menu

Témy dizertačných prác – ako začať?

Fyzikálny ústav každoročne ponúka niekoľko doktorandských pozícií v niekoľkých študijných programoch. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Ako prvý krok je najlepšie osloviť potenciálneho školiteľa, ktorý Vám poskytne najkvalifikovanejšie odpovede k téme, náplne činnosti a požiadavkám na pozíciu.

Teoretická fyzika a matematická fyzika (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Kvantové oscilácie v externých poliach
  (Quantum oscillations in external fields)
 2. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí
  (Quantum mechanics in the language of tensor networks)
 3. Kalinay, Pavol: Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch
  (Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems)
 4. Nagaj, Daniel: Quantum Hamiltonian complexity
  (Quantum Hamiltonian complexity)
 5. Nagaj, Daniel: Kvantová optimalizácia
  (Quantum optimization)
 6. Plesch, Martin: Termodynamika kvantových častíc
  (Thermodynamics of quantum particles)
 7. Plesch, Martin: Benchmarking kvantových počítačov
  (Benchmarking of quantum computers)
 8. Šamaj, Ladislav: Štatistická mechanika coulombovských systémov
  (Statistical mechanics of Coulomb systems)
 9. Ziman, Mário: Kvantové informačné štruktúry v priestoročase
  (Quantum information structures in space-time)
 10. Ziman, Mário: Kvantová termodynamika
  (Quantum thermodynamics)
 11. Ziman, Mário: Testovanie sekvenčných hypotéz
  (Sequential hypothesis testing)

To top

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil: Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
  ()
 2. Boháč, Vlastimil: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
  ()
 3. Butvinová, Beata: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
  ()
 4. Gmucová, Katarína: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
  (Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface)
 5. Ivančo, Ján: Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb
  ()
 6. Krajčí, Marián: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
  ()
 7. Krajčí, Marián: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
  ()
 8. Lányi, Štefan: Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni
  ()
 9. Mihalkovič, Marek: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  (Search for and optimization of novel low-temperature structures)
 10. Nádaždy, Vojtech: Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality
  ()
 11. Nádaždy, Vojtech: Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku
  ()
 12. Štich, Ivan: Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu
  ()
 13. Štich, Ivan: Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne
  ()
 14. Štich, Ivan: Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov
  ()
 15. Švec, Peter: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 16. Švec, Peter: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 17. Švec, Peter: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  (Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems)

To top

Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (4.1.4)

 1. Majková, Eva: Plazmonické nanočastice pre biomedicínske aplikácie
  (Plasmonic nanoparticles for biomedical applications)
 2. Majková, Eva: Perovskitové kvantové bodky pre zvýšenie účinnosti a stability perovskitových solárnych článkov
  (Perovskite quantum dots for efficiency and stability enhanement of perovskite solar cells)
 3. Šiffalovič, Peter: In-operando diagnostika Li batérií
  (In-operando diagnostics of Li batteries)
 4. Šiffalovič, Peter: Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu
  (Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering)

To top

Jadrová a subjadrová fyzika (4.1.5)

 1. Běták, Emil: Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných
  ()
 2. Filip, Peter: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
  ()
 3. Gmuca, Štefan: Štruktúra kompaktných hviezd
  ()
 4. Šauša, Ondrej: Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách
  ()
 5. Šauša, Ondrej: Tvorba pozitrónia a štúdium procesov sieťovania v nových organických materiáloch
  (Creation of positronium and study of crosslinking processes in new organic materials)
 6. Venhart, Martin: Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu
  ()
 7. Venhart, Martin: Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti
  ()

To top

Fyzikálne inžinierstvo (5.2.48)

Témy pre študijný program „Fyzikálne inžinierstvo“ sú určené pre 3-ročné (resp. 4-ročné externé) štúdium, ktoré sa absolvuje v spolupráci s FEI STU. Preto sa témy prelínajú aj s témami programov „Fyzika kondenzovaných látok a akustika“ a „Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia“. Odporúčame si prezrieť témy vyššie ako aj nasledujúce:

 1. Majková, Eva: Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne
  (Low-dimensional nanomaterials for applications in biomedicine)
 2. Majková, Eva: Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie
  (Low-dimensional nanomaterials for energy conversion and storage)
 3. Nádaždy, Vojtech: Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
  ()

To top

Zoznam tém na Univerzitách