Základné informácie

Názov projektu

Centrum aplikovaného výskumu nanočastíc

ITMS kód projektu

26240220011

Zmluva o poskytnutí NFP

012/2009/4.2/OPVaV

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývoj do praxe v Bratislavskom kraji

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR external link, Stromová 1, 813 30 Bratislava; v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ external link, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Prijímateľ NFP

Fyzikálny ústav SAV external link, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

Partner

Ústav polymérov SAV external link, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava

Rozpočet projektu

494 465,00 EUR

Miesto realizácie projektu

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava

Doba realizácie projektu

10/2009–09/2012

Vedúci projektu

RNDr. Eva Majková, DrSc.

Organizačná štruktúra

Predseda Rady Centra — RNDr. Eva Majková, DrSc.
Podpredseda Rady Centra — prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Členovia Rady Centra —

Tajomník Rady Centra — Ing. Jana Kováčová

Riešitelia projektu

RNDr. Eva Majková, DrSc.; prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.; prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.; Ing. Matej Jergel, DrSc.; RNDr. Katarína Gmucová, CSc.; Ing. Ján Ivančo, PhD.; Dr. rer.nat. Peter Šiffalovič, PhD.; Ing. Teodóra Kocsisová, PhD.; Mgr. Ján Kollár, PhD.; Mgr. Livia Chitu, PhD.; RNDr. Monika Benkovičová; Mgr. Karol Végsö; Mgr. Maksym Demydenko; Marcela Kimličková; Katarína Cinová; Ing. Jana Kováčová; Lenka Kabátová

Go up