Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr

Vedúci oddelenia:Ing. Matej Jergel, DrSc.
Zástupca vedúceho oddelenia:RNDr. Eva Majková, DrSc.
Webová stránka:https://fu.sav.sk/ml
Pracovníci:zoznam pracovníkov OMN

Výskumná činnosť

Hlavné smery výskumu na oddelení sú:

 • príprava a výskum anorganických tenkých vrstiev a multivrstiev pre aplikácie v rtg UV optike, (opto)elektronike, spintronike a senzoroch
 • príprava nanočastíc kovov a oxidov kovov, uhlíkových nanobodiek a nanovločiek 2D materiálov a komplexné štúdium javov ich samousporiadania do 2D a 3D nanoštruktúr pre aplikácie v (opto)elektronike, fotovoltike a senzoroch
 • vývoj a príprava hybridných perovskitových solárnych článkov s modifikovanými rozhraniami a zvýšenou stabilitou
 • nové typy van der Waalsových heteroštruktúr z 2D materiálov a malých organických molekúl pre (opto)elektroniku a fotovoltiku
 • vývoj biokonjugovaných a špeciálne funkcionalizovaných 2D nanoplatforiem pre selektívnu dodávku liečiva a termálnu fototerapiu nádorových buniek
 • elektrónová štruktúra a defekty v organických a anorganických polovodičoch a hybridných vrstvových systémoch
 • vývoj a aplikácia pokročilých röntgenových metód pre štúdium nanoštruktúr a procesov na nanoškále v reálnom čase
 • vývoj a návrh nových prvkov difrakčnej optiky pre röntgenovú metrológiu a implementácia technológie nanoobrábania pre vysoko kvalitné röntgenové povrchy
 • vývoj unikátnych laboratórnych zariadení pre diagnostiku nanoštruktúr

Infraštruktúra oddelenia

Oddelenie disponuje modernou technologickou a prístrojovou infraštruktúrou pre výskum v oblasti nanotechnológií a nanovied sústredenou v klastri laboratórií Nanolab, zahŕňajúceho:

 • laboratórium depozície z kvapalnej fázy
 • laboratórium techbológií iónového zväzku
 • laboratórium PVD depozície
 • laboratórium fotovoltaiky
 • laboratórium technológií laserového zväzku
 • laboratórium chemickej a termálnej prípravy
 • laboratórium röntgenového žiarenia
 • laboratórium optických a spektroskopických techník
 • laboratórium techník skenovacej sondy
 • laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
 • laboratórium magnetických meraní