menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Juraj Zigo

Oznámenie

dňa 11. 09. 2017 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Juraj Zigo

Názov dizertačnej práce: Local structure in rapidly-quenched Al-Si based systems

Odbor: 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. – Elektrotechnický ústav SAV Bratislava

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. – Ústav materiálového výskumu SAV Bratislava

Ing. Alena Michalcová, PhD. – VŠCHT Praha

Školiteľ: Ing. Peter Švec, DrSc.

Riaditeľ FÚ SAV: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.