menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Matúš Balogh

Oznámenie

dňa 16. 2. 2021 o 10:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

a na ZOOM platforme FÚ SAV, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Matúša Balogha

Názov dizertačnej práce: Spectroscopy of excited states in light Au isotopes

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Marcus Scheck – Univ. of the West of Scotland, UK
  2. doc. Mgr. Milan Krtička, PhD. – Karlova Univ., Praha
  3. Dr. Paweł Napiorkowski – Warszawa

Školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.