menu

Destilácia mnohočasticového previazania

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:
Kvantové previazanie – entanglement – patrí k dôležitým zdrojom pre kvantové výpočty a kvantovú informáciu. Na druhej strane sa však jedná o veľmi krehký zdroj, ktorý podlieha rýchlemu rozpadu pod vplyvom dekoherencie prostredia. Preto boli vyvinuté metódy koncetrácie previazania – destilácie – s použitím viacerých slabšie previazaných stavov.

Na úvod prednášky predstavím štandardný protokol destilácie dvojčasticového previazania za použitia náhodných rotačných (twirling) operácií. Ukážem, ako sa pomocou tohto protokolu dá dosiahnuť destilácia mnohočasticového previazania. Potom predstavím náš protokol dizajnovaný priamo pre destiláciu mnohočasticového previazania a porovnám efektivity oboch protokolov. Porovnanie ukáže, že priama destilácia viacčasticového previazania je (pre veľké systémy) rádovo efektívnejšia ako využitie štandardných destilačných protokolov.