Patenty, úžitkové vzory

Štvorodrazový rtg. monochromátor na vysokorozlišovaciu rtg. difrakciu

Anotácia:

Obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu, kde jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú uspôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220 a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený proti prvému monochromátoru o uhol rovnajúci sa rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111; každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála; a kde všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú vychýlené proti difrakčným kryštalografickým rovinám príslušných monokryštálov o rôzne uhly asymetrie α1 až α4 ≠ 0 a kde hodnoty jednotlivých uhlov asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú metódou „ray tracing“ na základe dynamickej teórie rtg. difrakcie a optimalizujú sa fitovaním. Monochromátor je osobitne vhodný na rtg. štruktúrnu analýzu slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru (napr. nanoštruktúry). Zachovanie smeru šírenia rtg. zväzku zjednodušuje konštrukciu rtg. zariadenia, ktoré bude takýto monochromátor využívať.

Detaily úžitkového vzoru / PDF