menu
 • Doktorandské štúdium na FÚ SAV

  Aké sú podmienky prijatia?

  Aké študijné programy ponúkame?

  Ako sa prihlásiť na štúdium?
   

 • PhD study at Institute of Physics

  What are the required conditions?

  What kind of study programs do we offer?

  How to apply for a study?

 • Aké to je študovať PhD štúdium?

  Zapojíte sa do výskumných projektov našich pracovníkov

  Vycestujete na medzinárodné konferencie

  Budete pracovať v našich laboratóriách na Patrónke a v Piešťanoch

 • What it is to study PhD?

  You'll be involved in our research projects

  You'll attend international conferences

  You'll work in our laboratories at Patrónka and Piešťany

 • Postdoktorské pozície

  FÚ SAV ponúka pozície, napr. v rámci Fondu Štefana Schwarza

  Môžete pokračovať vo svojich plánoch

  Môžete sa spolupodielať na vývoji nových unikátnych prístrojov

 • Postdoc positions

  IP SAS offers positions, e.g., within the Štefan Schwarz Fund

  You can continue in your work plans

  You can get involved in developing of new unique devices

 • Staňte sa súčasťou

  našich výskumných kolektívov

  Rozvíjajte a realizujte svoje idey a nápady

  Spravte prvý krok vo svojej vedeckej kariére!

 • Become a part

  of our research teams

  Develop and realize your ideas and innovations

  Make the first step in your scientific career!

Vedecká výchova

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúci na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, ktoré sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy sú každoročne aktualizované.

Akreditované študijné programy v študijných odboroch:

 • teoretická fyzika a matematická fyzika v 4.1.2 – všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika v 4.1.3 – fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia v 4.1.4 – kvantová elektronika a optika
 • jadrová a subjadrová fyzika v 4.1.5 – jadrová a subjadrová fyzika
 • fyzikálne inžinierstvo v 5.2.48 – fyzikálne inžinierstvo