Základné informácie

Názov projektu

Aplikovaný výskum pokročilých fotovoltických článkov

ITMS kód projektu

26240220047

Zmluva o poskytnutí NFP

058/2010/4.2/OPVaV

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývoj do praxe v Bratislavskom kraji

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR external link, Stromová 1, 813 30 Bratislava; v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ external link, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Prijímateľ NFP

Fyzikálny ústav SAV external link, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

Rozpočet projektu

939 740,40 EUR

Miesto realizácie projektu

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

Doba realizácie projektu

10/2010 – 08/2013

Vedúci projektu

Dr.rer. nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Rada projektu

Predseda Rady Centra — Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, PhD.
Podpredseda Rady Centra — prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Tajomník Rady — Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Členovia Rady —

Štatút Rady

Štatút Rady projektu „Aplikovaný výskum pokročilých fotovoltických článkov“

Riešitelia projektu

RNDr. Eva Majková, DrSc.; prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.; Ing. Matej Jergel, DrSc.; RNDr. Katarína Gmucová, CSc.; Ing. Ján Ivančo, PhD.; Dr. rer.nat. Peter Šiffalovič, PhD.; RNDr. Monika Benkovičová; Mgr. Karol Végsö; Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.; Ing. Yuriy Halahovets, PhD.

Go up