Doktorandské štúdium

Fyzikálny ústav SAV sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúci na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, ktoré sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy sú každoročne aktualizované.

Štúdium je realizované v študijnom odbore Fyzika, pre študijné programy

  • Teoretická fyzika a matematická fyzika
  • fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
  • Jadrová a subjadrová fyzika

v študijnom odbore Elektrotechnika pre študijný program

  • Fyzikálne inžinierstvo

v študijnom odbore Chémia pre študijný program

  • Jadrová chémia a rádioekológia