menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martin Hodas

                                                                

Oznámenie

 

dňa  22. 07. 2016o 11:30 hod.

 

sa bude konať v miestnosti č- F2-167 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,

 Mlynská dolina, 842 48  Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

 

Mgr. Martin Hodas

 

Názov dizertačnej práce:

 

In-situ study of thin film growth by X-Ray scattering

 

Odbor:    

4.1.4 Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

 

Oponentmi dizertačnej práce sú:

 

1. prof. Dr. Frank Schreiber - Istitute of Applied Physics, University of Tubingen, Auf der Morgenstelle 10, 72076 Tubingen, DE

2. Prof. Július Cirák, CSc. – Ústav jasrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislva

3. Dr. Tomáš Roch, PhD. - Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48  Bratislava

 

 

Školiteľ:          Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

 

 

 

                                                                                        RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

                                                                                      riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV

 Autoreferát DP

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.