Výberové konanie — vedúci oddelenia

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície — vedúci oddelenia pre Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov s vedecko-výskumným zameraním na komplexné systémy a štatistickú fyziku.

Kvalifikačné požiadavky:

  • trojnásobok kritérií potrebných na získanie samostatného vedeckého pracovníka (30+ publikácií, 120+ citácií),
  • 5 rokov odbornej praxe v oblasti vedecko-výskumného zamerania príslušného oddelenia,
  • skúsenosť s vedením tímu

Zoznam požadovaných dokumentov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie špecifikovanej pozície,
  • stručná predstava o vedeckom smerovaní a rozvoji oddelenia,
  • písomné vyjadrenie k preukázaniu splnenia kvalifikačných predpokladov,
  • profesijný štrukturovaný životopis,
  • kópia dokladu o vzdelaní (platí pre externých záujemcov),
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace (platí pre externých záujemcov),

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „Výberové konanie“ spolu s požadovanými dokumentami predložte v termíne do 25. októbra 2023 na sekretariát FÚ SAV, v. v. i., prípadne poštou na adresu Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Výberové konanie sa uskutočňuje pohovorom, ktorý sa plánuje v termíne 6. — 10. novembra. Presný termín bude pozvaným uchádzačom oznámený minimálne 7 dní pred jeho konaním. V prípade potreby bude možné sa výberového konania zúčastniť aj prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

K výberovému konaniu bude vydaný samostatný príkaz riaditeľa FÚ SAV, v. v. i.

Oznam bol zverejnený 4. 10. 2023.