menu

PhD disertation themes – how to start?

Institute of Physics offers several PhD positions every year in a few doctoral degree programs. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Possible topics for Your study can be found below. As a first step, it is best to contact the potential supervisor who will provide you with the most qualified answers to the topic, tasks and position requirements.

Theoretical and mathematical physics (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Quantum oscillations in external fields
  (Kvantové oscilácie v externých poliach)
 2. Gendiar, Andrej: Quantum mechanics in the language of tensor networks
  (Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí)
 3. Kalinay, Pavol: Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems
  (Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch)
 4. Nagaj, Daniel: Quantum Hamiltonian complexity
  (Kvantová hamiltonovská komplexnosť)
 5. Nagaj, Daniel: Quantum optimization
  (Kvantová optimalizácia)
 6. Nagaj, Daniel: Algorithms for small, noisy, near-future quantum computers
  (Algoritmy pre zašumené a malé kvantové počítače blízkej budúcnosti)
 7. Plesch, Martin: Thermodynamics of quantum particles
  (Termodynamika kvantových častíc)
 8. Plesch, Martin: Benchmarking of quantum computers
  (Benchmarking kvantových počítačov)
 9. Šamaj, Ladislav: Statistical mechanics of Coulomb systems
  (Štatistická mechanika coulombovských systémov)
 10. Ziman, Mário: Quantum information structures in space-time
  (Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase)
 11. Ziman, Mário: Operational quantum thermodynamics
  (Operačná kvantová termodynamika)
 12. Ziman, Mário: Quantum verification methods
  (Kvantové verifikačné metódy)
 13. Ziman, Mário: Optimalisation of higher-order quantum structures
  (Optimalizácia kvantových štruktúr vyšších rádov)
 14. Ziman, Mário: Quantum network communication and security
  (Komunikácia a kryptografia v kvantových sieťach)

To top

Physics of condensed matter and acoustics (4.1.3)

 1. Boháč, Vlastimil:
  (Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov)
 2. Boháč, Vlastimil:
  (Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti)
 3. Butvinová, Beata:
  (Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti)
 4. Gmucová, Katarína: Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface
  (Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom)
 5. Krajčí, Marián:
  (Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov)
 6. Krajčí, Marián:
  (Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov)
 7. Lányi, Štefan:
  (Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni)
 8. Maťko, Igor: Thermoanalytical and microstructural characterization of phase behavior of cryoprotective mixtures and lipid bilayer
  (Termoanalytická a mikroštruktúrna charakterizácia fázového správania v systémoch kryoprotektívna zmes a lipidová dvojvrstva)
 9. Mihalkovič, Marek: Search for and optimization of novel low-temperature structures
  (Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr)
 10. Nádaždy, Vojtech: Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics
  (Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku)
 11. Štich, Ivan: Study of nanostructures on strongly ionic surfaces and their charge manipulation
  (Štúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch a ich nábojóvá manipulácia)
 12. Štich, Ivan: Computational many-body study for electronic and photonic properties of 2D systems
  (Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami)
 13. Švec, Peter: Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 14. Švec, Peter: Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt
  (Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny)
 15. Švec, Peter: Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems
  (Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co)

To top

Quantum electronics, optics and optical spectroscopy (4.1.4)

 1. Majková, Eva: Plasmonic nanoparticles for biomedical applications
  (Plazmonické nanočastice pre biomedicínske aplikácie)
 2. Majková, Eva: Perovskite quantum dots for efficiency and stability enhanement of perovskite solar cells
  (Perovskitové kvantové bodky pre zvýšenie účinnosti a stability perovskitových solárnych článkov)
 3. Šiffalovič, Peter: In-operando diagnostics of Li batteries
  (In-operando diagnostika Li batérií)
 4. Šiffalovič, Peter: Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  (Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu)

To top

Nuclear and subnuclear physics

 1. Běták, Emil:
  (Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných)
 2. Filip, Peter:
  (Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote)
 3. Gmuca, Štefan:
  (Štruktúra kompaktných hviezd)
 4. Šauša, Ondrej:
  (Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách)
 5. Šauša, Ondrej: Creation of positronium and study of crosslinking processes in new organic materials
  (Tvorba pozitrónia a štúdium procesov sieťovania v nových organických materiáloch)
 6. Venhart, Martin: Studies of the nuclear structure using beam from the tandem accelerator
  (Štúdium jadrovej štruktúry pomocou zväzkov z tandemového urýchľovača)

To top

Physical Engineering (5.2.48)

The topics for „Physical Engineering“ are devoted to 3 years long (4 years external) study, completed in the cooperation with FEI STU. That is why the themes are mostly identical to those for „Physics of Condensed Matter and Acoustics“ and „Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy“. We recommend viewing the topics above and also the following:

 1. Ivančo, Ján: Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases
  (Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemi-odporové senzory plynných biomarkerov chorôb)
 2. Majková, Eva: Low-dimensional nanomaterials for applications in biomedicine
  (Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne)
 3. Majková, Eva: Low-dimensional nanomaterials for energy conversion and storage
  (Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie)

To top

List of themes at Universities