Projektová činnosť

samostatný vedecký pracovník
RNDr. Igor Maťko, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Hybridný integrovaný klaster pre generovanie elektrickej energie vrátane obnoviteľných palív
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 6. 2015 – 30. 5. 2018
 • Detekcia malých magnetických polí pomocou fyzikálne spracovaných rýchlochladených zliatin
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 10. 2016
 • Bilaterálny projekt FÚ SAV – SuperSTEM Laboratory Daresbury
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2013 – 31. 12. 2015
 • Funkčné vlastnosti nových amorfných a nanokryštalických magnetických materiálov
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
 • Magneticky mäkké objemové kovové sklá a nanokompozity ako prekurzory pre senzory a aktuátory
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012

Národné

Aktuálne
 • Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 12. 2018 – 31. 10. 2021
 • Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Fyzikálne vlastnosti vody uväznenej v mezopóroch a kryoprotektíva
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Nanoštruktúra a vlastnosti komplexných kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických , experimentálnych a technologických postupov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatín
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
 • Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2018
 • Nové kovové materiály s komplexnou štruktúrou a mimoriadnymi objemovými a povrchovými vlastnosťami
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 8. 2011 – 31. 12. 2015
 • Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Štúdium kryštálovej štruktúry a termodynamických vlastností komplexných kovových zliatin na báze hliníka respektíve zinku
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciu nových kovových materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Kovové materiály s komplexnou štruktúrou
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Mikroštruktúra zliatin na báze Fe-Al
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • Objemové a povrchové vlastnosti nových kovových materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Elektromagnetické spracovanie metastabilných materiálov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009
 • Komplexné kovové zliatiny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2009