Centrum aplikovaného výskumu

Názov projektu

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transfer technológií

Kód

ITMS:26240220088

Operačný program

OPVaV

Výzva

OPVaV-2013/4.2/09-RO „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“

Prijímateľ

Slovenská akadémia vied

Výdavky projektu

24 990 953 EUR

Trvanie projektu

2013–2015

Partneri:

Laboratórium využitia nanomateriálov

Garant E. Majkova (FU SAV), M. Omastová (UPo SAV). Laboratórium sa zameria na 2 oblasti – výskum a vývoj nanočastíc a nanočasticových súborov a na výskum a vývoj nanokompozitov

Na Slovensku sú dve oblasti výskumu a vývoja nanotechnológií, nanomateriálov a

Cieľom Laboratória je vytvoriť predpoklady na výskum a komercializáciu nanomateriálov a nanokompozitov. Budú to predovšetkým inovatívne senzory plynov COx a NOx, nanočasticové štruktúry pre aplikácie vo fotovoltike a plazmonike, nanokompozity na báze uhlíkovýc. Prístrojová infraštruktúra NANOLAB bola doplnená o konfokálny Ramanov mikroskop.

Go up