menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jakub Hagara

Oznámenie

dňa 5. 3. 2021 o 14:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

a na ZOOM platforme FÚ SAV, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jakuba Hagaru

Názov dizertačnej práce: Výsku a vývoj difrakčnej RTG optiky pre Bio-zobrazovacie metódy v priamom a reciprokom priestore

Študijný program: Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. RNDr. Václav Holý, CSc. – Masarykova Univerzita, Brno
  2. doc. RNDr. Tomáš Roch, PhD. – FMFI UK, Bratislava
  3. prof. Dr. Christian Teichert – University of Leoben

Školiteľ: Rer. Nat. Dr. Peter Šiffalovič, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.