menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jozef Klimo

Oznámenie

dňa 13. 1. 2020 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jozefa Klima

Názov dizertačnej práce: Properties and Production Possibilities of Exotic Nuclei (Vlastnosti a možnosti produkcie exotických jadier)

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Vladimír Nečas, DrSc. – FEI STU, Bratislava
  2. prof. Dr. Boris Tomášik – KF UMB Banská Bystrica
  3. doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. – Ústav technické a exp. fyziky, ČVUT v Prahe, ČR

Školiteľ: Mgr. Martin Veselský, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.