Obchodná verejná súťaž

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., v zmysle § 33 ods. 9 až 11 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 281-288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov, detaily sú uvedené v priloženom súbore / PDF

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže / PDF

Aktualizácia 02. 02. 2024