menu

Zoznam projektov Štrukturálnych fondov

ITMS2014-313010U400

Názov projektu: Výskum nových materiálov metódami pokročilej diagnostiky
Názov a sídlo prijímateľa: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
Miesto realizácie: Trnavský kraj/Piešťany, Bratislavský kraj/Bratislava
Nenávratný finančný príspevok: 258 241,64 EUR
ITMS2014+ kód projektu: 313010U400
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie; OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matej Jergel, DrSc., Ing Peter Švec, DrSc.
Obdobie realizácie: 01/2016 – 12/2019

Podrobnejšie informácie o výstupoch projektu a publikáciách sú uvedené v súbore: „Výskum nových materiálov metódami pokročilej diagnostiky“