menu

Obhajoba dizertačnej práce

MSc. Rupali Tiwari

Oznámenie

dňa 30. 8. 2020 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadačke č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, a na ZOOM platforme FÚ SAV, obhajoba dizertačnej práce

MSc. Rupali Tiwari

Názov dizertačnej práce: The development of physical models and methods for measuring the thermal properties of natural materials suitable for the energy storage of the thermal energy in the earth’s bedrock

Študijný program: Fyzikálne inžinierstvo

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, PhD. – Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
  2. doc. Ing. Peter Bokes, PhD. – FEI STU, Slovenská republika

Školiteľ: Ing. Vlastimil Boháč, CSc., FÚ SAV, Bratislava

Konzultant: Dr. Ing. Peter Dieška, CSc., FEI STU, Bratislava

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.