menu

Témy dizertačných prác – ako začať?

Fyzikálny ústav každoročne ponúka niekoľko doktorandských pozícií v niekoľkých študijných programoch. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Ako prvý krok je najlepšie osloviť potenciálneho školiteľa, ktorý Vám poskytne najkvalifikovanejšie odpovede k téme, náplne činnosti a požiadavkám na pozíciu.

Teoretická fyzika a matematická fyzika

Rozbaliť všetky témy
Skryť všetky témy

To top

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Rozbaliť všetky témy
Skryť všetky témy
 • V. Boháč: Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  Téma práce:  Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
 • V. Boháč: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  Téma práce:  Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
 • B. Butvinová: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: RNDr. Beata Butvinová, CSc.
  Téma práce:  Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
 • K. Gmucová: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: RNDr. K. Gmucová, CSc.
  Téma práce:  Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
 • J. Ivančo: Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Ján Ivančo, DrSc.
  Téma práce:  Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb
 • M. Krajčí: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  Téma práce:  Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
 • M. Krajčí: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  Téma práce:  Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
 • Š. Lányi: Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Štefan Lányi, DrSc.
  Téma práce:  Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni
 • M. Mihalkovič: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: RNDr. Marek Mihalkovič, PhD.
  Téma práce:  Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
 • V. Nádaždy: Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Téma práce:  Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality
 • V. Nádaždy: Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Téma práce:  Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku
 • I. Štich: Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Téma práce:  Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu
 • I. Štich: Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Téma práce:  Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne
 • I. Štich: Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Téma práce:  Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov
 • P. Švec: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Téma práce:  Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
 • P. Švec: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Téma práce:  Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
 • P. Švec: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co

  Študijný program:  Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  Školiteľ: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Téma práce:  Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co

To top

Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Rozbaliť všetky témy
Skryť všetky témy
 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály so zaujímavými optickými vlastnosťami

  Študijný program:  Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
  Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Téma práce:  Nízkorozmerné nanomateriály so zaujímavými optickými vlastnosťami
  Anotácia: 

  Ciele: Výskum plazmonických vlastností v NIR oblasti nanovločiek/nanočastíc na báze vybraných oxidov tranzitívnych kovov.

  Práca je zameraná na prípravu a výskum nízkorozmerných nanomateriálov (2D nanovločiek, resp. nanočastíc a kvantových bodiek) oxidov tranzitívnych kovov s vhodnou morfológiou a štruktúrou, ktoré budú vykazovať silnú povrchovú plazmonickú rezonanciu (SPR) v NIR oblasti. Takéto nanoobjekty, ak sú špecificky funkcionalizované, sú sľubnými kandidátmi pre identifikáciu a odstránenie rakovinových buniek s použitím fototermálneho efektu. Cieľom práce je výskum plazmonických vlastností v NIR oblasti nanovločiek/nanočastíc vybraných oxidov tranzitívnych kovov v závislosti od prípravy, funkcionalizácie povrchu, veľkosti a štruktúry a ich aplikácia v modelovom experimente fototermálneho efektu.

  Práca bude realizovaná na FÚ SAV, ktory disponuje potrebnými technológiami a diagnostikou. Doktorand získa univerzálne zručnosti s najmodernejšími experimentálnymi metódami a bude aktívne zapojený do intenzívnej spolupráce v rámci niekoľkých projektov.

  Referencie:
  1. X. Liu et al, Laser heating of metallic nanoparticles for photothermal ablation applications, AIP Advances 7, 025308 (2017); DOI: 10.1063/1.4977554
  2. G. Song et al, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 3915−3922, DOI: 10.1021/am4050184

 • P. Šiffalovič: Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu

  Študijný program:  Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
  Školiteľ: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Téma práce:  Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu
  Anotácia: 

  Ciele: Výskum rastu tenkých organických a anorganických filmov na graféne a MoS2, RTG rozptyl a difrakcia z tenkých filmov v reálnom čase.

  Práca bude zameraná na štúdium rastu tenkých organických (pentacén a pod.) a anorganických vrstiev (Ag, Au a pod.) na 2D materiáloch ako grafén a MoS2. Na štúdium bude využívané zariadenie na meranie malouhlového RTG rozptylu v reálnom čase priamo v depozičnej komore. Komplementárne meraniu budú realizované na synchrotone ESRF (Grenoble, Francúzsko) a DESY (Hamburg, Nemecko). Významným prínosom práce bude rozpracovanie kinetiky jednotlivých rastových fáz tenkých filmov na 2D materiáloch. Garantujeme intenzívnu zahraničnú spoluprácu s Univerzitou v Tubingene. Bližšie informácie na peter.siffalovic@savba.sk, tel. č.: 0949556037.

  Zoznam literatúry:
  1. Renaud, G., Lazzari, R. & Leroy, F. Probing surface and interface morphology with Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering. Surface Science Reports64, 255-380, (2009).

To top

Jadrová a subjadrová fyzika

Rozbaliť všetky témy
Skryť všetky témy
 • E. Běták: Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
  Téma práce:  Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných
 • P. Filip: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: Mgr. Peter Filip, PhD
  Téma práce:  Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
 • Š. Gmuca: Štruktúra kompaktných hviezd

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: Ing. Štefan Gmuca, CSc.
  Téma práce:  Štruktúra kompaktných hviezd
 • O. Šauša: Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
  Téma práce:  Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách
 • O. Šauša: Mikroštruktúra a voľnoobjemové vlastnosti nových organických materiálov pripravených v podmienkach uväznenia v póroch nanometrových rozmerov skúmané pozitrónmi

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
  Téma práce:  Mikroštruktúra a voľnoobjemové vlastnosti nových organických materiálov pripravených v podmienkach uväznenia v póroch nanometrových rozmerov skúmané pozitrónmi
 • M. Venhart: Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD
  Téma práce:  Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu
 • M. Venhart: Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti

  Študijný program:  Jadrová a subjadrová fyzika
  Školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD
  Téma práce:  Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti

To top

Fyzikálne inžinierstvo

Témy pre študijný program „Fyzikálne inžinierstvo“ sú určené pre 3-ročné (resp. 4-ročné externé) štúdium, ktoré sa absolvuje v spolupráci s FEI STU. Preto sa témy prelínajú aj s témami programov „Fyzika kondenzovaných látok a akustika“ a „Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia“. Odporúčame si prezrieť témy aj vyššie a osloviť školiteľa.

Rozbaliť všetky témy
Skryť všetky témy
 • V. Nádaždy: Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku

  Študijný program:  Fyzikálne inžinierstvo
  Školiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Téma práce:  Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne

  Študijný program:  Fyzikálne inžinierstvo
  Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Téma práce:  Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne
  Anotácia: 

  Ciele: Výskum nízkorozmerných nanomateriálov na báze oxidov tranzitívnych kovov pre aplikácie v biomedicíne.

  Práca je zameraná na prípravu a výskum nízkorozmerných nanomateriálov (2D nanovločiek, resp. nanočastíc a kvantových bodiek) oxidov tranzitívnych kovov s vhodnou morfológiou a štruktúrou, ktoré budú vykazovať silnú povrchovú plazmonickú rezonanciu (SPR) v NIR oblasti. Takéto nanoobjekty, ak sú špecificky funkcionalizované, sú sľubnými kandidátmi pre identifikáciu a odstránenie rakovinových buniek s použitím fototermálneho efektu. Podstatou tejto metódy je lokálne zvýšenie teploty v okolí plazmonického nanoobjektu (okolo 42 °C), v dôsledku ožiarenia laserom vhodnej vlnovej dĺžky. Východiskovým materiálom bude MoOx ktorý je v súčasnosti na FÚ SAV vyvíjaný.

  Cieľom práce je výskum plazmonických vlastností v NIR oblasti nanovločiek/nanočastíc vybraných oxidov tranzitívnych kovov v závislosti od prípravy, funkcionalizácie povrchu, veľkosti a štruktúry a ich aplikácia v modelovom experimente fototermálneho efektu na štandardnom súbore buniek. Súčasťou práce je návrh a realizácia experimentálneho zariadenia pre štúdium fototermálneho efektu v modelovom prostredí.

  Práca bude realizovaná na Fyzikálnom ústave SAV v Oddelení multivrstiev a nanoštruktúr. Fyzikálny ústav SAV disponuje všetkými potrebnými technológiami pre vývoj a výskum nízkorozmerných nanomateriálov a potrebnou diagnostikou pre ich charakterizáciu a funkcionalizáciu.

  Práca je zameraná na vysoko aktuálnu problematiku v oblasti výskumu nanomateriálov pre biomedicínske aplikácie. Doktorand získa univerzálne zručnosti a skúsenosti s najmodernejšími experimentálnymi metódami pre prípravu a výskum nanomateriálov a bude aktívne zapojený do intenzívnej spolupráce v rámci niekoľkých projektov.

  Odporúčaná literatúra:
  1. X. Liu et al, Laser heating of metallic nanoparticles for photothermal ablation applications, AIP Advances 7, 025308 (2017); DOI: 10.1063/1.4977554
  2. G. Song et al, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 3915−3922, DOI: 10.1021/am4050184

 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie

  Študijný program:  Fyzikálne inžinierstvo
  Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Téma práce:  Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie
  Anotácia: 

  Ciele: Výskum a vývoj nových nízkorozmerných nanomateriálov pre aplikácie vo fotovoltike a štruktúrach pre uskladňovanie energie

  Práca je zameraná na atraktívnu oblasť výskumu nízkorozmerných (LD) nanomateriálov ako sú 2D nanovločky, nanodrôty, nanočastice, nanobodky a kvantové bodky a z nich zložené hybridné nanomateriály a ich využitie. LD nanomateriály vykazujú nové a zaujímavé vlastnosti a otvárajú nové oblasti pre ich aplikácie v rôznych štruktúrach a prvkoch. Práce budú zamerané na prípravu a výskum nanomateriálov pre aplikáciu v solárných článkoch na báze perovskitov a v elektródach batérií na báze Na+.

  Nanomateriály budú spravidla pripravené vo forme koloidného roztoku s malou disperziou rozmerov. Výskum bude orientovaný na nanovločky chalkogenidov tranzitívnych kovov, nanočastice vzácnych kovov a oxidov tranzitívnych kovov, nanobodky a kvantové bodky. Novou oblasťou výskumu sú hybridné nanomateriály zložené z rôznych typov LD nanomateriálov, ktoré sú zaujímavé osobitne pre elektródy v batériách na báze Na+.

  Práca bude realizovaná na Fyzikálnom ústave SAV v Oddelení multivrstiev a nanoštruktúr. Fyzikálny ústav SAV disponuje všetkými potrebnými technológiami pre vývoj a výskum nízkorozmerných nanomateriálov a potrebnou diagnostikou pre ich charakterizáciu a funkcionalizáciu a štúdium procesov prebiehajúcich pri činnosti fotovoltických štruktúr resp. v elektródach batérií.

  Práca je zameraná na vysoko aktuálnu problematiku v oblasti výskumu nanomateriálov a prvkov pre konverziu a uskladnenie energie. Doktorand získa univerzálne zručnosti a skúsenosti s najmodernejšími experimentálnymi metódami pre prípravu a výskum nanomateriálov a bude aktívne zapojený do intenzívnej zahraničnej spolupráce v rámci niekoľkých medzinárodných projektov.

  Odporúčaná literatúra:
  1. Wang, P. et al. Solvent-controlled growth of inorganic perovskite films in dry environment for efficient and stable solar cells. Nat. Commun. 9, 2225 (2018)
  2. Y. Chen et al. Large-area perovskite solar cells – a review of recent progress and issues 10.1016/B978-0-12-812915-9.00001-0
  3. Prasant Kumar Nayak et al., From Lithium-Ion to Sodium-Ion Batteries: Advantages, Challenges, and Surprises Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 2–21, DOI: 10.1002/anie.201703772

 • P. Šiffalovič: Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu

  Študijný program:  Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
  Školiteľ: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Téma práce:  Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu
  Anotácia: 

  Ciele: Výskum rastu tenkých organických a anorganických filmov na graféne a MoS2, RTG rozptyl a difrakcia z tenkých filmov v reálnom čase.

  Práca bude zameraná na štúdium rastu tenkých organických (pentacén a pod.) a anorganických vrstiev (Ag, Au a pod.) na 2D materiáloch ako grafén a MoS2. Na štúdium bude využívané zariadenie na meranie malouhlového RTG rozptylu v reálnom čase priamo v depozičnej komore. Komplementárne meraniu budú realizované na synchrotone ESRF (Grenoble, Francúzsko) a DESY (Hamburg, Nemecko). Významným prínosom práce bude rozpracovanie kinetiky jednotlivých rastových fáz tenkých filmov na 2D materiáloch. Garantujeme intenzívnu zahraničnú spoluprácu s Univerzitou v Tubingene. Bližšie informácie na peter.siffalovic@savba.sk, tel. č.: 0949556037.

  Zoznam literatúry:
  1. Renaud, G., Lazzari, R. & Leroy, F. Probing surface and interface morphology with Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering. Surface Science Reports64, 255-380, (2009).

To top

Zoznam tém na Univerzitách