Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 4. júla 2023 o 09:30 hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti 295, FÚ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava obhajoba dizertačnej práce doktoranda

MSc. Muhammad Faraz Ud Din

Názov dizertačnej práce: Two-dimensional Ti3C2TX MXenes Incorporated Perovskite Solar Cells

Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.)

Oznámenie / PDF