Department of Theoretical Physics

Head of Department:Mgr. Erik Bartoš, PhD
Deputy head:
Webpage:http://www.dthph.sav.sk
Employees:list of employees of DTP

Research activity

The scope of research in the department is phenomenology of elementary particle physics.

Elementary particles are divided into three main groups:

  • Bezštruktúrne leptóny: elektrón, mión, tau leptón a im odpovedajúce neutrína,
  • Hadróny, prejavujúce štruktúru: mezóny, baryóny a exotické hadróny (všetky sa skladajú zo šiestich bezštruktúrnych kvarkov: u, d, s, c, b, t,
  • Kalibračné bozóny: fotón, gluóny, gravitón, W± a Z0 bozóny, ktoré sprostredkovávajú elektromagnetické, silné, gravitačné a slabé interakcie medzi elementárnymi časticami, a napokon nedávno objavený Higgsov bozón.

Hadróny sa podľa podobných vlastností zoskupujú do tzv. multipletov ako:

  • nonet pseudoskalárnych mezónov
  • nonet vektorových mezónov
  • oktet ½+ baryónov v základnom stave
  • dekuplet baryónov, atď.

Oddelenie teoretickej fyziky rozpracovalo modelovo-nezávislú metódu určenia charakterizujúcich parametrov prvých dvoch členov nonetu skalárnych mezónov. V rámci tohto prístupu prvýkrát v histórii sa predpovedalo správanie piónového skalárneho formfaktora. Ďalej rozpracovalo Unitárny a Analytický model na popis elektromagnetickej štruktúry kompletného nonetu pseudoskalárnych mezónov, ktorý bol využitý na vyhodnotenie anomálneho magnetického momentu miónu s redukovanými chybami až o jeden rád v porovnaní s inými autormi. Tento model bol úspešne aplikovaný aj na doteraz najdokonalejší popis elektromagnetickej štruktúry protónu a neutrónu v priestorupodobnej a časupodobnej oblasti súčasne.

Model je rozpracovaný aj na popis elektromagnetickej štruktúry šiestich hyperónov z oktetu ½+ baryónov.

Skúmala sa podstata člena skupiny exotických mezónov s najnižšou hmotnosťou X(3872) v rámci relativistického kvarkového modelu so záverom, že X(3972) je viazaným stavom štyroch kvarkov.

V súčasnej dobe oddelenie rozpracováva model elektromagnetickej štruktúry nonetu vektorových mezónov.

Oddelenie teoretickej fyziky, je každoročným spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie Hadron Structure, spolu s SÚJV v Dubne a Petrohradským inštitútom jadrovej fyziky v Gatchine. Konferencia sa koná každý nepárny rok na Slovensku a každý párny rok v Gatchine a okolí.