menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Michal Bodík

Oznámenie

dňa 26. 8. 2020 o 14:15 hod.

sa bude konať v zasadačke č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Michala Bodíka

Názov dizertačnej práce: Exfoliácia a pokročilá funkcionalizácia dvoj-dimenzionálnych materiálov

Odbor: 4.1.4 Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Mário Janda, PhD. – FMFI UK, Bratislava
  2. Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. – ÚPol SAV, Bratislava
  3. prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. – FEI STU, Bratislava

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.