Projektová činnosť

vedúci vedecký pracovník
Ing. Peter Švec, DrSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 4. 2024 – 1. 3. 2027
Ukončené
 • Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2023
 • Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach
  Program: JRP
  Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
 • Výrobky z rias získané pomocou nových magnetických kultivačných a extrakčných techník
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020
 • Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2018
 • Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 6. 2015 – 30. 5. 2018
 • Detekcia malých magnetických polí pomocou fyzikálne spracovaných rýchlochladených zliatin
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 10. 2016
 • Bilaterálny projekt FÚ SAV – SuperSTEM Laboratory Daresbury
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 12. 2015
 • Funkčné vlastnosti nových amorfných a nanokryštalických magnetických materiálov
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
 • Kovové pásky pre magnetické senzory
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • Doménová štruktúra a magnetoelastické javy v magneticky mäkkých amorfných a nanokryštalických zliatinách
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Magneticky mäkké objemové kovové sklá a nanokompozity ako prekurzory pre senzory a aktuátory
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
 • Charakterizácia systému typu FINEMET pre aplikácie vo výkonovej energetike
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
 • Objemové nanoštrukturované hliníkové materiály pre použitie při zvýšených teplotách
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Príprava a charakterizácia nových systémov na báze metastabilného beta-Ti pre biomedicínske aplikácie
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010
 • Elektromagnetické spracovanie materiálov
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 5. 2004 – 31. 12. 2009
 • -
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Magneticky mäkké amorfné a nanokryštalické materiály pre senzorové aplikácie
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Bezolovnaté spájky
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 5. 2004 – 30. 4. 2007
 • Termodynamická vysokorozlišovacia charakterizácia nanokryštalických systémov pripravených z amorfných prekurzorov s výnimočnými vlastnosťami
  Program: Medziústavná dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
 • Vplyv zníženia rozmerov na magnetické vlastnosti magneticky makkých nanokryštalických materiálov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
 • Vývoj nových objemových amorfných alebo nanokryštalických zliatin ako prekurozorov zliatín s tvarovou pamäťou
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 2. 2004 – 31. 12. 2006
 • Vzťah štruktúry, rozmerov kryštálov a vlastností v magneticky mäkkých nanokryštalických systémoch)
  Program: Medziústavná dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Vplyv kovových nanočastíc a taviva dopovaného nanočasticami na spájkované spoje medzi bezolovnatými spájkami a kovovými substrátmi
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2023
 • Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 12. 2018 – 31. 10. 2021
 • Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
 • Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2018
 • Nové kovové materiály s komplexnou štruktúrou a mimoriadnymi objemovými a povrchovými vlastnosťami
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Progresívne nanokryštalické a amorfné materiály pre aplikáciu vo vybraných špičkových zariadeniach výkonovej elektroniky
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 31. 7. 2016
 • Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 9. 2013 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 8. 2011 – 31. 12. 2015
 • Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Vplyv expozičných podmienok na vývoj binárnych a ternárnych fáz v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciu nových kovových materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014
 • Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 5. 2010 – 1. 3. 2014
 • Kovové materiály s komplexnou štruktúrou
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Mikroštruktúra zliatin na báze Fe-Al
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • CEKOMAT II - Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2012
 • Experimentálne sledovanie termofyzikálnych vlastností vysokoteplotných bezolovnatých spájok
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2011
 • Centrum nanoštruktúrnych materiálov - NANOSMART
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Interakcie na rozhraní kov - kvapalný kov: Interakcia pokročilých vysokoteplotných bezolovnatých spájok s kovovými i nekovovými nosičmi
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
 • Objemové a povrchové vlastnosti nových kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Elektromagnetické spracovanie materiálov
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Doba trvania: 1. 4. 2005 – 31. 12. 2009
 • Elektromagnetické spracovanie metastabilných materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
 • Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM = prechodný prvok)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Komplexné kovové zliatiny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
 • Magnetomechanické javy v zliatinách na máze Fe a FeGa
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009