Medzinárodné

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

NOMAGRAD - Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer
Doba trvania: 1. 4. 2024 – 1. 3. 2027
Evidenčné číslo:
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Gejdoš Janotová Irena, PhD., RNDr. Janičkovič Dušan, Prof. Plevachuk Yuriy, DrSc., Ing Švec Jr. Peter, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj vysokocitlivého gradiometra na báze fluxgate magnetometrov na detekciu veľmi malých zmien magnetického poľa spôsobených skrytými podpovrchovými anomáliami alebo aktivitou zemskej kôry s cielom detekcie nebezpečných objektov, včasného varovania pred zemetrasením a pod. vrátane overenia funkčnosti a prípravy technických špecifikácií pre následnú výrobu. Vysoká citlivosť magnetometra sa bude dosahovať použitím špeciálne vyvinutých a spracovaných magneticky mäkkých materiálov jadra magnetometra. Špecifické ciele projektu sú: návrh, vývoj a spracovanie materiálu jadra magnetometra, návrh vysokocitlivého fluxgate magnetometra s nízkym šumom a širokým intervalom pracovných teplôt a konštrukcia gradiometra na báze týchto magnetometrov a jeho otestovanie.
Partnerské krajiny: Turecko
NanoSpace - Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre
Carbon molecular nanostructures in space
Doba trvania: 27. 10. 2022 – 26. 10. 2026
Evidenčné číslo: CA21126
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: The aim of NanoSpace is to determine the abundance, formation mechanisms and astrochemical role of carbonaceous nanoparticles in space. Carbon is ubiquitous in space; from small carbon and hydrocarbon molecules to fullerenes and large but currently unidentified polycyclic aromatic hydrocarbons, carbonaceous dust particles and ultimately life. The clear identification of C60 in the interstellar medium and around planetary nebulae has provided us with a tangible key to unlock the mysteries and complexities of cosmic carbon. We will exploit this opportunity through the synergistic combination of expertise from observational astronomy, laboratory astrophysics, spectroscopy, molecular reaction dynamics, theoretical chemistry, data science, synthetic chemistry, material science and astrobiology. This Action will provide a common basis for the different communities to interact and learn from each other, training a new generation of researchers with the laboratory, theoretical, observational and numerical skills to drive the field forward. The leading role of European researchers in this new field will be enhanced by integrating teams from ITC and involving and enabling early career researchers to take leading roles. The potential of current and upcoming observational satellites and large-scale user facilities will be fully exploited to understand the formation and astrochemical consequences of complex cosmic nano-carbons. NanoSpace will have a significant legacy, delivering the scientific community with a structured database containing relevant information on nano-carbons for use in future projects, providing new tools and knowledge to unravel key mysteries in astrochemistry and a new generation of interdisciplinary researchers with valuable translational skills to drive socioeconomic development.
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21126/
SeCCQT - Secure Communication via Classical and Quantum Technologies
Secure Communication via Classical and Quantum Technologies
Doba trvania: 30. 3. 2023 – 28. 2. 2026
Evidenčné číslo: NATO SPS G5985
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD., Ferreira Borges Gilberto, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Salari Saeid, PhD.
Anotácia: Projekt kladie dôraz na integráciu PQC s QKD na úrovni protokolu. Ako testovacie zariadenie pre hybridnú sieť implementujeme dve jednoduché prepojenia QKD – jedno v Slovenskej republike a jedno v Spojených štátoch.
Partnerské krajiny: Fínsko, Slovensko, Španielsko, USA
skQCI - Slovenská kvantová infraštruktúra
Slovak quantum communication infrastructure
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: DIGITAL-2021-QCI-01 No. 101091548
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Aktas Djeylan Vincent Ceylan, PhD., Prof. RNDr. Bužek Vladimír, DrSc., Ferreira Borges Gilberto, PhD., Prof. RNDr. Grajcar Miroslav, DrSc., Ing. Kumar Lingraj, Ing. Lacko Dušan , doc. Ing. Lacko Peter, PhD., Mgr. Rapčan Peter, PhD., Salari Saeid, PhD., Mgr. Sedlák Michal, PhD.
Anotácia: [google translated] Tento projekt je pokračovaním úsilia započatého spoluprácou medzi výskumnými skupinami kvantového informačného výskumu vo Viedni, Rakúsku (IQOQI) a Bratislave na Slovensku (IP SAS), ktoré vytvorili prvé medzinárodné prepojenie QKD medzi týmito dvoma krajinami v snahe začať realizovať Quapital. vízia konzorcia (https://quapital.eu) pre kvantovú sieť. Cieľom je použiť rovnaký hardvér a technológiu na implementáciu rôznych protokolov QKD na báze entanglementu, aby sa v tejto prvej fáze naplnilo 6 uzlov po celom Slovensku, čím sa vytvorila chrbtica národnej kvantovej siete. Zvolený prístup nielenže splní kritériá tejto výzvy na prepojenie niekoľkých európskych miest s linkami QKD, ale položí aj základy pre ďalšie kroky pri dosahovaní kvantového internetu, ktorý presahuje jednoduché kryptografické úlohy a poskytne nám príležitosť zvážiť ďalšie kvantové komunikačné protokoly v budúcnosti. Cieľ vybudovať túto infraštruktúru počas trvania tohto projektu bude sprevádzať aj vývoj našich vlastných supravodivých nanodrôtových jednofotónových detektorov a kryogénnych systémov, ktoré pomôžu uspokojiť potreby rastúcej kvantovej siete nad rámec časového plánu tohto financovaného výskumu. Takýto výskum a vývoj môže mať menšie možnosti financovania v druhej fáze EuroQCI alebo táto neskoršia fáza môže byť jednoducho viac zameraná na vyššie vrstvy infraštruktúry kvantovej siete. Súčasný projekt umožňuje Slovensku aktívne sa podieľať na európskej misii EuroQCI rozvojom kvantových komunikačných technológií a pomáha vybudovať školiace výskumné centrum, ktoré bude prospešné pre celé stredoeurópske územie a vytvorí udržateľný znalostný ekosystém pre budúcich kvantových inžinierov. .
Webová stránka projektu: https://skqci.qute.sk/
Cielená pasivácia defektov v tenkých perovskitových vrstvách
Targeted Defect Passivation in Thin Perovskite Films
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: CAS-SAS-2022-04
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou
Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Yulia Galagan
Anotácia: Vývoj vysoko účinných (PCE > 14 %) a stabilných (životnosť > 1 000 hodín) bezolovnatých perovskitových solárnych článkov. Konečný cieľ sa dosiahne nahradením olova (Pb) cínom (Sn), aby sa vyriešili problémy s toxicitou, a využitím zmiešaných 2D/3D perovskitov na báze Sn na vyriešenie problémov so stabilitou. S cieľom dosiahnuť vysokú PCE s 2D/3D perovskitmi na báze Sn sa tento projekt zameria na návrh nových, vysoko účinných a stabilných bezolovnatých 2D/3D perovskitových absorbérov a inžinierskych rozhraní začlenením nízkorozmerných materiálov, ako sú MXény, a pasiváciou HTL/ETL rozhraní po raste.
Partnerské krajiny: Taiwan
PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru
Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector
Doba trvania: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2024
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: Perovskity halogenidov kovov patria do skupiny materiálov s pozoruhodnými vlastnosťami pre fotovoltaické a fotodetektívne aplikácie vďaka ich jedinečným optoelektronickým vlastnostiam a veľmi žiadanému, jednoduchému a lacnému výrobnému procesu. Ich úzkopásmové emisie a laditeľné farebné vlastnosti ich predurčujú na použitie v solárnych článkoch, svetelných diódach (LED) alebo spektrometroch s pracovnou spektrálnou oblasťou v NIR-VIS-UV. Na druhej strane vysoké atómové číslo perovskitových polovodičov rozširuje ich využitie v röntgenovej oblasti. Napriek enormnému pokroku v zariadeniach na báze objemových perovskitov ich nestabilita v prostredí a potenciálna tvorba štrukturálnych defektov počas viacnásobného ohýbania ich diskriminuje pre použitie v ohybných zariadeniach. Nedávno sa objavili perovskitové kvantové bodky (PeQD) ako nularozmerný variant perovskitov, ktoré ponúkajú požadované vlastnosti mechanickej flexibility a odolnosti bez straty výkonu. Okrem toho kombinácia nízkych nákladov, spracovateľnosti v roztoku a vynikajúceho fotovoltaického výkonu robí z PeQDs skvelú alternatívu k štandardným polovodičom, najmä v oblasti citlivých a ohybných širokopásmových detektorov. Tento projekt spája päť rôznych výskumných skupín a vytvára platformu na zdieľanie ich existujúcich odborných znalostí v oblasti syntézy, prípravy a charakterizácie fotovoltaických a fotodetektívnych štruktúr na báze PeQDs. Výmena existujúcich skúseností rozšíri súčasné poznatky a povedie k inovatívnemu, flexibilnému detektoru na báze PeQDs s rozšírenou citlivosťou v röntgenovej oblasti.
Partnerské krajiny: Česko, Japonsko, Maďarsko, Poľsko
EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania
High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications
Doba trvania: 21. 10. 2020 – 20. 10. 2024
Evidenčné číslo: CA19118
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter, DrSc.
Anotácia: The goal of EsSENce is to develop an innovation scientific hub at European and International level, focusing on advanced composite materials reinforced with Carbon based (nano)materials (CNMs). The sharing of ideas and results will boost the development of high-performance composites with sensing properties. Special focus will be given in the utilisation of these materials for the introduction of smart properties to the final composites and their application in the field of sensors development. The aim of EsSENce hub, defined as a collaborative community, is to gather together scientific partners, research groups, technology providers and industrial key players aiming to enhance creativity and collaboration among them, by positioning the entrepreneurial individuals at the centre. Indeed, by building a community with diversity both in the broad sense (gender, ethnicity) and with regards to heterogeneous knowledge, the emergence of novel ideas and practices is fostered thus leading to unique and viable innovations. EsSENce activities will focus on the promotion of the successful results from the involved partners and the utilization of the synergistic effect to improve exploitation and dissemination of knowledge. Dissemination and management actions will be organised to attract the interest of research and industry for higher awareness. The intention is to enable as many groups as possible to participate in a highly integrated innovation environment, which will develop Workgroups, will organize Workshops and Conferences, as well as Training Schools and Seminars. EsSENce will promote mobility among researchers, junior scientists and students working on these fields, while promoting contacts with related industries.
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19118/