menu

Od vysokospinovej fyziky k aplikovanému výskumu

Andrej Herzáň (Dept. of Physics, University of Liverpool, UK)

 

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:

V spojení s tým ako napredujú technické možnosti a rozširuje sa naše poznanie sveta, je všeobecným cieľom zmapovať a preskúmať aj exotickejšie atómové jadrá. Jadrá s jedným nukleónom (protón, neutrón) mimo uzavreté vrstvy sú v prioritnom záujme. Skúmanie neutrónovo-deficitných izotopov bizmutu (Z = 83) zohráva dôležitú úlohu v porozumení javov ako napr. vývoj deformácie atómových jadier a tvarová koexistencia v oblasti okolo olova. Ich prispenie do studnice vedomostí o exotických veľmi ťažkých jadrách, skrz detailné spektroskopické štúdie, je preto žiadúce. Dva takéto experimenty boli vykonané v Urýchľovačovom laboratóriu na oddelení fyziky Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. V izotopoch 193,195Bi [1, 2] sú pozorované nezvyčajné podobnosti medzi vysokospinovými štruktúrami, pričom kolektívne stavy nad izomérnymi hladinami sú ich súčasťou. Na oddelení fyziky Univerzity v Liverpoole, UK, boli realizované štúdie štruktúry nepárno-nepárneho 194Bi [3] a izotopov 157Hf a 157Ta [4] nachádzajúcich sa v blízkosti tzv. proton drip line.


Nadväzujúcou časťou v prezentácii bude prehľad fyzikálnych záujmov v novom Urýchľovačovom laboratóriu na detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch. Tu bude popri základnom výskume štruktúry ťažkých jadier prebiehať taktiež aplikovaný/interdisciplinárny výskum, a to za pomoci urýchlených zväzkov ľahkých iónov, ako aj monoenergetických neutrónov.

 

[1] A. Herzáň et al., Phys. Rev. C 92, 044310 (2015).
[2] A. Herzáň et al., Phys. Rev. C 96, 014301 (2017).
[3] A. Herzáň et al., to be published.
[4] A. Herzáň et al., to be published.