Laboratórium pozitrónovej anihilačnej spektroskopie

Vedúci laboratória:RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

Pozitrónový anihilačný časový spektrometer

Pozitrónový anihilačný časový spektrometer (PALS), s časovým rozlíšením 320 ps (FWHM) na meranie dôb života pozitrónov a pozitrónia v látkach rozličného skupenstva. Z nameraných dôb života a ich teplotného priebehu je možné stanoviť rozmery kavít v rozsahu 0,1 — 50 nm (medzimolekulové voľné priestory), distribúcie rozmerov, koeficienty teplotnej expanzie voľných objemov ako aj technologicky dôležité teploty ako sú teploty sklovitého prechodu Tg, prípadne teploty ďalších štruktúrnych prechodov pod teplotou Tg, teploty kryštalizácie.

Z veľkosti zmien voľných objemov v uväznených systémoch je možné sledovať procesy sorpcie a desorpcie látok vo vnútorných otvorených póroch matrice ako aj porovnať zmeny správania sa látok v uväznenom a bulkovom stave.

PALS technika umožňuje skúmať zmeny voľného objemu v čase pri definovaných podmienkach (teplota, tlak) a tak sledovať za istých okolností aj priebehy chemických reakcií alebo priebehy tuhnutia a topenia.

Nedeštruktívny spôsob analýzy vzoriek je veľkou výhodou tejto techniky, ktorá nachádza stále nové a nové využitie v oblasti fyziky, chémie i biológie.

Spektrometer anihilačnej čiary

Spektrometer dopplerovsky rozšírenej anihilačnej čiary na báze HPGe polovodičového detektora a príslušnej elektroniky umožňuje stanoviť energie anihilačných fotónov, resp. priemety hybností elektrónov na smer detekcie v mieste anihilácie v skúmanom materiáli.

Táto technika je citlivá na zmeny elektrónovej štruktúry v skúmaných materiáloch. V kombinácií s PALS, ako dvojparametrický systém (AMOC), umožňuje presnejšie lokalizovať miesto, kde anihilácia prebehla (povrch póru, alebo objemová časť vzorky). Tento spektrometer umožňuje aj štúdium trojfotónovej anihilácie.

Vákuová a chladiarenská technika

JANIS

He refrigerátor JANIS CCS 450, s rozsahom nastaviteľných teplôt vo vzorkovej komore v rozsahu 15 — 300 K a s integrovaným zatriadením pre ohrev do 500 K pri tej istej geometrii, umožňuje sledovať procesy anihilácie pozitrónov a Ps v širokom teplotnom rozsahu. Vonkajší obal refrigerátora bol upravený pre potreby PALS.

HiCube

Vysokovákuový systém HiCube od firmy Pfeiffer do 5.10-7 mbar je potrebný pre nízkoteplotné merania a umožňuje tiež anihilačné merania bez prítomnosti plynov v póroch.