Rewards

Ocenenie publikácií zaradených v Nature Index

Cenou Predsedníctva SAV za publikácie v časopisoch, ktoré sú zaradené do databázy Nature Index, určenej najmä pre disciplíny z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied, boli ocenení:

  • 2022: RNDr. Naďa Mrkývková, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., za publikáciu: Kombinácia in-situ fotoluminiscencie a RTG rozptylu odhaľuje tvorbu defektov v perovskitových vrstvách na báze olova a halogenidov, publikovanú v Journal of Physical Chemistry Letters
  • 2019: Mgr. Michal Sedlák, PhD., Alessandro Bisio, doc. Mgr. Mário Ziman, PhD., za publikáciu Optimálne pravdepodobnostné naučenie sa a následné vyvolanie unitárnych kvantových procesov
  • 2019: RNDr. Naďa Mrkývková-Tesařová, PhD., Mgr. Jakub Hagara, Mgr. Peter Nádaždy, Ing. Yuriy Halahovets, PhD., Mgr. Michal Bodík, RNDr. Kamil Tokár, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc., RNDr. Eva Majková, DrSc., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., za publikáciu Štruktúra tenkej vrstvy diindenoperylénu na monovrstve MoS2.

Cena SAV za budovanie vedeckej infraštruktúry

Mgr. Martin Venhart, PhD., Ing. Vladislav Matoušek, CSc., Ing. Monika Bírová, Mgr. Andrej Špaček, Mgr. Matúš Balogh, PhD. a Ing. Matúš Sedlák, PhD. boli v r. 2021 ocenení Predsedníctvom SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. Ocenenie bolo udelené za vývoj spektrometra TATRA na detekciu konverzných elektrónov a gama žiarenia s vysokým rozlíšením na experimente IS521 v CERN. Úsilie členovia tímu prvého plne slovenského experimentu v CERN bolo uznané aj blahoprajným listom prezidenta SR Andreja Kisku.

Ocenenie špičkových publikácií autorov SAV

V kategórii špičkových časopiseckých publikácií s najvyšším indexom SJR (Scimago Journal Ranking) r. 2017 SAV ocenila našich kolegov RNDr. Róberta Turanského, PhD., Mgr. Jána Brndiara, PhD. a prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. za prácu „Subatomic-scale force vector mapping above a Ge(001) dimer using bimodal atomic force microscopy“, ktorá ukázala aplikáciu novej metódy AFM rozširujúcej jej zobrazovanie zo skalárnych na vektorové veličiny a to na subatomárnej škále.

Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich boli taktiež ocenení za publikáciu „Limitations of Structural Superlubricity: Chemical Bonds versus Contact Size“, ktorá vyšla v časopise ACS Nano. Práca dáva odpoveď na otázku, za akých podmienok sa mezoskopické nanočatice dokážu po povrchoch posúvať bez merateľného trenia a vykazovať superlubricitu.

Zlatá medaila SAV 2018

Pri príležitosti jubilea bol prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc. ocenený Zlatou medailou SAV, „za jeho odborný prínos do oblasti kvantového spracovania informácie, kvantovej teórii merania a kvantovej optiky.“

Mladý vedecký pracovník 2017

V rámci 21. ročníka podujatia Vedec roka SR 2017 získal cenu v kategórii Mladý vedecký pracovník kolega RNDr. Daniel Reitzner, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

Ocenenie SAV autorov špičkových publikácií 2017

Ivan Štich

Kolegovia RNDr. Róbert Turanský, PhD., Mgr. Ján Brndiar, PhD. a prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. získali ocenenie za špičkové časopisecké publikácie. Sú to publikácie z predchádzajúceho roka vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom meraným indexom SJR (Scimago Journal Ranking). Časopisy spadajú  do prvého percentilu s najvyšším SJR v príslušnej vednej oblasti.

Zároveň v kategórii Vysoko citované publikácie, t.j. publikáci s najvyšším počtom citácií získaných v priebehu rokov 2013 — 2015, ktoré zároveň podľa parametrov databázy Essential Science Indicators Web of Science patria medzi tzv. Highly Cited Papers, získal ocenenie prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Jean Marie Dubois Award 2016

RNDr. Marek Mihalkovič, CSc. bol ocenený medzinárodným panelom International Conference on Quasicrystals cenou Jean Marie Dubois. Ocenenie získal „for theoretical work that has enabled and demonstrated the simulation of thermodynamic and dynamic properties of quasicrystals, based on realistic atomic-scale models and energetics“.

Vedec roka 2010

Najlepším vedcom roka SR 2010 sa stal RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. „za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekingu (Čína).“

Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR 2007 udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania osemnástim významným slovenským osobnostiam. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy z rúk prezidenta prevzal aj prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy a výskumu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Vedec roka 1997

V prvom ročníku slovenskej súťaže Vedec roka SR sa najlepším vedcom stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. „za: univerzálne kvantové klonovanie a rekonštrukcia stavov kvantových systémov“.