Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov

Vedúci oddelenia:RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
Zástupca vedúceho oddelenia:
Webová stránka:http://dcps.sav.sk
Pracovníci:zoznam pracovníkov OKFS

Výskumná činnosť

Výskum na oddelení pozostáva z teoretického skúmania rôznych komplexných fyzikálnych systémov analytickými a numerickými metódami. Hlavné smery v súčasnosti sú:

  • počítačové modelovanie kondenzovaných systémov (Center for Computational Material Science),
  • štatistická mechanika nízkodimenzionálnych coulombovských systémov,
  • transportné procesy v kvázijednorozmerných štruktúrach,
  • bezpečnosť a efektivita kvantového spracovania informácie,
  • mechanizmus uväznenia a narušenia symetrií v kalibračných teóriách na mriežke a na svetelnom fronte.

Podrobnosti o pracovníkoch a aktivitách oddelenia nájdete na jeho webovej stránke.