menu

„Debrecínsky bozón“ – prejav piatej interakcie alebo jadrovej štruktúry?

Martin Veselský (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:

Nedávno publikovaný výsledok A. Krasznahorkaya a kolektívu z ATOMKI Debrecín vzbudil celosvetový ohlas. V reakcii protónu s jadrom 7Li bol študovaný rozpad vzbudených hladín prostredníctvom vnútornej párovej konverzie a pre vzbudenú hladinu 1+ s energiou 18.15 MeV bola pozorovaná anomálna uhlová korelácia pre detekované páry elektrónov a pozitrónov s prebytkom pri relatívnych uhloch 140 až 180 stupňov. Ako možné vysvetlenie bola autormi navrhnutá emisia neutrálneho bozónu s hmotnosťou 17 MeV, čo by znamenalo novú, doposiaľ nepozorovanú časticu. Ako alternatívna interpretácia bude prezentovaný efekt jadrovej klastrovej štruktúry, kde emisia párov zo vzbudeného stavu a ich uhlové korelácie môžu byť ovplyvnené tzv. proximity efektom, keď výsledné uhlové rozdelenie emisie je ovplyvnené priestorovým rozložením jadrových klastrov. Bude prezentovaný nový model troj-klastrovej štruktúry, založený na analytickom riešení Schrödingerovej rovnice metódou Nikiforova a Uvarova, ktorý umožňuje reprodukovať tak experimentálne pozorovanú štruktúru vzbudených stavov jadra 12C, včítane Hoylovho stavu, prostredníctvom interakcie troch alfa-častíc, ako aj štruktúru vzbudených stavov jadra 8Be, pozorovaných v reakcii protónu a 7Li, interakciou protónu, tritónu a alfa-častice. Klastrová štruktúra takéhoto stavu a s ňou spojený proximity efekt môže vyvolať prebytok emisie pri veľkých relatívnych uhloch, konzistentný s experimentom.

undefinedOznam o seminári