menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Ivan Siváček

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Oznámenie:

Dňa 22. augusta 2014 o 10:00 hod. sa bude konať na Fyzikálnom ústave SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Ivana Siváčka

Názov dizertačnej práce:Hmotnostná spektroskopia exotických jadier
Odbor:4.1.5 Jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ:Ing. Ján Kliman, DrSc. (FÚ SAV Bratislava)

 Oponentmi dizertačnej práce sú:

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.      Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.FMFI UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Ing. Štefan Gmuca, CSc.Fyzikálny ústav SAV

Dizertačná práca je k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.

undefinedAutoreferát dizertačnej práce.