia a má najnižšiu mieru prežitia zo všetkých druhov rakoviny. Len 20%diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia (PTT) má potenciál stať sa novýmpriekopníkom v boji proti rakovine pankreasu. Táto špičková biomedicínska aplikácia je založená na rýchlomzahriatí plazmonických nanočastíc vyvolanom absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teplotyv okolí nanočastíc. Jav lokalizovanej povrchovej plazmónovej rezonancie (LSPR) je možné pozorovať len všpeciálnej triede nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričomnedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc je však častonedostatočná. Môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou plazmónových nanočastíc s ligandmi(protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Jedným z hlavných cieľov navrhovaného projektuje zvýšiť účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc pre PTT ich funkcionalizáciou s protilátkami, ktoréselektívne rozpoznávajú nádory. Sľubným terčom pre funkcionalizované nanočastice je karbonická anhydráza IX(CA IX), biomarker hypoxie a agresívneho správania nádorových buniek. CA IX je prítomná v mnohých typochnádorov, pričom absentuje v korešpondujúcom zdravom tkanive, čo z nej robí ideálneho kandidáta pre vysokošpecifickú protinádorovú terapiu. CA IX je vysoko exprimovaná na povrchu pankreatických nádorových buniek akoreluje so zlou prognózou pacientov s týmto ochorením. Zacielenie pankreatických nádorov pomocou prístupuzaloženého na nanomateriáloch kombinovaných s anti-CA IX protilátkami môže zabezpečiť vysoko selektívnuaplikáciu PTT s potenciálnym benefitom v klinickej praxi.
Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
Design of complex quantum measurements (DESCOM)
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0183/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: M.Sc. Ahmed Ieline, M.Sc. Ajitha Vijayan Ardra, MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD., Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Davalos Gonzalez David, PhD., Mgr. Dolatkhah Hazhir, PhD., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Ghoreishi Seyed Arash, PhD., Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Lampášová Denisa, Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari, PhD., Mgr. Mohammady Mohammad Hamed, PhD., Mgr. Móller Natalia Salomé, PhD., Mgr. Mukhopadhyay Chiranjib, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Neilinger Pavol, PhD., M.Sc. Puliyil Samgeeth, Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Sau Soham, Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., MSc. Siddhartha Yenamandala Nana, MSc. Sudarsanan Ragini Nidhin, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Okolo kvantových meraní je ešte stále mnoho koncepčných otázok.Súčasný vývoj kvantových technológií však motivuje aj otázky ich praktickej realizácie, ktoré sú prekvapivo tiež výzvou pre teoretickú fyziku. Kánonické implementácie sú často zložité a možné iba teoreticky. Pre efektívne návrhy implementácii je potrebné vyvinúť nové matematické modely a nástroje. Cieľom tohto projektu je skúmať a navrhovať merania v troch konceptuálne odlišných oblastiach - v systéme cloudových univerzálnych kvantových počítačov, pretermodynamické stroje a v systéme supravodivých qubitov. Konkrétne vyvinieme nové algoritmy na simuláciu existujúcich fyzikálnych systémov, aby sme sa dozvedeli o ich schopnosti realizovať požadovanémerania.Očakávanými výsledkami budú realisticky namodelované návrhy nových kvantových meracíchprístrojov, nástroje na efektívnu implementáciu komplexných pozorovateľných na existujúcich kvantovýchinfraštruktúrach a špecifikácia certifikovateľných požiadaviek, ktoré by takéto infraštruktúry mali spĺňať.
Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív
Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0134/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Klbik Ivan, MUDr. Lakota Ján, CSc., RNDr. Maťko Igor, CSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať štúdiom fyzikálnych vlastností vody v prostredí lipidových dvojvrstiev. Bude savyšetrovať fázové správanie vody a lipidovej dvojvrstvy v lipidových disperziách tvorenýchdimyristoylfosfatidylcholínom, ktoré slúžia ako model bunky a bunkovej membrány. Tuhnutie a topenie vodybude skúmané v rôznych priestorových obmedzeniach a s pridaním kryoprotektívnej látky, dimetylsulfoxidu(DMSO), s koncentráciou do 10% obj. Bude sa sledovať, pri akej koncentrácií príde k narušeniu integritylipidovej dvojvrstvy a od ktorej koncentrácie bude kryoprotektívny účinok DMSO výrazný, t.j. aby sa potlačila vmaximálnej miere tvorba veľkých kryštálov ľadu, ktoré majú fatálne dôsledky na rozrušenie bunkových membránpri kryoprezervácii buniek. Originálnosť riešenia spočíva v použití voľnoobjemového pohľadu na procesyprebiehajúce na molekulárnej úrovni, ktoré v konečnom dôsledku určujú makroskopické vlastnosti látok a vpoužití pozitrónia ako subnanometrovej sondy na štúdium lokálneho voľného objemu.
Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi
-
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0117/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana, PhD.
Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov
Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0144/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Fos Alen, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Sequential decomposition and implementation of complex quantum measurements
Sequential decomposition and implementation of complex quantum measurements
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0482
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sau Soham
Anotácia: Viaceré problémy v teórii kvantových meraní sú konceptuálne zložité a ťažko uchopiteľné. Avšak spôsoby akými možno merania využiť sú podstatné pre súčasný pokrok v kvantových technológiách. Vývoj nových nástrojov pre efektívny dizajn vybraných kvantových meraní je aj teoretickou výzvou. Kanonické implementácie sú často extrémne zložité and len teoreticky dosiahnuteľné. Cieľom tohto projektu je preskúmať a navrhovať merania v kontexte zašumených stredno-škálových kvantových zariadení. Plánujem zostrojiť nové protokoly využívajúce súčasné fyzikálne systémy na realizáciu zložitých kvantových meraní. Očakávam, že výsledkom budú realistické protokoly pre nové meracie zariadenia, nástroje pre efektívnu implementáciu vybraných komplexných kvantových meraní v existujúcich kvantových infraštruktúrach a špecifikácia certifikovateľných požiadaviek na túto infraštruktúru.
Vplyv povrchových modifikácii na vlastnosti a bunkové interakcie fototermálnych nanočastíc MoOx
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0492
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Truchan Daniel
Anotácia: Fototermálna terapia predstavuje novú potentnú neinvazívnu alternatívu ku konvečnej liečbe rakoviny. Plazmonické nanomateriály na báze nestechiometrického oxidu molybdénu (MoOx) majú veľký potenciál pre fototermiu vďaka vysokej efektivite premeny svetelnej energie na teplo. Unikátna je tiež zmena ich absorbancie v závislosti od pH (pri nízkom pH je absorbancia vysoká). Táto vlastnosť je veľmi zaujímavá pri terapii rakoviny, keďže je známe, že nádor v hypoxii vykazuje výrazne nižšie pH v porovnaní so zdravým tkanivom. Pre využitie materiálu vo fototermálnej terapii je dôležité zabezpečiť jeho stabilitu v biologických podmienkach a zároveň zachovať jeho optické vlastnosti. Tento projekt je zameraný na dosiaľ nepreskúmané povrchové modifikácie pre fototermálne MoOx, konkrétne modifikáciu pomocou mastných kyselín, alkylfosfonátov a želatíny. Povrchová modifikácia pomocou želatíny prináša veľkú pridanú hodnotu v pH-senzitivite plášťa, a teda otvára možnosti pre využitie spomínaných zmien absorbancie MoOx v závislosti od pH. Novopripravené preparáty MoOx budú charakterizované pomocou zaužívaných (UV-vis spektroskopia, IR spektroskopia, AFM, TEM, XRD) aj pokročilých (TGA, Ramanovská spektroskopia, Langmuir-Blodgettovej metóda) techník a zároveň budú preskúmané ich biologické interakcie - toxicita a vstup do buniek (UV-vis spektroskopia buniek). Súčasťou biologických testov je unikátna technika konfokálnej Ramanovskej mikroskopie buniek po ich inkubácii s preparátmi, ktorá poskytuje informáciu o distribúcii nanomateriálu na subcelulárnej úrovni.
Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.
Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0082/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bučková Mária, PhD., Mgr. Farkas Zuzana, PhD., Mgr. Klištincová Nikola, Dr. Maisto Francesca, RNDr. Mrkývková Naďa, PhD., Mgr. Puškárová Andrea, PhD., Mgr. Rusková Magdaléna, Mgr. Salehtash Farnoush, Mgr. Sousani Shima
Anotácia: Cieľom výskumu je získať nové poznatky z hľadiska využitia pokročilých 2D nanomateriálov ako antifungálny nástroj pre ochranu pred biodeterioráciou rôznych povrchov a materiálov. Zameriame sa na monitorovanie antifungálnej aktivity moderných 2D nanomateriálov akými sú MXény a plazmónové nanočastice MoOx (zmes stechiometrický/nestechiometrický molybdén oxid) v kombinácii s monoterpenoidovými fenolovými zlúčeninami (tymol, karvakrol) a terpénovým alkoholom (linalool), všetky z čelade Lamiaceae, prirodzene v prírode sa vyskytujúce zlúčeniny. Kombináciou týchto biokompatibilných nanomateriálov a terpenoidových zlúčenín by sme chceli dosiahnuť čiastočné alebo úplne potlačenie mikrobiologického poškodenia prírodných a moderných stavebných materiálov akými sú drevo, kameň, keramika s ohľadom na ekológiu.
Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov
An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0105/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartoš Erik, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Anotácia: Využitím nového prístupu vyhodnotenia hadrónového príspevku v prvom ráde k miónovej g-2 anomálii cez hadrónový vklad \\Delta\\alpha_{had}^{(5)}(t) k bežiacej väzbovej konštante QED \\alpha(t) v priestorupodobnej oblasti dosiahnuť lepšie vyhodnotenie celkovej miónovej anomálie v rámci Štandardného modelu v porovnaní s nedávnymi výsledkami iných autorov získaných klasickým prístupom.V súvislosti s plánovaným experimentálnym meraním prechodového elektromagnetického formfaktora hyperónov Sigma-Lambda v nefyzikálnej oblasti v Darmstadte predpovedať jeho správanie využitím analytičnosti a SU(3) symetrie. Rozšíriť rozpracovanú metodiku na predpovedanie elektromagnetických formfaktorov Lambda hyperónu.Preskúmať dôsledky analytičnosti bežiacej konštanty QED \\alpha(s) na jej správanie v časupodobnej oblasti. Overiť možnosti kovariantného kvarkového modelu na popis vybraných hadrónových rozpadov s cieľom určiť či je možné v Štandardnom modeli tento popis dosiahnuť bez potreby použitia tzv. novej fyziky.
ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0461
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0369
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Fos Alen, Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, Mgr. Klbik Ivan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Pospíšilová Eva, Sabo Ivan, Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.