Projektová činnosť

samostatný vedecký pracovník
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2023
 • Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach
  Program: JRP
  Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
 • Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
 • Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2018
 • Objemové nanoštrukturované hliníkové materiály pre použitie při zvýšených teplotách
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Príprava a charakterizácia nových systémov na báze metastabilného beta-Ti pre biomedicínske aplikácie
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010

Národné

Aktuálne
 • Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
 • Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2018
 • Nové kovové materiály s komplexnou štruktúrou a mimoriadnymi objemovými a povrchovými vlastnosťami
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 8. 2011 – 31. 12. 2015
 • Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciu nových kovových materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Kovové materiály s komplexnou štruktúrou
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Experimentálne sledovanie termofyzikálnych vlastností vysokoteplotných bezolovnatých spájok
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2011
 • Centrum nanoštruktúrnych materiálov - NANOSMART
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Interakcie na rozhraní kov - kvapalný kov: Interakcia pokročilých vysokoteplotných bezolovnatých spájok s kovovými i nekovovými nosičmi
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
 • Objemové a povrchové vlastnosti nových kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Elektromagnetické spracovanie materiálov
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Doba trvania: 1. 4. 2005 – 31. 12. 2009
 • Elektromagnetické spracovanie metastabilných materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
 • Komplexné kovové zliatiny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009