Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 4. júla 2023 o 11:00 hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti 295, FÚ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava obhajoba dizertačnej práce doktoranda

Ing. Alena Fosa

Názov dizertačnej práce: Crystallization kinetics and structure optimization of rapidly quenched Fe-Sn-B based alloys

Školiteľ: Ing. Peter Švec, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.)

Oznámenie / PDF