menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Róbert Urban

Oznámenie

dňa 16. 9. 2020 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Róberta Urbana

Názov dizertačnej práce: In-beam gamma-ray spectroscopy of 187Au at the AFRODITE array

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. – FEI STU, Bratislava
  2. prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. – FMFI UK Bratislava
  3. doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. – Ústav technické a exp. fyziky, ČVUT v Prahe, ČR

Školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.