menu

PhD disertation themes – how to start?

Institute of Physics offers several PhD positions every year in a few doctoral degree programs. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Possible topics for Your study can be found below. As a first step, it is best to contact the potential supervisor who will provide you with the most qualified answers to the topic, tasks and position requirements.

Theoretical and mathematical physics (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Quantum oscillations in external fields
  (Kvantové oscilácie v externých poliach)
 2. Gendiar, Andrej: Quantum mechanics in the language of tensor networks
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí)
 3. Gendiar, Andrej: Many-body effects in progressive low-dimensional materials
  (Many-body effects in progressive low-dimensional materials)
 4. Kalinay, Pavol: Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems
  (Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch)
 5. Plesch, Martin: Quantum computers in NISQ era
  (Kvantové počítače v ére NISQ)
 6. Šamaj, Ladislav: Statistical mechanics of Coulomb systems
  (Štatistická mechanika coulombovských systémov)
 7. Ziman, Mário: Quantum information structures in space-time
  (Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase)
 8. Ziman, Mário: Optimalisation of higher-order quantum structures
  (Optimalizácia kvantových štruktúr vyššieho rádu)
 9. Ziman, Mário: Quantum verification methods
  (Kvantové verifikačné metódy)
 10. Pivoluska, Matej: Resource efficient variational quantum eigensolver using non-gradient optimization methods
  (Zdrojovo efektívny variačný kvantový eigensolver využívajúci negradientové optimalizačné metódy)
 11. Pivoluska, Matej: Resource efficient variational quantum eigensolver using gradient optimization methods
  (Zdrojovo efektívny variačný kvantový eigensolver využívajúci gradientné optimalizačné metódy)

To top

Physics of condensed matter and acoustics (4.1.3)

 1. Butvinová, Beata: Influence of specific properties of metal strip surfaces on their magnetic properties
  (Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti)
 2. Gmucová, Katarína: Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface
  (Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom)
 3. Krajčí, Marián:
  (Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov)
 4. Krajčí, Marián:
  (Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov)
 5. Mihalkovič, Marek: Search for and optimization of novel low-temperature structures
  (Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr)
 6. Štich, Ivan: Modeling of strain effects on structural and electronic properties of 2D systems
  (Modeling of strain effects on structural and electronic properties of 2D systems)
 7. Štich, Ivan: Spintronics in 2D systems
  (Spintronics in 2D systems)
 8. Štich, Ivan: Simulation of imaging and manipulation of low-D systems with atomic force microscopy
  (Simulation of imaging and manipulation of low-D systems with atomic force microscopy)
 9. Švec, Peter: Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 10. Švec, Peter: Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 11. Švec, Peter: Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems
  (Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co)
 12. Švec, Peter: Development and structure characterization of rare-earth free hard magnetic systems based on Al-Mn and Fe-Ni prepared by non-conventional solidification methods
  (Vývoj a charakterizácia štruktúr magneticky tvrdých systémov bez obsahu vzácnych zemín na báze Al-Mn a Fe-Ni pripravených nekonvenčnými metódami tuhnutia taveniny)

To top

Quantum electronics, optics and optical spectroscopy (4.1.4)

 1. Bužek, Vladimír: Engineering photon pair sources for quantum photonics applications
  (Príprava dvojfotónových zdrojov pre aplikácie v kvantovej fotonike)
 2. Jergel, Matej: Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  (Štúdium rastu atomárne tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu)
 3. Jergel, Matej: In-operando diagnostics of Li batteries using optical methods
  (In-operando diagnostika Li batérií pomocou optických metód)
 4. Majková, Eva: Advanced AFM and CLSM investigations for biomedical applications
  (Pokročilé AFM a CLSM metódy pre biomedické aplikácie)
 5. Šiffalovič, Peter: Novel flexible X-ray detector based on perovskite quantum dots
  (Nové ohybné RTG detektory na báze perovskitových kvantových dotov)
 6. Mrkývková, Naďa: Effect of defects on the efficiency of perovskite layers for optoelectronics and photovoltaics
  (Vplyv defektov na účinnosť perovskitových vrstiev pre optoelektroniku a fotovoltaiku)

To top

Nuclear and subnuclear physics

 1. Filip, Peter: Quantum oscillations in hadronic matter
  (Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote)
 2. Gmuca, Štefan: Structure of compact stars
  (Štruktúra kompaktných hviezd)
 3. Venhart, Martin: Nuclear isomerism in neutron-deficient Au isotopes
  (Jadrová izoméria v neutrónovo-deficitných izotopoch zlata)
 4. Herzáň, Andrej: Nuclear structure study of neutron-deficient Bi-191,192 isotopes
  (Štúdium štruktúry neutrónovo-deficitných izotopov Bi-191,192)

To top

Physical Engineering (5.2.48)

The topics for „Physical Engineering“ are devoted to 3 years long (4 years external) study, completed in the cooperation with FEI STU. That is why the themes are mostly identical to those for „Physics of Condensed Matter and Acoustics“ and „Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy“. We recommend viewing the topics above and also the following:

 1. Boháč, Vlastimil: Development of the one-probe sensors and methods for the investigation of the thermal properties of materials
  (Vývoj jednosondových metód na stanovenie termofyzikálnych parmetrov tuhých látok)
 2. Boháč, Vlastimil: Investigation of thermophysical properties of composites based on plastics and wood chips by dynamic methods
  (Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze plastov a drevnej štiepky dynamickými metódami)
 3. Boháč, Vlastimil: Development of sensors and measuring electronics for transient methods for determining the thermal properties of materials
  (Vývoj senzorov a meracej elektroniky pre prechodové metódy na stanovenie tepelných vlastností materiálov)
 4. Bužek, Vladimír: Engineering photon pair sources for quantum photonics applications
  (Príprava dvojfotónových zdrojov pre aplikácie v kvantovej fotonike)
 5. Ivančo, Ján: Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases
  (Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemoodporové senzory plynných biomarkerov chorôb)
 6. Mihalkovič, Marek: Search for and optimization of novel low-temperature structures
  (Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr)
 7. Nádaždy, Vojtech: Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics
  (Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku)
 8. Nádaždy, Vojtech: Preparation and electrochemical investigation of electrodes for secondary electrochemical cells
  (Príprava a elektrochemické vyšetrovanie elektród sekundárnych elektrochemických článkov)
 9. Švec, Peter: Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 10. Švec, Peter: Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 11. Švec, Peter: Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems
  (Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co)
 12. Švec, Peter: Development and structure characterization of rare-earth free hard magnetic systems based on Al-Mn and Fe-Ni prepared by non-conventional solidification methods
  (Vývoj a charakterizácia štruktúr magneticky tvrdých systémov bez obsahu vzácnych zemín na báze Al-Mn a Fe-Ni pripravených nekonvenčnými metódami tuhnutia taveniny)

To top

Nuclear chemistry

 1. Šauša, Ondrej: Slow chemical reactions of photodegradation in polymers and their influence on positron formation
  (Pomalé chemické reakcie fotodegradácie u polymérov a ich vplyv na tvorbu pozitrónia)

To top

List of themes at Universities