Laboratórium fyziky kovov

Vedúci laboratória:Ing. Peter Švec, DrSc.

Diferenciálny rastrovací kalorimeter Perkin Elmer DSC 8500

Merania tepelného výkonu miligramových objemových vzoriek s dobre definovaným tvarom ako aj beztvaré–neforemné vzorky; vzorky práškové, vo forme tenkých pásikov, fólie, multivrstvy (ktoré sa skúmajú ako celok), vybrané kvapaliny meranie metódou kompenzácie výkonu (power-compensated) patentované výrobcom pomocou dvoch vyhrievaných elementov (piecok).

Režimy ohrevu 0,1 – 500 K/min, interval teplôt od -100 do 700°C, izotermické merania, kombinácie. Presne definovaná atmosféra okolia, riadený prietok plynov. Možnosť merania v atmosfére ochranných plynov a na vzduchu. Software Pyris, chladenie pomocou Intracooler 2.

Kontaktná osoba: RNDr. Igor Maťko, CSc.
Zdroj: CEKOMAT I

Dynamický termický analyzátor v kombinácii s termogravimetrom TA Instruments Q600

Univerzálny vysokoteplotný mikrokalorimeter (DTA) a magnetický termogravimeter (M-TGA) s riadenými zmenami teploty, meranie v širokom intervale (od izbových do 1500 °C) s intervalom rýchlostí zmeny teploty (od 0,1 °C/min do 100 °C/min) s vysokou linearitou rastu alebo poklesu teploty. Simultánne meranie tepelného výkonu a zmien hmotnosti alebo zdanlivej magnetickej váhy vzoriek. Možnosť nezávislého merania dvoch rôznych vzoriek súčasne.

Stanovenie najmä teploty topenia, tuhnutia a vysokoteplotných fázových premien, napr. kryštalizácie, rekryštalizácie, oxidácie, polymerizácie, rozkladných reakcií, topenia a tuhnutia a iných fázových premien tuhých a kvapalných vzoriek. Pomocu neho určovanie čistoty štandardov a aj iných materiálov a ich termodynamické parametre (transformačné teplá, merné teplá a iné). Merania v režime M-TGA v prítomnosti magnetického poľa intenzity do 20mT.

Merania tepelného výkonu miligramových objemových vzoriek s dobre definovaným tvarom ako aj beztvaré–neforemné vzorky; vzorky práškové, vo forme tenkých pásikov, fólie, multivrstvy (ktoré sa skúmajú ako celok), vybrané kvapaliny Presne definovaná atmosféra okolia, riadený prietok plynov. Možný typ atmosféry v meracej cele – inertný plyn, dusík, kyslík, vzduch. Software na riadenie merania a na vyhodnocovanie meraní.

Kontaktná osoba: RNDr. Igor Maťko, CSc.
Zdroj: CEKOMAT I

Dynamický mechanický analyzátor TA Instruments Q800

Meranie modulov pružnosti, modulov ohybu, modulov v ťahu a modulov v tlaku, meranie v meracích módoch ťah, tlak, ohyb, trojbodový ohyb. Dynamická záťaž vzorky s frekvenciou do 200 Hz silou v intervale +/-10 N s rozlíšením 0,002 N, teplotný rozsah merania v intervale od -150 °C do +600 °C, merateľný rozsah Youngovho modulu pružnosti v intervale 1000 až 1012 Pa s presnosťou 1 %. Držiaky vzoriek na meranie v móde jednoduchého nosníka a v móde nosníka uchyteného v dvoch bodoch (single and dual cantilever clamps), držiak vzoriek na meranie v tlaku, držiak vzoriek na meranie tenkých vrstiev a vlákien. Rozmery vzoriek: hrúbka od 20 mikrometrov, maximálny rozmer vzoriek 50 mm x 15 mm x 7,0 mm. Software na riadenie merania a na vyhodnocovanie meraní.

Kontaktná osoba: RNDr. Igor Maťko, CSc.
Zdroj: CEKOMAT I

Precesná elektrónová difrakcia Spinning Star / ASTAR a kamera CCD

Zariadenie na snímanie elektrónovej difrakcie v precesnom móde vrátane CCD kamery na snímanie, vizualizáciu a mikroskopickú analýzu pomocou orientačného zobrazovania.

Zariadenie je univerzálne pripojiteľné k transmisným elektrónovým mikroskopom (v súčasnosti k JEOL 2000FX), je schopné snímať obraz elektrónovej difrakcie z tienidla TEM rýchlosťou do 100 obr./sek pri rozlíšení minimálne 128 x 128 bodov s dynamickým rozsahom minimálne 256 úrovní šedej s možnosťou rýchleho prestavenia expozičných parametrov. K zariadeniu je pripojený riadiaci a vyhodnocovací software, k dispozícii je databázový software.

Zariadenie zabezpečuje prácu v móde elektrónovej difrakcie s priemerom elektrónového zväzku od 5 do 50 nm, umožňuje precesiu elektrónového zväzku v intervale uhlov spojite od 0 do 3 stupňov a zabezpečuje rastrovanie povrchu skúmanej vzorky v transmisnom elektrónovom mikroskope v krokoch najmenej 50 nm a lokalizáciu bodov rastra pre následnú konštrukciu príslušných máp.

Zariadenie možno s výhodou využiť na stanovenie orientačných a fázových máp vzoriek na základe sérií záznamov elektrónovej difrakcie, ich vyhodnotenia a korelovania so záznamami podľa databáz s krokom na úrovni niekoľko nanometrov v reálnom čase. Je využiteľné na analýzy uvedených typov v nanoštrukturovaných materiáloch.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Švec, DrSC.
Zdroj: CEKOMAT II

Vysokozlišovací (HREM) transmisný elektrónový mikroskop JEOL2011

Ďalšie zariadenia

 • Séria zariadení na stenšovanie preparátov pre TEM iónovým odprašovaním a naparovanie ochranných vrstiev
 • Séria zariadení na jemné mechanické leštenie a lapovanie preparátov pre optickú, rastrovaciu a transmisnú elektónovú mikroskopiu.
 • Rtg. difraktometre Bruker D8, Siemens 5000, Bruker GADDS s vyhrievacími, chladiacimi a environmentálnymi komorami a s kombináciou rôznych elementov rtg. optiky.
 • Séria kalorimetrov Perkin Elmer DSC7, DTA7, termogravimetrov TGA7.
 • Séria žíhacích pecí s možnosťou aplikácie externého magnetického poľa a mechanického napätia.
 • Zariadenia na precíznu rezistometriu a dilatometriu páskových vzoriek.
 • Zariadenia na základnú magnetickú charakterizáciu magneticky mäkkých materiálov.
 • Vákuová a oblúková taviaca pec.
 • Zariadenia na prípravu páskových zliatin rýchlym ochladením taveniny, zariadenie na prípravu objemových amorfných kovových materiálov metódou podtlakového liatia.
 • Mechanické a ultrazvukové rezačky.
 • Databázy štruktúr a software na prvoprincípové modelovanie štruktúr.

Projekty v ktorých bola získaná infraštruktúra

 • CEKOMAT I – Vytvorenie Centra excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie, ITMS 262401200 06
 • CEKOMAT II – Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II, ITMS 26240120020