menu

Obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michala Danišku

Oznámenie

 dňa  12. 01. 2017o 10:00 hod.

 sa bude konať v seminárnej miestnosti CVKI, na 1. poschodí Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava., obhajoba dizertačnej práce

 

Mgr. Michala Danišku

 

Názov dizertačnej práce:

 

Study of classical and quantum phase transitions on non-euclidean geometries in higher dimensions

 

Odbor:    

4.1.2 Všeobecná fyzika a matematická fyzika

 

Oponentmi dizertačnej práce sú:

 

doc. RNDr. Igor Medveď, PhD - Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

                        RNDr. Hana Čenčariková, PhD. - Ústav experimentálnej fyziky SAV

Doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. – Elektrotechnický ústav SAV

 

Školiteľ:          Mgr. Andrej Gendiar, PhD

 

                                                                                        RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

                                                                                      riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV

 

 

 

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.