menu

Prijímacie pohovory pre študentov z tretích krajín

FÚ SAV otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre študentov z tretích krajín.

Všeobecné informácie o štúdiu sú na našej webstránke, s tým, že prihlášky na štúdium môžu uchádzači zasielať do 12.3.2018. Pohovory je možné absolvovať aj cez Skype.

Prílohy prihlášky na doktorandské štúdium:

  • stručný životopis, vrátane zoznamu doteraz opublikovaných odborných a vedeckých prác
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu; v prípade, že uchádzač ešte študuje, dodá ich dodatočne)