menu

16. zasadnutie VR

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Najbližšie zasadnutie Vedeckej rady FÚ SAV sa uskutoční v utorok 20. marca 2018 o 13:00 v zasadačke FÚ SAV.

Program:

  1. Prezentácie a vyhodnotenie kandidátov na štipendium Štefan Schwarza
  2. Informácia zo spoločného zasadnutia riaditeľov ústavov a predsedov vedeckých rád za prvé oddelenie
  3. Rôzne

Zasadnutia sú verejné.