menu

Témy dizertačných prác – ako začať?

Fyzikálny ústav každoročne ponúka niekoľko doktorandských pozícií v niekoľkých študijných programoch. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Ako prvý krok je najlepšie osloviť potenciálneho školiteľa, ktorý Vám poskytne najkvalifikovanejšie odpovede k téme, náplne činnosti a požiadavkám na pozíciu.

Teoretická fyzika a matematická fyzika (4.1.2)

 1. Filip, Peter: Kvantové oscilácie v externých poliach
  (Quantum oscillations in external fields)
 2. Gendiar, Andrej: Kvantová mechanika v jazyku tenzorových sietí
  (Quantum mechanics in the language of tensor networks)
 3. Gendiar, Andrej: Many-body effects in progressive low-dimensional materials
  (Many-body effects in progressive low-dimensional materials)
 4. Kalinay, Pavol: Dimenzionálna redukcia evolučných rovníc v priestorovo obmedzených systémoch
  (Dimensional reduction of evolution equations in space constrained systems)
 5. Plesch, Martin: Kvantové počítače v ére NISQ
  (Quantum computers in NISQ era)
 6. Šamaj, Ladislav: Štatistická mechanika coulombovských systémov
  (Statistical mechanics of Coulomb systems)
 7. Ziman, Mário: Kvantovo-informačné štruktúry v priestoročase
  (Quantum information structures in space-time)
 8. Ziman, Mário: Optimalizácia kvantových štruktúr vyššieho rádu
  (Optimalisation of higher-order quantum structures)
 9. Ziman, Mário: Kvantové verifikačné metódy
  (Quantum verification methods)
 10. Pivoluska, Matej: Zdrojovo efektívny variačný kvantový eigensolver využívajúci negradientové optimalizačné metódy
  (Resource efficient variational quantum eigensolver using non-gradient optimization methods)
 11. Pivoluska, Matej: Zdrojovo efektívny variačný kvantový eigensolver využívajúci gradientné optimalizačné metódy
  (Resource efficient variational quantum eigensolver using gradient optimization methods)

To top

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (4.1.3)

 1. Butvinová, Beata: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
  (Influence of specific properties of metal strip surfaces on their magnetic properties)
 2. Gmucová, Katarína: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
  (Charge transport at the nanocomposite thin film / electrolyte interface)
 3. Krajčí, Marián: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
  ()
 4. Krajčí, Marián: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
  ()
 5. Mihalkovič, Marek: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  (Search for and optimization of novel low-temperature structures)
 6. Štich, Ivan: Modeling of strain effects on structural and electronic properties of 2D systems
  (Modeling of strain effects on structural and electronic properties of 2D systems)
 7. Štich, Ivan: Spintronics in 2D systems
  (Spintronics in 2D systems)
 8. Štich, Ivan: Simulation of imaging and manipulation of low-D systems with atomic force microscopy
  (Simulation of imaging and manipulation of low-D systems with atomic force microscopy)
 9. Švec, Peter: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 10. Švec, Peter: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 11. Švec, Peter: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  (Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems)
 12. Švec, Peter: Vývoj a charakterizácia štruktúr magneticky tvrdých systémov bez obsahu vzácnych zemín na báze Al-Mn a Fe-Ni pripravených nekonvenčnými metódami tuhnutia taveniny
  (Development and structure characterization of rare-earth free hard magnetic systems based on Al-Mn and Fe-Ni prepared by non-conventional solidification methods)

To top

Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (4.1.4)

 1. Bužek, Vladimír: Príprava dvojfotónových zdrojov pre aplikácie v kvantovej fotonike
  (Engineering photon pair sources for quantum photonics applications)
 2. Jergel, Matej: Štúdium rastu atomárne tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu
  (Study of Few-Layer Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering)
 3. Jergel, Matej: In-operando diagnostika Li batérií pomocou optických metód
  (In-operando diagnostics of Li batteries using optical methods)
 4. Majková, Eva: Pokročilé AFM a CLSM metódy pre biomedické aplikácie
  (Advanced AFM and CLSM investigations for biomedical applications)
 5. Šiffalovič, Peter: Nové ohybné RTG detektory na báze perovskitových kvantových dotov
  (Novel flexible X-ray detector based on perovskite quantum dots)
 6. Mrkývková, Naďa: Vplyv defektov na účinnosť perovskitových vrstiev pre optoelektroniku a fotovoltaiku
  (Effect of defects on the efficiency of perovskite layers for optoelectronics and photovoltaics)

To top

Jadrová a subjadrová fyzika (4.1.5)

 1. Filip, Peter: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
  (Quantum oscillations in hadronic matter)
 2. Gmuca, Štefan: Štruktúra kompaktných hviezd
  (Structure of compact stars)
 3. Venhart, Martin: Jadrová izoméria v neutrónovo-deficitných izotopoch zlata
  (Nuclear isomerism in neutron-deficient Au isotopes)
 4. Herzáň, Andrej: Štúdium štruktúry neutrónovo-deficitných izotopov Bi-191,192
  (Nuclear structure study of neutron-deficient Bi-191,192 isotopes)

To top

Fyzikálne inžinierstvo (5.2.48)

Témy pre študijný program „Fyzikálne inžinierstvo“ sú určené pre 3-ročné (resp. 4-ročné externé) štúdium, ktoré sa absolvuje v spolupráci s FEI STU. Preto sa témy prelínajú aj s témami programov „Fyzika kondenzovaných látok a akustika“ a „Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia“. Odporúčame si prezrieť témy vyššie ako aj nasledujúce:

 1. Boháč, Vlastimil: Vývoj jednosondových metód na stanovenie termofyzikálnych parmetrov tuhých látok
  (Development of the one-probe sensors and methods for the investigation of the thermal properties of materials)
 2. Boháč, Vlastimil: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze plastov a drevnej štiepky dynamickými metódami
  (Investigation of thermophysical properties of composites based on plastics and wood chips by dynamic methods)
 3. Boháč, Vlastimil: Vývoj senzorov a meracej elektroniky pre prechodové metódy na stanovenie tepelných vlastností materiálov
  (Development of sensors and measuring electronics for transient methods for determining the thermal properties of materials)
 4. Bužek, Vladimír: Príprava dvojfotónových zdrojov pre aplikácie v kvantovej fotonike
  (Engineering photon pair sources for quantum photonics applications)
 5. Ivančo, Ján: Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemoodporové senzory plynných biomarkerov chorôb
  (Trioxide tungsten films aimed at chemiresistive sensors of gaseous biomarkers of diseases)
 6. Mihalkovič, Marek: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
  (Search for and optimization of novel low-temperature structures)
 7. Nádaždy, Vojtech: Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
  (Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics)
 8. Nádaždy, Vojtech: Príprava a elektrochemické vyšetrovanie elektród sekundárnych elektrochemických článkov
  (Preparation and electrochemical investigation of electrodes for secondary electrochemical cells)
 9. Švec, Peter: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Multilayered and pseudobulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 10. Švec, Peter: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
  (Bulk metallic glasses prepared by rapid quenching of the melt)
 11. Švec, Peter: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co
  (Formation of nanostructures and physical properties of metastable Fe and Co-rich systems)
 12. Švec, Peter: Vývoj a charakterizácia štruktúr magneticky tvrdých systémov bez obsahu vzácnych zemín na báze Al-Mn a Fe-Ni pripravených nekonvenčnými metódami tuhnutia taveniny
  (Development and structure characterization of rare-earth free hard magnetic systems based on Al-Mn and Fe-Ni prepared by non-conventional solidification methods)

To top

Jadrová chémia

 1. Šauša, Ondrej: Pomalé chemické reakcie fotodegradácie u polymérov a ich vplyv na tvorbu pozitrónia
  (Slow chemical reactions of photodegradation in polymers and their influence on positron formation)

To top

Zoznam tém na Univerzitách