Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 11. júla 2023 o 14:30 hod. sa uskutoční v miestnosti č. F2 167, FMFI UK, 842 48 Bratislava obhajoba dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Vladimíra Helda

Názov dizertačnej práce: GROWTH AND ADVANCED X-RAY AND PHOTOLUMINESCENCE STUDY OF THIN FILMS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD. (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.)

Oznámenie / PDF