Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie FÚ SAV, v. v. i.

Update 08/03/2024:

Zamestnanci organizácie vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii ku dňu 13. 03. 2024 / PDF


Update 01/03/2024:

Zhromaždenie zamestnancov FÚ SAV, v. v. i. na verejné predstavenie uchádzačov na pozíciu riaditeľa sa uskutoční v stredu 13. 3. 2024 o 13:30 v auditóriu QUTE a je súčasťou výberového konania.


Update 01/12/2023:

Zamestnanci organizácie vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii ku dňu 6. 12. 2023 / PDF

Pozn.: zhromaždenie bolo 5. 12. 2023 odložené na neskorší termín.


Update 28/11/2023:

Zhromaždenie zamestnancov FÚ SAV, v. v. i. na verejné predstavenie uchádzačov na pozíciu riaditeľa sa uskutoční v stredu 6. 12. 2023 o 13:30 v auditóriu QUTE a je súčasťou výberového konania.


Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie:

Fyzikálny ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,
sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 1. životopis vo formáte Europass,
 2. doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa
 3. doklady o doterajšej riadiacej praxi,
 4. doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača,
 5. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizácie,
 6. čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
  (Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV, ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27.10.2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Prílohy:

 • Inzerát / DOC
 • Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa VVI / PDF