menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Alica Brunová (Kvietiková)

Oznámenie

dňa 9. 8. 2022 o 9:30 hod.

sa bude konať v miestnosti F2 167, FMFI UK , 842 48 Bratislava a na ZOOM platforme obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Alica Brunová

Názov dizertačnej práce: Advanced engineering of perovskite materials – from bulk to quantum dots

Študijný odbor: Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
  2. prof. Ing. Martin Weis, PhD. – FEI STU, Bratislava, Slovenská republika
  3. prof. Dr. Jozef Keckes – Montanuniversität Leoben, Austria

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., FÚ SAV, v.v.i.

Riaditeľ FÚ SAV, v.v.i.: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.