Organizácia štúdia

Harmonogram štúdia

január/februárpodanie prihlášky na dizertačnú skúšku — „minimovka“
31. januárzadávanie tém na nový školský rok
31. marecpodanie prihlášok do výberu financovania doktorandov
30. aprílpodanie prihlášok na doktorandské štúdium
májtermín prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium (bude oznámený)
júnzasadnutie Komisie pre ročné hodnotenie doktorandov
celoročnesemináre doktorandov

Študijné poriadky a organizácia štúdia

Aktuálne študijné poriadky, dokumenty a interné smernice fakúlt, ostatné administratívne náležitosti nájdete na stránkach

Na SAV pracuje platforma Mladí vedci SAV, ktorá poskytuje priestor pre diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV.

Pre novoprijatých PhD študentov odporúčame prečítanie materiálu Príručka doktoranda na SAV, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky študentov.

Ako sa prihlásiť na doktorandské štúdium?

1. Uchádzač si najlepšie po konzultácii s budúcim školiteľom vyberá tému doktorandského štúdia z ponuky tém dizertačných prác.

2. Pred podaním samotnej prihlášky na doktorandské štúdium, musia uchádzači absolvovať Výber financovania doktorandov na FÚ SAV, v. v. i. (postup podľa Pravidlá výberu financovania doktorandov).  Kompletná prihláška na výber pozostáva z nasledovných dokumentov:

 • názov témy a školiteľa
 • Curriculum Vitae
 • vyjadrenia školiteľa k relevantnosti témy a ku schopnostiam uchádzača
 • stručná správa z procesu interného predvýberu
 • nepovinné prílohy: odporúčania, certifikáty, tituly (ak už existujú) a podobne

Dokumenty pre rok 2024 sa posielajú do 7. apríla v elektronickej podobe na adresu job.fusav@savba.sk.

3. Pri podávaní prihlášky na PhD štúdium uchádzač postupuje podľa pokynov Fakúlt: FEI STU, FMFI UK, PriF UK. Preferovaný spôsob podania prihlášky je elektronický, je možné tiež vyplniť papierové tlačivo s prílohami. Termín podávania prihlášok býva zvyčajne do konca apríla príslušného roka. Cez ich AIS2 sa záujemca prihlási na vypísanú tému, kde vykliká elektronickú prihlášku, v kolónke zaradenie uvedie FÚ SAV, v. v. i. Kópiu prihlášky pošle na FÚ SAV, v. v. i.

Povinné prílohy prihlášky na doktorandské štúdium:

 • stručný životopis, vrátane zoznamu doteraz opublikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu; v prípade, že uchádzač ešte študuje, dodá ich dodatočne)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (33€/15€ za papierovú/elektronickú prihlášku)

Výberové skúšky

O dátume, forme a potrebách výberovej skúšky budú uchádzači vopred informovaní na poskytnuté kontakty. Termín konania bude stanovený pred koncom apríla príslušného roka.

Forma výberovej skúšky je zvyčajne ústna pred výberovou komisiou (presný postup podľa Pravidlá výberu financovania doktorandov). Po dohode je možné vykonať výberový pohovor aj online. Uchádzač v krátkej prezentácii (~ 10min.) informuje komisiu o predchádzajúcich dosiahnutých výsledkoch (záverečné práce, ŠVOČ, atď.), náplni a zámeroch plánovaného štúdia. Potom odpovedá na otázky komisie.

O výsledkoch výberovej skúšky sú uchádzači informovaní riaditeľom ústavu.

Viac informácií k prebiehajúcim výberovým skúškam bude aktualizované na stránke Selection Interview.

Legislatíva

 • Zákon o vysokých školách – 131/2002 / link
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň / PDF