Medzinárodné

Aktuálne

NanoSpace - Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre
Carbon molecular nanostructures in space
Doba trvania: 27. 10. 2022 – 26. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21126
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: The aim of NanoSpace is to determine the abundance, formation mechanisms and astrochemical role of carbonaceous nanoparticles in space. Carbon is ubiquitous in space; from small carbon and hydrocarbon molecules to fullerenes and large but currently unidentified polycyclic aromatic hydrocarbons, carbonaceous dust particles and ultimately life. The clear identification of C60 in the interstellar medium and around planetary nebulae has provided us with a tangible key to unlock the mysteries and complexities of cosmic carbon. We will exploit this opportunity through the synergistic combination of expertise from observational astronomy, laboratory astrophysics, spectroscopy, molecular reaction dynamics, theoretical chemistry, data science, synthetic chemistry, material science and astrobiology. This Action will provide a common basis for the different communities to interact and learn from each other, training a new generation of researchers with the laboratory, theoretical, observational and numerical skills to drive the field forward. The leading role of European researchers in this new field will be enhanced by integrating teams from ITC and involving and enabling early career researchers to take leading roles. The potential of current and upcoming observational satellites and large-scale user facilities will be fully exploited to understand the formation and astrochemical consequences of complex cosmic nano-carbons. NanoSpace will have a significant legacy, delivering the scientific community with a structured database containing relevant information on nano-carbons for use in future projects, providing new tools and knowledge to unravel key mysteries in astrochemistry and a new generation of interdisciplinary researchers with valuable translational skills to drive socioeconomic development.
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21126/
Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou
Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Yulia Galagan
Anotácia: Vývoj vysoko účinných (PCE > 14 %) a stabilných (životnosť > 1 000 hodín) bezolovnatých perovskitových solárnych článkov. Konečný cieľ sa dosiahne nahradením olova (Pb) cínom (Sn), aby sa vyriešili problémy s toxicitou, a využitím zmiešaných 2D/3D perovskitov na báze Sn na vyriešenie problémov so stabilitou. S cieľom dosiahnuť vysokú PCE s 2D/3D perovskitmi na báze Sn sa tento projekt zameria na návrh nových, vysoko účinných a stabilných bezolovnatých 2D/3D perovskitových absorbérov a inžinierskych rozhraní začlenením nízkorozmerných materiálov, ako sú MXény, a pasiváciou HTL/ETL rozhraní po raste.
Partnerské krajiny: Taiwan
PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru
Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector
Doba trvania: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Perovskity halogenidov kovov patria do skupiny materiálov s pozoruhodnými vlastnosťami pre fotovoltaické a fotodetektívne aplikácie vďaka ich jedinečným optoelektronickým vlastnostiam a veľmi žiadanému, jednoduchému a lacnému výrobnému procesu. Ich úzkopásmové emisie a laditeľné farebné vlastnosti ich predurčujú na použitie v solárnych článkoch, svetelných diódach (LED) alebo spektrometroch s pracovnou spektrálnou oblasťou v NIR-VIS-UV. Na druhej strane vysoké atómové číslo perovskitových polovodičov rozširuje ich využitie v röntgenovej oblasti. Napriek enormnému pokroku v zariadeniach na báze objemových perovskitov ich nestabilita v prostredí a potenciálna tvorba štrukturálnych defektov počas viacnásobného ohýbania ich diskriminuje pre použitie v ohybných zariadeniach. Nedávno sa objavili perovskitové kvantové bodky (PeQD) ako nularozmerný variant perovskitov, ktoré ponúkajú požadované vlastnosti mechanickej flexibility a odolnosti bez straty výkonu. Okrem toho kombinácia nízkych nákladov, spracovateľnosti v roztoku a vynikajúceho fotovoltaického výkonu robí z PeQDs skvelú alternatívu k štandardným polovodičom, najmä v oblasti citlivých a ohybných širokopásmových detektorov. Tento projekt spája päť rôznych výskumných skupín a vytvára platformu na zdieľanie ich existujúcich odborných znalostí v oblasti syntézy, prípravy a charakterizácie fotovoltaických a fotodetektívnych štruktúr na báze PeQDs. Výmena existujúcich skúseností rozšíri súčasné poznatky a povedie k inovatívnemu, flexibilnému detektoru na báze PeQDs s rozšírenou citlivosťou v röntgenovej oblasti.
Partnerské krajiny: Česko, Japonsko, Maďarsko, Poľsko
EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania
High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications
Doba trvania: 21. 10. 2020 – 20. 10. 2024
Evidenčné číslo: CA19118
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: The goal of EsSENce is to develop an innovation scientific hub at European and International level, focusing on advanced composite materials reinforced with Carbon based (nano)materials (CNMs). The sharing of ideas and results will boost the development of high-performance composites with sensing properties. Special focus will be given in the utilisation of these materials for the introduction of smart properties to the final composites and their application in the field of sensors development. The aim of EsSENce hub, defined as a collaborative community, is to gather together scientific partners, research groups, technology providers and industrial key players aiming to enhance creativity and collaboration among them, by positioning the entrepreneurial individuals at the centre. Indeed, by building a community with diversity both in the broad sense (gender, ethnicity) and with regards to heterogeneous knowledge, the emergence of novel ideas and practices is fostered thus leading to unique and viable innovations. EsSENce activities will focus on the promotion of the successful results from the involved partners and the utilization of the synergistic effect to improve exploitation and dissemination of knowledge. Dissemination and management actions will be organised to attract the interest of research and industry for higher awareness. The intention is to enable as many groups as possible to participate in a highly integrated innovation environment, which will develop Workgroups, will organize Workshops and Conferences, as well as Training Schools and Seminars. EsSENce will promote mobility among researchers, junior scientists and students working on these fields, while promoting contacts with related industries.
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19118/
Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles
Fundamental Interactions of Fields and Particles
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 01-3-1135-2019/2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Adamuščín Cyril, PhD., Mgr. Bartoš Erik, PhD., Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Liptaj Andrej, PhD.
Partnerské krajiny: Rusko
Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS
Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 02-1-1087-2009/2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kliman Ján, DrSc., Ing. Matoušek Vladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Cieľový projekt — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 03-5-1130-2017/2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gmuca Štefan, CSc., Ing. Matoušek Vladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
TREX - Targeting Real chemical accuracy at the EXascale
Targeting Real chemical accuracy at the EXascale
Doba trvania: 1. 6. 2021 – 30. 9. 2023
Evidenčné číslo: 952165
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Brndiar Ján, PhD., RNDr. Turanský Robert, PhD.
Anotácia: Computers and the rapid mathematical calculations they are able to perform, which would take human beings years to accomplish, have provided the fuel to power innovation. High-performance computing (HPC) and high-throughput computing (HTC) have enabled us to simulate large-scale complex processes and analyse tremendous amounts of data, benefitting applications ranging from climate research and drug discovery to material design. Emerging exascale computers will make the best even better, 50 times faster than today\'s most powerful supercomputers. The EU-funded TREX project is developing a platform that combines the upcoming exascale HPC and HTC architectures for stochastic quantum chemical simulations of unprecedented accuracy. The software and services will be designed for ease of use to ensure widespread utilisation, spurring a new age of discovery in molecular simulations.
Webová stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/952165
COSMAG - Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi
From the Cosmos to the Lab: Development of the L10-FeNi Phase as a Disruptive Permanent Magnet Alternative
Doba trvania: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2023
Evidenčné číslo: nepridelené
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Mgr. Škoviera Ján , PhD., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu COSMAG je vývoj umelého permanentného magnetu novej generácie bez kritických prvkov, ktorý sa prirodzene vyskytujú iba v niektorých meteoritoch v štruktúrach FeNi s usporiadaním L10. Konzorcium projektu tvoria tri akademické pracoviská a priemyselný partner financovaný z vlastných zdrojov. Fáza L10-FeNi vzniká prirodzeným spôsobom v meteoritoch milióny rokov. Merania na vzorkách meteoritov a teoretické predpovede však ukázali, že tento materiál môže vlastnosťami konkurovať permanentným magnetom najvyššej kvality (NdDyFeB) a nie je známa iná alternatíva, ktorá neobsahuje prvky vzácnych zemín. Vedecký a technologický význam projektu spočíva v príprave usporiadanej fázy L10-FeNi s magnetickými vlastnosťami prírodného (meteorického) FeNi avšak za dobu mnoho rádov kratšiu, ako vo vesmíre.
Partnerské krajiny: Španielsko

Ukončené

SiUCs - Kvantové technolólgie založené na supraindukovanej ultrasilnej väzbe
Superinductor-based Quantum Technologies with Ultrastrong Couplings
Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 7. 2023
Evidenčné číslo:
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Neilinger Pavol, PhD.
Anotácia: Superconducting quantum circuits form one of the most promising solid state platforms for quantum computing. This success builds on the naturally large interaction between light, represented by microwave signals, and matter, embodied by superconducting qubits.Microwave photons are used at every stage of quantum information protocols: qubit manipulation, qubit readout and qubit-qubit coupling. To describe this rich and ubiquitous light-matter interaction, the community has relied so far on the conceptual tools inherited from quantum optics. However, atoms and photons interact weakly, perfectly justifying the use of the rotating wave approximation (RWA), which states that non-resonant processes can be safely neglected. The situation with superconducting circuits is quite different since qubits can literally be wired to transmission lines carrying microwave photons. And limitations of the RWA have already been pointed out for qubit readout or driven-dissipative protocols.SiUCs will follow a radically new approach: we will harness the potentiality of very large light-matter coupling -often referred to as ultra-strong coupling- instead of fighting it. In order to address this challenging approach in a controlled way, we will develop an architecture based on superinductors. Resonators and transmission lines built from such components display impedances close to the quantum of resistance (RQ~6.5 kOhms) at gigahertz frequencies, with very low losses, allowing a boost in light-matter interaction. SiUCS will more specifically focus on improving the efficiency of qubit operations involving light-matter interactions. In addition, superinductors will be used to engineer a missing device of the superconducting quantum circuit toolbox: the microwave single photon detector. Finally, unique many-body physics associated to ultrastrong couplings will be investigated thanks to purposely designed quantum simulators.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Taliansko
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2020quantera_siucs
Quapital.sk - Quapital.sk
Quapital.sk
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 857156
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD., Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Rapčan Peter, PhD., MSc. Thomas Tony, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Inštalácia a testovanie QKD zariadení v kvantovej sieti a organizácia letnej školy o kvantovej kryptografii.
Webová stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/857156
TNSAA - Stavy tenzorových sietí Algoritmy a aplikácie
Tensor-Network States Algorithms and Applications
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 108-2112-M-002-020-MY3
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Caha Libor, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Vargová Hana, PhD.
Partnerské krajiny: Taiwan
Štúdium Vákua a Fázových Prechodov v SU(N) Kalibračných Teóriach pri Nulovej a Konečnej Teplote
Vacuum and Phase Transitions Studies in SU(N) Gauge Theories at Zero and Finite Temperatures
Doba trvania: – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčik Juraj, CSc.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Lapené ióny: Rozvoj klasických a kvantových aplikácií
Trapped ions: Progress in classical and quantum applications
Doba trvania: 19. 12. 2019 – 17. 9. 2022
Evidenčné číslo: CA 17113
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Trapped ions are currently the most promising implementation of a quantum computer, where many essential building blocks have been developed in recent years. Moreover, magnetic field sensing with high sensitivity has been demonstrated and some of today’s best atomic clocks are based on atomic ions. These applications have the potential to revolutionise many aspects of our daily life.The aim of this COST Action “Trapped Ions: Progress in classical and quantum applications” (CA17113) is to enhance the current classical and quantum applications of trapped ions by supporting Europe-wide collaborations and knowledge exchange, and to allow these technologies to be taken a step further towards their commercialisation.
Partnerské krajiny: Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia
QISS - Kvantovo informačná štruktúra priestoročasu
Quantum Information Structure of Spacetime
Doba trvania: 1. 12. 2019 – 31. 8. 2022
Evidenčné číslo: JTF-61466
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Móller Natalia Salomé, PhD., Mgr. Mukhopadhyay Chiranjib, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Dr. Sazim Sheikh, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Anotácia: Recent advances in Quantum Gravity -the effort to understand the quantum properties of space and time- point to a central role played by the notion of Information: quantum theory gives the observer a role, replacing the objective spacetime substratum with an observer–dependent informational structure. Recent advances in Quantum Information have shown that information theoretical tools naturally describe evolution of quantum geometry, have explored non-trivial causal structures, and the role these can play in Quantum Computing. The convergence between these two vibrant research domains raises foundational issues that question the hearth of our understanding of the world: Is there a deep connection between Information and the nature of Space and Time? Are space and time losing their role as grounds for an objective physical reality?
Partnerské krajiny: Belgicko, Hongkong, Kanada, Mexiko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.quantum.physics.sk/rcqi/index.php?x=proj2020jtf_qiss
DiBALI - Rozvoj učenia založeného na bádaní pomocou IYPT
Development of Inquiry Based Learning via IYPT
Doba trvania: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: 2019-1-SK01-KA201-060798
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko
Webová stránka projektu: dibali.sav.sk
MAGSAT - Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo:
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je návrh a vývoj magnetometra typu flux-gate a magnetického rotátora zabezpečujúceho určenie polohy a orientácie a polohovanie satelitov na nízkych a stredných orbitoch a satelity GPS. V rámci aktivít sa vyvinú vhodné magnetické obvody pre uvedené účely a s ich využitím sa skonštruujú štruktúrne, technické a letové modely pre oba typy prvkov. Letové modely sa otestujú podľa požiadaviek na využitie v reálnych podmienkach (EMC, radiačná a vibračná odolnosť, tepelná odolnosť vo vákuu).
Partnerské krajiny: Turecko
HiPhoP - Vysokorozmerná kvantová fotonická platforma
High dimensional quantum Photonic Platform
Doba trvania: 1. 4. 2018 – 30. 3. 2021
Evidenčné číslo:
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Develop near-optimal single-photon sources based on semiconductor quantum dots, and couple them to highly reconfigurable 3D photonic glass chips to implement multi-photon multi-mode quantum walks. As a first benchmark, we will demonstrate quantum advantage (or supremacy) through high photon-number Boson sampling measurements. The platform will then be used to demonstrate secure quantum computation (homomorphic encryption) and quantum communication (quantum enigma machine) tasks on chip. A new advanced metrology task will be proposed and demonstrated, with simultaneous multi-parameter estimation.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia
CERN - ISOLDE - CERN - ISOLDE
CERN - ISOLDE
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: CERN - ISOLDE
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gmuca Štefan, CSc., Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Krupa Lubos, PhD., Mgr. Petrík Kristian, PhD., Mgr. Venhart Martin, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Stanislav Antalic, Univerz
Partnerské krajiny: Slovensko, Švajčiarsko
Cieľový projekt — Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 02-1-1087-2009/2020
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Grant vládneho splnomocnenca — Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 02-1-1087-2009/2020
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
JINR
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 01-3-1135-2019/2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 02-1-1087-2009/2020
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matoušek Vladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Grant vládneho splnomocnenca — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 03-5-1130-2017/2021
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kamas Dušan, PhD., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Mgr. Venhart Martin, PhD., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Rusko
PLL - Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability
Doba trvania: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020
Evidenčné číslo: V4-Kórea Joint Reseach Program on Chemistry and Chemical Engineering
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Jergel Matej, DrSc., Mgr. Nádaždy Peter, PhD., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Mgr. Subair Riyas, PhD., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Cielom projektu je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie a stabilitu perovskitových solárnych článkov bez obsahu olova s použitím novej zbernej vrstvy pre elektróny s priehľadnou vrstvou oxidu, perovskitovej bezolovnatej aktívnej vrstvy, novej dierovej transportnej vrstvy (HTM) a elektródy na báze uhlíkových nanoštruktúr.Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorilo konzorcium kórejských, slovenských, českých, maďarských a poľských výskumných skupín, z ktorých každá bude zameraná na riešenie špecifických cieľov. . Skupina z FUSAV bude aktívne v časovo rozlíšených rtg analýzach na báze rtg malouhlového rozpotylu, a v mapovani elektronových stavov v okolí zakázaného pásu pripravených štruktúr a štúdiu stability pripravených štruktúr a solárnych článkov.
Partnerské krajiny: Česko, Kórejská republika, Maďarsko, Poľsko
Kvantové technológie vo vesmíre
Quantum Technologies in Space
Doba trvania: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2020
Evidenčné číslo: CA 15220
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Krčmár Roman, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD.
MultiComp - Multifunkcionálne nanokarbónové kompozitné materiály
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network
Doba trvania: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2020
Evidenčné číslo: CA15107
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Multicomp je COST akcia EU s cieľom koordinácie teórie, experimentu ako aj priemyselného využitia nanokarbónových materiálových technológií. Projekt sa zameria špeciálne na karbónové nanotrubky, jedno a viac-vrstvový grafén.
Partnerské krajiny: Nemecko
VALUEMAG - Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník
Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques
Doba trvania: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
Evidenčné číslo: 745695
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Kabátová Lenka, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
TARGET - Cieľový projekt — Vytvorenie elektronickej aparatúry pre experimenty v relativistickej fyzike ťažkých a ľahkých iónov na urýchľovači Nuclotrón
Creation of electronic equipment for experiments in relativistic nuclear physics of heavy and light ions at the Nuclotron accelerator
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 02-1-1087-2009/2020
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matoušek Vladislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Sedlák Matúš, PhD., Ing. Turzo Ivan, CSc.
Anotácia: V súčasnosti prebieha v Laboratóriu fyziky vysokých energií V. I. Vekslera a A. M. Baldina (LFVE) v Spojených ústavoch jadrového výskumu v Dubne (Ruská federácia) rekonštrukcia urýchľovacieho systému Nuklotrón-NICA a budovanie mnohoúčelového detektoru (MPD) za účelom ďalšieho experimentálneho výskumu v oblasti relativistickej jadrovej fyziky ťažkých a ľahkých iónov. Z toho dôvodu je potrebné inovovať vybavenie Nuklotrónu v priestore vnútorných terčov. Táto inovácia predpokladá čiastočnú, resp. úplnú zámenu prístrojov a materiálov vo vákuovej komore stanice vnútorných terčov Nuklotrónu. V rámci spolupráce medzi LVE a Fyzikálnym ústavom SAV sa plánuje inovácia elektronickej aparatúry pre vyššie uvedené experimenty, ktoré vyžadujú aby experimentálna elektronika umožňovala prácu vo vysokom vákuu. Predstavuje to inováciu elektronických blokov stanice vnútorných terčov, modernizáciu systému merania pozície terčov vo vákuovej komore, realizáciu stabilizácie pohybu terčov v podmienkach vysokého vákua. Ďalej je potrebné inovovať ovládací systém, spojenie s elektronikou riadenia terčovej komory a kompletné prebudovanie softvérového vybavenia.
Partnerské krajiny: Rusko
Webová stránka projektu: http://www.fu.sav.sk/nph/projects/Target/
Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
JINR
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 02-0-1081-2009/2019
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
JINR
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 01-3-1135-2019/2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Exotické tvary jadier skúmané v prieniku štúdia štruktúry a jadrových reakcií
Exotic nuclear shapes in the intersection of structure and reaction studies
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Magnetické správanie a doménová štruktúra moderných magneticky mäkkých materiálov
Magnetic behavior and domain structure of modern soft-magnetic materials
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata, CSc.
Pokročilé nanočasticové senzory plynov s vysokou citlivosťou pre ochranu životného prostredia, zdravotníctvo a detekcie výbušnín
Advanced nanoparticle based resistive-optoplasmonic solid state chemical gas sensors with high sensitivity for environment protection, healts improvement and explosive detection
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Roberto Rella
Partnerské krajiny: Taliansko
Study of mechanism of heavy ion induced reactions
Study of mechanism of heavy ion induced reactions
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 03-5-11150-2017/2021
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Rusko
Nanoscale Quantum Optics
Nanoscale Quantum Optics
Doba trvania: 2. 12. 2014 – 1. 12. 2018
Evidenčné číslo: COST Action MP 1403
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Caha Libor, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Genzor Jozef, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Zemanová Martina, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: The investigation of quantum phenomena in nanophotonics systems may lead to new scales of quantum complexity and constitutes the starting point for developing photonic technologies that deliver quantum-enhanced performances in real-world situations. This ambition demands new physical insight as well as cutting-edge engineering, with an interdisciplinary approach and a view towards how such groundbreaking technologies may be implemented and commercialized. The Action aims at promoting and coordinating forefront research in nanoscale quantum optics (NQO) through a competitive and organized network, which will define new and unexplored pathways for deploying quantum technologies in nanophotonics devices within the European research area. The main vision is to establish a fruitful and successful interaction among scientists and engineers from academia, research centers and industry, focusing on quantum science & technology, nanoscale optics & photonics, and materials science. The Action will address fundamental challenges in NQO, contribute to the discovery of novel phenomena and define new routes for applications in information & communication technology, sensing & metrology, and energy efficiency. Gathering a critical mass of experts the Action will serve as a platform in NQO and as such it will cooperate with industry and academia to promote innovation and education in a forefront research field.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
NaMSeN - Nanofotonika s nanokompozitmi kov-polovodič skupiny IV: Od nanoobjektov k funkčným celkom
Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nanocomposites: From single nanoobjects to functional ensembles
Doba trvania: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2018
Evidenčné číslo: -
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
NEXMAG - Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials
Doba trvania: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2018
Evidenčné číslo: 291826
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj magneticky stredne tvrdých kompaktných nanokompozitov na báze mangánu, hliníka a/alebo bizmutu s energetickým súčinom (BH)max ~ 4.5 x 106 Oe pomocou efektívnej interakcie medzi magneticky tvrdými fázami Mn-Al a/alebo Mn-Bi s vysokou anizotropiou a magneticky mäkkými fázami / matricou na báze Fe, FeCo a pod. bez použitia vzácnych zemín.Konkrétne inovatívne ciele: 1. dostupnými technikami pripraviť fázy MnAl, MnBi a pod.; 2. stanoviť koreláciu medzi ich mikroštruktúrou a magnetickými vlastnosťami; 3. overiť možnosti účinnej výmennej interakcie medzi časticami fáz na báze Mn s vysokou anizotropiou a časticami/matricou na báze Fe, FeCo a pod. s vysokou magnetizáciou v nasýtení. Očakávaný výsledok: príprava kompaktných stredne silných permanentných magnetov rôznych tvarov.
Partnerské krajiny: Nórsko
DOPE - Farbivom senzibilizované solárne články na báze pevných perovskitových elektrolytov
Dye-sensitized solar cell based on perovskite solid-state electrolyte
Doba trvania: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Evidenčné číslo: KONNECT
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Jergel Matej, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom projketu je príprava farbivom senzibilizovaných solárnych článkov na báze perovskitových štruktúr, ktoré sa používajú ako elektrolyt v pevnej fáze. Články budú obsahovať namiesto typickej platinovej elektródy elektricky vodivú vrstvu polymérneho nanokompozitu obsahujúceho uhlíkové nanotrubičky alebo grafénu. Nový typ fotovotlického článku sa bude realizovať prostredníctvom spolupráce medzi tureckými, slovenskými a kórejskými vedcami.
HELENIC-REF - Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív
Hybrid Electric Energy Integrated Cluster concerning Renewable Fuels
Doba trvania: 1. 6. 2015 – 30. 5. 2018
Evidenčné číslo: 665318
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Halász Michal, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Ciele projektu HELENIC-REF sú orientované na stanovenie novej metodológie termolýzy vody pri teplotách pod 300oC a okamžitú produkciu energie a palív z nej. Metóda je založená na našich predbežných experimentoch s termolýzou vody pri 280oC v prítomnosti katalytickej vrstvy nanoporózneho Fe3O4, pričom životnosť katalyzátora je zabezpečená pomocou novej redukčnej metódy založenej na elektrónoch ovplyvnených Lorenzovou silou vytvorenou magnetickým poľom v oblasti elektrického poľa, ktoré zahrieva samotný katalyzátor. Metóda je cielená na prípravu vodíka a kyslíka ako aj na prípravu palív za prítomnosti CO2 jeho redukciou na CO a prípadne až na uhľovodíky (syntetický zemný plyn) metanáciou.
Partnerské krajiny: Taliansko, Veľká Británia
StableNextSol - Stabilizovaná fotovoltaika ďalšej generácie: objasnenie mechanizmov degradácie organických solárnych článkov komplementárnymi charakterizačnými technikami
Stable Next-Generation Photovoltaics: Unravelling Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells by Complementary Characterization Techniques
Doba trvania: 1. 2. 2015 – 31. 3. 2018
Evidenčné číslo: COST MP 1307
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Pokročilá rekonštrukcia v RTG tomografii: Experiment, Modelovanie a Algoritmy
Enhanced X-ray Tomographic Reconstruction: Experiment, Modeling, and Algorithms
Doba trvania: 16. 5. 2013 – 15. 5. 2017
Evidenčné číslo: COST MP1207
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj novej generácie RTG tomografických techník a algoritmov pre absorpčný, fázový, difrakčný a fluorescenčný kontrast. Výsledkom bude vylepšenie časo-pristorového rozlíšenia. Týmto bude značne podporené výskumné a industriálne aplikácie v odboroch ako materálové vedy, bio-vedy a pod.
Partnerské krajiny: Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Termodynamika v kvantovom režime
Thermodynamics in the quantum regime
Doba trvania: 30. 4. 2013 – 29. 4. 2017
Evidenčné číslo: MP1209-MoU
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Caha Libor, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Genzor Jozef, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
Analýza tenzorových sietí pomocou renormalizačnej grupy v systémoch hyperbolickej/sférickej deformácie
Renormalization group analysis by tensor network form of energy scale deformation
Doba trvania: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2017
Evidenčné číslo: 25400401
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Webová stránka projektu: http://kaken.nii.ac.jp/d/p/25400401.en.html
HADES - Štúdium silne intragujúcej hmoty, Hadrónová fyzika 3
Study of Strongly Interacting Matter, HadronPhysics3
Doba trvania: 1. 1. 1995 – 30. 12. 2016
Evidenčné číslo: TARI 283286
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Filip Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: HADES kolaborácia, pozostávajúca z cca 100 členov z 6 európskych krajín
Anotácia: Medzinárodná kolaborácia HADES, zameraná na štúdium vlastností hustej jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach pomocou dileptónového spektrometra HADES, vybudovaného v GSI Darmstadt.
Partnerské krajiny: Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rusko
Webová stránka projektu: http://www-hades.gsi.de/gsi/
Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
Advanced X-ray spatial and temporal metrology
Doba trvania: 16. 11. 2012 – 15. 11. 2016
Evidenčné číslo: MP1203
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Táto akcia COST vytvára konzorcium bohaté na infraštruktúru a zariadenia s cieľom dosiahnutia progresu a synergie v progrese rtg metrológie. Sústreďuje sa na päť oblastí: "Priestorová metrológia rtg optiky”, “Priestorová a časová metrológia rtg zdrojov”, “Diagnostika koherentného a nekoherentného rtg zobrazovania”, “Poškodenie rtg optiky”,“Vysoko žiarivé a koherentné rtg zdroje pre pokročilú priestorovú a časovú metrológiu”.
Partnerské krajiny: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1203
FX-GATES - Detekcia malých magnetických polí pomocou fyzikálne spracovaných rýchlochladených zliatin
Physically processed rapidly quenched alloys for detection of low magnetic fields
Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 10. 2016
Evidenčné číslo: SAS- TUBITAK JRP 2013 /1
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. Jan
Partnerské krajiny: Turecko
K nízkonákladovej vysoko účinnej organickej fotovoltike na báze polymérov s použitím grafénu a nanočastíc vzácnych kovov
Towards low-cost and highly efficient polymer-based organic photovoltaics via Incorporation of graphene and noble metal nanoparticles
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2016
Evidenčné číslo: SAS - TUBITAK JRP 2013/6
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Ivančo Ján, DrSc., Ing. Jergel Matej, DrSc., Ing. Nádaždy Vojtech, CSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., RNDr. Vojtko Andrej
Anotácia: Projekt zo slovenskej strany sa začal riešiť v ooktobri. Realizovali sme prvé experimenty zamerané na výskum efektu zabudovania plazmonických nanočastíc do polymérneho blendu na jeho elektrické, štruktúrne a optické vlastnosti
Partnerské krajiny: Slovensko
XOPTICS - Pokročilý výskum povrchov a povlakov pre nastupujúcu generáciu RTG difrakčnej optiky
Surface engineering and advanced coatings for the next generation of X-ray diffractive optics
Doba trvania: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Demydenko Maksym, PhD., Mgr. Hodas Martin, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc.
Anotácia: Daný projekt je zameraný na vývoj a vypracovanie pracovných postupov pre produkciu vysoko-kvalitnej difrakčnej optiky. Pre účely výroby kvalitnej optiky bude použité obrábanie diamantovým nožom na nanometrickej úrovni. Pri optimalizácii budeme využívať techniky monitorovanie povrchovej a podpovrchovej kvality kryštálov. Pre konečnú úpravu sú navrhnuté schémy laserovej rekryštalizácie a leštenia pomocou iónového lúča.
Partnerské krajiny: Rakúsko
SIQS - Simulátory a rozhrania s kvantovými systémami
Simulators and Interfaces with Quantum Systems
Doba trvania: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016
Evidenčné číslo: 600645
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Partnerské krajiny: Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
QUTE-EUROPE - Kvantové technológie pre Európu
Quantum Technologies for Europe
Doba trvania: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016
Evidenčné číslo: 600788
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Rapčan Peter, PhD., Ing. Zemanová Martina
Anotácia: The Coordination Action (CA) QUTE-EUROPE will continue to advance this European excellence via a structured approach towards the implementation of key topics such as a strategic vision, collaboration and dissemination. It will carry out a set of actions that are specifically targeted at coordination and cooperation within the QICT research community in Europe and beyond, as well as increasing the visibility of the field to the scientific global community, industries and the public at large.The CA will operate in three coordination work packages that are mapped to three identified key topics: \'Vision\', \'Support\' and \'Interaction\':• The key area Vision is concerned with the coordination and development of a common strategic vision in the field of QIPC within the research community.• The key area Support will carry out a number of supporting activities that are mainly directed towards dissemination and the spreading of excellence within the community and beyond.• Finally, the key area Interaction will foster links within the community of international research groups, and with QIPC stake holders from outside the research community.The CA will set up a work structure with the ultimate goal of making the research community and its scientific achievements internationally recognised and sustainable. This will guarantee that the expertise and the knowledge gained through the CA activities will be of benefit to the European QIPC research community, the global QIPC community and all involved stake holders in the field.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Webová stránka projektu: http://qurope.eu/projects/qute-europe
Koloidné aspekty nanovied pre inovatívne procesy a materály
Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials
Doba trvania: 19. 1. 2012 – 18. 1. 2016
Evidenčné číslo: COST CM1101
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Anotácia: Projekt má 31 partnerovCieľom akcie COST je koherentne skombinovať najlepšiu európsku expertízu vrátane teoretického modelovania, experimentálnej prípravy funkčných a tvarovaných rozhraní, samousporiadania molekúl a kooloidných častíc, syntézy a ďalšieho vývoja nových nano-koloidných a bio-koloidných materiálov,ich kinetických a katalytických aspektov. WG3 sú: Vývoj a riadenie chemických procesov a anlytických techník pre dizajn prvkov na báze koloidov na mikro a nanoúrovni, ako senzory a súbory s aplikáciou v medicíne, elektronike a získavaní energie.WG6 Výskum a vývoj prvkov na báze koloidov, nanolektronických a fotonických prvkov s lineárnymi alebo nelineárnymi elektronovými a plazmonickými vlastnosťami. Antireflexné pokrytia na prvky pre získavanie energie ako solárne cely, čím sa znížia straty v dôsledku odrazu svetla
Bilaterálny projekt FÚ SAV – SuperSTEM Laboratory Daresbury
Agreement on Scientific and Technical Cooperation between IP SAS Bratislava and SuperSTEM Laboratory Daresbury
Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vzájomné využívanie zariadení partnerov a na školenia pre post-doc a vedeckých pracovníkov na zariadeniach typu STEM umožňujúcich priame chemicky rozlíšené atomárne určenie štruktúry v komplexných kompozitných materiáloch.
Partnerské krajiny: Veľká Británia
Doménová štruktúra a magnetické vlastnosti heterogénnych zliatin pripravených rýchlym ochladením taveniny
Domain structure and magnetic properties of heterogeneous rapidly quenched alloys
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: č. 3
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvinová Beata, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan
Anotácia: Rôzne priemyselné aplikácie (napr. magnetické senzory, aktuátory a medicínske aplikácie) už využívajú moderné magnetické materiály v tvare pások, ktoré vykazujú určitý typ heterogenity. Plánovaný výskum bude smerovať k pôvodu tzv. makroskopickej heterogenity, pričom sa nebude prihliadať na mezoskopickú heterogenitu založenú na nanokryštalickej štruktúre. Budú analyzované a interpretované charakteristické zmeny doménovej štruktúry ako aj integrálne magnetické vlastnosti s cieľom rozšíriť súčasné vedomosti zamerané na zlepšenie prevádzkových vlastností uvedených aplikácií.
Partnerské krajiny: Poľsko
nanoSENS - Pokročilé nanočasticové senzory plynov pre ochranu životného prostredia, zdravotníctvo a detekcie výbušnín
Advanced nanoparticle gas sensors for environmental protection, health improvement and explosive detection
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Roberto Rella
Partnerské krajiny: Taiwan
Fundamentálne problémy kvantovej fyziky
Fundamental Problems in Quantum Physics
Doba trvania: 11. 4. 2011 – 10. 4. 2015
Evidenčné číslo: oc-2010-1-7320
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Daniška Michal, Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, Ing. Zemanová Martina, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Ciele projektu sú zamerané na posilnenie kooperácie výskumných aktivít európskych skupín pracujúcich na problematike konceptuálnych otázok kvantovej fyziky. Kombináciou silných stránok matematickej, teoretickej a experimentálnej fyziky v tejto oblasti sa očakávajú dôležité objavy v tejto oblasti. Akcia COST vytvára nutnú platformu pre vylepšenie synergie medzi jednotlivými účastníkmi, pre výmenu „knowhow“ a pre koordináciu výskumu a šírenia získaných výsledkov.
Partnerské krajiny: Írsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
FUN-MAG - Funkčné vlastnosti nových amorfných a nanokryštalických magnetických materiálov
Functional properties of newly developed amorphous and nanocrystalline magnetic materials
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: APVV SK-PL-0043-12
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., Mgr. Zigo Juraj, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na pochopenie procesov magnetizácie magneticky mäkkých amorfných a nanokryštalických materiálov a na využitie získaných poznatkov pri ich aplikácii v podmienkach aj extrémneho namáhania.
Partnerské krajiny: Poľsko
Príprava a štúdie nanočasticových súborov pre plazmonické aplikácie
Preparation and studies of nanoparticle arrays for plasmonic applications
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: SAS-NSC JRP 2011/05
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Charakteristika a ciele celého projektu :V rámci projektu pripravujeme a študujeme súbory nanočastíc pre plazmoniku. Hlavné ciele projektu sú:a) Príprava súborov plazmonických nanoštruktúr na rôznych substrátoch b) Cielená modifikácia plazmonických nanočasticových súborovc) Vlastnosti plazmonických nanoštruktúr integrovaných do fotovoltaických prvkov.Pre projekt použijeme Ag a Au nanočastice rôznej veľkosti (5-12 nm v priemere, disperzia veľkosti do 10%) a rôzneho tvaru. Nanočasticové súbory pripravíme modifikovanou Langmuir-Schaefer metódou, spontánnym odparením a nanášaním na rotujúcu podložku (spin coating). Súbory budeme deponovať na rôzne substráty (Si, sklo/dopované ZnO, ZnO nanotyčinky, tvarované substráty). Budeme modifikovať medzičasticovú vzdialenosť, je to dôležité pre nastavenie maxima plazmónovej rezonancie -predovšetkým s použitím žíhania alebo UV ožiarenia. Tvorbu nanočasticových súborov, analýzu finálnej štruktúry a je ´další vývoj budeme skúmať in situ metódou GISAXS doplnenou o WAXS a elektrické merania. Nanočasticové súbory zabudujeme do štruktúry organických solárnych článkov a budeme skúmať ich efekt na externú kvantovú účinnosť solárneho článku
Partnerské krajiny: Taiwan
Syntéza a vlastnosti jadier na hranici stability
Synthesis and Properties of Nuclei at the Stability Line
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 03-5-1094-2010/2014
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gmuca Štefan, CSc., Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Krupa Lubos, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: B
Partnerské krajiny: Rusko
Webová stránka projektu: http://www.jinr.ru
MERIMAS - Kovové pásky pre magnetické senzory
Metallic ribbons for magnetic sensors
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: SK-CZ 0078-11
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Butvin Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvinová Beata, CSc., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: Projekt využije najnovšie poznatky základného výskumu o materiáloch pripravených rýchlym ochladením taveniny pre magnetické senzory typu fluxgate. Okrem štandardných vlastností bude vyšetrovaný súvis podmienok tepelného spracovania so vznikom a účinkom makro- i mikro-skopickej heterogenity na parametre senzora, najmä na jeho šum. Budú sa hľadať spôsoby, ako sa pri spracovaní materiálu a konštrukcii senzora vyhnúť nežiadúcim vplyvom rizikových vlastností.
Partnerské krajiny: Česko
Optimization of plasmonic nano-templates for enhanced light trapping in novel photovoltaic devices
Optimization of plasmonic nano-templates for enhanced light trapping in novel photovoltaic devices
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: II-20100246 EC
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hofbauerová Monika, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD., Ing. Weis Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum rozhraní solárnych ciel modifikovaných nanočasticami vzácnych kovov. Použijeme experimenty GISAXS s použitím BW4 beamline. Porozumenie detailov usporadúvania nanočastíc pri depozícii na rozhrania soálrnych ciel nám umožní optimalizovať plazmonické nanoštruktúry. Nanočastice budeme deponovať modifikovanou Langmuir Schaefer metódou, pročom budeme cielene meniť parametre ako medzičasticová vzidalenosť a veľkosť nanočastice. Budeme hľadať koreláciu štruktúrnych parametrov plazmonickej nanoštruktúry s meraniam kvantovej účinnosti oganických solárnych ciel.
Štruktúra vákua a mechanizmus uväznenia v SU(N) škálovacích teóriách
Vacuum structure and confinement mechanism in SU(N) gauge theories
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Boháčik Juraj, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
ES1_LEO - Leonardo da Vinci Program – IVT/PLM
Leonardo da Vinci Program – IVT/PLM
Doba trvania: 18. 3. 2013 – 15. 9. 2013
Evidenčné číslo: 2012-1-ES1-LEO02-48615
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubičár Ľudovít, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: David Isaac Rodriguez Barriuso
Anotácia: Vylepšovanie konštrukcie termofyzikálnych senzorov, v spolupráci so španielskymi vedcami a študentami.
Partnerské krajiny: Španielsko
Č. JINR 02-1-10 - Relativistická jadrová fyzika
Experimental Physics of Relativistic Heavy and Light Ions
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 15. 8. 2013
Evidenčné číslo: 3983-1-09/11
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gmuca Štefan, CSc., Ing. Kliman Ján, DrSc., Mgr. Krupa Lubos, PhD.
Partnerské krajiny: Japonsko, Nemecko, Rusko, Slovensko
QUIE2T - -
Quantum Information Entanglement-Enabled Technologies
Doba trvania: 1. 2. 2010 – 31. 7. 2013
Evidenčné číslo:
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Dr. Theussl Lukas, PhD.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: qurope.eu/quie2t
Optimalizácia tenzorových sieťových stavov minimalizačným princípom a jej aplikácia na kvantové systémy
Optimisation of Tensor Network State by means of a minimal prinicple and its application to Quantum Systems
Doba trvania: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013
Evidenčné číslo: 22540388
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gendiar Andrej, PhD.
Webová stránka projektu: http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22540388.en.html
Q-ESSENCE - -
Quantum Interfaces, Sensors and Communication based on Entanglement
Doba trvania: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013
Evidenčné číslo:
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Partnerské krajiny: Austrália, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Doménová štruktúra a magnetoelastické javy v magneticky mäkkých amorfných a nanokryštalických zliatinách
Domain Structure and magnetoelastic effects in soft-magnetic amorphous and nanocrystalline alloys
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Anotácia: The overall aim of the collaboration is:- optimisation of the magnetic properties of new amorphous and nanocrystalline alloys from the point of view of technological applications (in bio-technology, magnetic sensing and medical treatment applications) by modification of the composition of amorphous precursor as well as magnetomechanical and thermal processing - improvement of the physical understanding of the magnetic behaviour of nanostructured magnetic materials concentrating on properties essential for practical applications e.g. for magnetic sensors (such as magnetostriction, magnetomechanical and magnetovolume effects, magnetic domain wall observation and observation of domain wall formation during magnetization as well as magnetoresistance and magnetoimpedance).
Partnerské krajiny: Poľsko, Slovensko
Magnetické nanotvarovanie multivrstvových štruktúr
Magnetic, lateral nano-patterning of multilayer structures, IPSAS and IMP PAS project
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: project-PAS-SAS
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium procesov magentického patterningu magnetických multivrstiev s použitím masky zo selfassemblovaných nanočastíc.
Magneticky mäkké objemové kovové sklá a nanokompozity ako prekurzory pre senzory a aktuátory
Soft magnetic bulk metallic glasses and nanocomposites, precursors for sensors and actuators
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., Ing. Hoško Jozef, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Maťko Igor, CSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Partnerské krajiny: Nemecko, Slovensko
CoGMeSS - Nepresné merania spinových systémov
Corase grained measurements on spin systems
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: SK-AT-015-10
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Anotácia: Problém merania v kvantovej mechanike je jednou z najzaujímavejších a najkontroverznejších otázok, ktorými sa fyzika zaoberala v priebehu ostatných prakticky sto rokov. Napriek tomu, že kvantová teória predkladá veľmi presné predpovede pre výsledky experimentov vykonávaných na mikro-škále, jej predpovede zostávajú neintuitívne alebo neúplné pre experimenty v makro-svete. Samotné zväčšovanie rozmeru systému, ekvivalentné celkovému spinu pre spinové systémy, nevedie k prechodu jeho dynamiky ku klasickej – čisto kvantové vlastnosti zostávajú. Keď sa ale obmedzíme na istú triedu meraní, ich výsledky sú dané klasickou fyzikou. Tieto „nepresné“ merania poskytujú len neúplnú, nepresnú informáciu o výsledku, čo presne zodpovedá očakávaniam pre prípad, keď je kvantový stav meraný v makro-svete: presnosť merania zrejme nebude dosahovať úroveň jednotlivých kvantových stavov.V rámci projektu sa zameriame na otázku, za akých podmienok prinesie obmedzenie sa na nepresné merania vymiznutie kvantových vlastností spinových systémov. Budeme študovať rôzne merania a rôzne spôsoby „znepresnenia“ týchto meraní.Tento projekt medzinárodnej spolupráce je pokračovaním existujúceho projektu podporeného v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko, v rámci ktorého absolvoval zodpovedný riešiteľ projektu na slovenskej strane šesťmesačný výskumný pobyt v skupine Prof. Bruknera.
Partnerské krajiny: Rakúsko
NanoDefMic - Pokročilé metódy rastrovacej sondovej mikroskopie na analýzu defektov v perspektívnych anorganických a organických polovodičoch a nanoštruktúrach
Advanced Scanning Probe Microscopy methods for analysis of defects in prospective inorganic and organic semiconductors and nanostructures
Doba trvania: 1. 5. 2009 – 30. 6. 2012
Evidenčné číslo: SK-IT-0020-08
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je inkorporácia a optimalizácia kapacitných relaxačných techník do rastrovacej kapacitnej mikroskopie a ich využitie na analýzu anorganických a organických polovodičov, ako aj nanoštruktúr. Pridá novú analytickú schopnosť moderným rastrovacím kapacitným mikroskopom, poskytne možnosť dvoj- a trojrozmerne analyzovať a zobrazovať na hlbokej submikrónovej úrovni rozdelenie elektricky aktívnych prímesí, vytvárajúcich hlboké energetické hladiny v polovodičoch. Má za cieľ využiť a doplniť experimentálne zariadenia, vedomosti a skúsenosti partnerov, získané v oblastiach ich špecializácie. Očakávané výsledky budú využité pri ďalšej experimentálnej práci v laboratóriách partnerov, v laboratóriách v tretích krajinách a budú ponúknuté na komercionalizáciu podnikom, ktoré o ňu prejavia záujem.
Partnerské krajiny: Taliansko
HIP - -
Hybrid Information Processing
Doba trvania: 1. 11. 2008 – 30. 4. 2012
Evidenčné číslo: EU STREP 221889
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Gendiar Andrej, PhD., Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., RNDr. Reitzner Daniel, PhD., Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Rozvoj hybridných kvantových procesorov
Partnerské krajiny: Austrália, Japonsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia
Laser- and LB deposited nanoparticle layers: applications in magnetic sensors and spintronics
Laser- and LB deposited nanoparticle layers: applications in magnetic sensors and spintronics
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: APVV, SK-IT-0027-08
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chitu Lívia, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Univerzita Salento, prof. Maurizio Martino, Dr. Anna Paola Caricato
Anotácia: Nanočastice usporiadané na povrchoch substrátov do vrstiev alebo umelých kryštáľov sú inováciami v oblasti nanovedy a nanotechnológií. Projekt skúma častice Fe3O4 a CoFe2O4 a nanoštruktúry z týchto častíc so zahrnutím samonosných membrán prekrývajúcich otvory v substráte. Projekt zavedie prípravu nanočasticových vrstiev metódou Langmuir-Blodgettovej (LB) a MAPLE (v Taliansku). Na prípravu membrán sa využije LB metóda. Projekt zhodnotí štruktúru a vlastnosti nanočasticových vrstiev pripravených dvoma depozičnými technikami a potenciál ich využitia v nanoelektronike , v magnetických senzoroch, senzoroch mechanických veličín a chemických senzoroch.
Partnerské krajiny: Slovensko, Taliansko
Webová stránka projektu: www.savba.sk
Modelovanie a experimentálne štúdium reakcií spalácie
Modeling and experimental study of spallation reactions
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., Ing. Gmuca Štefan, CSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc., Ing. Kliman Ján, DrSc., Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Ing. Morháč Miroslav, DrSc, Mgr. Petrík Kristian, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Marie-Delphine Salsac, Thomas Gorbinet, Sylvie Leray
Partnerské krajiny: Francúzsko
Nové štruktúry s 2D súbormi nanočastíc
Novel structures with 2D nanoparticle arrays
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: II-20080036 EC
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chitu Lívia, PhD., Ing. Jergel Matej, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc., Mgr. Végsö Karol, PhD.
Anotácia: Integrating Activity on Synchrotron and Free Electron Laser Science a implementujúceho sa projektu Infrastructures v rámci 7RP EU.Projekt je zameraný na štúdium procesov v nanočasticových membránach a na rozhraniach multivrstiev metódou rtg rozptylu.
Vytvorenie elektronickej aparatúry pracujúcej vo vysokom vákuu urýchľovača Nuclotrón
Creation of electronic equipment working in high vacuum of the Nuclotron accelerator
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 08626319/092015-74
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Morháč Miroslav, DrSc
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Matoušek Vladislav, CSc., Ing. Turzo Ivan, CSc.
Anotácia: V súčasnosti prebieha v Laboratóriu fyziky vysokých energií V. I. Vekslera a A. M. Baldina (LFVE) v Spojených ústavoch jadrového výskumu v Dubne (Ruská federácia) rekonštrukcia urýchľovacieho systému Nuklotrón-NICA a budovanie mnohoúčelového detektoru (MPD) za účelom ďalšieho experimentálneho výskumu v oblasti relativistickej jadrovej fyziky ťažkých a ľahkých iónov. Z toho dôvodu je potrebné inovovať vybavenie Nuklotrónu v priestore vnútorných terčov. Táto inovácia predpokladá čiastočnú, resp. úplnú zámenu prístrojov a materiálov vo vákuovej komore stanice vnútorných terčov Nuklotrónu. V rámci spolupráce medzi LFVE a Fyzikálnym ústavom SAV sa plánuje inovácia elektronickej aparatúry pre vyššie uvedené experimenty, ktoré vyžadujú aby experimentálna elektronika umožňovala prácu vo vysokom vákuu. Predstavuje to inováciu elektronických blokov stanice vnútorných terčov, modernizáciu systému merania pozície terčov vo vákuovej komore, realizáciu dynamickej stabilizácie pohybu terčov v podmienkach vysokého vákua. Ďalej je potrebné inovovať ovládací systém, spojenie s elektronikou riadenia terčovej komory a kompletné prebudovanie softvérového vybavenia.
Partnerské krajiny: Rusko
HISOLD - Vysokoteplotné spájkovacie materiály - fundamentálne vlastnosti, design a príprava
Advanced Solder Materials for High-Temperature Application – their nature, design, process and control in a multiscale domain
Doba trvania: 1. 5. 2007 – 31. 5. 2011
Evidenčné číslo: COST MP0602
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janičkovič Dušan
Spoluriešitelia zo SAV: Halász Michal, RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Šebo Pavol, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Viac ako 35 inštitúcií z Európy, Ruska, Ukrajiny a Argentíny
Anotácia: Cieľom úlohy je vývoj spájky neobsahujúcej Pb pre aplikácie pri zvýšených teplotách, ktoré majú doposiaľ výnimku zo smerníc EU (WEEE a RoHS 2002/95/EC):•Vývoj vhodného materiálu so zvýšenou teplotou likvidu a so zvýšenou spoľahlivosťou pri vyšších teplotách• Určenie ich fyzikálnych a termodynamických vlastností•Vyšetrovanie „solid-liquid“ transformácie pri rôznych podmienkach a štruktúry a procesu stanutia spojov
Webová stránka projektu: http://cost602.ipm.cz/
Vývoj nových komponentov pre RTG difrakciu and malouhlový RTG rozptyl
Development of new components for X-ray diffraction an a novel (GI)SAS instrument
Doba trvania: 1. 4. 2009 – 1. 4. 2011
Evidenčné číslo: COMET K2 project A2.12
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom priemyselného projektu je optimalizácia stávajúceho zariadenia pre malouhlový RTG rozptyl (SAXS) firmy BRUKER (zariadenie NanoStar). V spolupraci budú prepracované možnosti vylepšenia rozlíšenia v reciprokom priestore. Taktiež budú skúmané možnosti zvýšenia RTG fotónového toku v primárnom lúči.
Partnerské krajiny: Nemecko, Rakúsko
Charakterizácia systému typu FINEMET pre aplikácie vo výkonovej energetike
Production and characterization of FINEMET type alloys for transformer core applications
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Butvin Pavol, CSc., RNDr. Butvinová Beata, CSc., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: prof. V. Cremaschi, Ing. J. Silveyra, FIUBA Buenos Aires, prof. M. Miglierini, FEI STU Bratislava
Anotácia: Vývoj magneticky mäkkých rýchlochladených materiálov pre priemyselné aplikácie.
Partnerské krajiny: Argentína, Slovensko
CaSpIQS - Kapacitný spektrometer s vysokou citlivosťou na vyšetrovanie elektrických charakteristík a porúch v polovodičových kvantových štruktúrach
Increased sensitivity capacitance spectrometer for investigation of electrical characteristics and defects in semicoductor quantum structures
Doba trvania: 1. 5. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: SK-HU-0024-08
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Anotácia: Bude vyvinutý a testovaný vysokocitlivý kapacitný tranzientový spektrometer a použitý na výskum kvantových štruktúr. Prístroj bude vhodný pre základný výskum, ale aj na testovanie technológie polovodičov. Predstavuje rozšírenie osvedčenej metódy analýzy polovodičov, umožňujúce meranie elektrických vlastností s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou. Možno ho považovať za dôležitý krok smerujúci k rastrovacej tranzientovej mikroskopii, využiteľnej napr. na výskum elektricky aktívnych defektov v nanoštruktúrach.
Partnerské krajiny: Maďarsko
NANOSPAP - Nanoštruktúry pre spintroniku a iné aplikácie
Nanostructures for spintronics and other applications
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2007-009-SK
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chitu Lívia, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Popelák Miroslav, Piešťany, Ing. Senderák Rudolf, Piešťany, Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt má 2 hlavné ciele -1. Vývoj nanočasticovej "lift-off" litografie ako nízkonákladovej a flexibilnej technológie vhodnej na priemyselnú výrobu usporiadaných súborov rôznych typov nanoštruktúr a jej pilotná aplikácia na prípravu spintronických nanoštruktúr.2. Príprava, charakterizácia a štúdium nových spinových ventilov s obrovskou magnetorezistenciou (GMR) založených na preklápaní magnetizácie prúdom (CIMS); príprava a testy funkčných demonštračných prototypov nových spintronických nanoprístrojov - nanospínač, nanosenzor a usporiadaný súbor nanostĺpikov CIMS (spinových nanoventilov) ktoré môžu byť implementované do priemyselnej výroby.
Partnerské krajiny: Rumunsko
HIGHTEMAL - Objemové nanoštrukturované hliníkové materiály pre použitie při zvýšených teplotách
Bulk nanostructured Al profiles for applications at elevated temperatures
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Krajčí Marián, DrSc., RNDr. Mihalkovič Marek, CSc.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Príprava a charakterizácia nových systémov na báze metastabilného beta-Ti pre biomedicínske aplikácie
Preparation and characterization of new systems based on metastable beta-Titanium for biomedical applications
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, RNDr. Mihalkovič Marek, CSc., Ing. Švec Peter, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD., RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Dr. F. Prima, Prof. R. Portier, Dr. Ph. Vermaut
Partnerské krajiny: Francúzsko
Príprava iónových ternárnych systémov ZrO2-CeO2-R2O3 (R=Y, vzácne zeminy) z taveniny a výskum vplyvu efektívneho iónového polomeru vzácnych zemín na fyzikálno-chemické vlastnosti systémov.
Preparation of ionic ternary systems ZrO2-CeO2-R2O3 (R=Y, rare earths) from the melt and investigation of the rare earth cation effective ionic radius influence on the physico-chemical properties of systems.
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hartmanová Mária, DrSc.
Anotácia: Vplyv efektívneho iónového polomeru Sm3+ na elektrické a mechanické vlastnosti (prenos náboja a mechanická tvrdosť) systémov na báze ZrO2 a CeO2 bol študovaný v súvislosti s použitím v tuhých oxidových palivových článkoch (SOFC) a ako ochranné povlaky na kovové materiály.
Teoretický výskum vlastností ťažkých a exotických hadrónov v rámci relativistického kvarkového modelu.
Theoretical investigation of heavy and exotic hadrons properties in the framework of the relativistic quark model
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 01-3-1070
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
COSTaction - Elektromagnetické spracovanie materiálov
Electromagnetic Processing of Materials (EPM)
Doba trvania: 1. 5. 2004 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: P17
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Belgicko
Webová stránka projektu: http://www.robertus.staff.shef.ac.uk/cost-p17-epm/index.html
QUROPE - Kvantová informácia – spracovanie a komunikácia v Európe
Quantum Information Processing and Communication in Europe
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: FP-2002
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Koordinovanie aktivít európskej komunity v problematike spracovania kvantovej informácie.a komunikácie
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
-
Magnetoelastic and magnetoelectric effects in soft-magnetic amorphous and nanocrystalline alloys
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 11
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vlasák Gabriel, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illeková Emília, DrSc., RNDr. Janičkovič Dušan, Mgr. Ing. Paluga Marek, Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: prof. A. S. Waniewska, dr. M. Kuzminski, dr. Natalia Natalko (IP PAS, Warsaw)
Partnerské krajiny: Poľsko
-
Microstructure, magnetic and magnetoresistance properties relationship in multilayered system with alternating anisotropies
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 34
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
QTV4 - Kvantové technológie vo V4
Quantum Technologies in V4
Doba trvania: 1. 12. 2008 – 30. 11. 2009
Evidenčné číslo:
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko
Webová stránka projektu: http://www.quniverse.sk/conf/v4school/
QAP - Qubitové aplikácie
Qubit applications
Doba trvania: 1. 11. 2005 – 31. 10. 2009
Evidenčné číslo: IST-CT-2005-015848
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Mgr. Košík Jozef, Mgr. Nagaj Daniel, PhD., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Mgr. Roško Marián, Mgr. Rybár Tomáš, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Ing. Mgr. Staňo Peter, PhD., Mgr. Štelmachovič Peter, Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. (FMFI UK)
Anotácia: Teoretickým aj experimentálnym prístupom rozvíjať aplikácie na spracovanie kvantovej informácie a skúmať teoretické koncepcie kvantovej informácie.
Partnerské krajiny: Austrália, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.qubitapplications.com
EURISOL DS - Európske zariadenie na on-line separáciu rádioaktívnych iónových zväzkov
European Isotope Separation On-Line Radioactive Ion Beam Facility
Doba trvania: 1. 2. 2005 – 31. 7. 2009
Evidenčné číslo: 515768
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.eurisol.org
MISGAM - Metódy Integrovateľných Systémov, Geometrie, Aplikovanej Matematiky
Methods of Integrable Systems, Geometry, Applied Mathematics
Doba trvania: 1. 7. 2004 – 31. 7. 2009
Evidenčné číslo: CBP.EAPCLG 981471
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.esf.org/esf_article.php?language=0&article=431&domain=1&activity=1
Oxide Sensors for Chemicals Detection
Oxide Sensors for Chemicals Detection
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 30. 4. 2009
Evidenčné číslo: Luches,NATO CLG 982748
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Chitu Lívia, PhD., RNDr. Majková Eva, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
O mechanizmoch pasivácie defektov a nízkoteplotnej oxidácie a ich aplikácia v Si slnečných článkoch
Mechanism of defect passivation and low temperature oxidation and their application to solar cells
Doba trvania: 1. 4. 2007 – 30. 3. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Brunner Róbert, CSc., Ing. Rusnák Jaroslav, PhD., Zubeková Mária, technik
Spoluriešitelia mimo SAV: Kolegovia z KF EF Žilinskej univerzity a z KEF FMFI UK Bratislava
Partnerské krajiny: Japonsko
EURONS - Európska integrovaná iniciatíva infraštruktúry jadrovej fyziky
EUROpean Nuclear Structure Integrated Infrastructure Initiative
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 506065
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., Ing. Gmuca Štefan, CSc., Ing. Krištiak Jozef, CSc., Mgr. Veselský Martin, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Saro Stefan, Povinec Pavol, Masarik Jozef, FMFI UK
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.gsi.de/eurons
Exotické hyperjadrá s prebytkom neutrónov
Neutron-rich exotic hypernuclei
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan, CSc.
Partnerské krajiny: Česko
Magneticky mäkké amorfné a nanokryštalické materiály pre senzorové aplikácie
Soft magnetic amorphous ans nanocrystalline materials for sensor applications
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
Merania rtg reflektivity pre vyhodnotenia tenkých vrstiev a multivrstiev
X-ray reflectivity measurements for evaluation of thin films and multilayers
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: VAMAS A10
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Majková Eva, DrSc., Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na vypracovanie presných a spoľahlivých postupov merania rtg reflektivity a stanovenie najvhodnejších matematických metód analýzy dát pre nedeštruktívne určenie parametrov tenkých vrstiev a multivrstiev na základe porovnávacích meraní na vybraných testovacích vzorkách v rôznych svetových laboratóriách. Získané poznatky budú základom pre ISO štandardizáciu meraní rtg reflektivity ako nedeštruktívneho diagnostického nástroja pre prax.
Partnerské krajiny: Česko, Čína, Francúzsko, Japonsko, Kórejská republika, Nemecko, Rusko, Taliansko, USA, Veľká Británia
Usporiadané súbory nanočastíc pre spintroniku
Ordered arrays of nanoparticles for spintronic devices
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: II 05 083 EC
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Partnerské krajiny: Nemecko
Kvantova mechanika opisu radiacneho zachytu nukleonov v ramci optickeho potencialu
Quantum mechanics of nuclear radioactive capture models based on optical potential
Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 4. 2008
Evidenčné číslo: 3
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Běták Emil, DrSc., RNDr. Hlaváč Stanislav, CSc.
Partnerské krajiny: Slovinsko
CONQUEST - Kontrolovaná kvantová koherencia a previazanie v skupinách lapených častíc
Controlled Quantum Coherence and Entanglement is Sets of Trapped Particles
Doba trvania: 1. 3. 2004 – 29. 2. 2008
Evidenčné číslo: MRTN-CT-2003-505089
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Doc. RNDr. Plesch Martin, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD., Doc. Mgr. Ziman Mário, PhD.
Anotácia: Kontrolovaná manipulácia s individuálnymi kvantovými objektami ako sú atómy, ióny a fotóny na úrovni ich kvantových stavov, obsahujúcimi vnútorné i vonkajšie stupne voľnosti. Výskum možností využitia výsledkov pre budovanie zariadení pre kvantové počítanie, kvantovú komunikáciu a spracovanie informácie na kvantovej úrovni.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.quniverse.sk/conquest/
Difúzia a stabilita rozhraní v kovových multivrstvách
Diffusion and interface stability in metallic multilayers
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 16
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Partnerské krajiny: Ukrajina
IN-MAG - Magnetické multivrstvy a efekty indukovaného magnetizmu
Magnetic multilayers and effects of induced magnetism
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 7
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva, DrSc.
Partnerské krajiny: Francúzsko
-
Optical and Electrical properties of ionic and electronic conductors in the form of thin films
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hartmanová Mária, DrSc.
Partnerské krajiny: Španielsko
Optické a elektrické vlastnosti tenkovrstvových iónových oxidov a elektrických vodičov
Optical and electrical properties of oxide ionic and electronic conductors in the form of thin films
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hartmanová Mária, DrSc.
Partnerské krajiny: Španielsko
Rekonštrukcia procesov a viac-časticové previazanie
Process Tomography and Multi-partite Entanglement
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 03-08
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Partnerské krajiny: Čína
Štúdium jadier s extrémnou izospinovou asymetriou
Investigation of Nuclei Under Extremes of Isospin Asymmetry
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 3-05
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Čína
Vyšetrovanie elektronických stavov v amorfnom kremíku a príbuzných materiáloch
Investigation on the electronic states in amorphous silicon and related materials
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech, CSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko
Vyšetrovanie quarkovej štruktúry barionov
Investigation of quark structure of baryons
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nagy Miroslav, DrSc.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Kombustná reakcia horenia bez plynnej fázy a formovanie štruktúry v multivrstvových tenkých fóliách
Gasless combustion and structure formation in multilayer thin films
Doba trvania: 1. 4. 2004 – 1. 11. 2007
Evidenčné číslo: 03-51-4103
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illeková Emília, DrSc.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Rakúsko, Rusko
Kvantové spracovanie informácie vo fotonických kryštáloch
Quantum information processing in photonic crystals
Doba trvania: 1. 6. 2004 – 31. 5. 2007
Evidenčné číslo: 3 MTA-SAV
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Kvantové spracovanie informácie vo fotonických kryštáloch
Quantum information processing in photonic crystals
Doba trvania: 1. 6. 2004 – 31. 5. 2007
Evidenčné číslo: 3 MTA-SAV
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
ELFNET - Bezolovnaté spájky
European Lead-Free Soldering Network
Doba trvania: 1. 5. 2004 – 30. 4. 2007
Evidenčné číslo: NMP2-CT-2003-505504
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.europeanleadfree.net
Kvantové informačné technológie: kvantová kryptografia a simulácie kvantových mnohočasticových systémov
Quantum information technologies: quantum cryptography and simulation of quantum many-body systems
Doba trvania: 1. 3. 2005 – 31. 3. 2007
Evidenčné číslo: 04-77-7289
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Numerické simulácie viacčasticových kvantových systémov. Kvantové kryptografické protokoly. Optimálne parametre pre distribúciu kvantových kľúčov.
Partnerské krajiny: Arménsko, Bielorusko, Francúzsko, Nemecko, Rusko
Webová stránka projektu: www.quniverse.sk/intas/
ERA-Pilot QIST - Štrukturovanie európskeho výskumného priestoru v oblasti a technológií o kvantovej informácii
Structuring the European Research Area within Quantum Information Science and Technology
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 1. 2007
Evidenčné číslo: IST-015789
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Štruktúrovanie výskumu v oblasti kvantovej teórie informácie – zosumarizovanie aktivít a plán pre ďalší rozvoj v tejto oblasti výskumu v rámci Európy. Vypracovanie pravidiel pre financovanie výskumu určené pre EK. Vytvorenie úzkej spolupráce medzi výskumom a priemyslom.
Partnerské krajiny: Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.qist-europe.net
Elektromagnetické vlastnosti left-handed materiálov
Electromagnetic Properties of left-handed materials
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: CBP.EAPCLG 981471
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Markoš Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: USA
-
Formation of ordered arrays of magnetic colloidal nanoparticles by self-assembling in magnetic field..
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
Možnosť využitia antiprotónov pre medicínsku diagnostiku a terapeutické aplikácie.
Potential of Antiprotons for Medical Diagnostic and Therapeutic Applications
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: 5
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Grécko
Č. 01-3-1028-99/ - Nízkoenergetický kvarkový model ľahkých hadrónov
Low Energy Quark Models of Light Hadrons
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Rtg a neutrónová optika
X-ray and neutron optics
Doba trvania: 1. 8. 2002 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: P7
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jergel Matej, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Majková Eva, DrSc., Popelák Miroslav, Piešťany, Ing. Senderák Rudolf, Piešťany
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť poznanie na poli interakcie rtg žiarenia a neutrónov s povrchmi tuhých látok a rozhraní a vývoj metód prípravy a charakterizácie progresívnych inovatívnych optických prvkov pre rtg a EUV oblasť vlnových dĺžok.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://costp7.free.fr/
Štatistická mechanika coulombovských systémov
Statistical mecanics of Coulomb systems
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav, DrSc.
Partnerské krajiny: Francúzsko
Termodynamická vysokorozlišovacia charakterizácia nanokryštalických systémov pripravených z amorfných prekurzorov s výnimočnými vlastnosťami
Thermodynamic and High-Res. Characterization of Nanocrystalline Systems with Outstanding Properties from Amorphous Precursors
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Španielsko
CNR/SAS project - Tvorba usporiadaných súborov magnetických nanočastíc v magnetickom poli na tvarovaných substrátoch
Formation of order arrays of magnetic colloidal nanoparticles by self-assembling in magnetic field on paterned substrates
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Luby Štefan, DrSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
Vplyv zníženia rozmerov na magnetické vlastnosti magneticky makkých nanokryštalických materiálov
The effect of the reduced dimensionality on the magnetic properties of soft magnetic nanocrystalline alloys
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: 11
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
ECO-NET - Vývoj nových objemových amorfných alebo nanokryštalických zliatin ako prekurozorov zliatín s tvarovou pamäťou
Development de nouveaux alliages amorphes massiffs ou nanostuctured, precurseurs d,alliages a memoire de forme
Doba trvania: 1. 2. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Francúzsko
Vzťah štruktúry, rozmerov kryštálov a vlastností v magneticky mäkkých nanokryštalických systémoch)
Structure-crystal size-property relationship in soft magnetic nanocrystalline systems
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
Zariadenie na meranie a meranie Casimirovej sily v nanometrovom a mikrometrovom rozsahu
Setup for and measurement of Casimir force in the nanometre to micrometre range
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lányi Štefan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gmuca Štefan, CSc., RNDr. Pinčík Emil, CSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
QUPRODIS - Kvantové vlastnosti distribuovaných systémov
Quantum Properties of Distributed Systems
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 28. 2. 2006
Evidenčné číslo: IST-2001-38877
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Analýza distribuovaných kvantových systémov vzhľadom na možnosti spracovania kvantovej informácie
Partnerské krajiny: Austrália, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.quprodis.org
QGATES - -
Quantum gates and elementary scalable processors using deterministically addressed atoms
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
Evidenčné číslo: IST-2001-38875
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Navrhnutie a skonštruovanie novej generácie usporiadaní iónových pascí pomocou širšej škály techník zdieľajúcich spoločnú vlastnosť, ktorá umožňuje interakciu a koherentný transport individuálnych atómov a iónov medzi bodmi pasce.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia
QUEST - -
Quantum entangled states and trapped particles
Doba trvania: 1. 6. 2000 – 31. 5. 2003
Evidenčné číslo: HPRN-CT-2000-00121
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Zlepšovanie technologicjých znalostí o kontrole kvantových stavov mnohočasticových systémov, ako aj návrhy nových schém pre spracovanie kvantovej informácie.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia
EQUIP - -
Entanglement in quantum information processing and communication
Doba trvania: 1. 1. 2000 – 31. 12. 2002
Evidenčné číslo: IST-1999-11053
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Analýza mnohočasticových korelácií v kvantových systémoch.
Partnerské krajiny: Belgicko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
QUBITS - -
Quantum based information processing and transfer with single atoms and photons
Doba trvania: 1. 1. 2000 – 31. 12. 2002
Evidenčné číslo: IST-1999-13021
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc.
Anotácia: Podrobná analýza rerkonštrukcie stavov bozónových polí.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia