Ochrana osobných údajov

 • Informačná povinnosť FÚ SAV, v. v. i. / PDF

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11  Bratislava
IČO: 00166537

Osobné údaje spracúvame od 25. 05. 2018 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane osobných údajov okrem iného v § 28 upravuje práva osôb, ktorých osobné údaje podliehajú spracúvaniu, resp. ktorých sa osobné údaje týkajú. Nazývajú sa dotknutými osobami.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradne doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

  Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov FÚ SAV možno adresovať zodpovednej osobe, ktorá na ústave vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

  Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR.

  Rýchlo a pútavo sa môžete so základnými informáciami o Vašich právach oboznámiť aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov.

  Kontakt na zodpovednú osobu

  Zita Vaňovičová
  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
  Dúbravská cesta 9
  845 11  Bratislava
  T: +421 2 59410 556
  E-mail: gdpr.fusav@savba.sk