Výberové konanie

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií — vedúci oddelenia* pre:

 • Centrum pre výskum kvantovej informácie (kvantová teória, kvantové technológie)
 • Oddelenie fyziky kovov (fyzika kovov, metastabilné kovové systémy, modelovanie atómových štruktúr a javov z prvých princípov)
 • Oddelenie jadrovej fyziky (jadrová štruktúra, pozitrónová anihilačná spektroskopia)
 • Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov (komplexné systémy, štatistická fyzika)
 • Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr (nanoštruktúry pre optoelektroniku, theranostiku, fotovoltiku, metódy GIWAXS/GISAXS)
 • Oddelenie teoretickej fyziky (časticová fyzika, počítačová fyzika)

* v zátvorke sú uvedené oblasti vedecko-výskumného zamerania príslušného oddelenia

Kvalifikačné požiadavky:

 • trojnásobok kritérií potrebných na získanie samostatného vedeckého pracovníka (30+ publikácií, 120+ citácií),
 • 5 rokov odbornej praxe v oblasti zamerania príslušného oddelenia,
 • skúsenosť s vedením tímu

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie špecifikovanej pozície,
 • stručná predstava o vedeckom smerovaní oddelenia,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • kópia dokladu o vzdelaní (platí pre externých záujemcov),
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace (platí pre externých záujemcov).

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „Výberové konanie“ spolu s požadovanými dokumentami predložte v termíne do 20. júna 2023 na sekretariát FÚ SAV, v. v. i., prípadne poštou na adresu Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.

Výberové konanie sa plánuje konať 27. júna 2023 o 9:00 v zasadačke FÚ SAV, v. v. i., pohovory uchádzačov budú možné aj prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prípadné zmeny, resp. detaily budú včas oznámené.

K výberovému konaniu bude vydaný samostatný príkaz riaditeľa FÚ SAV, v. v. i.
Oznam bol zverejnený 31. 5. 2023.

Aktualizácia 30. 6. 2023:
Výsledky výberových konaní zo dňa 27. 6. 2023 na obsadenie pozícií vedúcich oddelení na FÚ SAV, v. v. i.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho oddelenia teoretickej fyziky.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát Mgr. Erik Bartoš, PhD. Výberová komisia vybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo úspešné.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho oddelenia jadrovej fyziky.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát Mgr. Andrej Herzáň, PhD. Výberová komisia vybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo úspešné.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát Ing. Matej Jergel, DrSc. Výberová komisia vybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo úspešné.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho oddelenia komplexných fyzikálnych systémov.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. Výberová komisia nevybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo neúspešné.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho oddelenia fyziky kovov.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát Ing. Peter Švec, DrSc. Výberová komisia vybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo úspešné.

Výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho centra pre výskum kvantovej informácie.
Do výberového konania sa prihlásil jediný kandidát doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. Výberová komisia vybrala tohto kandidáta na danú pozíciu, výberové konanie bolo úspešné.