menu

Úloha defektov v organických polovodičoch pre slnečné články

Seminár k výsledkom projektu APVV-0096-11 (V. Nádaždy a kol.)

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Projekt bol zameraný na štúdium elektricky aktívnych defektov v organických polovodičoch. Cieľom projektu bolo získanie nových poznatkov o pôvode defektov v tenkých vrstvách vybraných organických polovodičov a ich korelácia so štruktúrou a morfológiou vrstiev. Tieto poznatky boli využité pri skúmaní vplyvu defektov a degradačných procesov na funkciu organických slnečných článkov, ktoré boli pripravené v rámci projektu.

Program:

10:30 V. Nádaždy
Súhrn cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu APVV-0096-11 (júl 2013-december 2015)

11:00 F. Schauer
Pohľad na elektrónovú štruktúru polysilanov energeticky rozlíšenou elektrochemickou impedančnou spektroskopiou

11:40 K. Gmucová
Identifikácia a mapovanie hustoty stavov chemických a štruktrálnych defekov v P3HT

12:20 J. Műllerová
Optické vlastnosti organických polovodičov s rôznou šírkou zakázaného pásma

undefinedOznam o seminári