Činnosť

Poslanie – misia FÚ SAV

Poslaním Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. (FÚ SAV, v. v. i.) je dosiahnuť pochopenie fyzikálnych javov v makro- a mikrosvete pomocou experimentálneho a teoretického výskumu. Výskum realizujeme jednak na vlastných pracoviskách ako aj v spolupráci s poprednými európskymi a svetovými laboratóriami. Sústreďujeme sa najmä na materiálový výskum, jadrovú a subjadrovú fyziku, výskum kvantovej informácie a komplexných systémov. Popularizáciou získaných výsledkov chceme pritiahnuť a motivovať nadaných mladých ľudí, aby sa venovali výskumným aktivitám. V spolupráci s vysokými školami chceme pomocou kvalitného doktorandského štúdia prispieť k zlepšeniu intelektuálneho potenciálu Slovenska, k zvýšeniu jeho globálnej konkurencieschopnosti a schopnosti čeliť technologickým výzvam modernej spoločnosti.

Kto sme?

Hlavný vchod

Začiatky Fyzikálneho ústavu SAV siahajú do roku 1955, keď bol 1. októbra založený Kabinet fyziky SAV, ktorý bol v roku 1957 premenovaný na Laboratórium fyziky SAV. Od roku 1963 pracovisko nieslo názov Fyzikálny ústav SAV a od 1. 1. 2022 sa zmenilo na verejnú výskumnú inštitúciu, t. j. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Prvým riaditeľom bol Prof. Dionýz Illkovič, blízky spolupracovník nositeľa Nobelovej ceny Prof. Heyrovského.

Od začiatku svojej existencie sa pracovníci ústavu zameriavali na fyziku pevných látok, jadrovú a subjadrovú fyziku, viac v Histórii ústavu.

V súčasnosti je ústav orientovaný na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym chladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a kvantovej informácii. Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (SÚJV Dubna, GSI Darmstadt, ESRF Grenoble, DESY Hamburg, CERN Ženeva, ICTP Terst, BNL Brookhaven, atď.).

Okrem vedeckej práce sa ústav podieľa na vedeckej výchove diplomantov a doktorandov.

V čom sme úspešní?
  • v príprave kovových materiálov unikátnymi technológiami, ktoré vedú k výminočným vlastnostiam a kombináciám úžitkových vlastností, vyplývajúcich z osobitého štruktúrneho usporiadania na atomárnej úrovni
  • v modelovaní systémov a procesov pre nanotechnológie na základe prvých princípov a ich aplikácie na návrh nových 3D a 2D materiálov, nanotribólogie, kvantového transportu a spintronických obvodov
  • v teoretickom výskume kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov s cieľom vývoja kvantových informačných a komunikačných technológií a nástrojov na simuláciu kvantových systémov
  • viac vo Vede a výskume


Vízia ústavu

Fyzikálny ústav SAV chce i naďalej pokračovať v rozbehnutých aktivitách a výskumných projektoch a plne sa stotožňuje s Dlhodobým zámerom rozvoja Slovenskej akadémie vied 2020, v duchu motta

„Veda je budúcnosť“