menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba kandidátov

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Voľba kandidátov do doplňovacích volieb do predsedníctva SAV
  2. Vyjadrenie sa akademickej obce k uzneseniu VR FÚ SAV zo dňa 4. 12. 2014

undefinedPozvánka