menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jozef Genzor

Oznámenie

 

dňa  17. 08. 2016o 11:00 hod.

 

sa bude konať v seminárnej miestnosti CVKI, na 1. poschodí Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava., obhajoba dizertačnej práce

 

Mgr. Jozefa Genzora

 

Názov dizertačnej práce:

 

Tensor networks: Phase Transition Phenomena on Hyperbolic and Fractal Geometries

 

Odbor:    

4.1.2 Všeobecná fyzika a matematická fyzika

 

Oponentmi dizertačnej práce sú:

 

doc. RNDr. Igor Medveď, PhD - Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

                        RNDr. Hana Čenčariková, PhD. - Ústav experimentálnej fyziky SAV

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – FMFI UK, Bratislava


 

Školiteľ:          Mgr. Andrej Gendiar, PhD

 

 

 

 

                                                                                        RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

                                                                                      riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.

undefinedAutoreferát dizertačnej práce